Valoa älyl­lä

Valoa älyl­lä

Vii­me vii­kol­la ker­roin­kin, että pos­ti toi mie­len­kiin­toi­sen pake­tin. Pake­tis­sa oli siis Phi­lip­sin Hue Star­ter Kit. Ja mitä­hän ihmet­tä tuo Hue mei­naa? Se on hen­ki­lö­koh­tai­nen lan­ga­ton äly­va­lais­tus­jär­jes­tel­mä, mikä pitää sisäl­lään kirk­kaan ja tehok­kaan ledi­va­lon ja äärim­mil­leen vie­dyn, lois­ta­van ja help­po­käyt­töi­sen tek­nii­kan.
Itse kuu­lin ensi ker­taa Hues­ta vii­me tal­ve­na, opis­kel­les­sa­ni valais­tus­suun­nit­te­lua. Minut se hur­ma­si täy­sin. Jotain uut­ta, jotain inno­va­tii­vis­ta, jotain hel­pos­ti muun­nel­ta­vis­sa ole­vaa ja ennen kaik­kea luk­sus­ta arkeen! Sitä­hän me kaik­ki halu­taan. Suu­ri osa elä­mäs­täm­me on arkea ja kotoi­lua, joten mik­si emme hiu­kan panos­tai­si kodin valais­tuk­seen hel­pol­la ja älyk­kääl­lä taval­la.

Phi­lip­sin Huen avus­tuk­sel­la voit toi­vot­taa itse­si ter­ve­tul­leek­si kotii­si. Voit lait­taa sen herät­tä­mään itse­si iha­nal­la saras­tuk­sel­la. Voit sää­tää valais­tuk­sen kirk­kaak­si ja väri­läm­pö­ti­lan kor­keak­si, kun teh­tä­vä­si vaa­ti­vat tark­kuut­ta ja haluat olla vir­keim­mil­lä­si. Se voi jopa pitää sinut ajan tasal­la sääs­tä ja saa­pu­vis­ta puhe­luis­ta. Mah­dol­li­suuk­sia on rajat­to­mas­ti. Tutus­tu nii­hin.

Hue Star­ter Kit-aloi­tus­pa­ket­tiin kuu­luu sil­ta, joka on koko jär­jes­tel­män sydän. Se yhdis­tää äly­lait­tee­si Phi­lips Hue-valoi­hin. Yhteen sil­taan voit lisä­tä jopa 50 Hue-valoa ja lisä­lai­tet­ta. Sil­ta mah­dol­lis­taa valais­tus­jär­jes­tel­män ohjaa­mi­sen myös kodin ulko­puo­lel­ta, sil­lä se on yhdis­tet­ty koti­si wifi-verk­koon. Lataat puhe­li­mee­si tai tablet­tii­si Phi­lips Hue-sovel­luk­sen ja näi­den väli­tyk­sel­lä voit sää­tää valo­jen kirk­kaut­ta, luo­da ajas­ti­mia, vaih­taa väriä ja käyt­tää mie­lei­siä­si loput­to­mia hui­kei­ta toi­min­to­ja.

Mil­tä kuu­los­tai­si aja­tus, että olet per­hee­si kans­sa mat­koil­la ja sinul­la oli­si mah­dol­li­suus sytyt­tää koti­si valot pääl­le aina iltai­sin, jot­ta koti­si näyt­täi­si asu­tul­ta. Lois­ta­vaa, eikö tot­ta? My Hue-sovel­lus mah­dol­lis­taa tämän. Voit ottaa yhtey­den koti­si jär­jes­tel­mään, olit­pa mis­sä­päin maa­il­maa tahan­sa.

Itse tyk­kään Phi­lips Hue-jär­jes­tel­mäs­sä sii­tä tosi pal­jon, että se mah­dol­lis­taa kodin tun­nel­man ja sisus­tuk­sen muok­kaa­mi­sen väreil­lä hel­pol­la taval­la. Voit­ko kuvi­tel­la, että käy­tös­sä­si on hui­keat yli 16 mil­joo­naa väri­sä­vyä. Luit aivan oikein, 16 mil­joo­naa val­kois­ta ja väril­lis­tä LED-valon sävyä! Eli mah­dol­li­suuk­sia on loput­to­miin. 

Toki valo­jen ohjaa­mi­nen onnis­tuu ilman äly­lai­tet­ta­kin. Phi­lips Hue Tap on lan­ga­ton äly­kyt­kin ja se mah­dol­lis­taa valo­jen ohjaa­mi­sen kos­ke­tuk­sel­la. Sii­hen voit mää­rit­tää 4 eri suo­sik­kia­se­tus­ta ja se toi­mii myös kau­ko-ohjai­me­na. Hue Tap hyö­dyn­tää lii­ke-ener­gi­aa ja sii­nä ei tar­vi­ta paris­to­ja tai akku­ja. Se saa vir­taa kos­ke­tuk­ses­ta­si ja sinä saat tie­ten­kin vir­taa lois­ta­vis­ta väri­maa­il­mois­ta, min­kä Hue-valais­tus mah­dol­lis­taa.

