Ves­san uudis­tus ja mar­mo­roi­tu hart­si­lat­tia

Ves­san uudis­tus ja mar­mo­roi­tu hart­si­lat­tia

Uusi vuo­si on vie­räh­tä­nyt ja uudet sisus­tus- ja väri­tuu­let jo puhal­ta­vat sisus­tus­maa­il­mas­sa. Toi­vot­ta­vas­ti tei­dän vii­me vuo­si oli kai­kin puo­lin hyvä. Teh­dään täs­tä vuo­des­ta yhdes­sä vie­lä parem­pi ja onnel­li­sem­pi. Itse aloi­tan tämän blo­gi­vuo­den ker­to­mal­la tari­nan lop­puun mei­dän ves­sa­re­mon­tis­tam­me ja sen hui­kean hie­nos­ta mar­mo­roi­dus­ta hart­si­lat­tias­ta. Pahoit­te­lut, että edel­li­sen ja tämän blo­gi­pos­tauk­sen välil­lä oli niin hur­jan pit­kä aika. Lop­pu­vuo­teen mah­tui pal­jon työ­pro­jek­te­ja ja kii­rei­tä. Mie­len­kiin­toi­sem­pa­na pro­jek­ti­na oli ensim­mäi­nen iso valais­tus­suun­ni­tel­ma­ni, jos­sa sain teh­dä kai­ken alus­ta lop­puun ja oikein revi­tel­lä kai­kil­la iha­nil­la valoil­la. Sii­tä kuu­let jos­kus lisää.

 

 

Nyt siis hart­sie­pok­si­lat­tian kimp­puun. Tämä jut­tu on siis jat­ku­moa pos­tauk­sel­le, jon­ka ensim­mäi­sen osan pää­set luke­maan täs­tä. Edel­li­ses­sä jutus­sa teim­me efek­ti­maa­lil­la sei­nät uudis­tu­nee­seen ves­saam­me. Täs­sä pos­tauk­ses­sa ker­ron työ­vai­heit­tain minul­le uuden tut­ta­vuu­den hart­si­lat­tian teos­ta. Tämän lat­tian nimi on Pavaglass Uv Cola­ta.  Se on kak­si­kom­po­nent­ti­nen, vesio­hen­tei­nen ja liu­ot­tee­ton epok­si­hart­si. Tämä itses­tään levit­ty­vä, kir­kas hart­si­gee­li, muo­dos­taa pölyä hyl­ki­vän pin­nan. Tuo­te sävy­te­tään halut­tuun sävyyn, mut­ta edel­leen se säi­lyt­tää läpi­kuul­ta­vuu­ten­sa. Tähän juu­ri itse ihas­tuin täs­sä lat­tias­sa, kun mal­li­pa­lan sii­tä näin vii­me keväi­sel­lä Bel­le Artin vie­rai­lul­lam­me. Jutun vie­rai­lus­tam­me ja kuvan lat­tia­mal­lis­ta pää­set näke­mään täs­tä lin­kis­tä.

 

 

Ennen Pavaglas­sin työs­töä, lat­ti­aan oli asen­net­tu läpi­nä­ky­vä hart­sin oma tar­tun­ta­poh­jus­te ja tuot­teen oli annet­tu kui­vua kun­nol­la. Hiu­kan alus­sa jän­nit­ti, että mitä­hän täs­tä­kin tulee. Oli niin mon­ta eri pur­nuk­kaa, keit­tiö­vaa’al­la piti mit­tail­la oikeat sekoi­tus­suh­teet, työs­tö­ai­ka oli lyhyt, piti siis olla nopea, etyy­lial­ko­ho­lil­la tuli­si suih­ku­tel­la kuplat pois­sa ja vain nau­la­ken­gät jalas­sa sai tep­su­tel­la työs­tet­tä­väl­lä hart­si­pin­nal­la. Eli kyl­lä tark­kuut­ta ja nopeut­ta saa tämän lat­tian teon suh­teen olla edes hiuk­ka­sen. Pavaglass koos­tuu kah­des­ta osas­ta, poh­ja (base) ja kove­te (rea­gen­te). Nii­den sekoi­tus­suh­de on 100:59 (pohja:kovete). Seos sekoi­te­taan laas­tin­se­koit­ti­mel­la pie­nin kier­rok­sin.

