Valai­sin­vink­ki  ‑HEH­KU kotii­si

Valai­sin­vink­ki ‑HEH­KU kotii­si

-Kau­pal­li­nen yhteis­työ Ses­sak

Jos etsit aja­ton­ta pöy­tä­va­lai­sin­ta, joka on tyy­li­käs muo­toi­lul­taan, hie­nos­tu­nut mate­ri­aa­lien suh­teen, on häi­käi­se­mä­tön, käy monen­lai­sen sisus­tuk­sen kans­sa ja moneen tilaan, niin voin sinul­le suo­si­tel­la upe­aa Heh­ku-valai­sin­ta. Jo nimi­kin sen lupaa, että saat heh­kua kotii­si, kun han­kin­ta­si on Heh­ku. Tämä valai­sin löy­tyy Ses­sa­kin vali­koi­mis­ta ja sen on suun­ni­tel­lut muo­toi­li­ja Mat­ti Syr­jä­lä.

Mate­ri­aa­lit

Heh­ku-valai­si­men jalus­ta on iha­nan tyy­li­käs­tä ja täl­lä het­kel­lä niin tren­di­käs­tä mar­mo­ria. Tämä lisää valai­si­men hie­nos­tu­nei­suut­ta  ja tekee sii­tä arvok­kaan oloi­sen. Mai­to­la­si­nen kupu on haus­kas­ti muo­toil­tu sie­ni­mäi­sek­si ja mai­to­la­si tekee valais­tuk­ses­ta miel­lyt­tä­vän sil­mäl­le, ilman häi­käi­syä. Valai­si­mes­sa on kau­nis teks­tii­li­pääl­lys­tei­nen säh­kö­joh­to, joka on muka­vas­ti 1.8 met­riä pit­kä.

Kau­nis­ta valais­tus­ta

Heh­ku-valai­sin valai­see tasai­ses­ti ympä­ril­leen ja luo sisus­tuk­seen hie­nos­tu­neen ja rau­hoit­ta­van valon. Valai­si­men laa­ja valo­kul­ma valai­see kau­niis­ti. Valo on puh­taan val­koi­nen, jos käy­tät polt­ti­mo­na väri­läm­pö­ti­lal­taan 4000 kel­vi­nin polt­ti­moa. Näin lasi­kin näyt­tää val­koi­sel­ta, niin kuin sen kuu­lui­si olla­kin.

Moneen tilaan

Heh­ku-valai­si­men puh­das­lin­jai­nen muo­toi­lu takaa sen, että se sopii monen­lai­sen sisus­tuk­sen kans­sa ja moneen tilaan. Se käy niin yöpöy­tä­va­lai­si­mek­si kuin keit­tiön sivu­pöy­tä­va­lai­si­mek­si että olo­huo­neen hyl­ly­va­lai­si­mek­si. Valai­sin on suh­teel­li­sen pie­ni kool­taan, hal­kai­si­jal­taan se on 25cm ja koko­nais­kor­keus on 30cm. Näin se ei vie ympä­ris­tös­tä lii­kaa tilaa, vaik­ka valais­tus­te­hon saa hyväk­si. Valai­si­mes­sa käy­te­tään polt­ti­moa, jos­sa on E27-kan­ta. Valai­sin on kau­nis ilman valais­tus­ta­kin ja näin se käy myös sisus­tuse­si­nees­tä.

Joko on Ses­sa­kin valai­si­met sinul­le tut­tu­ja? Heil­tä löy­tyy pal­jon suo­ma­lais­ten muo­toi­li­joi­den suun­nit­te­le­mia valai­si­mia, her­kul­li­sia ruot­sa­lai­sia By Rydén­sin valai­si­mia ja hol­lan­ti­lai­sia laa­duk­kai­ta Calex-polt­ti­moi­ta. Ses­sak on jo 30-vuot­ta van­ha por­voo­lai­nen per­hey­ri­tys ja he kyl­lä tie­tä­vät mitä valais­ta ja mil­lä. Käy ihmees­sä tutus­tu­mas­sa hei­dän vali­koi­miin­sa tääl­tä ja ihas­tu!