Sinul­la on mah­dol­li­suus muut­taa arki­päi­väi­nen valais­tus todel­la haus­kak­si ja revi­tel­lä hui­keal­la valoshow:lla. Voit synk­ro­noi­da värit musii­kin, pelien ja tele­vi­sio-ohjel­mien kans­sa. Voit laa­jen­taa tele­vi­sio­ko­ke­muk­sen koko huo­nee­seen ja värit elä­vät ohjel­man mukaan. On myös mah­dol­lis­ta yhdis­tää valo suo­sik­ki­kap­pa­lee­si ryt­miin. Täs­sä videos­sa on meno pääl­lä Hue-valais­tuk­sen avus­tuk­sel­la, mut­ta en suo­sit­te­le kovin myö­häis­tä valoi­loit­te­lua. Naa­pu­rit joko tyk­kää tai sit­ten ei…

Mei­dän per­heen ensim­mäi­set Huet löy­si paik­kan­sa itse teke­mii­ni valai­si­miin. Valo on tosi kau­nis ilman äly­oh­jaus­ta­kin. Keit­tiö on mie­les­tä­ni hyvä ympä­ris­tö aloi­tel­la tutus­tu­mi­nen Hue-valais­tuk­sen tar­joa­miin mah­dol­li­suuk­siin. Keit­tiön pöy­tä on mones­ti koko kodin sydän niin kuin on sil­ta Hue-äly­va­lais­tuk­ses­sa. Pöy­tä koko­aa yhteen monen­lai­set päi­vän toi­min­not ja on lois­ta­vaa, kun voit elää sii­nä muka­na vie­lä parem­min äly­va­lais­tus­ta sää­del­len.
Mai­nit­ta­koon vie­lä, ettei­vät nämä Huet jää meil­lä toi­vot­ta­vas­ti vii­mei­sik­si. Seu­raa­va­na kii­ka­ris­sa ylim­mäs­sä kuvas­sa näky­vä Hue Bloom table lamp. Ihan lois­ta­va yöpöy­tä­va­lai­sin!

Suloi­nen lep­pä­kert­tu tuli kuvaus­ses­sio­ta­ni ilos­tut­ta­maan ja haluan­kin lep­pä­ker­tun myö­tä toi­vot­taa sinul­le väri­kyl­läi­siä arki­päi­viä! Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan tar­kem­min Hue-äly­va­lai­sin­jär­jes­tel­mään Habi­ta­re-mes­suil­le Valo­light-tapah­tu­maan.

Ulla­mai­jaHue Star­ter Kit saa­tu lah­joi­tuk­se­na media­nä­ky­vyyt­tä vas­taan
Valo­ku­vat http://www2.meethue.com/fi-fi ja Ulla­mai­ja Sep­pä
Valon mon­ta mah­dol­li­suut­ta

Valon mon­ta mah­dol­li­suut­ta

Syk­sy saa­puu ja valo vähe­nee. Sil­loin on aika suun­na­ta tie­toi­suus koh­taa­maan vähe­ne­vän luon­non­va­lon vai­ku­tus vireys­ti­laan, työs­ken­te­ly­olo­suh­tei­siin, kodin toi­min­toi­hin ja tun­nel­maan.

Hyvä valais­tus mer­kit­see viih­ty­vyyt­tä, ter­veel­li­syyt­tä, tur­val­li­suut­ta ja tuot­ta­vuut­ta. Viih­ty­vyys mer­kit­see opti­mio­lo­suh­tei­ta, jois­sa valais­tus on riit­tä­vää ja vireys­ti­la hyvä. Me tar­vit­sem­me valoa sekä näke­mi­seen että näh­tä­väk­si, sil­lä valo vai­kut­taa sil­mien väli­tyk­sel­lä monel­la taval­la. Valo on mer­kin­nyt ihmi­sel­le aina pal­jon. Se on tuo­nut tur­vaa, läm­pöä, ohjan­nut kul­kuam­me, juh­lis­ta­nut juh­lia ja sil­lä on luo­tu elä­myk­siä.

Valo ja hyvin­voin­ti
Nyky­päi­vä­nä vie­täm­me elä­mäs­täm­me suu­rim­man osan ajas­ta sisä­ti­lois­sa. Vali­tet­ta­vas­ti vaan nämä tilat on mones­ti sisus­tet­tu hil­li­tyn värit­tö­mik­si ja valais­tuso­lot ovat staat­ti­sia, jol­loin eri­lai­set värin ja valon impuls­sit jää­vät puut­tu­maan. Sil­mä etsii valoa ja seu­raa sitä. Kai­paam­me miel­lyt­tää ja sil­mil­le ystä­väl­lis­tä valoa. Sik­si eri­lai­set luon­non­va­loa jäl­jit­tä­vät valais­tus­rat­kai­sut tuot­ta­vat mie­li­hy­vää ja ihmi­nen ren­tou­tuu.

 

Phi­lip­sin Hue-äly­va­lai­sin­jär­jes­tel­mä, kuva Phi­lips

 

Valais­tus­tek­nii­kal­la voi­daan nyky­päi­vä­nä luo­da tilas­ta mie­len­kiin­toi­nen ja dynaa­mi­nen. Valon voi­mak­kuuk­sia voi­daan muut­taa kuten myös väri­läm­pö­ti­lo­ja ja ‑sävy­jä. Kei­no­va­loil­la voi­daan luo­da lii­ket­tä, tuik­ki­via täh­tiä sekä eri­lai­sia luon­non­va­loa jäl­jit­te­le­viä efek­te­jä.

