Uusia pin­ta­ma­te­ri­aa­li­tut­ta­vuuk­sia; kalk­ki, hart­si ja efek­ti­maa­lit

Uusia pin­ta­ma­te­ri­aa­li­tut­ta­vuuk­sia; kalk­ki, hart­si ja efek­ti­maa­lit

Haluat­ko vaih­te­lua koti­si pin­toi­hin ja jotain muu­ta mik­ro­se­men­tin, maa­lin ja laa­toi­tuk­sen rin­nal­le? Onko kalk­ki- ja hart­si­pin­noit­teet jo sinul­le tut­tu­ja? Ne ovat hen­git­tä­viä, ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä ja luon­non­mu­kai­sia tuot­tei­ta. Tur­ku­lai­nen yri­tys Bel­le Arti tuo Suo­meen näi­tä ita­lia­lai­sia pin­noi­te­ma­te­ri­aa­le­ja sekä eri­kois­maa­le­jaan vuo­sien kan­sain­vä­li­sel­lä tuo­te­tun­te­muk­sel­la.

Itse pää­sin tutus­tu­maan tähän ita­lia­lais-suo­ma­lais­pa­rin yri­tyk­sen tuot­tei­siin Sis­sa­rei­den yri­ty­so­pin­to­mat­kal­la Tur­kuun tou­ko­kuun alku­puo­lel­la. Ihas­tuin todel­la. Tuot­teet käy­vät mel­kein pin­nal­le kuin pin­nal­le, ne sovel­tu­vat niin koti- kuin jul­ki­ti­loi­hin­kin, voit lei­ki­tel­lä eri­lai­sil­la kuvioin­neil­la ja struk­tuu­reil­la, ne ovat eko­lo­gi­sia ja kes­tä­viä ja tuot­tei­ta löy­tyy niin sisä- kuin ulko­käyt­töön­kin.

 

Kalk­ki­pin­noit­teet

Kalk­ki on ollut pin­noit­tee­na käy­tös­sä jo vuo­si­tu­han­sia. Kal­kin kor­kea pH (12–13) tekee sii­tä luon­nol­li­ses­ti homet­ta ja bak­tee­re­ja hyl­ki­vän. Sen pin­ta on myös antis­taat­ti­nen, joten se ei vedä puo­leen­sa pölyä. Kalk­ki on hen­git­tä­vä tuo­te, joten pin­nan alla ole­va mah­dol­li­nen vesi­höy­ry pää­see sii­tä läpi ja tuo­te ei hal­kei­le ja kuprui­le. Kalk­ki­pin­noi­te on luon­nol­li­sen näköi­nen, kes­tä­vä ja luon­nol­li­nen tuo­te. Kalk­ki on erin­omai­nen valin­ta kui­viin tiloi­hin, mut­ta sovel­tuu myös keit­tiön väli­ti­loi­hin ja käsien­pe­sual­tai­den taak­se, jos käy­te­tään eril­lis­tä suo­ja-ainet­ta.

 

Sei­nän kalk­ki­pin­taa Bel­le Artin tilois­sa Turus­sa.

 

Mar­mo­ri­no Tin­to­ret­to on perin­tei­nen mar­mo­ri­hiek­kaa sisäl­tä­vä kalk­ki­laas­ti, johon lisä­tään kul­ta- tai hopeaglit­te­rei­tä.

 

De Cor­ten on ruos­te-efek­ti­pin­noi­te, jon­ka luon­nol­li­nen ruos­te­pin­ta on saa­tu aikaan ruos­tut­ta­mal­la metal­lia sisäl­tä­vää pin­noi­tet­ta. De Cor­ten tulee heil­le kalk­ki­tuot­tei­den val­mis­ta­jal­ta ja on sik­si luo­ki­tel­tu heil­lä kalk­ki­tuot­teek­si, vaik­ka sisäl­tää­kin metal­lia.

