Kir­kas­va­lo­vin­kit hämär­ty­vään syk­syyn

Kir­kas­va­lo­vin­kit hämär­ty­vään syk­syyn

Syk­sy on tul­lut aivan joten­kin yllät­täen ja illat ovat alka­neet hämär­tyä koval­la vauh­dil­la. Tämä on se aika vuo­des­ta, jol­loin oikeas­ti alkaa huo­maa­maan valon ja valais­tuk­sen mer­ki­tyk­sen. Ja ehkä alat myös huo­maa­maan tilo­je­si riit­tä­mät­tö­män valais­tuk­sen ja puut­teel­li­sen työs­ken­te­ly­va­lais­tuk­sen häi­rit­se­vyy­den.

Täs­sä jutus­sa esit­te­len kak­si ehdo­ton­ta kir­kas­va­lo­lemp­pa­ria­ni. Ja syy mik­si ne ovat lemp­pa­rei­ta­ni, on juu­ri­kin nii­den moni­käyt­töi­syys. Ja tie­tys­ti tyy­li­käs ulko­nä­kö. Monel­la voi olla vie­lä mie­li­ku­va kir­kas­va­lo­va­lai­si­mis­ta ajal­ta, jol­loin mark­ki­noil­la oli ainoas­taan pöy­tä­so­la­riu­min näköi­siä “vem­pe­lei­tä”. Onnek­si nämä­kin ajat ovat muut­tu­neet ja valin­nan­va­raa löy­tyy.

Sivuan myös jutus­sa­ni haas­tat­te­lua, jon­ka sain antaa Nur­mi­jär­ven Uuti­sil­le aiheel­la Valais­tus­vin­kit syk­syyn.

 

 

Val­koi­nen pöy­tä­va­lai­sin on nimel­tään Inno­luxin Valo­voi­ma ja sen on suun­ni­tel­lut Har­ri Kos­ki­nen. Valai­sin vie pöy­däl­lä suh­teel­li­sen vähän tilaa, sil­lä on help­po sää­tää valon suun­taa ylä­puo­lel­la ole­van nive­len ansios­ta ja valais­tus­te­ho on him­men­net­tä­vis­sä. Täl­lä valai­si­mel­la voit siis valais­ta myös sei­nää tai kat­toa, jos haluat hel­pos­ti muut­taa huo­nee­si ilmet­tä. Hoi­toe­täi­syy­se­si­merk­ki­nä tämän Valo­voi­man suh­teen on 54 cm, jol­loin saat luk­se­ja 2500 ja jos olet 20 cm:n pääs­sä, niin luke­mat ovat hui­mat 10 000 luk­sia. Valo­voi­ma on myös erit­täin hyvä työ­pöy­tä­va­lai­sin ja valai­sin on oikein näp­pä­rä tie­to­ko­neen ruu­dun taka­na. Tämä­kään valai­sin ei häi­käi­se, mikä mai­nit­ta­koon kai­kis­ta Inno­luxin valai­si­mis­ta plus­sa­na.

 

Kuvas­sa Inno­luxin Candeo‑, Valo­voi­ma- ja Beagle-valai­si­met. Sei­näl­lä Ses­sa­kin Bazar-valai­sin.

 

Inno­luxin Can­deo-riip­pu­va­lai­sin on minul­le tut­tu jo vuo­sien takaa, sil­lä valai­sin­myy­jä­nä Kodin Ykkö­ses­sä sitä tuli myy­tyä asiak­kail­le. Oikeas­taan sen lois­ta­vat omi­nai­suu­det tuli lopul­li­ses­ta tes­tat­tua tänä syk­sy­nä, kun sen vih­doin hom­ma­sin sen omak­si keit­tiön riip­pu­va­lai­si­mek­si. Aivan ihas­tut­ta­vaa on lukea aamun sano­ma­leh­det hyväs­sä ja kirk­kaas­sa valos­sa, jos­sa ruo­ka­kin näyt­tää parem­mal­ta ja samal­la saa­da päi­vän kir­kas­va­lo­hoi­dot.

