Lou­nas­ti­lai­suus EFG:llä; kat­saus tule­vai­suu­den tren­dei­hin

Lou­nas­ti­lai­suus EFG:llä; kat­saus tule­vai­suu­den tren­dei­hin

Sain viet­tää vii­me vii­kol­la mie­len­kiin­toi­sen lou­nas­ti­lai­suu­den EFG:n Hel­sin­gin myyn­ti­näyt­te­lys­sä. Tämä myyn­ti­näyt­te­ly sijait­see upeas­sa mil­jöös­sä, Ara­bia­kes­kuk­ses­sa, jos­sa tai­de on osa alu­een iden­ti­teet­tiä. Tän­ne ovat kotiu­tu­neet sekä suo­ma­lai­sen nyky­de­sig­nin kär­jet että tule­vai­suu­den teki­jät kuten Tai­de­teol­li­nen kor­kea­kou­lu.

EFG  eli Euro­pean Fur­ni­tu­re Group on Euroo­pan suu­rim­pia jul­kis­ten- ja toi­mis­to­ti­lo­jen kalus­te­toi­mit­ta­jia. Hei­dän tuot­teen­sa ovat kau­niis­ti muo­toil­tu­ja, tyy­lik­käi­tä ja niis­sä on huo­mioi­tu ergo­no­mia hyvin.

 

 

Ja niin­kuin otsik­ko ker­too, tilai­suu­den tee­ma­na oli myös kat­saus tule­vai­suu­den tren­dei­hin Tuk­hol­man mes­su­jen 2017-kaut­ta. EFG:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tapio Heik­ki­lä valot­ti meil­le näky­mää tule­viin tren­dei­hin ja luen­to oli todel­la mie­len­kiin­toi­nen.

Ensim­mäi­se­nä hän ker­toi meil­le mil­lai­sia väre­jä ja yhdis­tel­miä mes­suil­la näkyi. Pan­to­nen vuo­den väriä Gree­ne­ryä näkyi tie­tys­ti. Toi­se­na oli­vat pas­tel­li­vä­rit, kiil­tä­vät pin­nat ja jopa aivan glit­te­ri­nä. Kol­mas tee­ma väreis­sä oli kau­pun­ki­mai­nen vii­dak­ko, “Urban Jungle”. Täs­sä tee­mas­sa värei­nä ovat vih­reä, sina­pin­kel­tai­nen, mus­ti­kan­si­ni­nen ja mes­sin­ki. Nel­jäs ja aika mie­len­kiin­toi­sen värin tule­mi­nen on punai­sen eri sävyt; vesi­me­lo­ni, ter­ra­kot­ta ja bur­gun­dy. Mes­suil­la oli näky­nyt jopa koko­naan punai­sia tilo­ja. Hän myös pai­not­ti sitä, että punai­sen kans­sa voit luo­da eri­lais­ta tun­nel­maa vali­tuil­la väriyh­dis­tel­mil­lä.

Yllä­ole­vas­sa kuvas­sa EFG:n myyn­ti­näyt­te­lyyn luo­tu punai­sen eri sävyil­lä ener­gi­nen ja pir­teä neu­vot­te­lu­huo­ne.

 

 

EFG:n halu­aa luo­da asiak­kail­leen yksi­löl­li­siä työym­pä­ris­tö­rat­kai­su­ja, jot­ka tuke­vat hei­dän yri­tys­ten­sä toi­min­taa ja koros­ta­vat yri­tys­ku­vaa. EFG:n laa­ja mal­lis­to tar­jo­aa kalus­te­rat­kai­su­ja, jot­ka ovat pit­kä­kes­toi­sia, muun­nel­ta­vis­sa ole­via ja tren­dik­käi­tä ja ne sopi­vat jokai­seen tar­pee­seen ja tilaan.

Akus­tiik­ka ja tek­no­lo­gian hur­ja kehi­tys ovat päi­vän sano­ja toi­mi­ti­lo­jen kalus­tet­ta­vuu­des­sa. EFG tar­jo­aa näi­hin tar­pei­siin sopi­via kalus­te­rat­kai­su­ja ja kalus­tei­den värik­kyys sopii hyvin yhteen haus­kan muo­to­kie­len kans­sa.

 

Tämä moduu­li­jär­jes­tel­mä sopii niin tilan­ja­ka­jak­si kuin kir­ja­hyl­lyk­si­kin

 

Vih­reä penk­ki on aivan ihas­tut­ta­va. Tämä käy mm. etei­sen pen­kik­si, hotel­li­huo­neen las­ku­ti­lak­si, makuu­huo­neen sän­gyn pää­tyyn. Kuten huo­maat, käyt­tö­koh­tei­ta on val­ta­vas­ti.

