Sisus­tusuu­ti­sia Tuk­hol­man mes­suil­ta 2018

Sisus­tusuu­ti­sia Tuk­hol­man mes­suil­ta 2018

Ter­vei­set joka­vuo­ti­sil­ta Tuk­hol­man huo­ne­ka­lu- ja valais­tus­mes­suil­ta rak­kaat luki­ja­ni. Eili­nen päi­vä vie­räh­ti rat­toi­sas­ti aina yhtä hur­maa­vil­la mes­suil­la. Olo on vir­kis­ty­nyt ja ins­pi­roi­tu­nut, onhan Tuk­hol­man mes­sut aina niin tyy­lik­käät ja hie­nos­tu­neet.

Mes­suo­sas­tot ovat isot ja nii­hin on todel­la panos­tet­tu. Ruot­sin hel­mi­kui­set mes­sut kerää­vät desig­na­lan toi­mi­jat yhteen ja mes­su tar­jo­aa laa­jan kat­tauk­sen ajan­koh­tai­siin ilmiöi­hin. Mil­tä­kö mes­suil­la sit­ten näyt­ti ja mis­sä men­nään sisus­tuk­sen saral­la Skan­di­na­vias­sa, sii­tä ker­ron täs­sä pos­tauk­ses­sa. Käyn tren­dit ylei­ses­ti läpi kuvien kaut­ta. Nyt en kes­ki­ty val­mis­ta­jiin ja yksi­tyis­koh­tiin. Olkaa hyvä ja ihas­tel­kaa maan­lä­hei­syy­den tule­mis­ta.♥

 

 

Tämän vuo­den mes­sut oli­vat todel­la maan­lä­hei­set ja kau­niis­sa mer­ki­tyk­ses­sä sanot­tu­na eleet­tö­mät. Mil­lään ei koreil­la, huo­ne­ka­lut ovat mata­lia ja suo­ra­vii­vai­sia. Sävyt ovat utui­sia ja peh­mei­tä sekä pin­nat mat­tai­sia. Mate­ri­aa­leis­sa lois­taa edel­leen samet­ti, mar­mo­ri, mes­sin­ki ja uudem­pa­na tuli­ja­na maa­lat­tu metal­li. Rahit ja day­be­dit ovat suo­sit­tu­ja.

 

 

Pyorei­tä ja kaa­re­via muo­to­ja näkyi pal­jon soh­va­pöy­dis­sä, valai­si­mis­sa, raheis­sa, pei­leis­sä, ovi­au­kois­sa ja koris­te-esi­neis­sä. Tämän vuo­den väri­maa­il­ma koos­tuu nuden, vaa­lean­pu­nai­sen, sam­mu­neen vih­reän, pol­te­tun orans­sin, utui­sen pet­roo­lin­si­ni­sen, cap­pucci­non rus­kean ja har­maan eri sävy­jen suloi­ses­ta lii­tos­ta. Luu­len­pa, että näi­den maan­lä­heis­ten ja har­mo­nis­ten sävy­jen maa­il­mas­ta on suo­ma­lais­ten­kin help­po löy­tää oma sie­lun­mai­se­ma. Näil­lä sävyil­lä on help­po läh­teä lisää­mään väriä omaan kotiin. Kuten näis­tä kuvis­ta huo­maat, mis­sään ei ole val­kois­ta pin­taa.

 

 

Eikö ole­kin kau­nis­ta? Keveyt­tä ja sirout­ta, pil­vi­mäi­siä valai­sin­ryh­miä, siro­ja tuolin‑, pöy­dän- ja hyl­lyn­jal­ko­ja. Sei­nän­vie­rus­ka­lus­teet­kin ovat kevei­tä ja kalus­tei­den syvyys on vie­ty ihan mini­miin. Tänä vuon­na ei mar­mo­ris­sa näky­nyt enään vih­re­ää sävyä, vaan soh­va­pöy­dät oli­vat har­maan­rus­kei­ta ylei­ses­ti.