Tilan pitää olla huo­neen­läm­pöi­nen ja ilman­kos­teus mak­si­mis­saan 70% ennen töi­den aloit­ta­mis­ta. Pin­nas­ta voi tul­la samea, jos näi­tä ei nou­da­te­ta.

 

 

Täs­tä lat­tias­ta tuli­si siis val­koi­nen, johon mus­tal­la väril­lä mar­mo­roi­daan kuvioi­ta. Eli kun poh­ja ja kove­te on sekoi­tet­tu, sii­hen sekoi­te­taan val­koi­nen väriai­ne. Olim­me aja­tel­leet, että puo­lel­la hart­si­mää­räs­tä teh­dään lat­tia­ker­ros ja sii­hen mar­mo­roin­ti pääl­le. Jos sit­ten mar­mo­roin­ti ei onnis­tu ja näyt­tää aivan kau­heal­ta, kipa­taan pääl­le lop­pu val­koi­nen hart­siai­nes. Hiu­kan muu­ten sai matik­kaa käyt­tää, kun vain puo­let käy­tet­tiin poh­jas­ta ja kovet­tees­ta ja osa sekoi­tet­tiin val­koi­sel­la ja tosi pie­ni osa mus­tal­la. Piti siis olla tark­ka mit­to­jen ja pun­ni­tus­ten kans­sa.

 

 

Täl­tä näyt­ti mei­dän lat­tia, kun sii­hen oli puo­li­kas hart­si­ker­ros las­tal­la asen­net­tu. Eihän nyt täl­läis­tä voi alkaa mar­mo­roi­maan. Etyy­lial­ko­ho­lia sumu­te­taan pin­taan ennen kovet­tu­mis­ta estä­mään ilma­kuplat lat­tias­sa. Täs­sä vai­hees­sa minun oli pak­ko ottaa soit­to Bel­le Artil­le ja var­mis­taa, että tulee­ko lat­tias­ta var­mas­ti peit­tä­vä. Näin minul­le vakuu­tel­tiin, että kun lat­tias­sa on 2mm:n pak­suun Pavaglass-hart­sia, niin sil­loin se on kyl­lä peit­tä­vä. Kuvas­sa näkyy myös mei­dän “upeat” itse­teh­dyt nau­la­poh­jat mie­hen lenk­ka­rei­hin kiin­ni­tet­tyi­nä.

 

 

 

Hiu­kan parem­mal­ta alkoi näyt­tää, kun toi­nen hart­si­ker­ros asen­net­tiin. Täs­sä vai­hees­sa oli help­po työs­tää hart­sia pie­nel­lä telal­la. Ja vähän jo pys­tyi ihas­te­le­maan lat­tian iha­nuut­ta nau­la­ken­gät ojos­sa… 😉

 

 

 

 

Ja ei muu­ta kuin mar­mo­roin­nin kimp­puun riva­kas­ti. Pavglass-hart­sie­pok­sin työs­tö­ai­ka on 50–70 minuut­tia, joten kau­heas­ti ei ollut aikaa mie­tis­ke­lyyn ja kuvioin­nin suun­nit­te­luun. Ja aika hute­raa oli sei­sos­kel­la mie­hen lii­an suu­ril­la lenk­ka­reil­la nau­lat poh­jis­sa. Ei voi­nut teh­dä yli­mää­räi­siä liik­kei­tä, muu­ten nau­lat oli­si­vat tai­pu­neet. Lusi­kal­la valut­te­lin ohut­ta vanaa mus­taa hart­sia ja pens­se­lil­lä ja telal­la hiu­kan rikoin mus­tan nau­han pin­taa lat­tias­sa. Lopuk­si vie­lä alko­ho­li­suih­kut­te­lut pin­taan. Täs­sä vai­hees­sa sanot­ta­koon, että ehdot­to­mas­ti oli­si pitä­nyt olla vaik­ka lei­von­ta­mys­sy pääs­sä peit­tä­mäs­sä hiuk­set. Pari hius­ta tip­pui ja ei ne enää liuk­kaas­ta pin­nas­ta läh­te­neet pois. Onnek­si minul­la on lyhyet hiuk­set. Pit­kät ja punai­set hiuk­set var­maan pilai­si­vat lat­tian. Ja lat­tian elä­vyys tekee aina­kin meil­lä paris­ta hius­kieh­ku­ras­ta huo­maa­mat­to­mat.

