Väri-iloit­te­lua kevät­ver­hoin

Väri-iloit­te­lua kevät­ver­hoin

Minul­la on ollut vii­me aikoi­na työn alla todel­la mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti. Halusin teh­dä jutun kevät­ver­hois­ta ja se idea on saa­nut sit­ten tuul­ta alleen hiu­kan enem­män­kin. Meil­lä on sijoi­tusa­sun­to Hel­sin­gis­sä, joka on juu­ri remon­toi­tu. Ja niin kuin tie­dät­te, että kun jokin asun­to on juu­ri remon­toi­tu ja tyh­jä, niin sehän se vas­ta antaa tilaa luo­vuu­del­le. Ideoi­ta oikein pulp­pu­aa, kuin­ka min­kä­kin tilan haluai­si sisus­taa. No täs­sä koh­tees­sa oli kysees­sä stai­laus, kos­ka asun­to on myyn­nis­sä. Ja kun kysees­sä on stai­laus, sil­loin sisus­te­taan vähem­mäl­lä tava­ra­mää­räl­lä. Tava­rat­han jou­du­taan siir­tä­mään pois ja jos­kus tosi nopeal­la aika­tau­lul­la, jos myyn­tiai­ka on lyhyt.

Ja kos­ka Maric­ken tun­ne­taan upeis­ta ja laa­duk­kais­ta teks­tii­leis­tään, kysyin heil­tä haluai­si­vat­ko he läh­teä tähän stai­laus­pro­jek­tii­ni mukaan. Hei­dän ystä­väl­li­nen hen­ki­lö­kun­tan­sa innos­tui ideas­ta­ni. He ehdot­ti­vat kuvat­ta­vak­si skot­lan­ti­lais­ta Blu­bell­gray-tuo­te­sar­jaa, jon­ka edus­tus Suo­mes­sa heil­lä oli juu­ri alka­mas­sa. Oma aja­tuk­se­ni oli ollut, että voi­si näyt­tää upeal­ta kuva­ta uudes­sa, vaa­leas­sa asun­nos­sa raik­kai­ta kevät­teks­tii­le­jä. Ja vau, mitä teks­tii­le­jä sain­kaan. Juu­ri sel­lai­sia, kuin rakas­tan. Raik­kai­ta, värik­käi­tä ja muo­to­kie­lel­tään peh­mei­tä. Tämä vuo­den teks­tii­leis­sä näkyy luon­to ja orgaa­ni­set muo­dot vah­voi­na ja nii­tä kyl­lä löy­tyy Blu­bell­grayn kokoel­mas­ta.

Tähän pro­jek­tiin läh­ti mukaan myös Efg, joka on tun­net­tu toi­mis­to­ka­lus­teis­taan. Olin heil­lä äsket­täin vie­rail­lut. Mie­lee­ni oli jää­nyt olo­huo­nees­sa näky­vä  vih­reä Crea­te-sar­jan moni­käyt­töi­nen penk­ki ja työ­huo­nees­sa käy­tet­ty haus­ka ja ergo­no­mi­nen Joi-työ­tuo­li. Sain nämä tuot­teet heil­tä kuvaus­lai­naan. Myös mei­dän pai­kal­li­nen nur­mi­jär­ve­läi­nen tai­tei­li­jam­me, kok­ki ja todell­li­nen moni­toi­mi­nai­nen Ellen Hint­ta­la lai­na­si minul­le tau­lu­jaan. Tyk­kään Elle­nin värik­kääs­tä ja oival­ta­vas­ta tyy­lis­tään maa­la­ta. Elle­nin ruo­ka­pai­noit­tei­seen blo­giin pää­set tääl­tä.

 

Tämä olo­huo­nees­sa käy­tet­ty kan­gas on nimel­tään Big Rot­he­say ja se on 30 % pel­la­vaa ja  70% vis­koo­sia. Kir­si­kan, tur­koo­sin, sini­sen ja vih­reän sävyt sekoit­tu­vat kan­kaas­sa vesi­vä­ri­mäi­ses­ti. Kan­kaan ihas­tut­ta­vat pas­tel­li­sä­vyt ja rau­hal­li­nen muo­to­kie­li sopi­vat monen­lai­seen sisus­tuk­seen. Luu­len­pa, että tähän kan­kaa­seen ei kyl­läs­ty kos­kaan. Vaih­dat vain tehos­te­vä­riä ja kan­gas näyt­tää taas ihan uudel­ta.