Toi­vo­tan kai­kil­le oikein ren­tout­ta­vaa, aurin­kois­ta ja läm­min­tä kesää. Nau­ti­taan valos­ta ja luon­nos­ta!

 ‑Ulla­mai­ja-

Ihas­tut­ta­va pio­ni­kimp­pu Kuk­ka­ka­ma­ri Elsis­tä

Tar­vet­ta valais­tus ‑tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?

Valai­sin­vink­ki: Beagle-valai­sin

Valai­sin­vink­ki: Beagle-valai­sin

Etsit­kö valai­si­mel­ta­si yksin­ker­tais­ta muo­toi­lua, hyviä valais­tuso­mi­nai­suuk­sia ja moni­käyt­töi­syyt­tä. Sil­loin valin­ta­si on ehdot­to­mas­ti Inno­luxin vii­me vuo­den uutuus­va­lai­sin Beagle. Valai­sin on jo nimen­sä­kin puo­les­ta sym­paat­ti­nen ja niin on myös­kin sen muo­to­kie­li, joka on suo­ra­vii­vais­ta ja mut­kat­to­man yksin­ker­tais­ta.

Valai­si­men mate­ri­aa­li on teräs­tä, sii­nä on laa­du­kas ja pit­käi­käi­nen led-valon­läh­de ja väri­sä­vy­nä on miel­lyt­tä­vä 3000 kel­vi­niä. Beagle-valai­sin voi yllät­tää. Näin aina­kin kävi itsel­le­ni. Yksin­ker­tai­nen muo­toi­lu kät­kee sisään­sä niin pal­jon käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia. Haluan seu­raa­vien kuvien väli­tyk­sel­lä näyt­tää teil­le Beagle-valai­si­men hui­mia käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia. Haluan myös kuvail­la mik­si itse olen niin myy­ty juu­ri tämän valai­si­men suh­teen ja mik­si juu­ri täs­tä valai­si­mes­ta tuli suo­sik­ki yöpöy­tä­va­lai­si­mek­si­ni.

Beagle-valai­sin on yksin­ker­tai­sen kau­nis ja elee­tön. Se sopii monen­lai­sen sisus­tuk­sen kans­sa. Se on tur­val­li­nen jopa las­ten­huo­nees­sa käy­tet­ty­nä, sil­lä se on mata­la valai­sin ja näin sen kans­sa ei ole vaa­raa, että valai­sin kei­kah­tai­si kumoon. Tämän valai­si­men kans­sa ei myös­kään tar­vit­se kär­siä häi­käi­sys­tä, valai­sin ei kuu­me­ne ja sii­nä ei ole irtoa­via osia.

 

Beagle-valai­sin­ta kään­tä­mäl­lä luot eri­lais­ta tun­nel­maa huo­nee­see­si tai valai­set halut­tu­ja sisus­tuse­le­ment­te­jä. Epä­suo­ral­la valol­la mah­dol­lis­tat tilas­sa­si valon ja var­jon lei­kin ja tämä tuo ker­rok­sel­li­suu­den tun­tua sisus­tuk­see­si ja lisää dyna­miik­kaa.

 

Beagle-valai­sin on todel­la hyvä luku­va­lo, sil­lä sii­nä on laa­ja valo­kul­ma ja se ei myös­kään häi­käi­se sil­miä. Valo­te­ho on hyvä ja täs­sä­kin sitä voit sää­del­lä valai­sin­ta kään­tä­mäl­lä.

Ja jos per­heen parem­pi puo­lis­ko on iltau­ni­nen ja itse haluai­sit naut­tia luku­ko­ke­muk­ses­ta vie­lä pidem­pään, voit lait­taa valai­si­men lat­tial­le. Täl­löin huo­ne hämär­tyy, mut­ta laa­ja valo­kul­ma takaa vie­lä hyvän luku­va­lo­ko­ke­muk­sen. Täs­sä valai­si­mes­sa on plus­saa myös pit­kä ja kau­nis kan­gas­pääl­lys­tei­nen säh­kö­joh­to, joka takaa valai­si­men moni­puo­li­sen lii­ku­tel­ta­vuu­den.

