Vuo­den 2017 värit ja sisus­tusins­pi­raa­tioi­ta leik­ko­ku­kil­la

Vuo­den 2017 värit ja sisus­tusins­pi­raa­tioi­ta leik­ko­ku­kil­la

Vuo­si on vaih­tu­nut myös värien maa­il­mas­sa ja moni maa­li- ja väriy­ri­tys on jul­kais­sut vuo­den 2017 värit­ren­din­sä. Nyt on upei­den sävy­jen aika ja val­koi­nen väis­ty­köön kodeis­tam­me! Iloit­kaam­me väreis­tä. Se piris­tää ja lisää kodik­kuut­ta ja läm­pöä niin kotei­hin kuin jul­ki­siin tiloi­hin­kin.

Itse olen aina ollut todel­li­nen väri-ihmi­nen ja sik­si tämä väri-iloit­te­lu tun­tuu itses­tä­ni niin hui­sin muka­val­ta. Mie­len­kiin­tois­ta on näh­dä parin vii­kon pääs­tä Tuk­hol­man sisus­tus­mes­suil­la mitä sisus­tus­maa­il­mas­sa on meneil­lään ja kuin­ka värik­kyys lyö itse­ään läpi. Ja nyt en puhu kir­ja­vuu­des­ta vaan tyy­lik­kääs­tä ja har­mo­ni­ses­ta värien käy­tös­tä.

Ja kos­ka olen myös kuk­kais­tyt­tö ja leik­ko­kuk­kien suu­ri ystä­vä, niin haluan käy­dä läpi tämän värit­ren­di­asian kuk­ka-ase­tel­mia apu­na käyt­täen. Kukat­han tuo­vat tilaan värik­kyyt­tä ja elä­vyyt­tä. Voit itse alkaa lisää­mään ympä­ril­le­si värik­kyyt­tä valit­se­mal­la seu­raa­van kuk­ka­kim­pun juu­ri jon­kun värit­ren­din mukaan. Huo­le­ton­ta ja help­poa värien käyt­töä.

 

Pan­to­ne

Pho­to: Pan­to­ne

 

Ehkä suu­rin­ta huo­mio­ta saa pai­no­teol­li­suu­den väri­jär­jes­tel­mä Pan­to­ne, jon­ka vuo­den väri­jul­kis­ta­mis­ta odo­te­taan aina suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la. Tämän vuo­den Pan­to­ne-väri on Gree­ne­ry eli keväi­sen herää­vän luon­non väri. Tämä kuvas­taa ajan tren­diä. Arvos­tam­me luon­toa enem­män ja haluam­me kiin­nit­tää suu­rem­paa huo­mio­ta ruo­an puh­tau­teen ja suo­sia ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä tuot­tei­ta. Gree­ne­ry on puh­das ja rai­kas väri. Tätä löy­tyy hel­pos­ti vaik­ka viher­tä­väs­tä koi­vun oksas­ta.

 

Pho­to: Pan­to­ne

 

 

Tik­ku­ri­la

Suo­ma­lai­sen Tik­ku­ri­lan tämän vuo­den väri on Ango­ra H466, joka on ele­gant­ti, peh­meä  ja tyy­li­käs väri. Vuo­den värik­si vali­taan sävy, joka kuvas­taa ajan hen­keä, ilmiöi­tä ja tren­de­jä. Valit­si­ja­raa­dis­sa oli­vat muo­ti­suun­nit­te­li­ja Tee­mu Muu­ri­mä­ki, sisus­tus­suun­nit­te­li­ja- ja blog­gaa­ja Susan­na Ven­to ja Tik­ku­ri­lan desig­n­asian­tun­ti­ja Mari­ka Rai­ke.

Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin Eli­nan kans­sa valit­sim­me ajan tren­din mukai­sen kim­pun kuvaa­maan kah­ta väriä Gree­ne­ryä ja Ango­raa. Nei­lik­ka­la­ji­ke Off Whi­te on utui­sen kau­nis, juu­ri niin kuin Ango­ra väri­nä tuo mie­li­ku­van. Val­koi­nen Kuis­ma­mar­ja on upea pari nei­li­kal­le ja vih­reä Kie­lo­puun oksa on keväi­sen rai­kas niin kuin Gree­ne­ry väri­nä.