 

 

 

Makuu­huo­nees­sa käy­tet­ty Kip­pen Sea­foam-kan­gas jäl­jit­te­lee kalk­ki­mais­ta efek­tiä. Kan­kaan kuvio on saa­tu aikaa maa­laa­mal­la tum­mal­le pape­ril­le guas­si­maa­lil­la ja tulok­se­na on syvää kukin­taa lois­ta­vis­sa väreis­sä. Täs­sä kan­kaas­sa on pel­la­vaa 20% ja vis­koo­sia 80% ja kan­gas tun­tui kevyem­mäl­tä kuin olo­huo­neen kan­gas, vaik­ka pel­la­vaa on vain 10% vähem­män. Tänä vuon­na näkee sisus­tuk­sis­sa vih­reä­tä tosi pal­jon. Sik­si itse­kin valit­sin tämän kan­kaan vih­reä­poh­jai­se­na. Makuu­huo­neen sei­nä on maa­lat­tu Tek­nok­sen maa­lil­la Ncs-väri­kar­tan sävyl­lä S 2502‑Y. Tämä on lois­ta­va har­maan sävy, jos halu­taan olla ehdot­to­man var­mo­ja, ettei har­maa siner­rä. Ver­hon vih­reä sävy saa sei­nän mie­les­tä­ni viher­tä­mään. Tun­nel­ma on rau­hal­li­nen, niin kuin makuu­huo­nees­sa kuu­luu olla­kin.

 

 

 

Niin kuin arva­ta saat­taa, tämä kan­gas on saa­nut innoi­tuk­sen­sa japa­ni­lai­sis­ta kir­si­kan­pui­den kukin­nois­ta. Miki-kan­kaas­sa on lois­ta­vas­ti saa­tu jäl­ji­tel­tyä herk­kää kukin­toa akva­rel­li­mai­sin vedoin. Kan­gas on mie­les­tä­ni super­her­kul­li­nen ja ‑rai­kas. Maric­ke­nil­ta löy­tyi tämän kan­kaan parik­si silk­ki­nen tyy­ny, joka on yhtä herk­kä kuin ver­hon kukin­to. Täma huo­ne on sisus­tet­tu työ­huo­neek­si ja posi­tii­vi­nen työ­vi­re oli­si suo­ta­vaa. Onko ins­pi­roi­vam­paa näkyä kuin juu­ri avau­tu­nut keväi­nen kuk­ka? Luo­vuus siis kuk­ki­koon tämän ver­hon vai­ku­tuk­ses­ta.

 

 

Kaik­ki­han rakas­ta­vat aurin­gon­kuk­kia! Täs­sä Anya-kan­kaas­sa tuu­li rie­pot­te­lee vesi­vä­ri­tet­ty­jä jät­ti­mäi­siä ruusu­ja ja aurin­gon­kuk­kia. Kuk­ka­ke­to­mai­nen fii­lis on onnis­tut­tu luo­maan hie­nos­ti. Anya-kan­kai­nen ver­ho luo taa­tus­ti kesäi­sen tun­nel­man kotii­si. Tämä­kin yksin­ker­tai­nen har­maa keit­tiö herä­si hen­kiin näi­den upei­den kuk­ka­lois­to­jen myö­tä.

 

Maric­ke­nin kaut­ta voit tila­ta myös Blue­bell­grayn hur­maa­vat tyy­nyt, tar­jot­ti­met, kas­sit, tape­tit ja lam­pun­var­jos­ti­met. Kuvas­sa näky­vät tyy­nyt ovat Blue­bell­grayn, lukuun otta­mat­ta fuk­sian­pu­nai­sia tyy­ny­jä. Samet­ti on pin­nal­la myös tämän vuo­den sisus­tuk­ses­sa. Kuviol­lis­ten tyy­ny­jen pari­na on upei­ta samet­ti­tyy­ny­jä sekä liu­ku­vä­ri­tek­nii­kal­la toteu­tet­tu­ja pik­ku­tyy­ny­jä. Tämä kuva on otet­tu koto­na­ni. En voi­nut vas­tus­taa kiusaus­ta tes­ta­ta näi­tä iha­nia teks­tii­le­jä kodis­sa­ni. Ei yhtään has­sum­pi yhdis­tel­mä herk­kiä sävy­jä ja kuvioi­ta yhdes­sä rou­hean raa­ka­lau­ta­sei­nän kans­sa.

Jos olet aikeis­sa päi­vit­tää koti­si tai vapaa-ajan asun­to­si ver­hot, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti kään­ty­mään Maric­ke­nin puo­leen. Heil­lä siis ainoa­na Suo­mes­sa Blue­bell­grayn tuot­teet myyn­nis­sä. Jos minä olen hul­laan­tu­nut ja Maric­ke­nin hen­ki­lö­kun­ta näi­hin upe­aa­kin upeim­piin ja laa­duk­kai­siin teks­tii­lei­hin, niin luu­len­pa sinul­le käy­vän samoin. Ei muu­ta kuin nyt väri-iloit­te­le­maan keväi­sin teks­tii­lein.

Iha­naa, läm­min­tä ja väri­käs­tä kevät­tä teil­le kai­kil­le!