 

 

Mus­ta ja ant­ra­sii­tin har­maa lyö­vät nyt itse­ään vah­vas­ti läpi jul­ki­ti­la- ja toi­mis­to­ka­lus­ta­mi­ses­sa. Val­koi­set toi­mis­to­ka­lus­teet saa­vat nyt väis­tyä ja teh­dään tum­mem­mil­la kalus­teil­la tilaan syvyyt­tä ja tun­nel­maa. Vaa­lea puu väis­tyy ja tum­mem­mat puut kuten tam­mi ja päh­ki­nä teke­vät arvok­kaan tun­nel­man har­maaan ja mus­tan rin­nal­la. Riip­pu­va­lai­si­met ovat poik­keuk­set­ta näyt­tä­viä.

 

 

Toki värik­kyyt­tä­kin mes­suil­la näkyi, mut­ta näis­sä­kin sävyt ovat pol­tet­tu­ja tai sam­mu­tet­tu­ja ja tun­nel­ma säi­lyy levol­li­se­na. Ehkä ei nyt aivan tuos­sa punai­ses­sa tilas­sa, mut­ta kui­ten­kin. Huo­maa kalus­teis­sa tuo maa­lat­tu metal­li, verk­ko­mai­set sei­nä­ke­rat­kai­sut, viher­kas­vit, koko­lat­tia­ma­tot ja akus­toi­vat sei­nä­tau­lu­ko­koel­mat.

Mitäs tyk­käät itse näis­tä sisus­tus­ju­tuis­ta? Minä aina­kin tyk­kä­sin. Olen todel­li­nen värien ystä­vä ja minus­ta on aina posi­tii­vis­ta, jos val­koi­sen tilal­le on kek­sit­ty jotain muu­ta. Mie­les­tä­ni värit vain lisää­vät kodik­kuut­ta. Ehkä nämä lop­pu­pään sisus­tus­rat­kai­sut sopi­vat parem­min jul­ki­ti­loi­hin. Mut­ta nuo iha­nan, utui­sen kodik­kaat olo­huo­neet, jois­sa samet­ti ja mar­mo­ri luo­vat vii­meis­tel­lyn ja arvok­kaan tun­nel­man. Ah, suo­ras­taan rakas­tan nii­tä.

Tääl­tä pää­set kurk­kaa­maan vii­me vuo­det pos­tauk­set, mil­tä vuo­den 2017 mes­sut näyt­ti­vät.

 

Idea­rik­kai­ta sisus­tus­het­kiä toi­vo­tel­len  -Ulla­mai­ja-♥

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?

Kuk­kains­pi­raa­tioi­ta vuo­den 2018 värein

Kuk­kains­pi­raa­tioi­ta vuo­den 2018 värein

Vuo­si 2018 tuo tul­les­saan uusia väre­jä niin sisus­tus- kuin muo­ti­maa­il­maan­kin. Tämä vuo­si on taas värien käy­tön juh­laa, joka mie­les­tä­ni vii­me vuon­na pää­si jo muka­vas­ti vauh­tiin. Vii­me vuon­na näi­hin aikoi­hin kir­joi­tin jutun vuo­den väreis­tä ja nii­den tuo­mis­ta leik­ko­kuk­kains­pi­raa­tiois­ta. Pää­set luke­maan jutun tääl­tä.

Täs­sä jutus­sa käyn läpi vuo­den 2018 väre­jä, joi­ta ovat jul­kais­seet isot väri­toi­mi­jat Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Näi­tä ovat koti­mai­nen Tik­ku­ri­la ja hei­dän vuo­den värin­sä N405 Ruuk­ku, pai­no­teol­li­suu­den väri­jär­jes­tel­män Pan­to­nen väri Ult­ra Vio­let 18–3838, Yhdys­val­ta­lai­sen maa­li­teh­taan Ben­ja­min Moo­ren väri Calien­te AF-290 ja maa­il­man suu­rim­man maa­lia­lan yri­tyk­sen Sherwin-Wil­liam­sin väri Ocean­si­de SW 6496.