 

Ben­ja­min Moo­re

Pho­to: Ben­ja­min Moo­re

 

Poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­nen maa­liy­ri­tys Ben­ja­min Moo­re valit­si vuo­den värik­seen täy­te­läis­tä ja tum­maa ame­tis­tia muis­tut­ta­van väri­sä­vyn nimel­tään Sha­dow. Sävy on kyl­lä mie­les­tä­ni upea ja dra­mat­ti­suu­des­saan luo ympä­ril­leen arvok­kuut­ta ja läm­min­tä tun­nel­maa. Sha­dow eli suo­mek­si var­jo kuvaa myös sitä het­keä, kun ilta pime­nee ja var­jot pite­ne­vät, yö saa­puu ja kaik­ki hil­je­nee…

 

Pho­to: Ben­ja­min Moo­re

 

 

Sha­dow-värin ins­pi­roi­ma­na tähän kuk­ka­kimp­puun valit­sim­me Eli­nan kans­sa tum­man lilan Ele­gance-nei­li­kan, Tas­ku­ruo­hon oksan ja aina niin tren­dik­kään Euca­lyp­tuk­sen oksan. Tuo Euca­lyp­tuk­sen väri­hän on supert­ren­di­käs tänä vuon­na, sil­lä juu­ri tuo­ta sävyä on myös tämän vuo­den Tik­ku­ri­lan Hazy-väri­ko­koel­mas­sa Nefriit­ti-sävy­nä ja Yhdys­val­lois­sa ja Kana­das­sa vai­kut­ta­van maa­liy­ri­tys Behr Paint:n vuo­den väreis­sä Balanced-sävy­nä.

 


Behr Paint

 

Pho­to: Behr Paint

 

Tik­ku­ri­lan Hazy-väri­ko­koel­ma

Pho­to: Tik­ku­ri­la

 

Täs­tä hie­nos­tu­nees­ta ja romant­ti­ses­ta väri­ko­koel­mas­ta ais­tii van­han ajan tun­nel­maa ja se sisäl­tää nuden, sam­ma­leen, van­han roo­san ja har­maan eri sävy­jä. Rus­tiik­ki-sävy kieh­toi väri­nä ja halusim­me raken­taa leik­ko­kuk­ka­kim­pun sen ins­pi­roi­ma­na. Skim­mian-kukas­sa on juu­ri täl­lai­nen rikot­tu sävy ja kuk­ka itses­sään jo sopii tähän väri­ko­koel­maan, joka huo­kuu englan­ti­lai­sen kar­ta­no­ro­man­tii­kan hen­keä. Pei­pon­kaa­len-leh­des­sä on myös upea puner­ta­va sävy ja sopii lois­ta­vak­si parik­si Skim­mian-kukal­le.

Väri Rus­tiik­ki
Pho­to: Tik­ku­ri­la

 

Ei muu­ta kuin maa­li­kau­poil­le sävy­jä valit­se­maan vaik­ka­pa uudek­si sei­nän värik­si ja kuk­ka­kaup­paan pien­tä piris­tys­tä hake­maan. Tal­vi­au­rin­ko on mei­tä vii­me päi­vi­nä piris­tä­nyt, mik­sei koti­si uudet sävyt?

Valoi­sia tal­vi­päi­viä toi­vo­tel­len
-Ulla­mai­ja-Kau­pal­li­nen yhteis­työ Kuk­ka­ka­ma­ri Elsi
 

Uusi vuo­si ja uudet sisus­tustren­dit 2017

Uusi vuo­si ja uudet sisus­tustren­dit 2017

 

Nyt, kun on jou­lus­ta sel­vit­ty ja pakat­tu kaa­pin peräl­le ne punai­set lii­nat, ton­tut ja tädil­tä peri­tyt jou­lu­krans­sit, niin on aika siir­tää kat­se kaik­keen uuteen. Täs­sä jutus­sa käsit­te­len vuo­den 2017 sisus­tustren­de­jä ja täs­tä vuo­des­ta on kyl­lä tulos­sa mie­len­kiin­toi­nen. Sen lupaan. Sanoi­sin­ko, että kai­kil­le jotain tai ei nyt ihan mini­ma­lis­til­le tai mus­ta-val­koi­sen ystä­väl­le…
Vih­reä
Vih­reä väri on vah­va­na tänä vuon­na sisus­tuk­ses­sa. Löy­tyi­si­kö mie­lei­nen sävy lime­vih­reän ja sma­rag­din­vih­reän välil­tä ja tes­tai­sit päi­vit­tää koti­si väri­maa­il­man ajan her­mol­le? Jos et ole sei­nää heti maa­laa­mas­sa, niin sma­rag­din vih­reä mal­jak­ko jo ajaa asi­aa tai uusi vih­reä tork­ku­peit­to soh­val­le.