 

Ja kos­ka Beagle-valai­sin on muo­dol­taa kuin avat­tu kir­ja, on se myös oival­li­nen paik­ka kir­jan säi­ly­tyk­seen. Nyt et enää tar­vit­se kir­jan­merk­kiä, kun voit jät­tää kir­jan valai­si­men pääl­le juu­ri sii­nä koh­das­sa, kuin se vii­mek­si luet­tua­si jäi kes­ken.

Inno­luxin valai­si­met ovat ylei­ses­ti ottaen­kin lois­ta­via valais­tuso­mi­nai­suuk­sil­taan, ne ovat suo­ma­lais­ta muo­toi­lua, pit­käi­käi­siä ja muun­nel­ta­vis­sa ole­via käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan. Voin suo­si­tel­la hei­dän valai­si­mi­aan läm­pi­mäs­ti.

Jos tar­vit­set apua valais­tus­pul­mis­sa­si tai vain hyvän valai­si­men valin­nas­sa, voit kään­tyä alle­kir­joit­ta­neen puo­leen. Autan mie­lel­lä­ni. Valoi­saa kevät­tä toi­vo­tel­len,

-Ulla­mai­ja-

 

Kau­pal­li­nen yhteis­työ: Inno­lux

Kukat nur­mi­jär­ve­läi­ses­tä Kuk­ka­ka­ma­ri Elsis­tä.

Kii­tos yhteis­työ­kump­pa­neil­le.

 

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut ‑hur­maa­vat ja haus­kat tuo­te­uu­tuu­det

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut ‑hur­maa­vat ja haus­kat tuo­te­uu­tuu­det

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­suis­ta ker­to­vis­sa jutuis­sa on näky­nyt pal­jon asi­aa tämän vuo­den tren­deis­tä, väreis­tä, mate­ri­aa­leis­ta ja muo­toi­lus­ta. Täs­sä pos­tauk­ses­sa haluan ker­toa teil­le yksit­täi­sis­tä tuot­teis­ta, jot­ka jäi­vät mie­lee­ni, jois­sa on sitä jotain, joi­ta voi­sin kodis­sa­ni käyt­tää ja teil­le­kin suo­si­tel­la. Kat­saus sisus­tus­maa­il­man herk­kui­hin, olkaas hyvä…

 

Blå Sta­tion

Ylim­mäs­sä kuvas­sa näkyy Blå Sta­tio­nin osas­to, jos­ta haluan nos­taa esil­le upeat akus­toi­vat sei­näins­tal­laa­tiot. Tuo pil­vi­tee­ma on hie­no. Voit käyt­tää luo­vuut­ta­si loput­to­miin muo­toil­les­sa­si näis­tä jotain kivaa olo­huo­neen tai jul­ki­ti­lan sei­nil­le.

Axor

Siis tämä Axo­rin suih­ku on ihan mie­le­tön. Olet­ko ennen näh­nyt sei­nä­va­lai­sin­ta, jos­sa on suih­ku? Upea mes­sin­gin sävy, miel­lyt­tä­vä ele­gant­ti muo­toi­lu ja tyy­li­käs koko­nai­suus, mik­si­pä ei mei­dän uuteen remon­toi­ta­vaan kyl­py­huo­nee­seen. Jos vain saa­daan hin­taa hiu­kan vii­lail­tua alem­mak­si…

Ja kos­ka meil­lä pitäi­si teh­dä myös wc-remont­ti, niin hanois­ta lop­pusuo­ral­le ovat pääs­seet nämä kak­si Axo­rin hanaa. Ylem­pi hana on Axor Mas­saud ja se on kuin hyl­ly, jos­ta vesi sol­juu upea­na sei­nä­mä­nä kuin putouk­ses­ta kon­sa­naan.  Hanaan voit yhdis­tää lasi­sen kuk­ka­vaa­sin ja orki­dea on kuin luo­tu sii­hen kukak­si. Niin kau­nis­ta ja vähäe­leis­tä.