 

 

Täs­sä on lem­pi­koh­ta­ni uudes­sa lat­tias­sam­me. Mar­mo­roin­ti onnis­tui mie­les­tä­ni täs­sä toi­vo­tul­la taval­la. Ihan joka koh­das­ta ei voi niin sanoa, onnek­si lat­tian elä­vyys sen peit­tää. Ja per­soo­nal­li­nen­han lat­tian kuu­luu olla­kin. Sii­nä mie­les­sä tämä on han­ka­la hom­ma, että tätä ei oikein pää­se tree­nai­le­maan. Säi­lyt­tää vain mal­tin ja on värin levi­tyk­sen kans­sa tark­ka, ettei lii­kaa kaa­da ker­ral­la.

Kun hart­si­lat­tia oli kui­vu­nut 48 tun­tia, lat­tian pääl­le lai­tet­tiin suo­ja-aineek­si vaha­pin­ta (Pava­lux). Tämä levi­tet­tiin mik­ro­kui­tu­lii­nal­la ja annet­tiin kui­vua 6 tun­tia.

 

 

 

Ves­sam­me allas siis tuli Nords­toc­kil­ta ja on kom­po­siit­ti­ki­veä. Hei­dän upei­den tuot­tei­den­sa etu on rää­tä­löi­tä­vyys ja help­po työs­tet­tä­vyys. Tähän­kin altaa­seen annoin tar­kat mitat ja allas toteu­tet­tiin toi­vei­de­ni mukaan. Halusin, että ves­sas­sa säi­lyi­si keveys. Allas­kaa­pin toi­seen pää­tyy teh­tiin hyl­lyt niin ikään Nords­toc­kin kivi­kom­po­sii­tis­tä. Hyl­lyn­kan­nat­ti­met han­kin Stock­man­nil­ta ja ne ovat Mazen Pyt­ha­go­ras-kan­nat­ti­met. Allas­kaa­pin toi­seen pää­hän kiin­ni­tet­tiin wc-pape­ri­rul­la­te­li­ne ja bidee­suih­ku. En halun­nut rik­koa hie­no­ja sei­nä­pin­to­ja. Sei­nään kiin­ni­tet­tiin vain kak­si pyy­he­kouk­kua ja pei­li, jon­ka taak­se oli kii­ni­tet­ty ledi­nau­haa.

 

 

Ves­sam­me valais­tus toteu­tet­tiin Dream­le­din ledeil­lä. Upea beto­ni­nen riip­pu­va­lai­sin on Ses­sa­kil­ta. Pin­noi­tus­tuot­teet, joi­ta ves­sam­me uudis­tuk­ses­sa käy­tet­tiin, tuli­vat siis Bel­le Artil­ta. He tuo­vat näi­tä upei­ta ita­lia­lai­sia kalkki‑, hart­si- ja eri­kois­maa­li­tuot­tei­taan maa­han. Tähän saak­ka Bel­le Arti on vai­kut­ta­nut myy­mä­län­sä suh­teen ainoas­taan Turun seu­dul­la. Nyt minul­la on kai­kil­le hei­dän tuot­tei­den­sa ystä­vil­le hyviä uuti­sia! Bel­le Arti on juu­ri avan­nut uuden show­roo­min­sa Hel­sin­gin Jät­kän­saa­reen. He ovat viet­tä­neet myy­mä­län­sä ava­jai­sia 19.–20.1.2018. Pää­set tutus­tu­maan hei­dän eko­lo­gi­siin tuot­tei­siin­sa ja vaik­ka varaa­maan itsel­le­si pai­kan hart­si­pin­noi­te­kurs­sil­le, joka pide­tään 10.2.2018.