Can­deo-valai­sin on mark­ki­noi­den ensim­mäi­nen ripus­tet­ta­va kir­kas­va­lo­lai­te ja se on samal­la myös teho­kas yleis- ja luku­va­lo. Valai­si­men on suun­ni­tel­lut Kat­rii­na Nuu­ti­nen ja vuon­na 2015 valai­sin valit­tiin voit­ta­jak­si Köl­nin mes­suil­la Inte­rior Inno­va­tion-sar­jas­saan. Täs­sä valai­si­mes­sa kir­kas­va­lon hoi­to­te­hot ovat 2500 luk­sia 45 cm:n etäi­syy­del­lä ja 23 cm:n etäi­syy­del­lä 10 000 luk­sia. Can­deos­ta on saa­ta­va­na myös Can­deo Air-valai­sin, joka on hiu­kan lit­teäm­pi mal­li ja valon­läh­tei­nä on käy­tet­ty lede­jä.

 

 

Can­deo-valai­si­men pääl­lä on näp­pä­rän pie­ni kei­nu­kyt­kin, jol­la saat valai­si­mes­ta muu­tet­tua väri­läm­pö­ti­laa. Näin kir­kas­va­lo­va­lai­sin muut­tuu tun­nel­ma­va­lok­si ja iltai­sin voit naut­tia hyväs­tä valos­ta  ilman lii­an piris­tä­vää vai­ku­tel­maa. Moni­käyt­töis­tä, vai kuin­ka?

 

Teim­me pari viik­koa sit­ten Nur­mi­jär­ven Uutis­ten pää­toi­mit­ta­jan Ulla Yli­her­neen kans­sa haas­tat­te­lun, jos­sa annoin valais­tus­vink­ke­jä ylei­ses­ti kohen­ta­maan kodin valais­tus­ta. Itse olen sitä miel­tä, että kodin yleis­va­lais­tus kan­nat­taa olla tar­peek­si teho­kas ja häi­käi­se­mä­tön. Yleis­va­lo­na kan­nat­taa suo­sia epä­suo­raa valais­tus­ta tai hyviä yleis­va­lo­ja, esim. Inno­luxin Jas­mi­na-pla­fon­di on todel­la mai­nio yleis­va­lo. Jutus­sa oli myös mai­nit­tu koh­de- ja spot­ti­va­lot. Esi­mer­kik­si van­hat halo­gee­nis­po­tit ovat todel­la häi­käi­se­viä ja valo tekee rau­hat­to­man tun­nel­man. Näi­tä en suo­si­si yleis­va­lo­na mis­sään nimes­sä. Jos haluat suo­sia spot­ti­va­lais­tus­ta yleis­va­lo­na, valit­se mah­dol­li­sim­man laa­ja­kul­mai­set ja häi­käi­se­mät­tö­mät valai­si­met.

Tääl­tä pää­set luke­maan jutun verk­ko­ver­sion.

Toi­vo­tan kai­kil­le muka­vaa syk­syn jat­koa! Ja toi­vo­taan mah­dol­li­sim­man valoi­sia ja aurin­koi­sia syys­päi­viä, että sai­sim­me naut­tia luon­non­va­los­ta vie­lä pit­kään. Jos tar­vet­ta ilme­nee kodin uusil­le valai­sin­han­kin­noil­le, ota ihmees­sä yhteyt­tä. Kaut­ta­ni saat ostet­tua laa­duk­kai­ta valai­si­mia tai annan valais­tus­vink­ke­jä parem­paan valoon.

-Ulla­mai­ja-

 

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?

Habitare2017 ‑väre­jä, run­saut­ta ja suo­ma­lai­suut­ta

Habitare2017 ‑väre­jä, run­saut­ta ja suo­ma­lai­suut­ta

Run­saut­ta, värik­kyyt­tä, suo­ma­lai­suut­ta, luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja ja kotoi­lua näkyi tämän vuo­ti­sil­la Habi­ta­re-mes­suil­la. Jo vii­me tal­vi­sil­la Tuk­hol­man-mes­suil­la näkyi tätä tren­diä run­saas­ti ja odo­tin­kin innol­la suo­ma­lais­ten vas­ti­net­ta mes­suil­le. (tääl­tä pää­set luke­maan pos­tauk­sen Tuk­hol­man mes­suil­ta) Ei tar­vin­nut pet­tyä. Rakas­tan itse väre­jä ja nyt ovat suo­ma­lai­set uskal­ta­neet olla roh­kei­ta ja teh­dä väri­kyl­läi­siä osas­to­ja. Iha­naa. (lisää…)