 

Ses­sa­kin Dor­set-valai­sin, kuva Ses­sak

 

Ruo­an val­mis­tus per­heel­le tai ystä­vil­le on hyvä val­mis­taa kirk­kaas­ti valais­tus­sa keit­tiös­sä, oli­pa keit­tiö­si suu­ri tai pie­ni. Tark­kaan työs­ken­te­lyyn ja resep­tien sovel­ta­mi­seen, kuten paloit­te­luun ja leik­kaa­mi­seen, tar­vit­set kirk­kaan ja var­jot­to­man keit­tiön yleis­va­lais­tuk­sen. Kun olet val­mis­ta­nut hyvän ate­rian, kerään­ty­kää pöy­dän ympä­ril­le, him­men­tä­kää valo ja naut­ti­kaa ate­rias­ta. Nyky­päi­vä­nä tun­nel­man luo­mi­nen ja valo­jen sää­tö päi­vä­ryt­min mukaan on teh­ty hel­pok­si kehit­ty­neen ledi­tek­no­lo­gian  ja uusien lan­gat­to­mien äly­va­lai­sin­jär­jes­tel­mien ansios­ta. 

 

Valo ja lää­ke­tie­de

Valo vai­kut­taa käyt­täy­ty­mi­seen, uni-val­ve­ryt­miin, vireys­ti­laan ja mie­lia­laan. Eli­mis­tön sisäi­set kel­lot tah­dit­ta­vat solun­ja­kau­tu­mis­ta, aineen­vaih­dun­taa, hor­mo­nien eri­tys­tä, her­mo­so­lu­jen välit­tä­jä­ai­nei­den ja kas­vu­te­ki­jöi­den tuo­tan­toa. Sik­si valon vai­ku­tus­ta­van ja mui­den sisäi­siin kel­loi­hin vai­kut­ta­vien teki­jöi­den tut­ki­mus saat­taa tar­jo­ta uusia näkö­kul­mia moniin sai­rauk­siin lää­ke­tie­teen eri aloil­la.

 

Kuva Valai­sin Grön­lund

 

Valo voi vai­kut­taa ter­vey­teem­me myön­tei­ses­ti tai hai­tal­li­ses­ti. Valon ja pimey­den vuo­rot­te­lu niin vuo­ro­kau­den– kuin vuo­de­nai­ko­jen­kin mukaan antaa kes­kus­kel­lol­le ter­vey­den kan­nal­ta tär­keän aika­mer­kin. Avai­me­na niin solu­kier­ron ja meta­bo­lian sää­te­lyyn kuin uneen ja mie­lia­laan saat­taa­kin olla eli­mis­tön kes­kus­kel­lon toiminta.(Lähde:Duodecim)

 

Kuva Inno­lux

 

Kir­kas­va­lo­lait­teet ovat mie­les­tä­ni löy­tä­neet hyvin suo­ma­lai­siin kotei­hin ja toi­mis­toi­hin. Kir­kas­va­lo­lai­te kor­vaa tehok­kaas­ti pimeä­nä vuo­den­ai­ka­na puut­tu­van luon­non­va­lon. Kir­kas­va­lo­hoi­don avul­la yhä useam­mat sel­viy­ty­vät pimeän tal­ven aiheut­ta­mas­ta kaa­mos­ra­si­tuk­ses­ta ja ‑masen­nuk­ses­ta. Kir­kas­va­lo­hoi­to on lois­ta­va väli­ne pitä­mään uni- ja val­ve­ryt­mi koh­dil­laan ja sisäi­nen kel­lo vakaa­na.  Se aut­taa herää­mis­vai­keuk­sis­sa ja päi­vän­ajan vireys­ti­lan säi­lyt­tä­mi­ses­sä.

 

 Valo ja työym­pä­ris­tö

Hyvä valais­tus saa­daan riit­tä­väl­lä, tasai­sel­la valais­tus­voi­mak­kuu­del­la. Hyvän valais­tuk­sen omi­nai­suus on myös häi­käi­se­mät­tö­myys. Täl­löin valon läh­de ei osu suo­raan näkö­kent­tään, valai­sin ei hei­jas­tu kuva­ruu­dus­ta tai työ­ta­son pin­nas­ta eikä kat­seen koh­teen ja kat­se­li­jan välil­lä ole hei­jas­ta­via pin­to­ja.

 

Kuva Valai­sin Grön­lund

 

Koh­tuul­li­set lumi­nans­sie­rot eri pin­to­jen välil­lä aut­ta­vat hah­mot­ta­maan tilaa. Pin­to­jen valais­tus­voi­mak­kuus, väri ja hei­jas­tu­mis­suh­teet ovat­kin tilan hah­mo­tuk­sen avain­te­ki­jöi­tä. Valo­läh­teen värin­tois­to-omi­nai­suu­det vai­kut­ta­vat valais­tuk­sen koh­teen väriin. Valon väri lisää oleel­li­ses­ti oikean infor­maa­tion saa­ta­vuut­ta ympä­ris­tös­tä. Valo ja väri vai­kut­ta­vat myös ihmi­sen mie­len­ti­laan ja sitä kaut­ta työ­te­hoon.

