ANNO, kodis­sa­ni ja ikui­ses­ti sydä­mes­sä­ni

ANNO, kodis­sa­ni ja ikui­ses­ti sydä­mes­sä­ni

Tämä kir­joi­tus on omis­tet­tu tuo­te­merk­ki ANNOL­LE ja tava­ra­ta­lo­ket­ju Kodin Ykkö­sel­le. Kaik­ki vähän­kin sisus­tus­ta ja uuti­sia seu­raa­vat tie­tä­vät kyl­lä mik­si. Joten­kin olo­ni on lii­kut­tu­nut, kun tätä pos­taus­ta kir­joit­te­len. Tämä on minun jää­hy­väi­se­ni lois­ta­val­le ANNO-sar­jal­le ja rak­kaal­le enti­sel­le työ­pai­kal­le­ni Kodin Ykkö­sel­le. Pala his­to­ri­aa kato­aa suo­ma­lais­ten sisus­ta­jien kar­tal­ta ja toi­saal­ta on vai­kea ymmär­tää mik­si näin pää­si käy­mään.

 

Kun lois­ton aika on ohi, niin kyl­lä­hän se rii­pai­see. Ei enää upei­ta somis­ta­jien teke­miä mal­li­si­sus­tuk­sia, rii­su­tut hyl­lyt, alen­ne­tut tuot­teet, jot­ka huu­ta­vat pääs­tä vie­lä jon­kun kotiin, apeat ja väsy­neet, pit­kän uran Kes­kol­le teh­neen työn­te­ki­jät pal­ve­le­mas­sa. Tämä oli vas­tas­sa, kun vii­me vii­kol­la vih­doin uskal­tau­duin Kodin Ykkö­seen hyväs­te­le­mään van­hat työ­to­ve­ri­ni ja talon, joka hen­kii pit­kää his­to­ri­aa, jota mei­dän todel­lan­kin kan­nat­taa arvos­taa.

Olen aina ollut suu­ri ANNO-tuo­te­sar­jan fani. Se on ollut tuo­te­sar­ja, joka on koh­tuu­hin­tai­nen, skan­di­naa­vi­nen, leik­ki­sä, hul­lut­te­le­va ja ajan her­mol­la ole­va. Sitä on ollut ilo suo­si­tel­la asiak­kail­le­ni ja sil­lä sisus­taa kotia­ni. ANNO-tuo­te­sar­ja on ollut laa­ja ja sii­hen on kuu­lu­nut sisus­tus­tuot­tei­den lisäk­si astiat, matot ja kodin teks­tii­lit.
Tuo­te­merk­ki ja sen mal­lis­to uudis­tui täy­sin vuon­na 2012, läh­tö­koh­ta­naan luo­da aikaa kes­tä­vä, vas­tuul­li­nen ja sel­keä­lin­jai­nen mal­lis­to. Tuot­teis­sa käy­tet­tiin myös kier­rä­tys- ja luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja sekä lähia­luei­den tuo­tan­toa ja suo­ma­lai­sia suun­nit­te­li­joi­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon.
Täl­lä het­kel­lä Ant­ti­la Oy yrit­tää löy­tää ANNO-tuo­te­sar­jal­le osta­jaa, sil­lä onhan se Ant­ti­lan yksi arvok­kai­mis­ta brän­deis­tä. Kon­kurs­si­pe­sän mie­les­tä todel­li­nen hel­mi ja olen samaa miel­tä.