 ‑Ulla­mai­ja-

 

Kau­pal­li­nen yhteis­työ Maric­ken

Kevät tulee; kuk­kia ja Kevät­mes­su­ja

Kevät tulee; kuk­kia ja Kevät­mes­su­ja

Kevät tulee kohis­ten ja pää­siäi­nen­kin on jo aivan nur­kan taka­na. On siis aika niin keväis­ten sisus­tusi­deoi­den kuin uusien kuk­kien ja kas­vien. Näi­den molem­pien uusim­mat ideat ja tren­dit saat päi­vi­tet­tyä samal­la mes­su­käyn­nil­lä. Ensi vii­kol­la 6.–9.4. pyö­räh­tää käyn­tiin kaik­kien viher­peu­ka­loi­den ja remot­ti­nik­ka­rei­den odot­ta­mat Kevät­mes­sut.

Kuk­ka­ka­ma­ri Elsi, minä ja Sis­sa­reis­ta koos­tu­nut mes­su­tii­mi olem­me teh­neet kovas­ti hom­mia näi­den mes­su­jen eteen. Meil­lä Sis­sa­reil­la on hui­ma 72 neliöi­nen mes­suo­sas­to Kevät­mes­suil­la ja mei­dät löy­dät osas­tol­ta 3f31. Kuk­ka­ka­ma­ri Elsi on muka­na mes­su­yh­teis­työs­sä upeil­la kuk­ka­luo­muk­sil­laan. Tule kat­so­maan mm. mil­lai­sen kuk­ka­ke­to­sei­nän he ovat osas­tol­lem­me loih­ti­neet.

 

 

Olem­me aivan Aree­na­la­van vie­res­sä, johon olem­me työs­tä­neet ohjel­maa ja itse­kin pää­sen ääneen ko. laval­la. Eri alo­jen osaa­jat luen­noi­vat ja panee­li­kes­kus­te­le­vat laval­la. Aihei­na ovat pin­ta­ma­te­ri­aa­lit, teks­tii­li­pin­to­jen suo­jaus, valais­tus, akus­tiik­ka ja värien vai­ku­tus raken­ta­mi­seen. Ohjel­man aika­tau­lui­hin pää­set kur­kis­ta­maan tääl­tä.

Annam­me osas­tol­lam­me ilmais­ta sisus­tus­neu­von­taa mes­su­jen aukio­loai­koi­na. Mei­dän suun­nit­te­li­joi­den lisäk­si osas­tol­lam­me tapaat yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me. He ovat Bel­le Arti, Suo­men Beto­ni­lei­ma­sin (SBL), Man­ner­laat­ta, Softca­re, Tim­berwi­se, Kon­to, Lumir ja Fitwood.  Työ­näy­tök­si­ään esit­te­le­vät  SBL, Bel­le Arti ja Softca­re. Näi­den aika­tau­lui­hin pää­set tutus­tu­maan tääl­tä.

 

 

Pää­siäi­nen on sit­ten heti mes­su­jen jäl­keen ja tar­vit­sem­me pää­siäis­pöy­tään tie­tys­ti kuk­kia. Kuk­ka­ka­ma­ri Elsi loih­ti pyyn­nös­tä­ni pää­siäis­tee­mai­sen leik­ko­kuk­ka­kim­pun pöy­tää­ni. Pää­siäi­nen on luon­non herää­mi­sen aikaa. Sil­loin kukis­sa ja sisus­tuk­ses­sa halu­taan käyt­tää kevei­tä ja hem­pei­tä sävy­jä. Kim­put ovat run­sai­ta ja usein leik­ki­siä ja niis­sä voi­daan käyt­tää oksia, sam­mal­ta, munan­kuo­ria ja höy­he­niä. Pää­siäi­sen ajan kuk­kia ovat lil­jat, skil­lat, hel­mi­hy­asin­tit, ane­mo­net, jalo­lei­ni­kit, väri­her­neet, tulp­paa­nit, nar­sis­sit ja eri­lai­set oksat.

 

 

Tämä kimp­pu raken­net­tiin lilan höy­hen ympä­ril­le. Kim­pus­sa käy­tet­tiin nei­lik­kaa, ane­mo­nea, jalo­lei­nik­kiä ja oksa­nei­lik­kaa sekä onnen­pen­saan, kir­si­kan ja euca­lyp­tuk­sen oksia. Kimp­pu, ruuk­ku ja ser­ve­tit ovat Kuk­ka­ka­ma­ri Elsis­tä.

 

 

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mes­suil­le. Minut tavoit­taa mes­suo­sas­tol­ta lau­an­tai­na 8.4. klo: 11–15 ja sun­nun­tai­na 9.4. klo: 16–18.

Oikein onnel­lis­ta pää­siäi­sen aikaa teil­le kai­kil­le.  -Ulla­mai­ja-