Vaih­te­lua keit­tiön väli­ti­laan

Vaih­te­lua keit­tiön väli­ti­laan

Olet­ko uusi­mas­sa mök­ki­si keit­tiö­tä tai haluai­sit piris­tys­tä van­haan? Kai­paat­ko vink­ke­jä, kuin­ka uusia keit­tiön väli­ti­la edul­li­ses­ti? Suun­nit­te­let­ko keit­tiö­re­mont­tia asun­too­si ja mie­tit mitä ihmet­tä väli­ti­laan lait­tai­si? Esit­te­len täs­sä jutus­sa­ni kol­me vaih­toeh­toa…

lue lisää
Valai­sin­vink­ki  ‑HEH­KU kotii­si

Valai­sin­vink­ki ‑HEH­KU kotii­si

-Kau­pal­li­nen yhteis­työ Ses­sak Jos etsit aja­ton­ta pöy­tä­va­lai­sin­ta, joka on tyy­li­käs muo­toi­lul­taan, hie­nos­tu­nut mate­ri­aa­lien suh­teen, on häi­käi­se­mä­tön, käy monen­lai­sen sisus­tuk­sen kans­sa ja moneen tilaan, niin voin sinul­le suo­si­tel­la upe­aa Heh­ku-valai­sin­ta. Jo nimi­kin…

lue lisää
Uusia pin­ta­ma­te­ri­aa­li­tut­ta­vuuk­sia; kalk­ki, hart­si ja efek­ti­maa­lit

Uusia pin­ta­ma­te­ri­aa­li­tut­ta­vuuk­sia; kalk­ki, hart­si ja efek­ti­maa­lit

Haluat­ko vaih­te­lua koti­si pin­toi­hin ja jotain muu­ta mik­ro­se­men­tin, maa­lin ja laa­toi­tuk­sen rin­nal­le? Onko kalk­ki- ja hart­si­pin­noit­teet jo sinul­le tut­tu­ja? Ne ovat hen­git­tä­viä, ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä ja luon­non­mu­kai­sia tuot­tei­ta. Tur­ku­lai­nen yri­tys Bel­le Arti tuo Suo­meen…

lue lisää
Väri-iloit­te­lua kevät­ver­hoin

Väri-iloit­­te­­lua kevät­ver­hoin

Minul­la on ollut vii­me aikoi­na työn alla todel­la mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti. Halusin teh­dä jutun kevät­ver­hois­ta ja se idea on saa­nut sit­ten tuul­ta alleen hiu­kan enem­män­kin. Meil­lä on sijoi­tusa­sun­to Hel­sin­gis­sä, joka on juu­ri remon­toi­tu. Ja niin kuin tie­dät­te, että kun…

lue lisää
Kevät tulee; kuk­kia ja Kevät­mes­su­ja

Kevät tulee; kuk­kia ja Kevät­mes­su­ja

Kevät tulee kohis­ten ja pää­siäi­nen­kin on jo aivan nur­kan taka­na. On siis aika niin keväis­ten sisus­tusi­deoi­den kuin uusien kuk­kien ja kas­vien. Näi­den molem­pien uusim­mat ideat ja tren­dit saat päi­vi­tet­tyä samal­la mes­su­käyn­nil­lä. Ensi vii­kol­la 6.–9.4. pyö­räh­tää käyn­tiin…

lue lisää
Lou­nas­ti­lai­suus EFG:llä; kat­saus tule­vai­suu­den tren­dei­hin

Lou­nas­ti­lai­suus EFG:llä; kat­saus tule­vai­suu­den tren­dei­hin

Sain viet­tää vii­me vii­kol­la mie­len­kiin­toi­sen lou­nas­ti­lai­suu­den EFG:n Hel­sin­gin myyn­ti­näyt­te­lys­sä. Tämä myyn­ti­näyt­te­ly sijait­see upeas­sa mil­jöös­sä, Ara­bia­kes­kuk­ses­sa, jos­sa tai­de on osa alu­een iden­ti­teet­tiä. Tän­ne ovat kotiu­tu­neet sekä suo­ma­lai­sen nyky­de­sig­nin kär­jet…

lue lisää
Valai­sin­vink­ki: Beagle-valai­sin

Valai­sin­vink­ki: Beagle-valai­­sin

Etsit­kö valai­si­mel­ta­si yksin­ker­tais­ta muo­toi­lua, hyviä valais­tuso­mi­nai­suuk­sia ja moni­käyt­töi­syyt­tä. Sil­loin valin­ta­si on ehdot­to­mas­ti Inno­luxin vii­me vuo­den uutuus­va­lai­sin Beagle. Valai­sin on jo nimen­sä­kin puo­les­ta sym­paat­ti­nen ja niin on myös­kin sen muo­to­kie­li, joka…

lue lisää
Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut ‑hur­maa­vat ja haus­kat tuo­te­uu­tuu­det

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut ‑hur­maa­vat ja haus­kat tuo­te­uu­tuu­det

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­suis­ta ker­to­vis­sa jutuis­sa on näky­nyt pal­jon asi­aa tämän vuo­den tren­deis­tä, väreis­tä, mate­ri­aa­leis­ta ja muo­toi­lus­ta. Täs­sä pos­tauk­ses­sa haluan ker­toa teil­le yksit­täi­sis­tä tuot­teis­ta, jot­ka jäi­vät mie­lee­ni, jois­sa on sitä jotain, joi­ta voi­sin…

lue lisää
Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man joka­vuo­ti­set huo­ne­ka­lu- ja valais­tus­mes­sut tar­joa­vat kat­tauk­sen upe­aa tren­di­tie­toa kai­kil­le skan­di­naa­vi­sen sisus­tuk­sen ystä­vil­le. Itse vie­rai­lin mes­suil­la heti ava­jais­päi­vä­nä ja muis­to­na mes­suil­ta jäi kame­raan noin 400 valo­ku­vaa ja run­sain mää­rin uusia…

lue lisää
Vuo­den 2017 värit ja sisus­tusins­pi­raa­tioi­ta leik­ko­ku­kil­la

Vuo­den 2017 värit ja sisus­tusins­pi­raa­tioi­ta leik­ko­ku­kil­la

Vuo­si on vaih­tu­nut myös värien maa­il­mas­sa ja moni maa­li- ja väriy­ri­tys on jul­kais­sut vuo­den 2017 värit­ren­din­sä. Nyt on upei­den sävy­jen aika ja val­koi­nen väis­ty­köön kodeis­tam­me! Iloit­kaam­me väreis­tä. Se piris­tää ja lisää kodik­kuut­ta ja läm­pöä niin kotei­hin kuin…

lue lisää