-Talos­sa­ni asuu skeit­ta­rei­ta-

-Talos­sa­ni asuu skeit­ta­rei­ta-

Per­hees­säm­me on kol­me skeit­taa­vaa poi­kaa ja se näkyy ja kuu­luu niin kuin arva­ta saat­taa. Vuo­sien saa­tos­sa on tul­lut tutuk­si puh­ki kulu­neet skeit­ti­ken­gät, kat­ken­neet skeit­ti­lau­dat, tru­kit, ren­kaat ja laa­ke­rit, rei­lin koli­nat teras­sil­lam­me, omien las­ten ja kave­rei­den skeit­ti­lau­dat etei­ses­sä sei­nää vas­ten nojai­le­mas­sa, skeit­tauk­sen fair play-mei­nin­ki ja kol­me ehdo­ton­ta skeit­ti­vaa­te­mek­kaa, jos­ta vaat­teet oli­si suo­ta­vaa saa­da.
Sil­ti olen edel­leen sitä miel­tä, että skeit­taus eli rul­la­lau­tai­lu on ihan lois­ta­va urhei­lu­muo­to ja oival­li­nen tapa viet­tää vapaa-aikaa. Suu­ri kii­tos kuu­luu vel­jil­le­ni, jot­ka aikoi­naan lah­joit­ti­vat van­hat, hyvät lau­tan­sa pojil­le­ni ja näyt­ti­vät hui­mia temp­pu­ja, jot­ta skeit­tauk­sen kipi­nä oli var­mas­ti iskos­tet­tu poi­kie­ni mie­leen.

Ei ne lau­dat has­sum­man näköi­siä ole, jos ne on aina yhtä kau­niis­ti sei­nää vas­ten rivis­sä. Teks­til­lä koris­tel­tu lau­ta on poi­ka­ni itse teke­mä. Hie­noa työ­tä, vai mitä?

 

Ensim­mäi­nen rul­la­lau­ta
Rul­la­lau­tai­lu eli kan­san­kie­les­sä skeit­taus syn­tyi 1950-luvul­la Kali­for­nias­sa. Sen juu­ret ovat lai­ne­lau­tai­lus­sa ja alun­pe­rin sitä on kut­sut­tu katusurf­fauk­sek­si, sil­lä sitä har­ras­tet­tiin vain sil­loin, kun val­lit­se­va aal­lok­ko ei sal­li­nut surf­faus­ta. Alku­kau­den lau­dat oli­vat pää­sään­töi­ses­ti 15–17cm levei­tä ja niis­sä käy­tet­tiin saves­ta val­mis­tet­tu­ja ren­kai­ta, joi­den pito oli heik­ko ja ne lukit­tui­vat osues­saan pie­niin­kin kiviin. Tämän takia har­ras­tus oli vaa­ral­lis­ta ja useat kau­pun­git Yhdys­val­lois­sa kiel­si­vät rul­la­lau­tai­lun koko­naan.
Toi­nen suku­pol­vi
Uuden kukois­tuk­sen rul­la­lau­tai­lu koki 1970-luvul­la, kun Frank Naswort­hy kehit­ti rul­la­lau­toi­hin ure­taa­ni­ren­kaat. Kek­sin­nön myö­tä rul­la­lau­tai­lun suo­sio läh­ti hur­jaan nousuun ja ren­kai­den omi­nai­suu­det para­ni­vat huo­mat­ta­vas­ti. Ensim­mäi­nen sisä­hal­li raken­net­tiin Flo­ri­daan vuon­na 1976. Lau­to­jen paran­tu­nei­den omi­nai­suuk­sien ansios­ta rul­la­lau­tai­li­jat pys­tyi­vät vaa­ral­li­sem­piin temp­pui­hin ja saa­vut­ti­vat suu­rem­pia nopeuk­sia. Tämän myö­tä lisään­ty­neet vas­tuu­vel­voit­teet korot­ti­vat rul­la­lau­ta­puis­to­jen vakuu­tus­mak­su­ja niin pal­jon, että useat puis­tot meni­vät kon­kurs­siin ja puis­tot jyrät­tiin maan tasal­le.