Ja kos­ka rakas­tan ase­tel­mia ja leik­ko­kuk­kia, niin halusin toteut­taa tämän väri­ju­tun taas kuk­kien muo­dos­sa. Yhteis­työn toteu­tin lem­pi­kuk­ka­kaup­pa­ni Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin kans­sa. Annoin heil­le lin­kit vuo­den värei­hin ja Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin Eli­na sitoi minul­le kim­put vuo­den värien poh­jal­ta.

 

Tik­ku­ri­la

 

Kuvat Tik­ku­ri­la

 

 

Tik­ku­ri­lan vuo­den väri on siis Ruuk­ku N405 ja värin valin­taan ovat vai­kut­ta­neet ajan­koh­tai­set ilmiöt, tun­nel­mat ja tren­dit. Ruu­kun puna­rus­kea sävy sopii hyvin tuo­maan läm­pöä vaa­le­aan sisus­tuk­seen ja herät­tä­mään sen eloon. Ruu­kun kans­sa on help­po yhdis­tel­lä mui­ta maan­lä­hei­siä sävy­jä. Vii­me vuo­den super­suo­si­tut mus­ti­kan­si­ni­nen ja syvän­vih­reä sopi­vat lois­ta­vak­si parik­si Ruu­kun sävyn rin­nal­le.

 

 

Ruuk­ku-sävyn ins­pi­roi­ma­na Eli­na oli hie­nos­ti löy­tä­nyt sen idean, jota Ruuk­ku edus­taa. Eli maan­lä­hei­syyt­tä, aito­ja mate­ri­aa­le­ja ja jat­ku­vuut­ta. Tämä hur­maa­va ase­tel­ma on teh­ty kui­vu­nee­seen puun­pa­la­seen, johon on sidot­tu Cym­bi­dium-orki­dean kuk­kia, Vaha­ku­kan nup­pu­ja, Skim­mi­aa, Euca­lyp­tus­ta ja Lan­ka­köyn­nös­tä. Olin aivan ihas­tu­nut tähän ase­tel­maan, sil­lä en ollut ennen näh­nyt näin herk­kää, oma­pe­räis­tä ja rai­kas­ta pien­tä kuk­ka­jut­tua.

 

Ben­ja­min Moo­re 

 

       Kuvat Ben­ja­min Moo­re

 

Ben­ja­min Moo­ren väri Calien­te AF-290 on voi­ma­kas ja ener­gi­soi­va väri, joka herät­tää eloon mini­ma­lis­ti­sen ja vähäe­lei­sen sisus­tuk­sen. Se tuo syvyyt­tä ja läm­pöä puun rin­nal­le sekä har­maan ja sini­sen säyi­siin sisus­tuk­siin. Punai­nen on vah­va ja kut­su­va sävy sisään­tu­lois­sa, niin ulko- että sisä­puo­lel­la­kin. Calien­te-sävy on mie­les­tä­ni mitä par­hain jou­lun väri, syvä ja tum­man­pu­hu­va.

 

 

 

Täs­sä ihas­tut­ta­vas­sa kim­pus­sa on käy­tet­ty Ken­gu­run­tas­sua, Nei­lik­kaa, Bru­ni­aa ja Mar­ja­kuis­maa. Täs­sä kim­pus­sa tois­tuu hie­nos­ti Calien­ten dra­maat­ti­nen sävy, joka herät­tää mie­les­tä­ni voi­mak­kai­ta tun­tei­ta. Sik­si se on omi­aan sisus­tuk­sis­sa ja pin­nois­sa, joil­la halu­taan vies­tiä vah­vas­ti.