Alem­pi hana on nimel­tään Axor Starck V ja tämän hanan muo­toi­lus­sa vesi on saa­nut pää­osan. Vesi tekee kier­teen hanan kes­kio­sas­sa ja näin vesi­suih­ku on rau­hal­li­nen values­saan alas. Upei­ta oival­luk­sia molem­mis­sa hanois­sa ja hie­noa on huo­ma­ta, että jotain muu­ta­kin on tul­lut vaih­toeh­dok­si perus­ha­no­jen jouk­koon.

 

Howe

Tämä Howen SixE Lear-työ­tuo­li on pait­si hyvä istua, myös näp­pä­rä aktii­vi­seen toi­mis­to­työs­ken­te­lyyn. Se on käte­vä työ­tuo­li/-pöy­tä-yhdis­tel­mä pie­neen tilaan niin koti­käy­tös­sä kuin toi­mis­tos­sa­kin. Kuin­ka käte­vää täs­sä on kou­lu­lai­sen teh­dä läk­syt pie­neh­kös­sä makuu­huo­nees­saan. Tai teh­dä näis­tä rykel­mä toi­mis­tos­sa vaik­ka pala­ve­rin ajak­si, jos ei neu­vot­te­lu­huo­net­ta ole käy­tös­sä. Moni­käyt­töi­nen ja näp­pä­rä set­ti tämä tuo­li/­pöy­tä-yhdis­tel­mä.

 

Iha­nia hyl­ly­jä; Woud ja String

Nämä Wou­din hyl­lyt ovat super­su­pe­ri­ha­nia. Kevei­tä, siro­ja, aja­ton muo­toi­lu yhdis­tet­ty­nä haus­koi­hin oival­luk­siin ja olen ihas­tu­nut. En kyl­lä­kään tuo­hon pei­lis­sä näky­vään mie­heen. Sat­tui vaan siel­lä hei­lu­van ja hänet ikuis­tet­tiin… Täs­sä pei­li­hyl­lys­sä on upea mar­mo­ri­ta­so ja kivat loke­ri­kot. Tämä esi­mer­kik­si ves­saan tai etei­seen.

Ylem­mäs­tä hyl­lys­tä herää kysy­mys, että mitä noin pie­nil­lä hyl­ly­ta­soil­la tekee… Mut­ta pal­jon on käyt­tö­koh­tei­ta; teras­sil­le kukil­le tai keit­ti­öön maus­te­hyl­lyk­si tai las­ten­huo­nee­seen pien­ta­va­roil­le. Hyl­ly­kön haus­kat muo­dot tuo­vat sär­mää.

Ja String Poc­ket-hyl­ly­köt hur­maa­vat tänä vuon­na hie­kan, vii­nin­pu­nai­sen ja sina­pin­kel­tai­sen uutuus­sä­vyil­lä. Aikas kivan näköi­siä, vai mitä? Näi­tä uudis­tu­vaan toi­mis­too­ni väri­pil­kuk­si, kii­tos.

 

Valai­si­nuu­tuuk­sia

Louis Poul­sen 

Ja kos­ka dig­gaan valai­si­mis­ta, pitää esi­tel­lä myös pari valai­sin­maa­il­man uutuut­ta. Tämä Arne Jacob­se­nin vuon­na 1957 suun­nit­te­le­ma iko­ni­nen AJ-valai­sin saa tänä vuon­na kokoel­miin­sa 7 uut­ta väriä ja tämä kuvas­sa näky­vä tum­man­vih­reä on yksi niis­tä sävyis­tä. Valai­sin­maa­il­ma tulee tyk­kää­mään näis­tä uutuus­vä­ri­sis­tä valai­si­mis­ta, sil­lä onhan valai­sin ollut aina suo­sit­tu. Aja­ton ja keveä muo­toi­lu­kie­li yhdis­tet­ty­nä hyvää valais­tus­ko­ke­muk­seen ja suo­sio­ta ei tar­vit­se ihme­tel­lä.