 

Tyh­jik­si jää­neet uima-altaat oli­vat mai­nioi­ta skeit­tai­lu­paik­ko­ja 70-luvun Kali­for­nias­sa (kuva theplaidzebra.com)

 

Kol­mas suku­pol­vi
Rul­la­lau­tai­laun toi­ses­ta suku­pol­ves­ta jäi eloon ramp­pi­lau­tai­lu, jota har­ras­tet­tiin 1980–1990 luvul­la pää­asias­sa lau­tai­li­joi­den omil­le taka­pi­hoil­leen raken­ta­mis­sa ram­peis­sa. Kol­man­nen aal­lon aika­na rul­la­lau­tai­lu levi­si Yhdys­val­lois­ta maa­il­man­laa­jui­sek­si muo­dik­si. Tuon aika­kau­den tun­ne­tuin ammat­ti­lai­nen oli Tony Hawk. Ramp­pi­lau­tai­lun olles­sa suo­sios­sa rul­la­lau­dois­sa oli leveät dekit ja suu­ret ja nopeat ren­kaat. Ollie tuli tutuk­si tasa­maal­la teh­ty­nä temp­pu­na ja tem­pun kek­si­mi­sen jäl­keen pain­opis­te siir­tyi katu­lau­tai­luun. Tuo oli sitä aika­kaut­ta, kun itse­kin rul­la­lau­dal­la vem­pu­tin päi­väs­tä toi­seen koti­ni ympä­ri mene­väl­lä laa­toi­tuk­sel­la. Temp­pu­ja en hir­vees­ti uskal­ta­nut teh­dä. Se oli poi­kien hom­maa…

 

1980-luvun ramp­pis­keit­taus­ta (kuva thehouseofsteam.com)

 

Nykyi­nen suku­pol­vi
Rul­la­lau­to­jen nel­jän­nen ja nykyi­sen suku­pol­ven koon ja muo­don on sanel­lut yksi temp­pu, ollie. Ren­kaat ovat erit­täin kovia ja ne liu­ku­vat parem­min grin­deis­sä ja liu’uis­sa. Ren­kaat ovat myös pie­niä ja näin ollen lau­dat pyö­ri­vät nopeam­min fli­peis­sä. Lau­dat ovat pää­asias­sa 19cm levei­tä ja 80cm pit­kiä. Lau­dat val­mis­te­taan useim­mi­ten lii­maa­mal­la vaah­te­ra­vii­lus­ta, mut­ta kiin­nos­tus kor­kean tek­no­lo­gian kom­po­siit­ti­ma­te­ri­aa­le­ja koh­taan on kas­va­nut hin­to­jen hal­ve­tes­sa. Vuo­si­tu­han­nen lopus­sa rul­la­lau­tai­lu oli maa­il­man­laa­jui­ses­ti suo­sit­tua ja Suo­mes­sa­kin lajin har­ras­ta­jia on todel­la run­saas­ti. Suo­sio­ta on lisän­nyt run­sain mää­rin Suo­meen raken­ne­tut rul­la­lau­tai­lu­puis­tot. Hie­nos­ta yhteis­työs­tä ker­too se, että yleen­sä paik­ka­kun­nan nuo­ria ote­taan mukaan rul­la­lau­tai­lu­puis­to­jen suun­nit­te­luun.

 

Elo­kuus­sa koit­ti kau­an odo­tet­tu päi­vä Raja­mäes­sä, sil­lä tän­ne avat­tiin ihka uusi skeit­ti­puis­to. Yllä ole­vat kuvat ovat skeit­taus­ku­via pojis­ta­ni kysei­ses­sä puis­tos­sa. Skeit­ti­puis­toa oli kai­vat­tu ja odo­tet­tu tosi kau­an. Oli­han se välil­lä tur­haut­ta­vaa naa­pu­ri­kun­tiin kus­ka­ta jäl­ki­kas­vua tai poi­kien hypä­tä bus­siin, jos mie­li teki pääs­tä kun­nol­la temp­pui­le­maan. Ei ole tain­nut men­nä päi­vää­kään elo­kuus­ta, ettei joku mei­dän pojis­ta oli­si ollut puis­tos­sa hen­gai­le­mas­sa.
Ensim­mäi­set kisat­kin skeit­ti­puis­tos­sa oli­vat elo­kuus­sa. Muka­va oli seu­ra­ta nuor­ten ter­ve­hen­kis­tä yrit­tä­mis­tä, aitoa kan­nus­ta­mis­ta, perik­sian­ta­mat­to­muut­ta ja kave­ria ei jäte­tä-mei­nin­kiä.