 

Sherwin-Wil­liams

Kuva Sherwin-Wil­liams

 

Sherwin-Wil­liam­sin väri Ocean­si­de SW 6496 on syvä sini­nen, jos­sa on muka­na jalo­ki­ven vih­re­ää. Ocean­si­de on sävyl­tään vih­reän ja sini­sen har­mo­ni­nen liit­to, joka hen­kii sekä van­haa että uut­ta. Sen moniu­lot­tei­ses­sa sävys­sä on meri­hen­ki­syyt­tä, se lisää luo­vaa ajat­te­lua ja aja­tuk­sen sel­keyt­tä tai vaih­toeh­toi­ses­ti rau­hoit­taa medi­ta­tii­vi­ses­ti. Ocean­si­de sopii lois­ta­vas­ti puh­taan val­koi­sen ja tum­man puun parik­si tuo­den muka­naan ripauk­sen Väli­me­ren hen­keä.

 

 

Ocean­si­de-sävy ins­pi­roi luo­maan ren­not ase­tel­mat Euca­lyp­tuk­sen oksis­ta ja Kry­san­tee­mi-kim­pus­ta. Itsel­lä Ocean­si­de-sävy tuo mie­leen kevey­den ja raik­kau­den sisus­tuk­ses­sa . Meil­lä itsel­lä on tum­man­rus­kea raa­ka­lau­ta­sei­nä makuu­huo­nees­sam­me. Mie­les­tä­ni tum­man puun parik­si sopii juu­ri sini­vih­reät merel­li­syyt­tä hen­ki­vät sävyt keven­tä­mään vai­ku­tel­maa.

 

Pan­to­ne

 

Kuvat Pan­to­ne

 

Pan­to­nen vuo­den väri Ult­ra Vio­let 18–3838 on kek­se­liäs ja oma­pe­räi­nen väri, joka dra­maat­ti­ses­ti pro­vo­soi ja osoit­taa mei­dät koh­ti tule­vai­suut­ta. Ult­ra Vio­let on sini­poh­jai­nen vio­let­ti. Se sopii mai­nios­ti paik­koi­hin, jois­sa kokoon­nu­taan ja halu­taan luo­da vah­va yhteys kes­ke­nään. Ult­ra Vio­let haas­taa mei­dät etsi­mään uut­ta ja kokei­le­maan rajo­jam­me. Vio­let­ti ja kel­tai­nen sisus­tuk­ses­sa ovat vah­va ja dra­maat­ti­nen pari yhdes­sä. Mie­les­tä­ni vio­let­ti hen­kii myös raik­kaut­ta ja on oiva väri suo­ril­le ja tasai­sil­le pin­noil­le luo­maan mie­li­ku­vaa puh­tau­des­ta.

 

 

 

Tähän tum­man­pu­hu­vaan ja vähäe­lei­seen, mut­ta sil­ti tyy­lik­kää­seen kimp­puun on käy­tet­ty Vero­nican ja Ane­mo­nen kuk­kia ja Hopea­leh­den ja Mar­jaeuca­lyp­tuk­sen oksia. Rai­kas väri­pa­ri vio­let­ti-kel­tai­nen ener­gi­soi ja tuo lupauk­sen jo nur­kan taka­na ole­vas­ta kevääs­tä.

Ensi vii­kol­la suun­taan Tuk­hol­man joka vuo­ti­sil­le Stock­holm Fur­ni­tu­re & Light Fair-mes­suil­le. On oikein muka­va näh­dä onko näi­tä vuo­den väre­jä pal­jon muka­na sisus­tuk­sis­sa. Samal­la pää­see hais­te­le­maan tule­via tren­de­jä valais­tuk­sen ja huo­ne­ka­lu­jen osal­ta. Mes­sut ovat olleet aina oikein mie­lui­sat ja näh­tä­vää on ollut pal­jon. Näis­tä mes­su­ter­vei­sis­tä ja uusis­ta sisus­tus­tuu­lis­ta kuu­let seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa.

Aurin­koi­sia tal­vi­päi­viä toi­vo­tel­len    ‑Ulla­mai­ja-

 

 

 

 

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?