 

Trick-valai­sin, kuva iGuzzin

 

Oikeal­la valon suun­tauk­sel­la saa­daan var­jot pois tär­keim­mäs­tä kat­se­lu­koh­tees­ta. Toi­saal­ta valon suun­taus ja var­jon muo­dos­tus ovat tär­kei­tä teki­jöi­tä kat­se­lu­koh­teen muo­don tun­nis­ta­mi­ses­sa. Lii­an suu­ria var­jo­ja tulee vält­tää kul­ku­rei­teil­lä tai tilois­sa, jois­sa käsi­tel­lään suu­ria kap­pa­lei­ta.
Valais­tuk­sen tulee olla muun­nel­ta­vis­sa työn­te­ki­jän mukaan. Ikään­ty­neet työn­te­ki­jät tar­vit­se­vat huo­mat­ta­vas­ti enem­män valoa kuin nuo­ret. Näkö­tark­kuus on 60-vuo­tiail­la kes­ki­mää­rin puo­let 20-vuo­ti­aan näkö­tark­kuu­des­ta. 60-vuo­tias tar­vit­see 12-ker­tai­sen valais­tus­voi­mak­kuu­den saa­dak­seen saman näkö­vai­ku­tel­man kuin 20-vuo­tias. (Lähde:Työterveyslaitos)

 

 

Valais­tus­suu­rei­ta

Nyky­päi­vä­nä tun­tuu, että taval­li­nen kulut­ta­ja on aivan pää pyö­räl­lä kai­ken maail­man käsit­tei­den ja suu­rei­den vii­da­kos­sa, mikä kos­kee valais­tus­ta. Onhan täs­sä kiel­tä­mät­tä ollut aika­moi­nen harp­paus valais­tus­voi­mak­kuu­den, ener­gia­te­hok­kuu­den, moni­käyt­töi­syy­den ja valai­sin­va­li­koi­mien suh­teen kos­kien koko valais­tus­maa­il­maa. Itse­kin valai­sin- ja pol­tin­myy­jä­nä työs­ken­nel­lee­nä tie­dän, että eni­ten ne asiak­kaat tar­vit­si­vat apua juu­ri polt­ti­mon valin­nas­sa. Tämän ongel­man pitäi­si pik­ku hil­jaa pois­tua ledin val­la­tes­sa mark­ki­nat syr­jäyt­täen kaik­ki edel­li­set valon­läh­teet.

Kuva Valai­sin Grön­lund

 

Lopuk­si lai­tan teil­le syk­syn koti­läk­syk­si valais­tus­suu­rei­dein opet­te­lun;
  • Valo­vir­ta ilmai­see valon sätei­ly­te­hon kyvyn aiheut­taa valoais­ti­mus. Valo­vir­ran yksik­kö on lumen (lm).
  • Valo­voi­ma kuvaa valon läh­teen inten­si­teet­tiä eli voi­mak­kuut­ta. Valo­voi­man yksik­kö on kan­de­la (cd). Valo­voi­man ja valo­vir­ran ero on käy­tän­nös­sä sii­nä, että valo­vir­ta ker­too, kuin­ka voi­ma­kas valon­läh­de on koko­nai­suu­des­saan. Valo­voi­ma ker­too valon­läh­teen voi­mak­kuuu­den tie­tyl­le alal­le (Wiki­pe­dia 9.3.2010)
  • Valais­tus­voi­mak­kuus on työ­ti­lan pin­noil­le tule­van valo­vir­ran (lm) suh­de pin­nan alaan. Valais­tus­voi­mak­kuu­den yksik­kö on luk­si (lx) eli lx = lm/m².
  • Lumi­nans­si eli valo­ti­heys kuvaa pin­nas­ta hei­jas­tu­van valon mää­rää. Käy­tän­nös­sä lumi­nans­si lii­te­tään useim­mi­ten valoa lähet­tä­vän kap­pa­leen pin­taan, jon­ka näky­vän “pin­ta­kirk­kau­den” tun­nus se on. Lumi­nans­sin yksik­kö on kan­de­la neliö­met­riä koh­den ja 1 cd/m² = 1 lm/(m²sr) = lumen /(m² ste­ra­di­aa­ni).
  • Hei­jas­tu­mis­suh­de (%) mää­ri­tel­lään pin­nas­ta läh­te­vän valo­vir­ran suh­tee­na pin­nal­le tule­van valo­vir­ran mää­rään. Hei­jas­tus­suh­teel­la on suu­ri mer­ki­tys värien ohel­la mil­tä työ­ti­lat näyt­tä­vät.
  • Lam­pun värin­tois­toin­dek­sil­lä (Ra-indek­sil­lä, Ra) mita­taan valon­läh­teen kykyä tois­taa väre­jä ver­rat­tu­na ver­tai­lu­va­lon­läh­tee­seen. Värin­tois­toin­dek­si mää­ri­te­tään siten, että läm­min val­kea lois­te­lamp­pu saa arvon 50 ja heh­ku­lamp­pu arvon 100. Myös päi­vän­va­lon Ra-indek­si on sata. Mitä suu­rem­pi Ra-indek­si on, sitä parem­pi on värin­tois­to.
  • Häi­käi­syin­dek­si (UGR): Sisä­ti­lo­jen valais­tus­a­sen­nuk­ses­sa valai­si­mien aiheut­ta­ma kiusa­häi­käi­sy (eli häi­käi­sy, joka aiheut­taa epä­miel­lyt­tä­vyy­den tun­teen, mut­ta ei hei­ken­nä näke­mis­tä

Toi­vo­tan kai­kil­le oikein valoi­saa syk­syä! Habi­ta­res­sa näh­dään!

