Kun koti on pukeu­tu­nut juh­laan

Kun koti on pukeu­tu­nut juh­laan

Jou­lun aikaan on koti niin kau­nis. Ei ole tois­ta vuo­den­ai­kaa, jol­loin yhtä pal­jon sat­sai­sin koti­ni tun­nel­maan ja koris­te­luun. Kuk­kia on saa­ta­va ja pal­jon. Jokai­seen huo­nee­seen oma kuk­ka-ase­tel­ma ja jokin kynt­ti­lä­jut­tu. Soh­val­le uudet jou­lui­set tyy­nyt. Hyasin­tit lasi­purk­kei­hin ja nau­ha koris­teek­si. Enke­li­kel­lo pyö­ri­mään. Tämän vuo­ti­nen enke­li­kel­lo löy­tyi len­to­ken­täl­tä ja vin­has­ti pyö­ri­kin tui­kun voi­mal­la.
Kau­nis­ta, jou­luis­ta kotia oli niin kiva valo­ku­va­ta ja haluan­kin teil­le jakaa vie­lä palan jou­lun tun­nel­maa. Onhan täs­sä vie­lä viik­ko aikaa luvan kans­sa naut­tia jou­lun tun­nel­mas­ta. Ja sitä aion minä aina­kin teh­dä.

 

 

Ei herk­kä kuk­ka-ase­tel­ma mon­taa oksaa vaa­di, jot­ta täyt­tää teh­tä­vän­sä. Orans­sin­pu­nai­nen­kin voi olla jou­lun väri, niin kuin täs­sä kukas­sa. Kaik­ki leik­ko­kuk­ka­ni han­kin tänä vuon­na Nur­mi­jär­ve­läi­ses­tä Kuk­ka­ka­ma­ri Elsis­tä. Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la. Löy­dät perin­tei­sen kuk­ka­va­li­koi­man lisäk­si aina jotain eri­lais­ta ja uut­ta ja niin iha­naa.

 

 

Tämä upea kimp­pu oli jou­lun pää­osas­sa kuk­kien suh­teen ja sai koris­taa ruo­ka­pöy­tääm­me. Nei­lik­ka on ihan lois­ta­va leik­ko­kuk­ka ja nii­tä löy­tyy toi­nen tois­taan upeam­mis­sa väreis­sä. Täs­sä kim­pus­sa kol­me isoa hem­peän punais­ta nei­lik­kaa.

 

Jou­lu­kor­tit aset­te­lim­me sei­näl­lä ole­vaan jou­lui­seen metal­li­ke­hik­koon. Mus­tat kynt­ti­lät ovat vaan niin hui­kean tyy­lik­käät. Näi­tä voi­si alkaa suo­si­maan jat­kos­sa­kin.

 

Jos­ta­kin sii­hen pipa­ri­ta­lon kasaa­mi­seen löy­tyy lopul­ta se pik­ku rako­nen, vaik­ka tun­tui­kin, että tänä vuon­na tämä­kin hom­ma jää väliin. Talo teh­tiin kau­pan val­miis­ta muo­teis­ta ja las­ten käsis­sä kat­to oli tuhan­nen pala­si­na, mut­ta näp­pä­rä­nä tyt­tö­nä sekin lii­mat­tiin kasaan… 😉 Kyl­lä mais­tuu sit­ten uute­na vuon­na tai­vaal­li­sel­le tämä­kin talo­pa­ha­nen, oli sen kasaa­mi­nen ollut työ­läs­tä tai ei.

 

 

Ja täs­sä ovat minun lemp­pa­ri­kuusen­ko­ris­tee­ni. Arvos­tan oma­pe­räi­syyt­tä ja eri­lai­suut­ta, jopa kuusen­ko­ris­teis­sa­ni. Näi­tä ei tule joka kodis­sa vas­taan ja näis­sä hen­kii käsi­työ­läi­syy­den lei­ma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuo­si 2016 alkaa kään­ty­mään koh­ti lop­pu­aan. Pal­jon on tähän­kin vuo­teen mah­tu­nut. Omaa sydän­tä on eri­tyi­ses­ti läm­mit­tä­nyt tämän blo­gin aikaan saa­mi­se­ni. Ilo tätä on kir­joi­tel­la ja toi­vot­ta­vas­ti joku­nen luki­ja­kin tätä jak­saa lues­kel­la ja pysyy menos­sa­ni muka­na.
Vuo­si 2017 on samal­la Suo­men 100-vuo­tis­juh­la­vuo­si. Uusi vuo­si tuo­koon tul­les­saan uusia, raik­kai­ta sisus­tus­tuu­lia, pal­jon blo­gi­pos­tauk­sia ja kai­kil­le meil­le onnel­li­sia ja ener­gi­siä päi­viä.
Uut­ta vuot­ta odo­tel­les­sa ja kaik­kea hyvää teil­le toi­vo­tel­len,
Ulla­mai­jaJou­lui­sia DIY-jut­tu­ja