Valai­sin Grön­lund

Hiu­kan eri­lai­sem­paa muo­to­kiel­tä tar­jo­aa Valai­sin Grön­lun­din uutuus­tuot­teet, industrial-hen­ki­set Bar­rel-tuo­te­sar­jan valai­si­met. Ihan haus­ka idea käyt­tää van­ho­jen put­kis­to­jen muo­to­kiel­tä valai­si­mis­sa. Nämä sopi­vat mai­nios­ti jul­ki­ti­lois­ta esi­mer­kik­si ravin­to­loi­hin.

Täl­lai­sia mes­su-uuti­sia täl­lä erää. Pal­jon oli näh­tä­vää ja koet­ta­vaa, mut­ta nämä tuot­teet jäi­vät itsel­le­ni pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen. Olet­ko samaa miel­tä kans­sa­ni, että tuot­tees­sa pitää olla sitä jotain, että se puhut­te­lee ja paik­ka­si kodis­ta­si löy­tää?

Muka­vaa ja ren­tout­ta­vaa hiih­to­lo­maa kai­kil­le, jot­ka sitä pää­se­vät viet­tä­mään.

Ulla­mai­ja

 

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man joka­vuo­ti­set huo­ne­ka­lu- ja valais­tus­mes­sut tar­joa­vat kat­tauk­sen upe­aa tren­di­tie­toa kai­kil­le skan­di­naa­vi­sen sisus­tuk­sen ystä­vil­le. Itse vie­rai­lin mes­suil­la heti ava­jais­päi­vä­nä ja muis­to­na mes­suil­ta jäi kame­raan noin 400 valo­ku­vaa ja run­sain mää­rin uusia sisus­tusi­deoi­ta mie­leen. Mes­sut oli­vat tosi inten­sii­vi­sen väri­set, niin kuin uumoi­lin­kin. Mes­suo­sas­tot oli­vat isot ja lois­te­li­aat sekä kuk­kia ja viher­kas­ve­ja oli run­saas­ti. Poh­jois­mai­nen muo­toi­lu on voi­mis­saan, sen voi tode­ta ja täl­lä het­kel­lä voim­me olla ylpei­tä skan­di­naa­vi­ses­ta sisus­tus­tyy­lis­tä. Se on niin tyy­li­käs­tä, väri­käs­tä ja upean har­mo­nis­ta.

Maan­lä­hei­siä sävy­jä, kuten havun­vih­re­ää, har­maa­ta ja vii­nin­pu­nais­ta näkyi pal­jon sekä utui­sem­pia kevyem­piä sävy­jä kuten nude, kha­ki ja sini­nen täy­den­si­vät sävy­maa­il­maa.

Aidot mate­ri­aa­lit ovat huo­ne­ka­lu­jen, teks­tii­lien ja valai­sin­ten jut­tu tänä vuon­na. Kuten lam­paan­tal­ja istuis­peh­mus­tee­na, mes­sin­ki valai­sin­ten ja pei­lien mate­ri­aa­li­na, mar­mo­ri soh­va- ja sivu­pöy­dis­sä, pel­la­va ja samet­ti kan­kais­sa sekä nah­ka pien­si­sus­tus­tuot­teis­sa. Ja mikä oli­si­kaan parem­pi yhdis­tel­mä luon­non­ma­te­ri­aa­lien kans­sa kuin maan­lä­hei­set sävyt? Aina­kin mes­suil­la sisus­tuk­set näyt­ti­vät täy­del­li­sil­tä.

Täs­sä jutus­sa­ni käyn läpi asioi­ta, jot­ka itseä­ni ilos­tut­ti­vat ja sykäh­dyt­ti­vät näil­lä mes­suil­la. Poi­mi­kaaa ideoi­ta, olkaa hyvä.

Mar­mo­rin mon­ta muo­toa

Mie­les­tä­ni tämä kuva ker­too par­hai­ten näi­den mes­su­jen annin. Mar­mo­ria soh­va­pöy­däs­sä, mes­sin­ki­nen valai­sin, samet­ti­soh­va ja inten­sii­vis­tä vih­re­ää ja olet tren­din yti­mes­sä.