 

Ja kos­ka EFG:n tuot­teet ovat moni­käyt­töi­siä ja tyy­lik­käi­tä, ne sopi­vat myös aivan lois­ta­vas­ti koti­käyt­töön. Ovat­han etä­työt­kin yleis­ty­neet val­ta­vas­ti, niin mik­sei panos­tet­tai­si myös koti­toi­mis­to­jen viih­tyi­syy­teen ja ergo­no­mi­aan. Voin suo­si­tel­la EFG:n lois­ta­via kalus­tei­ta läm­pi­mäs­ti, oli­pan sit­ten kysees­sä oman työ­pis­teen työ­tuo­lin uusi­mi­nen tai koko toi­mis­ton tilo­jen kalus­tei­den päi­vi­tys.

 

 

No mit­kä ovat sit­ten teki­jöi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat tren­dei­hin nyky­päi­vä­nä? Täs­tä aihees­tä myös kes­kus­tel­tiin EFG:n lou­nas­ti­lai­suu­des­sa. Täs­sä poi­min­ta­na kol­me tren­dei­hin vai­kut­ta­vaa teki­jää sekä poh­din­taa 1900- ja 2000-luku­jen tyy­lien eroa­vai­suuk­sis­ta.

Luku 1. Mihin me olem­me menos­sa?

Nyky­päi­vä­nä on pal­jon epä­var­muus­te­ki­jöi­tä. Muun­muas­sa poli­tiik­ka, glo­ba­li­saa­tio, ilmas­ton­muu­tos ja tek­no­lo­gian kehi­tys lisää­vät tun­net­tam­me epä­var­muu­des­ta. Haem­me tie­dos­ta­ma­ton­ta tur­vaa ja tämä tekee meil­le sen, että haluam­me kodis­ta raken­taa ikään­kuin tur­val­li­sen pesän. Tutut ele­men­tit, tur­val­li­set mate­ri­aa­lit, eri­tyi­ses­ti luon­non­ma­te­ri­aa­lit ja käsi­työ­tai­to­jen lisään­ty­nyt arvos­tys lisää­vät levol­li­suut­ta ja näi­hin haluam­me panos­taa.

Luku 2. Par­haat pääl­tä

Eri­tyi­ses­ti nuor­ten ihmis­ten paris­sa on val­lal­la tänä päi­vä­nä ns. hips­ter kult­tuu­ri. Sekoi­tel­laan eri tyy­li­la­je­ja, poi­mi­taan par­haat pääl­tä asias­ta kuin asias­ta, valin­nat teh­dään itse ja ote­taan vai­kut­tei­ta graa­fi­ses­ta desig­nis­ta.

Luku 3. Älä syö niin pal­jon lihaa

Olem­me herän­neet vii­me aikoi­na miet­ti­mään tuot­tei­den alku­pe­rää, kes­tä­vää kehi­tys­tä ja ajat­te­le­maan kei­no­ja maa­il­man voi­ma­va­ro­jen sääs­tä­mi­seen. Tämä on saa­nut meis­sä aikaan tun­teen halus­ta puh­dis­tau­tua ja se vai­kut­taa osal­taan tot­ta­kai tren­dei­hin. Haluam­me vaa­lia perin­tei­tä, tun­nem­me ylpeyt­tä tra­di­tioi­hin ja arvos­tam­me ene­ne­väs­sä mää­rin lähel­lä tuo­tet­tua. Ja kos­ka haluam­me pie­nem­män hii­li­ja­lan­jäl­jen ja käyt­tää vähem­män mate­ri­aa­le­ja, se lisää osal­taan tila­te­hok­kuu­den hyodyn­tä­mis­tä.

1900-luku jää taak­se

2000-luku­han on vas­ta aivan aluil­laan ja tämä tuo osal­taan muu­tok­sen tyy­liim­me. 1900-luku oli kokoel­ma 1800-luvun tyy­le­jä ja suu­rin vai­kut­ta­va teki­jä 1900-luvun tren­dei­hin oli 1920-luvun teol­lis­tu­mi­nen. 2000-luvul­la inter­net on yhtä vakiin­tu­nut osa elä­määm­me kuin oli teol­lis­tu­mi­nen 100-vuot­ta sit­ten. Vas­taa­vas­ti 2000-luku tulee ole­maan kokoel­ma 1900-luvun tyy­le­jä.

 

 

Eri­lai­set viher­kas­vi­rat­kai­sut lisää­vät tun­net­ta puh­dis­tau­tu­mi­ses­ta ja niin­hän ne puh­dis­ta­vat­kin ilmaa. Täs­sä EFG:llä näh­ty viher­si­sus­tus­rat­kai­su.

Kii­tos EFG:lle muka­vas­ti tilai­suu­des­ta. Ruo­ka oli mait­ta­vaa, luen­not oli­vat mie­len­kiin­toi­sia sekä näyt­te­ly­ti­la oli tyy­lik­kääs­ti ja tren­dik­kääs­ti raken­net­tu. Sain pal­jon ins­pi­roi­via ideoi­ta tule­vai­suu­den varal­le.