Itse tyk­kään tosi pal­jon skeit­tauk­ses­ta har­ras­tuk­se­na sii­nä suh­tees­sa, että har­ras­ta­mi­nen ei ole sidot­tu aika­tau­lui­hin. Kai­ken ikäi­set ja tasoi­set ovat ter­ve­tul­lei­ta yhdes­sä har­ras­ta­maan. Har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on tosi help­poa. Ostat lap­sel­le­si lau­dan ja skeit­ti­ken­gät ja ei muu­ta kuin rul­lai­le­maan. Suo­sit­te­len vaan, että heti alus­sa sat­sa­taan laa­duk­kaa­seen lau­taan. Ei kovin kau­aa jak­sa huo­nos­ti pyö­ri­vil­lä ren­kail­la yrit­tää temp­pua sato­ja ja sato­ja tois­to­ja. Lau­to­ja ja ken­kiä kyl­lä­kin kuluu, mitä tai­dok­kaa­mak­si tulet.

Skeit­taus kas­vat­taa huo­maa­mat­ta perus­kes­tä­vyyt­tä, kes­ki­var­ta­lon hal­lin­taa ja pon­nis­tus­voi­maa. Urhei­lu ei tun­nu pak­ko­pul­lal­ta, kun teet sitä yhdes­sä kave­rei­de­si kans­sa ja kun­to­si kas­vaa sekä saat samal­la rai­tis­ta ilmaa.

 

(kuva Brian Rome­ro)

 

 

Skeit­tai­lu voi olla myös värien iloit­te­lua ja tai­det­ta. Kesäl­lä pojil­le­ni oste­tut skeit­ti­ken­gät ovat tie­ten­kin jo his­to­ri­aa, mut­ta haus­kan näköi­set ne kyl­lä oli­vat.
Ja lau­to­jen poh­jas­sa ole­vat kuvat ovat kyl­lä hui­mia. Niin kuin nämä ylä­puo­lel­la näky­vät tai­de­teok­set. Eihän näil­lä raas­ki­si grin­de­jä teh­dä rei­lis­sä, kun heti oli­si kuva tuhot­tu.
Itseä­ni on jää­nyt har­mit­ta­maan, kun ei ole aiem­min tul­lut mie­lee­ni sääs­tää rik­ki­men­nei­tä lau­to­ja. Niis­tä­hän oli­si saa­nut vaik­ka mil­lai­sia kuva­kol­laa­se­ja raken­nel­tua poi­kien huo­neen sei­näl­le.

Mis­tä tun­nis­taa jo edis­ty­neem­män ja into­hi­moi­sem­man skeit­ta­rin? No lau­dan poh­jas­ta ja vaa­te­tuk­ses­ta. Kyl­lä täl­lä lau­dal­la on näem­mä aika mon­ta ker­taa rei­liä hin­kat­tu.
Dic­kies on suo­sit­tu merk­ki tänä syk­sy­nä. Var­sin­kin pak­sut Dic­kies-chi­no­housut kää­rit­tyi­ne lah­kei­neen, Dic­kies-hup­pa­ri ja tuu­li­tak­ki­mai­nen, ohut pusak­ka on ollut monen skeit­ta­rin vaa­te­han­kin­ta­lis­tal­la vii­me aikoi­na. Myös pää­lael­le kää­ri­tys­tä pipos­ta ja Van­sin tai Etnie­sin ken­kis­tä voit skeit­ta­rin tun­nis­taa. Mai­nit­ta­koon jokai­sen skeit­ta­rin tun­te­mat liik­keet Lami­na, Union Five ja Pon­kes, joi­hin synt­tä­ri- ja muut yli­mää­räi­set ropo­set mie­lel­lään kulu­te­taan.