 

Aurin­ko, valois­ta par­hain

Läh­teet:
-http://www.cariitti.fi/sivut/valaistus_1
-http://www.philips.fi/c‑m-li/valitse-valaisin/kitchen-lighting
-http://www.innolux.fi/fi/kirkasvalohoito
-http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/valaistus/
-Lää­ke­tie­teel­li­nen Aika­kaus­kir­ja Duo­decim
2009;125(6):609–16
Ani Englund ja Timo Par­to­nen

Ylin kuva Valai­sin Grön­lund


 
Jean Ver­net, laa­tua rans­ka­lai­sit­tain

Jean Ver­net, laa­tua rans­ka­lai­sit­tain

Sinä, joka arvos­tat laa­duk­kai­ta puu­huo­ne­ka­lu­ja, rakas­tat peh­mei­tä sävy­jä ja muo­to­ja, haluat sisus­tuk­see­si oma­pe­räi­syyt­tä ja yksi­löl­li­siä tuot­tei­ta, sil­loin Hel­sin­gin Kruu­nu­haas­sa sijait­se­va rans­ka­lai­suut­ta huo­ku­va Jean Ver­net on juu­ri oiva valin­ta sinul­le.
Jean Ver­ne­tin Pia kut­sui minut tutus­tu­maan hei­dän myy­mä­lään­sä. Oli­kin ilo saa­da yksi­löl­li­nen opas­tus hei­dän tuot­tei­den­sa taus­toi­hin. Peril­lä myy­mä­läs­sä minua odot­ti kah­vin ja tuo­rei­den crois­san­tien huu­ma­va tuok­su. Oih, niin rans­ka­lais­ta.

 

 

Jean Ver­net on Hei­di Kan­kaan 8 vuot­ta sit­ten perus­ta­ma yri­tys, joka on kes­kit­ty­nyt rans­ka­lai­siin huo­ne­ka­lui­hin ja sisus­tus­tuot­tei­siin. Kaik­ki huo­ne­ka­lut tuo­daan maa­han itse. Jean Ver­net halu­aa panos­taa tuot­tei­den­sa laa­duk­kuu­teen ja hyvään ja asian­tun­te­vaan pal­ve­luun.
Jean Ver­ne­til­lä on myös verk­ko­kaup­pa, joka on koet­tu lois­ta­vak­si työ­vä­li­neek­si asiak­kail­le etu­kä­teis­suun­nit­te­luun. Suu­rin osa huo­ne­ka­luis­ta on tilaus­ta­va­raa. Hyvät ja laa­duk­kaat huo­ne­ka­lu­toi­mit­ta­jat takaa­vat myös yksi­löl­lis­tä mit­ta­ti­laus­pal­ve­lua Jean Ver­ne­tin asiak­kail­le.

 

Meuble Char­me-kir­joi­tus­pöy­tä

 

Meuble Char­me-pei­li­pöy­tä

 

Mic­hel Fer­rand-lipas­to

Niin tekee myös Mic­hel Fer­rand, joka samaan tapaan val­mis­taa tuot­teen­sa tam­mes­ta ja kir­sik­ka­puus­ta ja edus­taa klas­si­sia ja vin­ta­ge ‑hen­ki­siä huo­ne­ka­lu­ja, jois­ta huo­kuu men­neen ajan char­mi ja tyy­li. Molem­mil­ta Bate­lil­ta ja Fer­ran­dil­ta saa myös industriel&loft-tyylisuunnan huo­ne­ka­lu­ja. Jean Ver­net tuo maa­han kol­men eri huo­ne­ka­lu­toi­mit­ta­jan tuot­tei­ta.
Yksi heis­tä on rans­ka­lai­nen Meubles Batel, joka val­mis­taa huo­ne­ka­lun­sa tam­mes­ta ja kir­sik­ka­puus­ta ja myös tuo­tan­to on suun­nit­te­lu­maas­sa Rans­kas­sa. Hei­dän haus­kan oma­pe­räi­set ja värik­käät huo­ne­ka­lut edus­ta­vat modern vin­ta­ge-tyy­li­suun­taa.

Meuble Char­me edus­taa country&rustic-tyylisuuntaa. He val­mis­ta­vat tuot­teen­sa Roma­nias­sa ja suun­nit­te­lu­työ tapah­tuu Rans­kas­sa. He käyt­tä­vät mate­ri­aa­li­naan män­tyä ja teke­vät myös täys­pui­sia keit­tiöi­tä ja kyl­py­huo­ne­ka­lus­tei­ta.