-Ulla­mai­ja-

 

Valai­sin­vink­ki: Beagle-valai­sin

Valai­sin­vink­ki: Beagle-valai­sin

Etsit­kö valai­si­mel­ta­si yksin­ker­tais­ta muo­toi­lua, hyviä valais­tuso­mi­nai­suuk­sia ja moni­käyt­töi­syyt­tä. Sil­loin valin­ta­si on ehdot­to­mas­ti Inno­luxin vii­me vuo­den uutuus­va­lai­sin Beagle. Valai­sin on jo nimen­sä­kin puo­les­ta sym­paat­ti­nen ja niin on myös­kin sen muo­to­kie­li, joka on suo­ra­vii­vais­ta ja mut­kat­to­man yksin­ker­tais­ta.

Valai­si­men mate­ri­aa­li on teräs­tä, sii­nä on laa­du­kas ja pit­käi­käi­nen led-valon­läh­de ja väri­sä­vy­nä on miel­lyt­tä­vä 3000 kel­vi­niä. Beagle-valai­sin voi yllät­tää. Näin aina­kin kävi itsel­le­ni. Yksin­ker­tai­nen muo­toi­lu kät­kee sisään­sä niin pal­jon käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia. Haluan seu­raa­vien kuvien väli­tyk­sel­lä näyt­tää teil­le Beagle-valai­si­men hui­mia käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia. Haluan myös kuvail­la mik­si itse olen niin myy­ty juu­ri tämän valai­si­men suh­teen ja mik­si juu­ri täs­tä valai­si­mes­ta tuli suo­sik­ki yöpöy­tä­va­lai­si­mek­si­ni.

Beagle-valai­sin on yksin­ker­tai­sen kau­nis ja elee­tön. Se sopii monen­lai­sen sisus­tuk­sen kans­sa. Se on tur­val­li­nen jopa las­ten­huo­nees­sa käy­tet­ty­nä, sil­lä se on mata­la valai­sin ja näin sen kans­sa ei ole vaa­raa, että valai­sin kei­kah­tai­si kumoon. Tämän valai­si­men kans­sa ei myös­kään tar­vit­se kär­siä häi­käi­sys­tä, valai­sin ei kuu­me­ne ja sii­nä ei ole irtoa­via osia.

 

Beagle-valai­sin­ta kään­tä­mäl­lä luot eri­lais­ta tun­nel­maa huo­nee­see­si tai valai­set halut­tu­ja sisus­tuse­le­ment­te­jä. Epä­suo­ral­la valol­la mah­dol­lis­tat tilas­sa­si valon ja var­jon lei­kin ja tämä tuo ker­rok­sel­li­suu­den tun­tua sisus­tuk­see­si ja lisää dyna­miik­kaa.

 

Beagle-valai­sin on todel­la hyvä luku­va­lo, sil­lä sii­nä on laa­ja valo­kul­ma ja se ei myös­kään häi­käi­se sil­miä. Valo­te­ho on hyvä ja täs­sä­kin sitä voit sää­del­lä valai­sin­ta kään­tä­mäl­lä.

Ja jos per­heen parem­pi puo­lis­ko on iltau­ni­nen ja itse haluai­sit naut­tia luku­ko­ke­muk­ses­ta vie­lä pidem­pään, voit lait­taa valai­si­men lat­tial­le. Täl­löin huo­ne hämär­tyy, mut­ta laa­ja valo­kul­ma takaa vie­lä hyvän luku­va­lo­ko­ke­muk­sen. Täs­sä valai­si­mes­sa on plus­saa myös pit­kä ja kau­nis kan­gas­pääl­lys­tei­nen säh­kö­joh­to, joka takaa valai­si­men moni­puo­li­sen lii­ku­tel­ta­vuu­den.

 

Ja kos­ka Beagle-valai­sin on muo­dol­taa kuin avat­tu kir­ja, on se myös oival­li­nen paik­ka kir­jan säi­ly­tyk­seen. Nyt et enää tar­vit­se kir­jan­merk­kiä, kun voit jät­tää kir­jan valai­si­men pääl­le juu­ri sii­nä koh­das­sa, kuin se vii­mek­si luet­tua­si jäi kes­ken.

Inno­luxin valai­si­met ovat ylei­ses­ti ottaen­kin lois­ta­via valais­tuso­mi­nai­suuk­sil­taan, ne ovat suo­ma­lais­ta muo­toi­lua, pit­käi­käi­siä ja muun­nel­ta­vis­sa ole­via käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan. Voin suo­si­tel­la hei­dän valai­si­mi­aan läm­pi­mäs­ti.

Jos tar­vit­set apua valais­tus­pul­mis­sa­si tai vain hyvän valai­si­men valin­nas­sa, voit kään­tyä alle­kir­joit­ta­neen puo­leen. Autan mie­lel­lä­ni. Valoi­saa kevät­tä toi­vo­tel­len,

-Ulla­mai­ja-

 

Kau­pal­li­nen yhteis­työ: Inno­lux

Kukat nur­mi­jär­ve­läi­ses­tä Kuk­ka­ka­ma­ri Elsis­tä.

Kii­tos yhteis­työ­kump­pa­neil­le.