Mit­kä tuot­teet ja ilmiöt sykäh­dyt­ti­vät ‑Habi­ta­re 2016

Mit­kä tuot­teet ja ilmiöt sykäh­dyt­ti­vät ‑Habi­ta­re 2016

Vie­lä pitää het­kek­si pala­ta mes­su­jen tun­nel­miin, kos­ka näh­tä­vää ja koet­ta­vaa oli pal­jon. Haluan­kin jakaa teil­le mie­leen­pai­nu­via ideoi­ta ja tuot­tei­ta. Onhan Habi­ta­re-mes­sut vuo­den koho­koh­ta Suo­men sisus­tus­maa­il­mas­sa ja sii­nä suh­tees­sa suun­nan­näyt­tä­jä tren­dien saral­la.
Habi­ta­re-mes­sut tar­jo­si­vat­kin sisus­tus­näl­käi­sil­le todel­la pal­jon tuo­te­uu­tuuk­sia, ajan­koh­tai­sia tren­di-ilmiöi­tä sekä hul­lut­te­le­via tule­vai­suu­den visioi­ta.

Sisus­tus­pal­lo­baa­ri

Hui­kean suo­sion saa­vut­ti tänä vuon­na perus­tet­tu Sisus­tus­pal­lo­baa­ri. Tämä baa­ri löy­tyi Habi­ta­ren Decor-alu­eel­ta, joka oli ahke­rien sisus­ta­jien ja pie­niin tava­roi­hin hul­laan­tu­nei­den kävi­jöi­den lifes­ty­le-hal­li. Sisus­tus­pal­lo­baa­rin pöy­tä not­kui toi­nen tois­taan her­kul­li­sim­mis­ta pal­lois­ta, jot­ka asia­kas sai poi­mia koriin niin kuin kark­ki­kau­pas­sa kon­sa­naan. Pal­lot kiin­ni­tet­tiin ledi­va­lo­nau­haan ja upea valo­si­sus­tuse­le­ment­ti oli val­mis. Sisus­tus­pal­lo­baa­ri avaa verk­ko­kau­pan loka­kuus­sa, joten kan­nat­taa suun­na­ta verk­ko­kaup­paan ostok­sil­le ja vali­ta omat her­kul­li­set väriyh­dis­tel­mät piris­tä­mään pime­ne­viä syy­sil­to­ja.

 

 

 

Sig­nals-näyt­te­ly

Sig­nals-näyt­te­ly oli Suo­mes­sa ainut­laa­tui­nen sisus­tuk­sen tren­de­jä ja tule­vai­suut­ta luo­taa­va näyt­te­ly. Näyt­te­ly oli todel­la­kin puhut­te­le­va ja sen teh­tä­vä oli pake­toi­da ins­pi­roi­vas­ti tule­vai­suu­den tie­to, mikä huo­ne­ka­lu­muo­toi­lus­sa ja sisus­ta­mi­ses­sa puhut­te­lee. Näyt­te­ly koos­tui nel­jäs­tä eri­lai­ses­ta maa­il­mas­ta, joi­den tee­mat oli­vat “Sot­ku”, “Rak­kaus kodis­sa”, “Juu­ret” ja “Tai­det­ta vai muo­toi­lua?”. Blo­gi­teks­tin alus­sa näky­vä soh­va viher­kas­vei­neen on Sot­ku-näyt­te­lys­tä. Kai­ken ei tar­vit­se olla koto­na niin jämp­tiä. Soh­va viher­kas­vien uusi kas­vua­lus­ta? No ei nyt ihan…

Juu­ret-näyt­te­ly halusi osoit­taa, että kodis­sa saa näkyä elet­ty elä­mä ja juu­rem­me. Tape­tit eri aika­kausil­ta ja esi­van­hem­pien muo­to­ku­vat kuva­si­vat hyvin aihet­ta
 

Rak­kaus kodis­sa saa näkyä rak­kaan tuo­mil­la kuk­ka­kim­puil­la, halus­ta lait­taa koti nätik­si sekä vies­ti­la­put per­heen­jä­se­nil­le

Tai­det­ta vai muo­toi­lua?