 

Loui­se Roe Copen­ha­ge­nin pien­tuot­teet ilah­dut­ti­vat ja eri­tyi­ses­ti nämä upeat mar­mo­ri­ja­lal­li­set valai­si­met.

 

Ai jai, kun nämä mar­mo­rin sävyt sykäh­dyt­ti­vät. Tämä Johan­so­nin pöy­tä on vaan niin usko­mat­to­man tyy­li­käs.

 

Same­tin paluu

NORR11

NORR11

Home­li­ne

Gubi

Samet­ti tai­taa olla tämän vuo­den soh­va­ma­te­ri­aa­li, jos on usko­mi­nen Tuk­hol­man mes­suan­tia. Näi­tä utui­sen sävyi­siä, yksin­ker­tai­sen muo­to­kie­len omaa­via soh­via näkyi pal­jon. Löy­tyi­si­kö kodis­ta­si tilaa täl­le sina­pin­kel­tai­sel­le tai tomaa­tin­pu­nai­sel­le soh­val­le? Vai olet­ko sitä miel­tä, ettei nämä ihan niin ajat­to­mia valin­to­ja ole? Jul­ki­ti­la­ka­lus­teek­si suo­sit­te­li­sin kyl­lä.

Väriä ja metal­lia

Metal­li­ka­lus­tei­ta näkyi mes­suil­la pal­jon ja pää­asias­sa ne oli­vat värik­käi­tä ja kevei­tä. Hayn osas­to oli tänä vuon­na tosi ener­gi­nen ja raik­kaan väri­nen. Jos olet raik­kaan sisus­tuk­sen ystä­vä, niin näil­lä Hayn metal­li­sil­la huo­ne­ka­luil­la saat piris­tä­vää lisää sisus­tuk­see­si. Ja mik­sei näi­den parik­si vah­va sei­nän väri, niin kuin Hay on käyt­tä­nyt osas­tol­laan.

Ja tämä kir­peän orans­si, sylei­lyyn kut­su­va, peh­meä noja­tuo­li on nimel­tään Big Hug. Se on Suo­mi 100-kalus­te­muo­toi­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja ja Iskun tuo­tan­nos­sa. Iskun osas­tol­la osal­lis­tuin kil­pai­luun, jos­sa tämän voi voit­taa omak­seen ja minul­la on kuti­na, että onni suo­sii täl­lä ker­taa…

NORR11

Fre­de­ricia

 

Nämä keväi­set ja iha­nan väri­set tar­joi­lu­pöy­dät ja tuo­lit hur­maa­vat kevey­del­lään ja moni­käyt­töi­syy­del­lään. Sopi­si­vat mie­les­tä­ni niin sisäl­le kuin ulos. Nämä näyt­täi­si­vät kyl­lä söpöil­tä teras­sil­la tai par­vek­keel­la. Ja kah­vi ja crois­sant mais­tui­si­vat tai­vaal­li­sel­ta aamuau­rin­gon pais­tees­sa, kun näil­lä istus­ke­li­si.

Lam­paan­tal­ja

Lund­ber­gin pen­kis­sä on sitä jotain. Sopi­si­ko vaik­ka tak­ka­huo­nee­seen tai mökil­le keveäk­si soh­vak­si?

Maze

Lund­berg

Peh­meä ja läm­min lam­paan­tal­ja sopii meil­le tän­ne kyl­mään poh­jo­laan ja tuo hiu­kan mök­ki­fii­lis­tä sisus­tuk­seen. Ei has­sum­pi pari­va­lin­ta metal­li­sen pik­ku­pen­kin kans­sa etei­seen tai laa­duk­kaan pui­sen jak­ka­ran peh­mus­tee­na.

Täs­sä pie­ni kat­taus Tuk­hol­man mes­su­jen antiin. Seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa hiu­kan lisää mie­len­kiin­toi­sia muo­toi­lu-uutuuk­sia.