Ei muu­ta kuin kai­ken ikäi­set skeit­ti­lau­tai­lua tes­taa­maan. Muka­via syk­syi­siä lii­kun­ta­het­kiä toi­vo­tel­len,

  ‑Ulla­mai­ja-
(Skeit­tauk­sen his­to­ria; läh­de Wiki­pe­dia)
Inno­lux ‑home of good light

Inno­lux ‑home of good light

Olet­kin var­maan kuul­lut nimen Inno­lux jos­kus ja tie­dät, että nimen taka­na on aina lois­ta­vaa muo­toi­lua ja hyviä valais­tuso­mi­nai­suuk­sia. Inno­luxin slo­gan onkin -Home of good light eli hyvän valon koti. Kai­kil­le hyvää ja häi­käi­se­mä­tön­tä valoa.
Sain eilen olla viet­tä­mäs­sä valai­se­vaa iltaa kol­le­ga­jou­kon eli Sis­sa­rei­den (sisustussuunnittelijat.pro) kans­sa. Olim­me vie­raa­na Inno­luxil­la Hel­sin­gis­sä ja saim­me kuul­la yri­tyk­sen his­to­rias­ta ja aat­teis­ta.
Inno­jok Oy:n vuon­na 1993 perus­ta­nut Juk­ka Joki­nie­mi ker­toi meil­le Inno­luxin tari­nan, eli mik­si juu­ri hänen yri­tyk­ses­tä tuli Suo­men suu­rin valai­sin­val­mis­ta­ja. Inno­jok tulee sanois­ta innos­tu­mi­nen ja inno­vaa­tio.

Vii­kon kir­kas­va­lo­hoi­to otet­tu. Niin pal­jon oli kir­kas­va­lo­ja pöy­dän pääl­lä ja sivuil­la. Can­deo-riip­pu­va­lai­sin, mark­ki­noi­den ainoa riip­pu­va kir­kas­va­lo­lamp­pu. Kyt­ki­mel­lä saat sää­det­tyä valos­ta hämä­räm­män ilta­käyt­töön.

Nuo­re­na teek­ka­ri­na Juk­ka Joki­nie­mi sai tie­tää sai­ras­ta­van­sa sokeu­teen joh­ta­vaa sai­raut­ta. Hän ei lan­nis­tu­nut, vaan päät­ti omis­tau­tua hyvän valon asial­le ja läh­ti toteut­ta­maan unel­maan­sa tuo­da hyvä valo kaik­kien ulot­tu­vil­le. Hänen mie­les­tään hyvä, miel­lyt­tä­vä ja riit­tä­vä valais­tus on mei­dän kaik­kien oikeus. Ei vain van­ho­jen ja vam­mais­ten, sil­lä emme­hän me kukaan halua kuu­lua tuo­hon kate­go­ri­aan. Aina­kaan Jukan mie­les­tä.
Juk­ka halusi meil­le suun­nit­te­li­joil­le pai­not­taa tilan koko­nais­val­tais­ta suun­nit­te­lua, jos­sa kai­kil­la ais­teil­la on hyvä olla. Ja tot­ta­han se on. Huo­no ais­ti­ko­ke­mus pilaa tilan, oli se sit­ten lii­an kova musiik­ki, vää­rät tuok­sut, lii­an hämä­rä valais­tus, kir­ku­vat värit, ym. Kun kai­kil­la ais­teil­la on tilas­sa arvo­sa­na-astei­kol­la 8 olta­vat, tekee se koke­muk­ses­ta jo todel­la hyvän pake­tin. Miet­ti­kää­pä seu­raa­val­la ker­ral­la jos­sain jul­ki­ti­las­sa, mis­sä koet­te jon­kun asian häi­rit­se­vän, että mil­lä ais­til­la ei nyt ole asiat ihan rei­las­sa. Mie­len­kiin­tois­ta.