 

Ja kos­ka oli kyse kon­kurs­si­lop­puun­myyn­nis­tä, niin var­maan arva­net­te, että mukaan tart­tui tava­raa. Jos tuot­teet ovat alen­net­tu ‑70- ja 80-pro­sent­tia, niin into­hi­moi­nen sisus­ta­ja ei jätä tilai­suut­ta väliin uudis­taa koti­aan edul­li­ses­ti. Olo­huo­nees­ta­ni on tul­lut ANNO-pyhät­tö.
Lipas­to ja vit­rii­ni­kaapp­pi ovat Rowicon tuo­tan­toa, mut­ta läh­ti­vät ostos­reis­sul­la mat­kaa­ni ja hin­ta oli koh­dil­laan. Tau­lua on käy­tet­ty aikoi­naan Kodin Ykkö­sen mal­li­si­sus­tuk­ses­sa ja hen­kii his­to­ri­aa sekin. Sisus­tus­ta­va­rat lukuu­not­ta­mat­ta viher­kas­via ovat taat­tua ANNO-kamaa. Sini­val­koi­set kah­vi­ku­pit ja ase­tit ovat ANNON tuo­tan­toa.

 

 

Nämä iha­nat pik­ku­pöy­dät ovat myös ostos­reis­su­ni tuliai­sia. Vie­lä tuo kupa­rin sävy jak­saa ihas­tut­taa ja sopii mie­les­tä­ni hyvin pet­roo­lin­si­ni­sen sei­nän kans­sa. Näi­hin oli niin kiva teh­dä uusia tun­nel­mal­li­sia ase­tel­mia.
Ainoa posi­tii­vi­nen asia tal­ves­sa ja pimey­des­sä on kynt­ti­lä­ase­tel­mat. Täl­lä het­kel­lä olen hul­lu­na beto­niin ja kiveen sisus­tus­tuot­teis­sa. Kor­kei­den kynt­ti­löi­den jalat ovat ANNO-tuot­tei­ta ja kiveä tie­tys­ti.
Mat­to on myös uusi ja ANNO-sar­jaa. Aikoi­naan omis­tin blo­gi­ma­tok­si titu­lee­ra­tut ja todel­la suo­si­tut ANNON Pan­do­ra-matot, mut­ta meil­lä ne vaan liu­kui­vat lii­an koval­la käy­töl­lä  ja ne ovat jo myy­ty eteen­päin.
Vie­lä­kö arvaat­te korien alku­pe­rän, niin hyvin menee… Nolot­taa jo vähän, kuin­ka pal­jon tuli ham­strat­tua tava­raa, mut­ta minul­la aina­kin on hyvä mie­li, kun tuli omal­ta osal­ta osal­lis­tut­tua kon­kurs­si­pe­sän tyh­jen­tä­mi­seen.

Jos omis­tat van­ho­ja laat­ta­mal­le­ja tai kivi­ta­son mal­li­pa­lo­ja, niin vink­ki­nä mai­nit­ta­koon, että ne ovat ihan lois­ta­via kynt­ti­lä­alus­to­ja. Täs­sä sel­lai­sen alus­tan pääl­lä BoConcep­tin betoni/vihreä lasi-tuik­ku­kup­pi. Dig­gaan.
Ohei­ses­sa kuvas­sa myös pari kir­ja­vink­kiä jou­luk­si, jos on luke­mi­sen puu­tet­ta…:)

 

Jou­lu tulee hur­jaa vauh­tia ja pik­ku hil­jaa voi alkaa lait­ta­maan kotia jou­lu­kun­toon. Jou­lu­va­lo­ja ikku­noi­hin, kai­vaa talon tork­ku­pei­tot käyt­töön, teh­dä kynt­ti­lä­som­mi­tel­mia ja ostaa tuli­pu­nai­sia ruusu­ja muis­tut­ta­maan lähes­ty­väs­tä jou­lus­ta.
Itse käyn täs­sä välis­sä pik­kui­sen pät­kän Espan­jas­sa kerää­mäs­sä voi­mia kaa­mok­sen selät­tä­mi­seen. Ehkä siel­tä jotain jut­tua teil­le iha­nat luki­ja­ni.
Pysy­kää läm­pi­mä­nä, polt­ta­kaa kynt­ti­löi­tä ja muis­ta­kaa rela­ta.

  ‑Ulla­mai­ja-