Ruu­tua, rai­taa ja print­te­jä
Nyt on nos­tees­sa raik­kaat tasa­rai­dat, eri­lai­set ruu­tu­ku­viot ja kasa­ri­hen­ki­set prin­tit. Ikean uusi hel­mi­kuus­sa lan­see­rat­ta­va Spridd-mal­lis­to on kyl­lä vil­lin näköi­nen ja ins­pi­raa­tion­sa se on saa­nut musii­kis­ta ja ihmis­ten liik­ku­vuu­des­ta.

Borås­ta­pe­te­rin Gace­ful Living-mal­lis­ton sal­miak­ki­ruu­tu­ku­viois­ta tapet­tia
Photo:Boråstapeter
Tren­di­käs marok­ko­lai­nen, tasa­rai­tai­nen vaa­si
Photo:shop.madesign.fi


Tro­piik­ki ja isot kas­viai­heet
Luu­len­pa, että täna vuon­na et voi olla tör­mää­mät­tä luon­toai­hei­siin teks­tii­lei­hin. Eri­tyi­ses­ti tro­piik­ki ja isot kas­viai­heet ovat pin­nal­la. Kevät­tä kotii­si saat hank­ki­mal­la bro­dee­ra­tun, luon­toai­hei­sen tyy­nyn­pääl­li­sen ja vie­lä puu­te­ri­sin sävyin varus­tet­tu­na.

Photo:Linum

 

Photo:HM Home

 

Photo:HM Home

Bohee­mius
Jos tyk­käät run­saas­ta ja värik­kääs­tä sisus­tus­tyy­lis­tä, nyt on sinun aika­si. Tämä tyy­li hakee ins­pi­raa­tion­sa roman­tii­kas­ta ja impres­sio­nis­ti­ses­ta tai­tees­ta ja se heh­kuu kesän läm­pöä iha­nal­la värik­kyy­del­lään, kir­ja­vuu­del­laan ja run­sau­del­laan.
Ikean Jas­sa-mal­lis­to lan­see­ra­taan maa­lis­kuus­sa ja se edus­taa tätä bohee­min huo­le­ton­ta elä­män­tyy­liä. Sii­hen kuu­luu värik­käi­tä teks­tii­le­jä ja luon­non­kui­dus­ta val­mis­tet­tu­ja huo­ne­ka­lu­ja.
(ylin kuva Ikea)

 

Photo:Ikea

 

Photo:Ikea

Sirous, keveys, luon­non­ma­te­ri­aat
Eri­tyi­ses­ti huo­ne­ka­luis­sa on näh­tä­vis­sä edel­leen tämä jo pin­nal­la ollut tren­di. Huo­ne­ka­lut ovat pää­sään­töi­ses­ti siro­ja ja kevei­tä. Puu­ta ja nah­kaa suo­si­taan mate­ri­aa­lei­na ja eri­lai­sia punos­tek­nii­koi­ta näkee pal­jon.

Kork­ki on ollut suo­sit­tu myös­kin ja sitä on näky­nyt jo jon­kin ver­ran huo­ne­ka­luis­sa. Nyt on kas­va­va­na tren­di­nä sei­nil­le tar­koi­te­tut kork­ki­ma­te­ri­aa­lit.

3D-muo­dot ovat nouse­va tren­di, niin kuin täs­sä sei­nä­kor­kis­sa.
Photo:Art by Cork

 

Photo:Moroso

 

Photo:Moroso

 

Photo:Driade

Itse läh­den hel­mi­kuun alus­sa Tuk­hol­man sisus­tus­mes­suil­le tutus­tu­maan lähem­min vuo­den 2017 tren­dei­hin ja väri­maa­il­maan. Vii­me vuon­na oli aika hem­peät mes­sut, vaik­ka­kin tyk­kä­sin mes­suis­ta tosi pal­jon. Luu­len­pa, että tänä vuon­na näkyy hiu­kan enem­män run­saut­ta ja värik­kyyt­tä.
Muka­vaa ja roh­ke­aa sisus­tus­vuot­ta teil­le kai­kil­le.
‑Ulla­mai­ja-