 

Muo­toi­lua tuo­daan esiin tai­teen kaut­ta. Rajat muo­toi­lun, toi­mia­lo­jen ja työn välil­lä hämär­tyy enti­ses­tään

 

 

 

Uut­ta keit­tiö­maa­il­mas­sa

 
Per­jan­tai­na osal­lis­tuin yhdel­le opas­te­tul­le mes­su­kier­rok­sel­le, jon­ka aihee­na oli keit­tiöt. Pääl­lim­mäi­se­nä jäi mie­leen, että sama tren­di, mikä val­lit­see yleen­sä­kin sisus­tus­maa­il­mas­sa, pitää paik­kan­sa myös keit­tiöi­den osal­ta. Mat­ta­mus­tat keit­tiöt ovat nyt suur­ta huu­toa, mitä eris­kum­mal­li­sem­mat lie­si­tuu­let­ti­met, vinyy­li­ta­pe­tit väli­ti­las­sa sekä laa­duk­kaal­la puuse­pän­tai­dol­la val­mis­te­tut täys­pui­set keit­tiöt.

Kivan­nä­köi­nen uutuus; kos­teu­den­kes­tä­vä vinyy­li­ta­pet­ti väli­ti­laan

Jalo­ka­lus­teen täys­pui­nen ret­ro­keit­tiö. Täy­del­li­nen remon­toi­ta­vaan rin­ta­ma­mies­ta­loon

 

Sies­ta-tuo­li

 
Suo­sit­tu oli mes­suil­la Fase­tin osas­to, eikä ihme, sil­lä pää­roo­lis­sa oli vuon­na 1952 Garl-Gus­taf Hiort af Ornä­sin suun­nit­te­le­ma Sies­ta-tuo­li. Tuo­li on nyt otet­tu uudel­leen tuo­tan­toon 40-vuo­den tauon jäl­keen ja tämä herät­ti mes­suil­la ansait­tua huo­mio­ta. Sies­ta-tuo­lin tun­nis­taa koko tuo­lin raken­teen läpi jat­ku­vas­ta taka­ja­las­ta, joka val­mis­te­taan yhte­nä kap­pa­lee­na. Luul­ta­vas­ti tuo­lin suo­sio joh­tuu lois­ta­vas­ta istuin­mu­ka­vuu­des­ta, laa­duk­kaas­ta raken­tees­ta ja näyt­tä­väs­tä ulko­näös­tä. Kyl­lä klas­si­kon aina tun­nis­taa.

 

Be&liv

Ihas­tuin Be&livin hem­pe­ään osas­toon ja hei­dän ihas­tut­ta­viin tuot­tei­siin­sa. Siron tyy­lik­käi­tä oli­vat One-mal­jak­ko ja Quar­tet-kynt­te­lik­kö. Näi­tä tuot­tei­ta saa kupa­rin, mus­tan kro­min ja kul­lan sävyis­sä. Tuot­teet toi­mi­te­taan lit­teäs­sä lah­ja­pa­ke­tis­sa. Lois­ta­va lah­jai­dea siis! Pak­ko­han tuol­lai­nen mus­ta kro­mi­nen One-mal­jak­ko oli omaan kotiin­kin hank­kia, kun mone­na päi­vä­nä kävin sitä hypis­te­le­mäs­sä. Jopa kuva­tai­tei­li­ja Kris­ta Lau­no­nen oli omal­la mes­suo­pas­kier­rok­sel­laan vei­kan­nut sii­tä tule­vai­suu­den klas­sik­koa.
Ja tie­tys­ti jou­luk­si pak­ko saa­da-lis­tal­la on niin iha­na Quar­tet-kynt­te­lik­kö.