Lai­na­sin tämän teks­tin Jean Ver­ne­tin net­ti­si­vuil­ta;
Hyvä tie­tää puu­huo­ne­ka­luis­ta
Puu­huo­ne­ka­lu on kau­nis ja kes­tä­vä, mut­ta vaa­tii teki­jäl­tä osaa­mis­ta ja tie­tä­mys­tä puu­la­jeis­ta ja nii­den omi­nai­suuk­sis­ta. Puu elää ilman­kos­teu­den mukaan ja Suo­mes­sa ilman­kos­teus vaih­te­lee suu­res­ti eri vuo­de­nai­koi­na. Pauk­ku­pak­ka­sil­la sisäil­man kos­teus­pro­sent­ti voi pahim­mil­laan olla ainoas­taan 10% ja kesäl­lä-syk­syl­lä jopa 80%. Tal­vel­la kui­vu­mi­nen voi aiheut­taa pie­niä hal­kea­mia kalus­tees­sa. Myös raa­ka­puu voi näkyä ohue­na rai­ta­na pei­lio­vis­sa. Puun elä­mi­nen vuo­de­nai­ko­jen mukaan ja sen aiheut­ta­mat pie­net hal­kea­mat ei ole tuo­te­vir­he vaan osa puun luon­net­ta.
Puu­la­ji­ke, pin­ta­kä­sit­te­ly ja val­mis­tus­ta­pa vai­kut­ta­vat kalus­tei­den hin­taan. Val­miik­si koo­tut ja oikeil­la lii­tok­sil­la teh­dyt huo­ne­ka­lut ovat kes­tä­väm­mät kuin itse koo­tut huo­ne­ka­lut. Kaik­ki Jean Ver­ne­tin huo­ne­ka­lut tule­vat koot­tui­na lukuu­not­ta­mat­ta ruo­ka­pöy­tiä (osa tulee jalat erik­seen), sän­ky­jä ja iso­ja kalus­tei­ta (han­ka­la lii­kut­taa koko­nai­si­na).

 

 

 

Kai­paa­ko koti­si valai­sin­ta nah­kai­sel­la lam­pun­var­jos­ti­mel­la tai puhe­lin­ta valai­si­mel­la? Eikö oli­si muka­va piri­tys pime­ne­viin syy­sil­toi­hin? Valai­si­met tule­vat Bel­gias­ta ja Ruot­sis­ta. Lisäk­si Jean Ver­ne­til­lä on kol­me eri pien­ta­va­ra­toi­mit­ta­jaa ja tuot­teet tule­vat Bel­gias­ta ja Rans­kas­ta. Itse koen, että yksi­löl­li­syys jopa pien­ta­va­rois­sa on tosi ins­pi­roi­vaa ja haus­kaa.

 

Upeat soh­vat tule­vat naa­pu­ri­maas­tam­me Viros­ta.

 

 

Laa­duk­kaat vil­la-/pel­la­va­tyy­nyt tuo­vat arkeen luk­sus­ta ja kes­tä­vät aikaa ja kulu­tus­ta.

 

Jean Ver­ne­tin työn­te­ki­jä Pia on saa­nut loih­dit­tua myy­mä­läs­tä har­mo­ni­sen ja myy­mä­lä on täyn­nä Pian upei­ta som­mi­tel­mia niin kaa­peis­sa kuin pöy­dil­lä­kin. Omaam­me Pian kans­sa saman­lai­sen taus­tan, olem­me­han molem­mat val­mis­tu­neet arvos­te­tus­ta Ajk-jat­ko­kou­lu­tuk­ses­ta sisus­tus­suun­nit­te­li­joik­si.
Lie­kö kou­lu­tuk­sel­la osuut­ta Pian lois­ta­vaan som­mi­tel­ma­sil­mään…

 

Näis­tä kaa­peis­ta huo­kuu arvok­kuus ja char­mi. Se on täy­sin sen ansio­ta, että ne ovat laa­duk­kai­ta puu­huo­ne­ka­lu­ja, jot­ka kes­tä­vät suku­pol­vel­ta toi­sel­le, niin kuin laa­tu­huo­ne­ka­lun pitää­kin.
Kau­niit astiat ja tava­rat sopi­vat mai­nios­ti laa­duk­kaan puun rin­nal­le.

 

 

 Syk­sy tulee ja valo vähe­nee. Syk­syn tul­len siir­rym­me viet­tä­mään enem­män aikaa sisä­ti­lois­sa ja sil­loin on hyvä aika päi­vit­tää koti mie­lei­sek­seen. Tun­tuu­ko oman koti­si olo­huo­ne sel­lai­sel­ta, että soh­val­le on muka­va käper­tyä tork­ku­peit­toon, kuun­nel­la ulko­na puhal­ta­vaa syys­tuul­ta ja naut­tia kynt­ti­län rau­hal­li­ses­ta valos­ta? Jean Ver­ne­til­tä löy­dät var­mas­ti pal­jon kau­nis­ta oman koti­si tun­nel­man paran­ta­mi­sek­si. Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la.
www.vernet.fi

