Piha­mö­kin somis­tus well­ness-iltaan

Piha­mö­kin somis­tus well­ness-iltaan

Asiak­kaal­la­ni on val­ta­van upea, lukuis­ten peren­na­penk­kien värit­tä­mä iso tont­ti. Heil­lä on ollut myös tilaa toteut­taa kesä­mök­ki ja lam­pi omas­sa pihas­saan, jos­ta me monet vain haa­vei­lem­me. Piha­mök­ki on raken­net­tu muu­al­ta tuo­dus­ta van­has­ta hir­si­ta­lon run­gos­ta. Lam­pi on itse kai­vet­tu. Sen yhtey­teen on raken­net­tu pie­ni hiek­ka­ran­ta ja lai­tu­ri. Lam­men ran­nal­la on myös piha­sau­na ja pal­ju.
Paik­ka on juu­ri oival­li­nen pien­ten tilai­suuk­sien ja juh­lien jär­jes­tä­mi­seen. Käyn­kin heil­lä aina välil­lä teke­mäs­sä pie­niä somis­tuk­sia. Oli sit­ten kysees­sä joko piha­mö­kin kas­vo­jen koho­tus tai itse pää­ta­lon juh­la­vam­pi look­ki, olen mie­lel­lä­ni käy­tet­tä­vis­sä.

Täl­lä ker­taa kysees­sä oli työ­po­ru­kal­le jär­jes­tet­tä­vä well­ness-ilta. Oli siten toi­vot­ta­vaa saa­da mökin ilmet­tä raik­kaam­mak­si, jot­ta ilta oli­si oikein onnis­tu­nut.
Kesä onkin oikein muka­va ajan­koh­ta somis­tus­ten teke­mi­seen, kos­ka luon­to tar­jo­aa niin pal­jon kas­ve­ja hie­no­jen kuk­ka-ase­tel­mien teke­mi­seen. Var­sin­kin täs­sä pihas­sa mah­ta­vat peren­nat hel­pot­ti­vat työ­tä­ni.

Mök­ki alku­te­ki­jöis­sään

Somis­tee­na käy­tin tork­ku­peit­to­ja, Annon Pan­do­ra-mat­toa ja Annon säi­ly­tys­ko­re­ja. Salon­ki-pöy­tä­lii­na ja pyö­reä tablet­ti Pen­ti­kil­tä

Sen­kin pääl­lä olleet hifi-lait­teet pii­lo­tet­tiin ja pöy­tään lai­tet­tiin kuk­ka­kimp­pu ja kynt­ti­löi­tä. Iso lasi­mal­jak­ko ja mat­to myös somis­tus­ta­va­raa

 

 

Tavoit­tee­na somis­tuk­ses­sa oli­kin teh­dä työ vähäl­lä vai­val­la ja pie­nel­lä tava­ra­mää­räl­lä. Pöy­tä­lii­na­kan­kai­na käy­tin Pen­ti­kin Salonki‑, Kas­vio- ja Sade­met­sä­kan­kai­ta. Mal­jak­ko­ve­si otet­tiin lähei­ses­tä lam­mes­ta,
mikä teki­kin vedes­tä “ei niin kau­niin” rus­keh­ta­vaa. Kukat poi­mit­tiin pihal­ta.

 

 

Lam­pi on itse raken­net­tu pie­nel­la bud­je­til­la ja vai­van­näöl­lä, mut­ta sil­ti sii­tä on saa­tu todel­la vie­hät­tä­vä ja piha­pii­riin sopi­va

 

 

Ei ne kos­kaan pie­net apu­lai­set ole pahas­ta ja täl­lä ker­taan minul­la oli työ­keik­kaa ilos­tut­ta­mas­sa pie­net tyt­tö­ni. Heis­tä oli oiva apu mal­ja­koi­den täyt­tä­mi­ses­sä ja kuk­ka­kimp­pu­jen poi­mi­ses­sa, vaik­ka­kin lam­men nui­ja­päät vei­vät suu­rim­man huo­mion.

Teras­si alku­te­ki­jöis­sään

 

Mal­ja­kot ja Hartwall-laa­ti­kon sain talon­väel­tä. Ne elä­vöit­tä­vät ryh­mää kivas­ti ja Kas­vio-pöy­tä­lii­na rai­kas­taa

 

Sini­nen väri sopii mai­nios­ti hir­ren kans­sa. Somis­tee­na kupa­ri­set ja lasi­set kynt­ti­lä­ki­pot. Iso pos­lii­ni­vaa­si talon­väen oma.