 

Ja muu­ta mie­leen­pai­nu­vaa
 

Natur­ven­tio­nin Naa­va-äly­vi­her­sei­nä älyk­kääl­lä ilmaa­puh­dis­ta­val­la omi­nai­suu­del­la

Ses­sa­kin kau­niit ulko­va­lai­si­nuu­tuu­det

 Akus­toi­vaa tai­det­ta. Hyö­dyl­lis­tä ja kau­nis­ta

Saga­la­gan Kor­pi-valai­sin (kuva Saga­la­ga)

 

Tämä täl­lä erää Habi­ta­re-mes­suis­ta. Mitäs tyk­kä­sit­te tuot­teis­ta ja ilmiöis­tä jutus­sa­ni, jot­ka nos­tin esiin?
Seu­raa­va­na kii­ka­ris­sa hel­mi­kui­set Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut. Nii­tä odo­tel­les­sa.
Muka­via aurin­koi­sia syys­päi­viä!

 ‑Ulla­mai­ja-
Habi­ta­re 2016- mes­su­jen upeat osas­tot

Habi­ta­re 2016- mes­su­jen upeat osas­tot

Tämän vuo­den Habi­ta­re-mes­sut oli­vat todel­la posi­tii­vi­nen koke­mus. Mes­sut yllät­ti­vät uudis­tu­neel­la ilmeel­lään, run­sau­del­laan, väri­kyl­läi­syy­del­lään ja loput­to­mil­la ins­pi­roi­vil­la sisus­tus­rat­kai­suil­la. Vaik­ka kier­sin mes­suil­la kol­me päi­vää, oli­si kuvat­ta­vaa ja koet­ta­vaa riit­tä­nyt vie­lä muu­ta­mal­le lisä­päi­väl­le­kin. Mes­suis­ta jäi kai­ken­kaik­ki­aan todel­la hyvä mie­li. Kyl­lä tääl­lä Suo­mes­sa­kin osa­taan!

Lois­te­li­aat mes­suo­sas­tot 

Mari­mek­ko Koti

 

 

Alvar Aal­lon vuon­na 1936 suun­nit­te­le­ma hyl­ly sopii kuin naku­tet­tu nykyt­ren­dei­hin

 

 

Yksi suo­si­keis­ta­ni oli tämä etee­ri­sen kau­nis Mari­mek­ko Koti-osas­to. Osas­tol­la oli iha­nan har­mo­ni­nen tun­nel­ma. Kau­nii­ta kat­tauk­sia ja sisus­tus­rat­kai­su­ja sekä viher­kas­ve­ja oli run­saas­ti. Sei­nät oli­vat kau­niin puu­te­ri­set ja lat­ti­aa peit­ti juut­ti­nen koko­lat­tia­mat­to. Sävyis­tä mai­nit­ta­koon uutuu­te­na rus­kean sävyt, joi­ta täl­lä­kin osas­tol­la oli tai­dok­kaas­ti käy­tet­ty.

 

Mat­ri

 

 

Mat­rin vuo­deo­sas­to oli monen mes­su­vie­raan mie­leen. Mat­ri on sak­sa­lais-suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja val­mis­taa vuo­teen­sa euroop­pa­lai­sis­ta, ser­ti­fioi­duis­ta mate­ri­aa­leis­ta. New York Time­sin Alice Rawst­horn valit­si Mat­rin osas­ton yhdek­si mes­su­jen kau­neim­mis­ta. Osas­tol­la oli käy­tet­ty kau­niis­ti vaa­le­aa puu­ta ja rot­tin­kia ja väri­maa­il­ma oli hie­nos­tu­nut­ta.
 Deko-leh­den osas­to
Tyy­li­käs oli Deko-leh­den osas­to­kin ja ei ole­kaan ihme, sil­lä osas­ton oli suun­ni­tel­lut sisus­tuss­tai­laa­ja ja blog­gaa­ja Susan­na Ven­to. Maan­lä­hei­set sävyt ja mate­ri­aa­lit teke­vät tilas­ta tyy­lik­kään. Kon­ja­kin väri­nen nah­ka on edel­leen pin­nal­la.
 