                                                    ‑Ulla­mai­ja-Sisus­tus­lii­ke Gra­nit, koke­mus­ta kai­kil­le ais­teil­le

Sisus­tus­lii­ke Gra­nit, koke­mus­ta kai­kil­le ais­teil­le

Onko sisus­tus­lii­ke Gra­nit jo sinul­le tut­tu? Gra­nit on Ruot­sis­ta pon­nis­ta­va sisus­tus­ta­va­ra­ket­ju. Ei ole yllä­tys, että juu­ri Ruot­sis­ta. Rak­kaas­ta naa­pu­ri­maas­tam­me yleen­sä tulee­kin kaik­kea haus­kaa ja inno­va­tii­vis­ta. Olem­me­han saa­neet tutus­tua moniin muo­ti- ja sisus­tus­ket­jui­hin;  Ellos ja H&M sekä sisus­tus- ja design­verk­ko­kaup­poi­hin; Room21 ja Habi­tat. Ensim­mäi­nen Gra­nit-myy­mä­lä avat­tiin Suo­mes­sa 2013 ja täl­lä het­kel­lä myy­mä­löi­tä on Hel­sin­gin lisäk­si Turus­sa, Oulus­sa sekä Espoos­sa.
Säi­ly­tys on lähin­nä Gra­ni­tin sydän­tä, mut­ta heil­lä on myös mui­ta käy­tän­nöl­li­siä tuot­tei­ta kotiin ja kont­to­riin. Myy­mä­län perus­va­li­koi­mas­sa pide­tään aina pos­lii­nia, lasia, kyl­py­huo­neen ja keit­tiön pien­tar­vik­kei­ta, maus­tei­ta, teks­tii­le­jä ja toi­mis­to­tar­vik­kei­ta.

Gra­nit on syn­ty­nyt vuon­na 1997 kah­den ruot­sa­lai­sen ystä­vyk­sen tur­hau­tu­mi­ses­ta. He koki­vat, että kaik­kea pien­tä rih­ka­maa ja sisus­tus­ta­va­raa oli kyl­lä tar­jol­la, mut­tei jär­ke­viä ja kivo­ja varas­toin­ti- ja säi­ly­tys­rat­kai­su­ja.

Nel­jä Gra­ni­tin tuot­teil­le luon­teen­omais­ta piir­ret­tä ovat: käy­tän­nöl­li­syys, yksin­ker­tai­set muo­dot, koh­tuul­li­nen hin­ta ja hyvä laa­tu.

 

 

 

Gra­nit halu­aa tar­jo­ta tuot­teil­leen pit­kän kes­ton. Sik­si he suo­si­vat­kin perus­vä­re­jä mus­taa, val­kois­ta ja har­maa­ta sekä luon­non sävy­jä. Myy­mä­läs­sä näkee pal­jon puu­ta, lasia, metal­lia ja mar­mo­ria.

 

 

Itse tyk­kään beto­nis­ta sisus­tus­tuot­tei­den mate­ri­aa­li­na tosi pal­jon. Yllä ole­vat beto­ni­tuot­teet ovat ihan lois­ta­via ja kuk­ka­ro­ys­tä­väl­li­siä. Siro beto­ni­jak­ka­ra on moni­käyt­töi­nen. Valai­sin­joh­don beto­ni­nen lam­pu­kan­ta tuo muka­vaa sär­mää muu­ten niin yksin­ker­tai­seen tuot­tee­seen.

 

Gra­nit halu­aa, että liik­kees­sä käyn­ti on koke­mus kai­kil­le ais­teil­le. Myy­mä­läs­sä on aina tuo­rei­ta kuk­kia, kynt­ti­löi­tä, suit­suk­kei­ta ja  musiik­kia. Osto­ko­ke­muk­sen toi­vo­taan ole­van har­mo­ni­nen ja miel­tä rau­hoit­ta­va.

Mitä­kö mei­dän kotiin on kul­keu­tu­nut Gra­ni­tis­ta?
Sanot­ta­koon, että Gra­nit on aika uusi tut­ta­vuus minul­le. Joh­tu­nee var­maan­kin pit­käs­tä väli­mat­kas­ta. Yleen­sä käyn Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa bus­sil­la ja sil­loin ei kau­hean iso­ja ostok­sia rou­da­ta käsis­sä. Edel­li­sel­lä bus­si­kei­kal­la­ni mat­kaa­ni kui­ten­kin tart­tui pui­nen, iha­nan siro vaa­te­rek­ki ja iso, sini­nen hat­tu­ra­sia. Ne oli­vat juu­ri nap­pios­tos tyt­tä­re­ni uusit­tuun huo­nee­seen. Olen­han pik­ku­hil­jaa luo­pu­mas­sa vaa­te­kaa­peis­ta kodis­sa­ni ja siir­ty­mäs­sä lipas­toi­hin ja vaa­te­rek­kei­hin.
Sai sii­nä pujo­tel­la Man­ner­hei­min­tien ihmis­pal­jou­des­sa vaa­te­rek­ki ja hat­tu­ra­sia kai­na­los­sa keik­kuen.:)

Tämä­kin iha­na lasiamp­pe­li tart­tui mukaa­ni ja etsii vie­lä lopul­lis­ta paik­kaan­sa kodis­sa­ni.

Vie­lä on suun­nat­ta­va Gra­ni­tiin itse­kin lähiai­koi­na. Mie­lee­ni jäi kum­mit­te­le­maan ne upeat vih­reän mar­mo­ri­set säi­ly­tys­laa­ti­kot. Juu­ri omi­aan omal­le työ­pöy­däl­le­ni!

