Sisus­tus­tuu­lia Tuk­hol­man mes­suil­ta 2019

Sisus­tus­tuu­lia Tuk­hol­man mes­suil­ta 2019

Joka­vuo­ti­set Tuk­hol­man huo­ne­ka­lu- ja sisus­tus­mes­sut tar­jo­si­vat tänä­kin vuon­na suur­ta mie­li­hy­vää kai­kil­le sisus­tuk­sen ystä­vil­le lois­ta­vi­ne osas­toi­neen ja hyvi­ne pal­ve­lui­neen. Tämän vuo­den mes­sut näyt­täy­tyi­vät vii­me vuot­ta värik­kääm­pi­nä, leik­ki­säm­pi­nä ja peh­meäm­pi­nä.…

lue lisää
Sisus­tusuu­ti­sia Tuk­hol­man mes­suil­ta 2018

Sisus­tusuu­ti­sia Tuk­hol­man mes­suil­ta 2018

Ter­vei­set joka­vuo­ti­sil­ta Tuk­hol­man huo­ne­ka­lu- ja valais­tus­mes­suil­ta rak­kaat luki­ja­ni. Eili­nen päi­vä vie­räh­ti rat­toi­sas­ti aina yhtä hur­maa­vil­la mes­suil­la. Olo on vir­kis­ty­nyt ja ins­pi­roi­tu­nut, onhan Tuk­hol­man mes­sut aina niin tyy­lik­käät ja hie­nos­tu­neet. Mes­suo­sas­tot…

lue lisää
Kuk­kains­pi­raa­tioi­ta vuo­den 2018 värein

Kuk­kains­pi­raa­tioi­ta vuo­den 2018 värein

Vuo­si 2018 tuo tul­les­saan uusia väre­jä niin sisus­tus- kuin muo­ti­maa­il­maan­kin. Tämä vuo­si on taas värien käy­tön juh­laa, joka mie­les­tä­ni vii­me vuon­na pää­si jo muka­vas­ti vauh­tiin. Vii­me vuon­na näi­hin aikoi­hin kir­joi­tin jutun vuo­den väreis­tä ja…

lue lisää
Ves­san uudis­tus ja mar­mo­roi­tu hart­si­lat­tia

Ves­san uudis­tus ja mar­mo­roi­tu hart­si­lat­tia

Uusi vuo­si on vie­räh­tä­nyt ja uudet sisus­tus- ja väri­tuu­let jo puhal­ta­vat sisus­tus­maa­il­mas­sa. Toi­vot­ta­vas­ti tei­dän vii­me vuo­si oli kai­kin puo­lin hyvä. Teh­dään täs­tä vuo­des­ta yhdes­sä vie­lä parem­pi ja onnel­li­sem­pi. Itse aloi­tan tämän blo­gi­vuo­den…

lue lisää
Ves­san uudis­tus Bel­le Artin efek­ti­maa­leil­la

Ves­san uudis­tus Bel­le Artin efek­ti­maa­leil­la

Vii­me kevää­nä vie­rai­lin Turus­sa Bel­le Artil­la, joka tuo maa­han vuo­sien koke­muk­sel­la laa­duk­kai­ta ita­lia­lai­sia pin­noi­te­ma­te­ri­aa­le­ja. Hei­dän vali­koi­miin­sa kuu­lu­vat luon­non­mu­kai­set ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­set hart­si- ja kalk­ki­pin­noit­teet sekä…

lue lisää
Kir­kas­va­lo­vin­kit hämär­ty­vään syk­syyn

Kir­kas­va­lo­vin­kit hämär­ty­vään syk­syyn

Syk­sy on tul­lut aivan joten­kin yllät­täen ja illat ovat alka­neet hämär­tyä koval­la vauh­dil­la. Tämä on se aika vuo­des­ta, jol­loin oikeas­ti alkaa huo­maa­maan valon ja valais­tuk­sen mer­ki­tyk­sen. Ja ehkä alat myös huo­maa­maan tilo­je­si riit­tä­mät­tö­män…

lue lisää
Habitare2017 ‑väre­jä, run­saut­ta ja suo­ma­lai­suut­ta

Habitare2017 ‑väre­jä, run­saut­ta ja suo­ma­lai­suut­ta

Run­saut­ta, värik­kyyt­tä, suo­ma­lai­suut­ta, luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja ja kotoi­lua näkyi tämän vuo­ti­sil­la Habi­ta­re-mes­suil­la. Jo vii­me tal­vi­sil­la Tuk­hol­man-mes­suil­la näkyi tätä tren­diä run­saas­ti ja odo­tin­kin innol­la suo­ma­lais­ten vas­ti­net­ta mes­suil­le. (tääl­tä pää­set luke­maan…

lue lisää
Rin­ta­ma­mies­ta­lon ret­ro­her­kut ja kel­la­rin aar­teet

Rin­ta­ma­mies­ta­lon ret­ro­her­kut ja kel­la­rin aar­teet

Meil­lä kai­kil­la on muis­to­ja lap­suu­des­ta ja eri­to­ten mum­mo­lan eri­tyis­piir­teis­tä. Näi­tä­hän nos­tal­gi­sia jut­tu­ja täs­sä mei­dän rin­ta­ma­mies­ta­los­sam­me löy­tyy, sil­lä onhan talo alku­pe­räi­ses­sä kuo­sis­saan. Edel­li­ses­sä pos­tauk­ses­sa siis oli esit­te­lys­sä mei­dän ihka oma…

lue lisää
Kun minus­ta tuli perin­ne­ra­ken­ta­ja

Kun minus­ta tuli perin­ne­ra­ken­ta­ja

Niin sii­nä vain yllät­täen kävi, että olim­me osta­neet van­han rin­ta­ma­mies­ta­lon vuo­del­ta 1964 vapaa-aika käyt­töön. Kak­si uut­ta oma­ko­ti­ta­loa raken­ta­nee­na ja usei­ta ker­ros­ta­loa­sun­to­ja remon­toi­nee­na tämä onkin aivan uusi ulot­tu­vuus minul­le ja…

lue lisää
Hur­maa­va kesä­hu­vi­la Lil­lan ‑koke­muk­se­na Airbnb

Hur­maa­va kesä­hu­vi­la Lil­lan ‑koke­muk­se­na Airbnb

Tämän­ke­säi­nen per­heem­me kesä­lo­ma­reis­su suun­tau­tui Taa­lin­teh­taal­le, Kemiön­saa­reen ja siel­lä iki-iha­naan hir­si­hu­vi­la Lil­la­niin. Useas­ti olen Ruot­sin ris­tei­lyl­lä olles­sa­ni ihail­lut lai­van kan­nel­ta Turun saa­ris­toa. Jo kevääl­lä pää­tin, että nyt on aika tutus­tua…

lue lisää