 

 

Raa­nun parik­si toin omia viher­kas­ve­ja

Muka­vaa hel­le­viik­koa kai­kil­le!

 

Romu­ro­man­tiik­kaa  ja kesä­juh­lia

Romu­ro­man­tiik­kaa ja kesä­juh­lia

Kesään kuu­luu ehdot­to­mas­ti juh­lat ja yksi hur­maa­vis­ta nuor­ten juh­lis­ta on rip­pi­juh­lat. Vii­me vii­kon­lo­pun rip­pi­juh­lia olin­kin odot­ta­nut suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la. Yksi syis­tä oli se, että per­heen äiti on into­hi­moi­nen puu­tar­hu­ri ja aivan lois­ta­va tyyp­pi loih­ti­maan romus­ta tai­det­ta. Pihas­ta löy­tyy vil­le­jä luo­muk­sia ja tun­nel­ma on sadun­omai­nen. Tämä puu­tar­ha sijait­see Nur­mi­jär­vel­lä.
Meil­lä oli oikein muka­vaa juh­lies­sam­me iha­naa rip­pi­nuor­ta kau­nii­na kes­ki­ke­sän päi­vä­nä.

 

 

Tämä tun­nel­mal­li­nen por­taik­ko toi­vot­taa vie­raan ter­ve­tul­leek­si Rädyn upe­aan piha­pii­riin

 

Tämä tun­nel­mal­li­nen por­taik­ko toi­vot­taa vie­raan ter­ve­tul­leek­si Rädyn upe­aan piha­pii­riin

 

Laa­toi­tuk­set ovat haus­kas­ti oma­pe­räi­siä ja kiviä on käy­tet­ty pal­jon

 

Pati­noi­tu­neet kuk­ka­ruu­kut tuo­vat kuk­ka­penk­kiin ker­rok­sel­li­suut­ta ja ovat kau­nii­ta yhdis­tet­ty­nä maa­pei­te­kas­vei­hin, kiviin ja kesä­kuk­kiin

 

Per­heen äiti on eri­tyi­ses­ti miel­ty­nyt ruos­tee­seen ja kupa­riin ja nii­tä löy­tyy täl­tä pihal­ta eri muo­dois­saan. Per­heen punai­nen lan­ka pihaa raken­taes­saan on ollut kier­rä­tys­ta­va­roi­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja moni esi­ne on löy­tä­nyt mai­nion uusio­käy­tön. Pati­noi­tu­nut ruos­te­pin­ta on saa­tu yksin­ker­tai­ses­ti jät­tä­mäl­lä esi­ne ulos Suo­men pit­kään ja synk­kään tal­veen. Kevääl­lä on odot­ta­nut esi­mer­kik­si kau­niis­ti ruos­tu­nut lyh­ty luo­vaa puu­tar­hu­ria.

 

 

Van­haan vane­ri­le­vyyn on kerät­ty kau­nis­ta ruos­teis­ta pie­ne­si­neis­töä

 

Naa­pu­rit tun­te­van pihan tyy­lin ja mai­to­tonk­kien taka­na näky­vä pupu oli jätet­ty pihal­le yllä­tys­lah­ja­na

 

Van­ha hara­va­ko­ne on saa­tu syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si rou­van miel­ty­myk­siä arvos­ta­val­ta tut­ta­val­ta

 

Tämä pyö­rä on ehdot­to­mas­ti suo­sik­ki­ni. Mal­li on juu­ri oival­li­nen romu­tai­tee­seen, kori ja lyh­ty tuo­vat kivas­ti van­haa Suo­mi-fil­min tun­nel­maa ja kupa­rin sävy tuo sär­mää

 

Kuin­ka moni ajat­te­li­si lait­taa löy­ly­kau­ho­ja pihan somis­teek­si? Tääl­tä nii­tä löy­tyy. Kau­ho­jen kro­min sävy on mai­nio kont­ras­ti­pa­ri van­ho­jen har­mai­den hei­nä­sei­päi­den kans­sa

 

Juh­lien kes­ki­pis­te oli itse­kin kuin sadus­ta heh­kuen nuo­ruu­den herk­kää kau­neut­ta ja romant­ti­nen huvi­ma­ja oli juu­ri sopi­va taus­ta posee­rauk­sel­le

 

“Edes­sä koko maa­il­ma,
val­mis oot, läh­de ja val­loi­ta!
Muis­tat­han vie­lä sen enke­lin,
jon­ka sun mat­kal­les lähe­tin.”