Ja kukas se oli­kaan mei­dän illan mas­kot­ti? No tie­tys­ti Jukan sulois­ta­kin suloi­sem­pi opas­koi­ra Fan­ni. On tai­nut Fan­ni muu­ta­man ker­ran olla osal­li­se­na ruo­ka­pöy­dän ympä­ril­le istu­nei­den viih­dyt­tä­mi­ses­sä. Niin luon­te­vas­ti läm­min kuo­no työn­tyi pöy­dän alta pol­vel­le ker­jää­mään herk­ku­pa­laa.

Kupla-sadet­ta pöy­dän pääl­lä. Ikiklas­sik­ko Yki Num­men suun­nit­te­le­ma Kuplat-valai­sin monis­sa väreis­sä

Inno­luxin lii­ke­toi­min­nan kehi­tys­pääl­lik­kö Mark­ku Kos­ki ker­toi meil­le klas­si­koi­den kes­kel­lä Inno­luxin mal­lis­tois­ta ja yri­tyk­sen stra­te­giois­ta. Inno­luxin valai­sin­mal­lis­tot ovat nimel­tään Bright, Design ja Pro.

Bright-mal­lis­to tar­jo­aa moni­puo­li­sia ja tyy­lik­käi­tä kir­kas­va­lo­lait­tei­ta, jot­ka edis­tä­vät koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia tyy­lik­kyy­des­tä tin­ki­mät­tä. Kir­kas­va­lo­lait­teis­ta mai­nit­ta­koon uutuus Valo­voi­ma-valai­sin ja graa­fi­nen valai­sin Fii, jot­ka muo­toi­lun­sa ansios­ta muun­tu­vat monek­si.

Design-mal­lis­to koos­tuu huip­pu­laa­duk­kais­ta moder­neis­ta valai­si­mis­ta ja nyky­päi­vän klas­si­kois­ta, jois­sa yhdis­ty­vät kau­nis muo­toi­lu ja erin­omai­nen valo. Klas­si­kois­ta haluai­sin nos­taa esil­le Lisa Johans­son-Papen vuon­na 1947 suun­nit­te­le­man Lisa-tuo­te­per­heen ja Samu­li Naa­man­gan suun­nit­te­le­man Lam­ba­da-valai­si­men. Kuvat alla.

Lisa, niin iha­nas­sa syvän­si­ni­ses­sä tren­di­vä­ris­sä

 

Lam­ba­da-valai­sin­ryh­mä.  Enem­män on kau­niim­pi pätee valai­si­miin

Pro-mal­lis­to tar­jo­aa hyvin­voin­tia paran­ta­via valais­tus­rat­kai­su­ja, valais­tus­suun­nit­te­lu­pal­ve­lu­ja ja mal­lis­to­va­lai­sin­ten rää­tä­löin­ti­pal­ve­lu­ja. Sen teh­tä­vä on tar­jo­ta mah­dol­li­suus viih­tyi­sem­piin ja funk­tio­naa­li­sem­piin jul­ki­ti­laym­pä­ris­töi­hin.

Beagle-pöy­tä­va­lai­sin, moni­käyt­töi­nen ja valo on miel­lyt­tä­vää

 

Näin­kin voi valais­ta nau­la­kon taus­tan, Tupla­kuplat, Nuk­ku­ma­tit ja Swa­nit sulas­sa sovus­sa

Inno­luxin hyvän valon filo­so­fia:

-häi­käi­se­mät­tö­myys
-funk­tio­naa­li­suus
-ener­gia­te­hok­kuus
-aja­ton ja miel­lyt­tä­vä muo­toi­lu
-valon elin­voi­mai­suus
-laa­duk­kaat kom­po­nen­tit
-varao­sien hyvä saa­ta­vuus
-moni­käyt­töi­syys
-pit­kä elin­kaa­ri
-tuot­teet kes­tä­vät aikaa niin tek­ni­ses­ti kuin sisus­tuk­sel­li­ses­ti
-tehok­kai­den valon­läh­tei­den mah­tu­mi­nen valai­si­meen


Nämä kun sisäis­tää, niin ei tar­vit­se enää ihme­tel­lä mikä tekee Inno­luxis­ta niin menes­ty­vän valai­sin­toi­mit­ta­jan.
Valoa syk­syyn rak­kaat kans­sa­kul­ki­jat!