Ja myös kaut­ta­ni saat tilat­tua hei­dän upei­ta tuot­tei­taan. Roh­keas­ti vain kokei­le­maan!

Valoi­saa ja lumis­ta tal­ven jat­koa kai­kil­le.       -Ulla­mai­ja-♥

 

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?

Uusia pin­ta­ma­te­ri­aa­li­tut­ta­vuuk­sia; kalk­ki, hart­si ja efek­ti­maa­lit

Uusia pin­ta­ma­te­ri­aa­li­tut­ta­vuuk­sia; kalk­ki, hart­si ja efek­ti­maa­lit

Haluat­ko vaih­te­lua koti­si pin­toi­hin ja jotain muu­ta mik­ro­se­men­tin, maa­lin ja laa­toi­tuk­sen rin­nal­le? Onko kalk­ki- ja hart­si­pin­noit­teet jo sinul­le tut­tu­ja? Ne ovat hen­git­tä­viä, ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä ja luon­non­mu­kai­sia tuot­tei­ta. Tur­ku­lai­nen yri­tys Bel­le Arti tuo Suo­meen näi­tä ita­lia­lai­sia pin­noi­te­ma­te­ri­aa­le­ja sekä eri­kois­maa­le­jaan vuo­sien kan­sain­vä­li­sel­lä tuo­te­tun­te­muk­sel­la.

Itse pää­sin tutus­tu­maan tähän ita­lia­lais-suo­ma­lais­pa­rin yri­tyk­sen tuot­tei­siin Sis­sa­rei­den yri­ty­so­pin­to­mat­kal­la Tur­kuun tou­ko­kuun alku­puo­lel­la. Ihas­tuin todel­la. Tuot­teet käy­vät mel­kein pin­nal­le kuin pin­nal­le, ne sovel­tu­vat niin koti- kuin jul­ki­ti­loi­hin­kin, voit lei­ki­tel­lä eri­lai­sil­la kuvioin­neil­la ja struk­tuu­reil­la, ne ovat eko­lo­gi­sia ja kes­tä­viä ja tuot­tei­ta löy­tyy niin sisä- kuin ulko­käyt­töön­kin.

 

Kalk­ki­pin­noit­teet

Kalk­ki on ollut pin­noit­tee­na käy­tös­sä jo vuo­si­tu­han­sia. Kal­kin kor­kea pH (12–13) tekee sii­tä luon­nol­li­ses­ti homet­ta ja bak­tee­re­ja hyl­ki­vän. Sen pin­ta on myös antis­taat­ti­nen, joten se ei vedä puo­leen­sa pölyä. Kalk­ki on hen­git­tä­vä tuo­te, joten pin­nan alla ole­va mah­dol­li­nen vesi­höy­ry pää­see sii­tä läpi ja tuo­te ei hal­kei­le ja kuprui­le. Kalk­ki­pin­noi­te on luon­nol­li­sen näköi­nen, kes­tä­vä ja luon­nol­li­nen tuo­te. Kalk­ki on erin­omai­nen valin­ta kui­viin tiloi­hin, mut­ta sovel­tuu myös keit­tiön väli­ti­loi­hin ja käsien­pe­sual­tai­den taak­se, jos käy­te­tään eril­lis­tä suo­ja-ainet­ta.

 

Sei­nän kalk­ki­pin­taa Bel­le Artin tilois­sa Turus­sa.

 

Mar­mo­ri­no Tin­to­ret­to on perin­tei­nen mar­mo­ri­hiek­kaa sisäl­tä­vä kalk­ki­laas­ti, johon lisä­tään kul­ta- tai hopeaglit­te­rei­tä.

 

De Cor­ten on ruos­te-efek­ti­pin­noi­te, jon­ka luon­nol­li­nen ruos­te­pin­ta on saa­tu aikaan ruos­tut­ta­mal­la metal­lia sisäl­tä­vää pin­noi­tet­ta. De Cor­ten tulee heil­le kalk­ki­tuot­tei­den val­mis­ta­jal­ta ja on sik­si luo­ki­tel­tu heil­lä kalk­ki­tuot­teek­si, vaik­ka sisäl­tää­kin metal­lia.