Kir­pei­tä ja aurin­koi­sia pak­kas­päi­viä toi­vo­tel­len, -Ulla­mai­ja-

 

Inno­lux ‑home of good light

Inno­lux ‑home of good light

Olet­kin var­maan kuul­lut nimen Inno­lux jos­kus ja tie­dät, että nimen taka­na on aina lois­ta­vaa muo­toi­lua ja hyviä valais­tuso­mi­nai­suuk­sia. Inno­luxin slo­gan onkin -Home of good light eli hyvän valon koti. Kai­kil­le hyvää ja häi­käi­se­mä­tön­tä valoa.
Sain eilen olla viet­tä­mäs­sä valai­se­vaa iltaa kol­le­ga­jou­kon eli Sis­sa­rei­den (sisustussuunnittelijat.pro) kans­sa. Olim­me vie­raa­na Inno­luxil­la Hel­sin­gis­sä ja saim­me kuul­la yri­tyk­sen his­to­rias­ta ja aat­teis­ta.
Inno­jok Oy:n vuon­na 1993 perus­ta­nut Juk­ka Joki­nie­mi ker­toi meil­le Inno­luxin tari­nan, eli mik­si juu­ri hänen yri­tyk­ses­tä tuli Suo­men suu­rin valai­sin­val­mis­ta­ja. Inno­jok tulee sanois­ta innos­tu­mi­nen ja inno­vaa­tio.

Vii­kon kir­kas­va­lo­hoi­to otet­tu. Niin pal­jon oli kir­kas­va­lo­ja pöy­dän pääl­lä ja sivuil­la. Can­deo-riip­pu­va­lai­sin, mark­ki­noi­den ainoa riip­pu­va kir­kas­va­lo­lamp­pu. Kyt­ki­mel­lä saat sää­det­tyä valos­ta hämä­räm­män ilta­käyt­töön.

Nuo­re­na teek­ka­ri­na Juk­ka Joki­nie­mi sai tie­tää sai­ras­ta­van­sa sokeu­teen joh­ta­vaa sai­raut­ta. Hän ei lan­nis­tu­nut, vaan päät­ti omis­tau­tua hyvän valon asial­le ja läh­ti toteut­ta­maan unel­maan­sa tuo­da hyvä valo kaik­kien ulot­tu­vil­le. Hänen mie­les­tään hyvä, miel­lyt­tä­vä ja riit­tä­vä valais­tus on mei­dän kaik­kien oikeus. Ei vain van­ho­jen ja vam­mais­ten, sil­lä emme­hän me kukaan halua kuu­lua tuo­hon kate­go­ri­aan. Aina­kaan Jukan mie­les­tä.
Juk­ka halusi meil­le suun­nit­te­li­joil­le pai­not­taa tilan koko­nais­val­tais­ta suun­nit­te­lua, jos­sa kai­kil­la ais­teil­la on hyvä olla. Ja tot­ta­han se on. Huo­no ais­ti­ko­ke­mus pilaa tilan, oli se sit­ten lii­an kova musiik­ki, vää­rät tuok­sut, lii­an hämä­rä valais­tus, kir­ku­vat värit, ym. Kun kai­kil­la ais­teil­la on tilas­sa arvo­sa­na-astei­kol­la 8 olta­vat, tekee se koke­muk­ses­ta jo todel­la hyvän pake­tin. Miet­ti­kää­pä seu­raa­val­la ker­ral­la jos­sain jul­ki­ti­las­sa, mis­sä koet­te jon­kun asian häi­rit­se­vän, että mil­lä ais­til­la ei nyt ole asiat ihan rei­las­sa. Mie­len­kiin­tois­ta.

Ja kukas se oli­kaan mei­dän illan mas­kot­ti? No tie­tys­ti Jukan sulois­ta­kin suloi­sem­pi opas­koi­ra Fan­ni. On tai­nut Fan­ni muu­ta­man ker­ran olla osal­li­se­na ruo­ka­pöy­dän ympä­ril­le istu­nei­den viih­dyt­tä­mi­ses­sä. Niin luon­te­vas­ti läm­min kuo­no työn­tyi pöy­dän alta pol­vel­le ker­jää­mään herk­ku­pa­laa.