Jou­lui­sia DIY-jut­tu­ja

 Vie­lä on puo­li­tois­ta viik­koa aikaa kerä­tä oksat ja havut piha­maal­ta ja hakea auto­tar­vi­ke­liik­kees­tä van­ne­maa­lia spray­pul­los­sa sekä kai­vaa loput jou­lu­va­lot kaa­pin kät­köis­tä ja teh­dä jou­lui­sia somis­tuk­sia. Jou­lu on iha­naa aikaa ei niin aktii­vi­sel­le tee se itse-ihmi­sel­le, sil­lä usein jou­lu­na luo­vuus kuk­kii. Ja leh­det ja net­ti ovat pul­lol­laan kai­ken­lai­sia askar­te­lu- ja somis­tus­oh­jei­ta.
Jou­lu­na ei hait­taa run­saus mini­ma­lis­tin­kaan kodis­sa, bling blin­giä voit lait­taa sin­ne ja tän­ne, voit revi­tel­lä ja koris­tel­la koti­si vaik­ka min­kä maa­il­man pik­ku poroil­la ja täh­tö­sil­lä. Jou­lu­na on kaik­ki sal­lit­tua, sil­lä onhan nyt kaa­mos ja jou­lu ja tätä kes­tää vain niin lyhyen aikaa. Minä muu­na vuo­den aika­na kai­vat tädil­tä saa­dut krans­sit esiin ja mum­mon van­ha lii­na on vaan niin iha­na? Perin­teet tuo­vat tun­nel­maa vai miten se nyt oli­kaan…

Itse en ole mikään käsi­työih­mi­nen, mut­ta jou­lun aikaan minul­la iskee joku ihme vim­ma teh­dä oksis­ta, risuis­ta ja havuis­ta jon­kin sor­tin tai­det­ta. Täs­sä on vuo­sia sit­ten teh­ty kuusen mal­li­nen viri­tel­mä sei­näl­le. Oksan pät­kät maa­la­sin kevyes­ti val­koi­sel­la spray­maa­lil­la ja lii­tin ne naruil­la toi­siin­sa. Pahoit­te­lut hämä­räs­tä kuvas­ta.

 

Täs­sä on lät­käis­ty myös­kin val­koi­sel­la maa­lil­la maa­lat­tu iso oksa sei­näl­le ja jou­lu­va­lo­pal­lo­ja ripo­tel­tu huo­let­to­mas­ti sin­ne ja tän­ne. Jou­lu­na kun ei kai­ken tar­vit­se olla niin jus­tiin­sa.

 

Pik­ku kuusi on löy­tä­nyt paik­kan­sa sink­kiäm­pä­ris­tä ja saa­nut täh­ti­jou­lu­va­lot ympä­riin­sä. Samat valot jat­ku­vat ikku­nal­la roik­kuen. Tämä tuo­tos oli vii­me vuo­den mal­lia.

 

Tän­nä vuon­na somis­tin por­tai­kon ikku­nan samoil­la täh­ti­va­loil­la ja kimal­te­le­vil­la täh­dil­lä. Val­koi­sek­si maa­lat­tu hei­nä­sei­väs on koris­ta­nut ikku­naam­me jo vuo­sia ja sii­hen on aina lisät­ty somis­tei­ta seson­gin mukaan.
Olo­huo­neem­me huo­ne­kuusi sai myös­kin jo jou­lun. Huo­vu­te­tut sydä­met ja jou­lu­va­lot tuo­vat jou­lun tun­nel­maan ennen oikean kuusen saa­pu­mis­ta paraa­ti­pai­kal­le. Rakas­tan kuusen­ko­ris­tei­tam­me. Pää­asias­sa ne kaik­ki ovat käsin­teh­ty­jä ja sik­si niin tär­kei­tä minul­le. Nämä sydä­met ja muut­kin kuusen­ko­ris­teem­me ovat vuo­sien saa­tos­sa han­kit­tu Raja­mäen upeas­ta , kylän omas­ta käsi­työ­läis­tai­ta­jien liik­kees­tä. Käy tutus­tu­mas­sa Lyhyt­ta­va­ra­liik­keen tar­jon­taan tääl­lä.
 (ylin kuva freemake.com)
Muka­vaa jou­lun odo­tus­ta kai­kil­le!      ‑Ulla­mai­ja-
 
“Jou­lu tuo tul­les­saan ison ilon,
ja ehkä­pä myös muu­ta­man lisä­ki­lon.
Mut­ta ei huol­ta nyt asias­ta täs­tä,
vaan nau­ti­taan elä­mäs­tä.
 
