Sisus­tus­tuu­lia Tuk­hol­man mes­suil­ta 2019

Sisus­tus­tuu­lia Tuk­hol­man mes­suil­ta 2019

Joka­vuo­ti­set Tuk­hol­man huo­ne­ka­lu- ja sisus­tus­mes­sut tar­jo­si­vat tänä­kin vuon­na suur­ta mie­li­hy­vää kai­kil­le sisus­tuk­sen ystä­vil­le lois­ta­vi­ne osas­toi­neen ja hyvi­ne pal­ve­lui­neen. Tämän vuo­den mes­sut näyt­täy­tyi­vät vii­me vuot­ta värik­kääm­pi­nä, leik­ki­säm­pi­nä ja peh­meäm­pi­nä. Itse tyk­kä­sin tämän vuo­den mes­suil­mees­tä todel­la pal­jon. Ylei­sil­me oli rai­kas. Kuk­kia ja viher­kas­ve­ja oli pal­jon. Sisus­tuse­si­neet oli­vat leik­ki­siä ja hel­pos­ti lähe­tyt­tä­viä sekä huo­ne­ka­lu­jen ja valai­si­mien muo­dot oli­vat pyö­rei­tä. Maan­lä­hei­syys oli edel­leen pin­nal­la mate­ri­aa­leis­sa ja väreis­sä. Pei­le­jä, kevei­tä hyl­lyk­kö­jä ja haus­ko­ja kaap­pe­ja näkyi pal­jon. Puun mate­ri­aa­li oli vaih­tu­nut astet­ta tum­mem­mak­si.

Kuvat puhu­koon puo­les­taan. Olen jao­tel­lut kuvat eri tee­mo­jen alle. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan mes­su­tun­nel­mas­ta ja vuo­den 2019 sisus­tus­tuu­lis­ta!

VÄRIT

Kel­tai­nen, roo­sa, ter­ra­kot­ta, vih­reä, sini­nen, nude, rus­kea ja har­maa oli­vat vah­vas­ti edus­tet­tui­na mes­su­vä­rei­nä. Värit oli­vat ns. sam­mu­tet­tu­ja väre­jä ja hyvin mat­ta­mai­sia.

Muo­dot

Mes­su­jen kalus­teis­sa ja valai­si­mis­sa tois­tui vah­vas­ti pyö­reä muo­to­kie­li. Pöy­dät oli­vat pyö­rei­tä, samoin valai­si­met. Soh­vien ja noja­tuo­lien sel­kä­no­jat oli­vat kaa­re­via.

Viher- ja pien­si­sus­ta­mi­nen

Viher­kas­vit ja upeat kuk­ka-ase­tel­mat oli­vat isos­sa roo­lis­sa mes­suo­sas­to­jen tun­nel­man­tuo­ji­na. Eri­lai­sia, uusia viher­si­sus­tusi­deoi­ta mes­suil­la kyl­lä sai. Huo­maa kuvien kuk­ka­laa­ti­kot, roik­ku­vat leik­ko­ku­kat ja sei­nän upea vihe­ro­sas­to­ra­ken­nel­ma.

Pien­si­sus­ta­mi­ses­sa oli iha­naa leik­ki­syyt­tä mal­ja­kois­sa, pei­leis­sä ja pien­ta­va­rois­sa. Täl­lais­ta leik­ki­miel­tä välil­lä kai­va­taan piris­tä­mään lii­an tyl­säk­si käy­vää sisus­tus­ta vai mitä?

Uusia ja raik­kai­ta sisus­tus­tuu­lia toi­vot­te­len kai­kil­le luki­joil­le­ni. Ota ihmees­sä yhteyt­tä, jos tar­vit­set apua jos­sain sisus­tuk­seen tai valais­tuk­seen liit­ty­väs­sä:)

-Ulla­mai­ja-

Ps. tääl­tä pää­set luke­maan mil­tä vii­me vuo­den mes­sut näyt­ti…