Kupla-sadet­ta pöy­dän pääl­lä. Ikiklas­sik­ko Yki Num­men suun­nit­te­le­ma Kuplat-valai­sin monis­sa väreis­sä

Inno­luxin lii­ke­toi­min­nan kehi­tys­pääl­lik­kö Mark­ku Kos­ki ker­toi meil­le klas­si­koi­den kes­kel­lä Inno­luxin mal­lis­tois­ta ja yri­tyk­sen stra­te­giois­ta. Inno­luxin valai­sin­mal­lis­tot ovat nimel­tään Bright, Design ja Pro.

Bright-mal­lis­to tar­jo­aa moni­puo­li­sia ja tyy­lik­käi­tä kir­kas­va­lo­lait­tei­ta, jot­ka edis­tä­vät koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia tyy­lik­kyy­des­tä tin­ki­mät­tä. Kir­kas­va­lo­lait­teis­ta mai­nit­ta­koon uutuus Valo­voi­ma-valai­sin ja graa­fi­nen valai­sin Fii, jot­ka muo­toi­lun­sa ansios­ta muun­tu­vat monek­si.

Design-mal­lis­to koos­tuu huip­pu­laa­duk­kais­ta moder­neis­ta valai­si­mis­ta ja nyky­päi­vän klas­si­kois­ta, jois­sa yhdis­ty­vät kau­nis muo­toi­lu ja erin­omai­nen valo. Klas­si­kois­ta haluai­sin nos­taa esil­le Lisa Johans­son-Papen vuon­na 1947 suun­nit­te­le­man Lisa-tuo­te­per­heen ja Samu­li Naa­man­gan suun­nit­te­le­man Lam­ba­da-valai­si­men. Kuvat alla.

Lisa, niin iha­nas­sa syvän­si­ni­ses­sä tren­di­vä­ris­sä

 

Lam­ba­da-valai­sin­ryh­mä.  Enem­män on kau­niim­pi pätee valai­si­miin

Pro-mal­lis­to tar­jo­aa hyvin­voin­tia paran­ta­via valais­tus­rat­kai­su­ja, valais­tus­suun­nit­te­lu­pal­ve­lu­ja ja mal­lis­to­va­lai­sin­ten rää­tä­löin­ti­pal­ve­lu­ja. Sen teh­tä­vä on tar­jo­ta mah­dol­li­suus viih­tyi­sem­piin ja funk­tio­naa­li­sem­piin jul­ki­ti­laym­pä­ris­töi­hin.

Beagle-pöy­tä­va­lai­sin, moni­käyt­töi­nen ja valo on miel­lyt­tä­vää

 

Näin­kin voi valais­ta nau­la­kon taus­tan, Tupla­kuplat, Nuk­ku­ma­tit ja Swa­nit sulas­sa sovus­sa

Inno­luxin hyvän valon filo­so­fia:

-häi­käi­se­mät­tö­myys
-funk­tio­naa­li­suus
-ener­gia­te­hok­kuus
-aja­ton ja miel­lyt­tä­vä muo­toi­lu
-valon elin­voi­mai­suus
-laa­duk­kaat kom­po­nen­tit
-varao­sien hyvä saa­ta­vuus
-moni­käyt­töi­syys
-pit­kä elin­kaa­ri
-tuot­teet kes­tä­vät aikaa niin tek­ni­ses­ti kuin sisus­tuk­sel­li­ses­ti
-tehok­kai­den valon­läh­tei­den mah­tu­mi­nen valai­si­meen


Nämä kun sisäis­tää, niin ei tar­vit­se enää ihme­tel­lä mikä tekee Inno­luxis­ta niin menes­ty­vän valai­sin­toi­mit­ta­jan.
Valoa syk­syyn rak­kaat kans­sa­kul­ki­jat!

 ‑Ulla­mai­ja-