Vep­sä­läi­nen
 
Vep­sä­läi­sen osas­to lois­ti upeal­la väri­kyl­läi­syy­del­lä. Pin­nal­la ole­vat sävyt syvä sini­nen ja ter­ra­kot­ta ovat var­ma pari ja ehdot­to­mas­ti mat­ta­na. Täs­sä käy­tet­ty itä­mais­ta mat­toa haus­kas­ti sän­gyn pää­dys­sä sekä ikiklas­sik­ko String-hyl­ly­jär­jes­tel­mää työ­pöy­tä­nä.
Asun-leh­den osas­to
 

 

Mai­nio tilan­ja­ka­ja

 

Mes­sin­ki­set ja kupa­ri­set hanat ja suih­kut ovat tren­dik­käi­tä valin­to­ja tänä syk­sy­nä

 

Niin her­kul­li­nen ja tun­nel­mal­li­nen olo­huo­ne. Kel­pai­si minul­le

 

Työ­huo­nee­seen sopii dynaa­mi­nen sei­nä­vä­ri. Työ­te­ho para­nee!

 

Täs­sä las­ten­huo­nees­sa on pal­jon vink­ke­jä lap­sen ehdol­la teh­tyi­hin tila­rat­kai­sui­hin. Huo­maa mm. vane­ri­set sei­nä­kuu­tiot lap­sen kor­keu­del­la.

Asun-leh­den ja kump­pa­nei­den osas­to oli raken­net­tu mie­len­kiin­toi­ses­ti eril­lis­ten kuu­tioi­den sisään. Ei voi muu­ta sanoa, kuin että todel­la upeas­ti oli toteu­tet­tu kuu­tioi­den sisus­tus. Tun­nel­ma oli tyy­li­käs ja jokai­nen kuu­tio piti sisäl­lään todel­la kom­pak­tin pake­tin onnis­tu­neis­ta väriyh­dis­tel­mis­tä hie­nos­tu­nei­siin sisus­tus- ja kalus­tu­rat­kai­sui­hin. Näis­sä huo­neis­sa kan­nat­taa huo­mioi­da lois­te­lias värien käyt­tö! Monen tun­ne­tun brän­din tuot­tei­ta oli käy­tet­ty onnis­tu­nee­na yhdis­tel­mä­nä, mm. Adea, Nika­ri, Wood­no­tes, Artek ja Iit­ta­la.
Tik­ku­ri­la 
Tik­ku­ri­lan osas­to oli laa­ja ja lois­ti luke­mat­to­mil­la maa­lausi­deoil­laan. Teip­paus­tek­nii­kal­la saat elä­vyyt­tä las­ten­huo­neen sei­niin ja pukeu­tu­mis­huo­nee­seen ele­gant­tia ilmet­tä maa­lat­ta­vil­la struk­tuu­ri­ta­pe­teil­la.
 Hako­la

 

Hako­lan osas­to oli oma­pe­räi­nen pink­ki­ne lat­tioi­neen ja lau­ta­sei­ni­neen. Sil­ti koko­nai­suus on hie­no. Hako­lan osas­to oli suo­sit­tu ja suo­sio­ta lisä­si se, että Suo­ma­lai­sen Työn Liit­to pal­kit­si sen Vuo­den Design­teol­la. Kysees­sä on vuo­sit­tain myön­net­tä­vä tun­nus­tus, jon­ka kri­tee­rei­nä ovat oma­pe­räi­syys, vas­tuul­li­suus ja design osa­na arkea.
 
Bo Concept
Bo Concep­tin osas­to oli todel­la tum­man­pu­hu­va ja osas­tol­la näkyy pal­jon pin­nal­la ole­via tren­de­jä. Viher­kas­ve­ja, metal­lia, lasia, siro­ja tuo­le­ja, pei­le­jä ja mat­ta­mus­taa lau­doi­tus­ta. Val­kois­ta ei mis­sään, niin kuin ei oikeas­taan koko mes­suil­la.
Tosi mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta, miten suo­ma­lai­set otta­vat vas­taan tämän run­saan värien käy­tön. Itse aina­kin rakas­tan näi­den esi­tel­ty­jen mes­suo­sas­to­jen tun­nel­maa. Mah­ta­vaa värien ilo­tu­li­tus­ta ja mate­ri­aa­lien run­saut­ta!
Seu­raa­vas­sa blo­gis­sa­ni lisää mes­su-uuti­sia pien­tuot­teis­ta, valai­si­mis­ta ja keit­tiö­uu­tuuk­sis­ta.
Pysy kuu­lol­la.
                           ‑Ulla­mai­ja-
 