On sii­ra­pin, nei­li­kan tuok­sua,
on pii­ra­koi­ta ja rusi­noi­ta,
on kii­reis­tä kau­pas­sa juok­sua.
Mut­ta ei huol­ta nyt asias­ta täs­tä,
vaan nau­ti­taan elä­mäs­tä!”
Jou­lu tulee pian ‑lemp­pa­ri­kaup­pa Pen­tik

Jou­lu tulee pian ‑lemp­pa­ri­kaup­pa Pen­tik

 

 

Minun joka­vuo­ti­nen jou­lu­kaup­pa­ni on ehdot­to­mas­ti Pen­tik. Pen­ti­kil­lä käyn­ti saa ins­pi­raa­tio­ni rul­laa­maan, jou­lun odo­tuk­sen tun­tu­maan kut­kut­ta­val­ta, sisus­tus­sor­met syy­hyä­mään ja tuo ripauk­sen poh­joi­sen tun­tua tän­ne ete­lään. Pen­ti­kin jou­lu­tuot­teis­sa on pal­jon poroai­hei­ta ja lap­pa­lai­nen muo­to­kie­li on vah­vas­ti esil­lä teks­tii­leis­sä ja muis­sa sisus­tus­tuot­teis­sa. Sil­lä onhan Pen­tik Posio­lai­nen yri­tys ja itse­kin poh­joi­sen kas­vat­ti­na tun­nen näin jou­lun aikaan nos­tal­gi­sen vireen nos­ta­van pää­tään lap­suu­den jou­lui­hin.

 

Huo­maat­ko, että tänä vuon­na jou­lun kynt­ti­lät ovat värik­käi­tä, niin kuin on sisus­tus­kin alka­nut kään­ty­mään värik­kyy­den suun­taan? Nämä Pen­ti­kin kynt­ti­lät ovat vaan niin syö­tä­vän iha­nia. Upea muo­to­kie­li yhdis­tet­ty­nä pit­kään paloai­kaan. Täs­tä syys­tä jou­lun kynt­ti­lä­ni ovat vii­mei­set vuo­det olleet ehdo­ton­ta Pen­tik­kiä. Hur­maa­via nämä käpy- ja naru­kynt­ti­lät, vai mitä?

Olen fanit­ta­nut Pen­ti­kin huo­pai­sia kai­ta­lii­no­ja ja tablet­te­ja jo kau­an. Ne ovat niin help­po­hoi­toi­sia ja moni­käyt­töi­siä. Nyt oli vali­koi­miin tul­lut huo­pai­set ikku­na­ko­ris­teet. Nämä tart­tui meil­le mukaan. Jos­pa nämä säi­lyi­si­vät vuo­des­ta toi­seen, toi­sin kuin pape­ri­ver­siot.

Tyy­li­käs ja elee­tön poro­tuik­ku­kup­pi

 

Tämän vuo­den jou­lu­kat­taus on sini­nen ja hopea ja lasi teke­vät sii­tä juh­la­van. Ei ole has­sum­pi. Onhan sini­nen väri ollut tänä vuon­na vah­vas­ti esil­lä sisus­tus­maa­il­mas­sa, joten mik­sei jou­lun väri­kin voi­si vaih­teek­si olla sitä. Tai nyt aina­kin itse­näi­syys­päi­vän kat­tauk­seen…

Kau­niis­ti paka­tut lah­ja­tuot­teet teke­vät lah­jan osta­mi­sen ja anta­mi­sen hel­pok­si.

 

Nämä puo­luk­kai­set jou­lu­tuot­teet upean kyl­läi­sis­sä jou­lusä­vyis­sä

Minun tämän iltai­nen keit­tiön jou­lu­tun­nel­ma syn­tyi Pen­ti­kin tum­man­pu­nai­ses­ta huo­pa­kai­ta­lii­nas­ta, val­keis­ta eri­muo­toi­sis­ta kynt­ti­löis­tä ja mus­tas­ta koris­te­ki­vi­ra­kees­ta.
Tun­nel­mal­lis­ta jou­lu­na­lusai­kaa teil­le luki­ja­ni.


“Jou­lu loih­tii tai­ka­sau­val­laan
ihmeel­li­sen sadun­pii­rin
yli koko maa­nää­ren
ja kaik­ki on kau­niim­paa
ja peh­meäm­pää”
     ‑Nor­man Vincent Pea­le