Sup­pail­len koh­ti pyö­rei­tä vuo­sia

Sup­pail­len koh­ti pyö­rei­tä vuo­sia

Juh­lim­me kulu­nee­na vii­kon­lop­pu­na mie­he­ni pyö­rei­tä vuo­sia tut­tu­ni mökil­lä iha­nan Vih­ti­lam­men ran­nal­la. Mei­tä oli kool­la vajaan parin­kym­me­nen ystä­vän jouk­ko. Päi­vän­san­ka­rin toi­vee­na oli ollut, ettei juh­lis­ta tuli­si mitään pönö­tys­juh­lia. Sik­si­pä sain­kin idean, että jota­kin muka­vaa urhei­lu­muo­toa voi­sim­me har­ras­taa illan aika­na. Sup­pai­lu vali­koi­tui lajik­si ja valin­ta meni todel­la nap­piin. Ja mikä paras­ta, sain tämän pidet­tyä yllä­tyk­se­nä lop­puun saak­ka itse san­ka­ril­ta. Sup­pai­lua ei meis­tä moni ollut vie­lä kokeil­lut ja poruk­ka oli tosi innos­tu­nut­ta.

Lau­dat ovat ilma­täyt­tei­siä ja sik­si nii­den rou­daa­mi­nen isol­le­kin poru­kal­le ei ole mikään logis­ti­nen ihme­te­ko. Myös­kään hin­nat eivät ole pil­vis­sä. Voin­kin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la sup-lau­to­jen vuo­kraus­ta ja ohjaus­ta osa­na ren­toa illan viet­toa.

 

Lau­dat meil­le toi­mit­ti Eri­mo­ver ja ohjaa­jak­sem­me saim­me iloi­sen ja ren­non Timin.(kuva alla) Eri­mo­ver kuvai­lee sivuil­laan sup­pai­lua näin;
SUP eli stand-up-padd­ling on yksi maa­il­man nopeim­min kas­va­vis­ta lii­kun­ta­muo­dois­ta. Help­po ja haus­ka tapa kohot­taa kun­toa on vetä­nyt puo­leen­sa aina vain uusia kokei­li­joi­ta, eikä lop­pua näy! Eri­mo­ver tar­jo­aa SUP-lau­tai­lua ympä­ri Suo­mea, SUP-pis­teil­läm­me voit vuo­kra­ta lau­to­ja, osal­lis­tua SUP Out­door – kurs­seil­lem­me tai vaik­ka kokeil­la SUP Joo­gaa!
Eri­mo­ver toi­mii myös SUP-lau­to­jen ja varus­tei­den jäl­leen­myy­jä­nä! Meil­tä voit hank­kia itsel­le­si kaik­ki SUP-lau­tai­luun tar­vit­ta­vat varus­teet alan huip­pu­mer­keil­tä!

Sup­pai­lu oli­kin yllät­tä­vän help­poa. Lau­ta on tosi vakaa ja meno rau­hal­li­sen ren­tout­ta­vaa, aina­kin
lep­peäs­sä ja tuu­let­to­mas­sa kesä­sääs­sä. Nilk­kaan kiin­ni­te­tään kar­ku­rem­mi. Jos putoat veteen, ei lau­ta kar­kaa. Melal­la melo­taan ja lau­dal­la seis­tään.
Sup­Joo­ga on myös kas­va­va urhei­lu­muo­to. Joo­gai­luun käy­te­tään hiu­kan leveäm­pää sup-lau­taa. Itse­kin joo­gaa har­ras­ta­nee­na yri­tin tasa­pai­noil­la lau­dal­la yhdel­lä jalal­la, mut­ta sanot­ta­koon, että haas­ta­vaa oli. Ehdot­to­mas­ti alkai­sin sup­joo­gaa har­ras­ta­maan, jos sii­hen vain oli­si mah­dol­li­suus.

 

 

 

 

Ilta oli kai­kin puo­lin onnis­tu­nut. Poruk­ka oli innos­tu­nut­ta uuden lajin kokei­lus­ta ja sup­pai­lim­me­kin noin pari tun­tia yhteen­sä. Söim­me tie­tys­ti hyvin ja sau­noim­me ja uim­me pit­käl­le yöhön.

 

Elo­kuun pime­ne­vät illat ovat kau­nii­ta ja jos sää­kin on läm­min ja aurin­koi­nen, niin tun­nel­ma on tai­an­omai­nen. Aurin­gon­las­ku sii­vi­löi vaa­lean­pu­nais­ta valo­aan pit­kin veden pin­taa ja näky on kau­nis.

 

Kun hämär­tää, on aika kai­vaa kynt­ti­lät kaa­peis­ta. Olen­kin sitä miel­tä, että kynt­ti­lät kuu­lu­vat ehdot­to­mas­ti juh­la­kat­tauk­seen. Näis­sä­kin juh­lis­sä tun­nel­maa toi­vat ulko­tu­let, nuo­tio ja pöy­tä­kynt­ti­lät. Vie­lä kun paik­ka­na oli kau­nis lam­men ran­ta, seu­ra­na pit­kä­ai­kai­set ystä­vät, meno kii­ree­tön­tä ja lep­poi­saa, niin ilta oli todel­la iki­muis­toi­nen.

 

 

 

Ylin kuva Eri­mo­ve­rin sivuil­ta


Niin kau­an kuin mie­le­ni on täyn­nä tätä elä­mää,
 niin kau­an kuin täh­det tuik­ki­vat
ja päi­vät pais­ta­vat tai pil­ven peit­to ver­ho­aa valon,
 niin kau­an olet ystä­vä­ni.

She­ryl Matis­se