 
 
 
 
Habi­ta­re 2016-mes­su­tär­pit

Habi­ta­re 2016-mes­su­tär­pit

Tämän vuo­den Habi­ta­re-mes­sut ovat jo pyö­räh­tä­neet käyn­tiin koval­la tohi­nal­la. Odo­tan­kin innol­la, että pää­sen huo­men­na kork­kaa­maan mes­sut ja naut­ti­maan teke­mi­sen mei­nin­gis­tä ja posi­tii­vi­ses­ta ener­gias­ta. Luu­len, että tämän vuo­den mes­sut tun­tu­vat myös­kin sii­nä suh­tees­sa eri­tyi­sil­tä, että olen siel­lä ensi ker­taa niin sano­tus­ti sisäl­lä, eli töis­sä mes­suil­la. Kova oli hin­ku pääs­tä teke­mään tämä pos­taus teil­le, vaik­ka tun­tuu­kin tämä viik­ko hiuk­ka­sen kii­rei­sel­tä. Haluan esi­tel­lä teil­le joi­tain tutus­tu­mi­sen arvoi­sia mes­su­koh­tei­ta, jot­ka itseä­ni­kin kovas­ti kiin­nos­taa.

Tähän allas­ka­lus­te­ko­ko­nai­suu­teen tutus­tuin vii­me per­jan­tai­na, käy­des­sä­ni Kyl­py­huo­ne­kes­kuk­ses­sa aamiai­sel­la, joka oli jär­jes­tet­ty osa­na Hel­sin­ki Design week-tapah­tu­maa. Siel­lä esi­tel­tiin kyl­py­huo­nei­den 6 kuu­min­ta tren­diä. Niis­tä pos­taus tuon­nem­pa­na.
Tämän ema­li­sen altaan on suun­ni­tel­lut Ant­ti Nur­mes­nie­mi vuon­na 1979 ja tämän vuo­den uutuus on altaan ympä­ril­le raken­net­tu Modu­la-sar­ja. Tämä Tema­lin tuo­tan­nos­sa ole­va sar­ja on kyl­lä moder­nia ret­roa par­haim­mil­laan. Niin­hän sii­nä kävi, että allas­ka­lus­te­sar­ja valit­tiin Habi­ta­re-mes­suil­la toi­mit­ta­jien tusi­naan. Eli toi­mit­ta­jat valit­se­vat mes­su­jen 12 paras­ta tuo­tet­ta ja tämä Modu­la-sar­ja oli yksi menes­ty­neis­tä. Ja muu­ten ihan mah­ta­va mate­ri­aa­li tuo ema­li. Lait­ta­kaa­pa kor­van taak­se!
Modu­la-sar­jan voit bon­ga­ta suo­ma­lai­sen työn lii­ton osas­tol­ta KOTI ja se on yksi mes­su­jen suu­rim­mis­ta osas­tois­ta. KOTI on yli 60 suo­ma­lai­sen yri­tyk­sen yhteis­työ­nä syn­ty­nyt osas­to ja se halu­aa tuo­da esiin suo­ma­lais­ta suun­nit­te­lua, val­mis­tus­ta ja mate­ri­aa­le­ja. Näin se halu­aa edis­tää suo­ma­lai­sen työn arvos­tus­ta. KOTI näh­tä­vä­nä osas­toil­la 6h109 ja 6k109.