 

Hart­si­pin­noit­teet

Hart­si on pin­noit­tee­na ihan lois­ta­va tuo­te. Sil­lä voit pääl­lys­tää mel­kein mitä tahan­sa, mm. muo­vi­mat­toa, kip­si­le­vyä, puu­ta, beto­nia, lami­naat­tia, lasia, por­tai­ta. Bel­le Artin hart­si­pin­noit­teet ovat liu­o­tin­va­pai­ta ja luon­to­ys­tä­väl­li­siä ja ne ovat myös anti­bak­tee­ri­sia, likaa­hyl­ki­viä, hapon­kes­tä­viä, antis­taat­ti­sia ja veden­pi­tä­viä. Näin ollen ne sopi­vat kos­tei­siin tiloi­hin, ulko­käyt­töön, jul­ki­siin tiloi­hin ja teol­li­suus­käyt­töön lois­ta­vas­ti, joh­tuen myös hyväs­tä kulu­tuk­sen­kes­tä­vyy­des­tään. Hart­sia käy­te­tään­kin pal­jon jul­kis­ten tilo­jen lat­tia­ma­te­ri­aa­li­na.

 

 

Bel­le Artin tai­teel­li­ses­ta puo­les­ta vas­taa Ita­lias­ta Suo­meen muut­ta­nut mae­stro itse. Täs­sä Sal­va­to­re näyt­tää meil­le kuin­ka hart­siin teh­dään mar­mo­ri- ja ren­gas­mai­sia kuvioi­ta. Hart­sis­sa­han vain mie­li­ku­vi­tus on raja­na, että mil­lai­sen pin­nan haluat saa­da aikaan. Tämän jutun ylin kuva on hart­si­pin­noi­tees­ta. Lat­tian val­koi­nen hart­si­mar­mo­roin­ti on upea. Täl­lai­sen tah­toi­sin kotii­ni.

 

Eri­kois­maa­lit

Bel­le Artin maa­han­tuo­mat ita­lia­lai­set maa­lit ovat kor­kea­laa­tui­sia ja vähä­pääs­töi­siä koris­te­pin­noit­tei­ta. Näil­lä maa­leil­la teet edul­lis­ta ja nopeas­ti työs­tet­tä­vää upe­aa pin­taa. Voit vali­ta haluat­ko pin­nas­ta­si mat­tais­ta hiek­kae­fek­tiä, hie­nos­tu­nut­ta hel­miäis­hoh­toa vai hoh­ta­vaa metal­lie­fek­tiä. Nämä maa­lit sovel­tu­vat jul­ki­ti­loi­hin, osa käy myös ulko­käyt­töön, voit pin­noit­taa näil­lä jopa tak­ka­si ja kor­vaat hel­pos­ti tapet­ti­pin­nan.

 

Kuvas­sa hiek­ka­me­tal­li- ja efek­ti­maa­le­ja

 

Effet­to Piet­ra eli kivi­mäi­nen efek­ti saa­daan aikaan työs­tö­ta­val­la, jol­la pin­noi­te poh­jus­teen pääl­le ase­te­taan. Mas­sa­na on käy­tet­ty Cebo­Rus­ti­kia.

 

Täs­sä­kin on käy­tet­ty pin­noit­tee­na Cebo­Rus­ticia, mut­ta poh­jus­tee­na on CeboBreak-tuo­tet­ta. Tämä tekee pin­nas­ta upeas­ti kra­ke­loi­tu­neen. Hie­noa pin­taa, vai mitä? Tätä pin­ta on nimel­tään Effet­to Craque­le.

 

Stucco Eco Fine on koris­teel­li­nen, akryy­li­poh­jai­nen stucco­pin­noi­te. Täl­lä saat mar­mo­ri­mais­ta, sile­ää ja läpi­kuul­ta­vaa pin­taa.

 

 

Suo­sik­ki

 

Itse ihas­tuin tähän Effet­to Jeans-efek­ti­maa­liin. Hie­non hie­no fark­ku­mai­nen pin­ta on saa­tu hoh­ta­maan metal­li­mai­ses­ti. Tämä on niin iha­na. Meil­lä on tulos­sa wc-remont­ti ja toi­vot­ta­vas­ti tätä pin­taa löy­tyy mei­dän ves­san sei­näs­tä tule­vai­suu­des­sa upeas­ti valais­tu­na. Ai nam. Tulee ves­sa­käyn­nis­tä­kin juh­laa. 😉

Jos olet remon­toi­mas­sa tai raken­ta­mas­sa, suo­sit­te­len kään­ty­mään Bel­le Artin osaa­van hen­ki­lö­kun­nan puo­leen uusien, upei­den pin­to­jen toi­vos­sa. Heil­lä on mis­tä vali­ta ja tuot­teet ovat aivan lois­ta­via. Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la!

-Ulla­mai­ja-