 ‑Ulla­mai­ja-

Kyl­py­huo­neen uudet tuu­let

Kyl­py­huo­neen uudet tuu­let

Kai­paa­ko kyl­py­huo­nee­si päi­vi­tys­tä? Näyt­tää­kö van­ha pos­lii­nial­las naar­mui­sel­ta, wc-istuin kulah­ta­neel­ta, laa­toi­tus aikan­sa elä­neel­tä ja pei­li vää­ris­tää kas­vo­ja­si, kos­ka valais­tus on mitä sat­tuu? Jos vas­taat edes johon­kin kysy­myk­seen myön­tä­väs­ti, niin kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti suun­na­ta auton nok­ka koh­ti Kyl­py­huo­ne­kes­kus­ta.
Kyl­py­huo­ne­kes­kus on kuu­den vah­van suo­ma­lai­sen brän­din näy­teik­ku­na Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tas­sa. Myy­mä­läs­tä löy­dät Puk­ki­lan, Tema­lin, Rej Desig­nin, Orak­sen, Purus Oy:n ja San­kan tuot­teet. Kyl­py­huo­ne­kes­kus on alan joh­ta­va kes­kit­ty­mä Suo­mes­sa. Kyl­py­huo­ne­kes­kus pal­ve­lee niin kulut­ta­jia kuin ark­ki­teh­te­jä, suun­nit­te­li­joi­ta, raken­nus­liik­kei­tä ja medi­aa.

Kyl­py­huo­ne­kes­kus jär­jes­tää tee­mal­li­sia aamiai­sia per­jan­tai­sin. Itse­kin osal­lis­tuin täl­lai­sel­le Hel­sin­ki Design Wee­kin aikoi­hin. Yllä­tyin myy­mä­län run­saas­ta vali­koi­mas­ta ja lep­peäs­tä tun­nel­mas­ta sekä tie­tys­ti nau­tin run­saan aamiai­sen her­kuis­ta.
Tee­mal­li­sen aamiai­sen aihea­lu­eet ovat moni­puo­li­sia ja infor­ma­tii­vi­sia. Voin­kin läm­pi­mäs­ti nii­tä suo­si­tel­la. Pää­set kuun­te­le­maan ammat­ti­lais­ten luen­toa juu­ri oikeas­sa ympä­ris­tös­sä. Tuot­teet ovat kät­te­si ulot­tu­vil­la, joten hah­mot­ta­mi­nen on hel­pom­paa ja jos sinul­la on kysyt­tä­vää, niin ammat­ti­lai­nen osaa vas­ta­ta kysy­myk­see­si.

 

 

Tyk­kään näis­tä Tema­lin ema­li­sis­ta altais­ta tosi pal­jon. Siro­ja, kevei­tä ja kau­nii­ta sekä kes­tä­vät hyvin aikaa. Ei enää naar­muun­tu­mis- ja loh­kei­luon­gel­maa. Itse kiin­nit­täi­sin vie­lä eri­tyis­tä huo­mio­ta pöy­tä­ta­son mate­ri­aa­liin. Näis­sä mal­ja-altais­sa on aina rois­ke­vaa­ra, joten pöy­tä­ta­son kan­nat­taa olla hyvin kos­teu­den­kes­tä­vää.

 

Zone-sar­jan tuot­teet ovat her­kul­li­sen picant­ti lisä vii­meis­te­le­mään kyl­py­huo­nee­si tun­nel­ma. Tuot­teet
ovat ihan peh­moi­sen tun­tui­sia, sil­lä ne ovat sili­ko­nil­la vuo­rat­tu­ja. Voit myös remont­ti­vai­hees­sa aloit­taa värin valit­se­mi­sen Puk­ki­lan Natu­ra-sar­jan kuusi­kul­mai­ses­ta laa­tas­ta mät­sää­mään kyl­py­huo­neen pien­ta­va­roi­hin tai toi­sin­päin. Help­poa. Nämä kaik­ki saman katon alta.