 

Mam­mut­ti­ko­ti on val­mis­ta­nut täl­lai­sen mas­sii­vi­hir­si­sen Olo­ko­don ja se on näh­tä­vis­sä koko­nai­suu­des­saan Habi­ta­re-mes­suil­la osas­tol­la 6m89. Olo­ko­to tuo kai­va­tun vaih­toeh­don pie­na­sun­to­mark­ki­noil­le, sil­lä raken­nus toi­mi­te­taan täy­sin val­mii­na. Sen saa myös halu­tes­saan val­miik­si sisus­tet­tu­na. Valais­tuk­sen tähän Olo­ko­toon on toteut­ta­nut Dream­led, jon­ka mai­nioi­hin ledi­va­lais­tus­tuot­tei­siin olen saa­nut tutus­tua useis­sa koh­teis­sa­ni.

Ses­sak on por­voo­lai­nen per­hey­ri­tys ja se on toi­mi­nut jo 30 vuot­ta tuo­den valoa tähän pime­ään poh­jo­laan. Ses­sa­kil­la on aina lois­ta­vat mes­suo­sas­tot ja hei­dän valai­sin­va­li­koi­man­sa on laa­ja. Ses­sak käyt­tää pal­jon suo­ma­lai­sia muo­toi­li­joi­ta, mm. Lau­ra Väre, Juho Pasi­la, Mat­ti Syr­jä­lä ja Kas­per Nyman. Jos haluat tie­tää, että mikä on todel­la tren­di­käs­tä valai­si­mis­sa, niin kan­nat­taa poi­ke­ta Ses­sa­kin osas­tol­la 6h148. Esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon tren­dik­käis­tä valai­si­mis­ta savun­har­maa lasi­va­lai­sin San­ni ja mat­ta sini­nen riip­pu­va­lai­sin Win­ner. Kovas­sa huu­dos­sa ovat myös mat­ta mes­sin­ki ja kul­ta valai­sin­sä­vyi­nä ja ‑mate­ri­aa­lei­na.

Vii­mei­se­nä, mut­tei vähäi­sim­pä­nä esit­te­lys­sä oman yhdis­tyk­se­ni osas­to Sis­sa­rit ja mei­dät löy­dät osas­tol­ta 3e30. Tar­joam­me ilmais­ta sisus­tus­neu­von­taa mes­suil­la. Voit vara­ta ilmai­sen 20 minuu­tin sisus­tus­kon­sul­taa­tio­ajan asian­tun­te­vil­ta sisus­tus­suun­nit­te­li­joil­ta. Osal­lis­tu ihmees­sä myös arvon­taan, jol­la voit voit­taa sisus­tus­suun­nit­te­li­jan kotii­si.
Olet­ko kos­kaan aja­tel­lut, mil­lai­nen voi­ma­va­ra on täl­lai­nen moni­päi­nen suun­nit­te­li­ja­jouk­ko, joka on yhdis­tä­nyt voi­man­sa? Kai­kil­la meil­lä on vah­vuu­tem­me ja on ihan lois­ta­vaa, että voim­me aut­taa ja neu­voa toi­siam­me sekä jakaa tie­to­tai­toa. Olem­me saa­neet myös teh­tä­viä hoi­det­ta­vak­sem­me mes­suil­la ja mei­dän suun­nit­te­li­joi­tam­me löy­dät niin mes­suop­pai­na kuin ohjel­ma­la­val­la ker­to­mas­sa ajan­koh­tai­sis­ta sisus­tusuu­ti­sis­ta.
Tääl­tä voit käy­dä luke­mas­sa päi­vä­koh­tai­set ohjel­mat mes­suil­la.
Itse olen mes­suil­la Sis­sa­reit­ten osas­tol­la sisus­tus­neu­vo­ja­na lau­an­tai­na 10.9. klo:10–14 ja sun­nun­tai­na 11.9. joh­da­tan tei­dät valais­tuk­sen maa­il­maan klo:14.

Muka­via mes­su­het­kiä teil­le kai­kil­le! Näh­dään Habi­ta­res­sa.

Kuvat Ses­sak, Mam­mut­ti­ko­ti, Ulla­mai­ja Sep­pä ja Joni­ta Raik­ko