 

Nyt kyl­lä alkoi vähän teke­mään mie­li taas kyl­py­am­met­ta. Aikoi­naan pois­tet­tiin oma kyl­py­am­meem­me sii­vouson­gel­mien vuok­si. Ammeen etu­reu­na oli lat­ti­aan saak­ka ja aika epä­miel­lyt­tä­vää oli se limai­nen vesi, joka jäi lil­lu­maan altaan alle. Näis­sä ammeis­sa ei oli­si tätä ongel­maa, sil­lä lat­tian kui­vaus onnis­tuu altaan alta.
Jaloil­la sei­so­va allas vaa­tii mie­les­tä­ni ympä­ril­leen ison ja tun­nel­mal­li­sen tilan. Osaat­ko kuvi­tel­la sel­lai­sen mie­les­sä­si? Itse näen sie­lu­ni sil­min van­han kar­ta­non, jon­ka kor­kea­kat­toi­seen huo­nee­seen on raken­net­tu kyl­py­huo­ne, kakluu­ni huo­neen nur­kas­sa, upea kynt­te­lik­kö ammeen vie­res­sä…

Tähän tyy­liin siis. Tämä kuva on otet­tu Vil­la Ceci­lias­sa Salos­sa, van­has­sa, upeas­ti remon­toi­dus­sa kou­lus­sa. Täs­sä on ele­men­tit ja tun­nel­ma koh­dil­laan. Kyl­pi­sin hyvin mie­lel­lään tääl­lä vaah­to­kyl­vys­sä, pime­ne­väs­sä syy­sil­las­sa, kynt­ti­löi­den valais­tes­sa huo­neen ja takan suloi­ses­ti läm­mit­täes­sä upe­aa tilaa.

Rej Design, laa­du­kas ja muo­toi­lul­taan aja­ton kui­vain on käy­tän­nöl­li­nen ja tyy­li­käs osa sisus­tus­ta.

Kun säh­köä ei ole saa­ta­vil­la pyy­he­kui­vai­mel­le, on tämä tyy­li­käs jalal­la sei­so­va pyy­he­kui­vain hyvä valin­ta.
Meil­le. En enää sie­dä aulan kai­teel­la kui­vu­via pyyh­kei­tä. Ja pyyh­keet­kin tie­ten­kin voi­si samal­la päi­vit­tää.

Välil­lä vois vähän irro­tel­la­kin. Pön­tön kan­nek­si haus­ka New York-kuva ja mik­sei sama tee­ma tois­tui­si wc:n sei­näl­lä kuva­ta­pe­tin muo­dos­sa.

 Säh­köis­tet­ty pei­li­kaap­pi, näp­pä­rä, tila­va ja moni­käyt­töi­nen. Mik­si­päs ei?

 

Mik­si aina suun­na­ta Ike­aan, kun hakuses­sa on wc-pape­ri­rul­la­te­li­ne ja pyy­he­kou­kut? Smed­bon vali­koi­ma on laa­ja ja nämä­kin löy­dät Kyl­py­huo­ne­kes­kuk­sen vali­koi­mis­ta.

Lopuk­si vie­lä muis­tu­tuk­se­na Tema­lin inno­va­tii­vi­nen kalus­te­sar­ja-ideoin­ti. Se on rää­tä­löi­ty 5 cm:n välein sopi­maan juu­ri sinun elä­mää­si, sinun kotii­si ‑riip­pu­mat­ta sen koos­ta, muo­dos­ta tai vaa­ti­muk­sis­ta.
Jos kyl­py­huo­nee­si kalus­te­mi­tat mie­ti­tyt­tä­vät tai haluat jotain pien­tä päi­vi­tys­tä, ota ihmees­sä yhteyt­tä sisus­tus­suun­nit­te­li­jaan tai poik­kea Kyl­py­huo­ne­kes­kuk­ses­sa kysy­mäss­sä neu­voa. Molem­mat autam­me mie­lel­läm­me.


                                     ‑Ulla­mai­ja--Ylin kuva Kyl­py­huo­ne­kes­kus