 

Hart­si­pin­noit­teet

Hart­si on pin­noit­tee­na ihan lois­ta­va tuo­te. Sil­lä voit pääl­lys­tää mel­kein mitä tahan­sa, mm. muo­vi­mat­toa, kip­si­le­vyä, puu­ta, beto­nia, lami­naat­tia, lasia, por­tai­ta. Bel­le Artin hart­si­pin­noit­teet ovat liu­o­tin­va­pai­ta ja luon­to­ys­tä­väl­li­siä ja ne ovat myös anti­bak­tee­ri­sia, likaa­hyl­ki­viä, hapon­kes­tä­viä, antis­taat­ti­sia ja veden­pi­tä­viä. Näin ollen ne sopi­vat kos­tei­siin tiloi­hin, ulko­käyt­töön, jul­ki­siin tiloi­hin ja teol­li­suus­käyt­töön lois­ta­vas­ti, joh­tuen myös hyväs­tä kulu­tuk­sen­kes­tä­vyy­des­tään. Hart­sia käy­te­tään­kin pal­jon jul­kis­ten tilo­jen lat­tia­ma­te­ri­aa­li­na.

 

 

Bel­le Artin tai­teel­li­ses­ta puo­les­ta vas­taa Ita­lias­ta Suo­meen muut­ta­nut mae­stro itse. Täs­sä Sal­va­to­re näyt­tää meil­le kuin­ka hart­siin teh­dään mar­mo­ri- ja ren­gas­mai­sia kuvioi­ta. Hart­sis­sa­han vain mie­li­ku­vi­tus on raja­na, että mil­lai­sen pin­nan haluat saa­da aikaan. Tämän jutun ylin kuva on hart­si­pin­noi­tees­ta. Lat­tian val­koi­nen hart­si­mar­mo­roin­ti on upea. Täl­lai­sen tah­toi­sin kotii­ni.

 

Eri­kois­maa­lit

Bel­le Artin maa­han­tuo­mat ita­lia­lai­set maa­lit ovat kor­kea­laa­tui­sia ja vähä­pääs­töi­siä koris­te­pin­noit­tei­ta. Näil­lä maa­leil­la teet edul­lis­ta ja nopeas­ti työs­tet­tä­vää upe­aa pin­taa. Voit vali­ta haluat­ko pin­nas­ta­si mat­tais­ta hiek­kae­fek­tiä, hie­nos­tu­nut­ta hel­miäis­hoh­toa vai hoh­ta­vaa metal­lie­fek­tiä. Nämä maa­lit sovel­tu­vat jul­ki­ti­loi­hin, osa käy myös ulko­käyt­töön, voit pin­noit­taa näil­lä jopa tak­ka­si ja kor­vaat hel­pos­ti tapet­ti­pin­nan.

 

Kuvas­sa hiek­ka­me­tal­li- ja efek­ti­maa­le­ja

 

Effet­to Piet­ra eli kivi­mäi­nen efek­ti saa­daan aikaan työs­tö­ta­val­la, jol­la pin­noi­te poh­jus­teen pääl­le ase­te­taan. Mas­sa­na on käy­tet­ty Cebo­Rus­ti­kia.

 

Täs­sä­kin on käy­tet­ty pin­noit­tee­na Cebo­Rus­ticia, mut­ta poh­jus­tee­na on CeboBreak-tuo­tet­ta. Tämä tekee pin­nas­ta upeas­ti kra­ke­loi­tu­neen. Hie­noa pin­taa, vai mitä? Tätä pin­ta on nimel­tään Effet­to Craque­le.

 

Stucco Eco Fine on koris­teel­li­nen, akryy­li­poh­jai­nen stucco­pin­noi­te. Täl­lä saat mar­mo­ri­mais­ta, sile­ää ja läpi­kuul­ta­vaa pin­taa.

 

 

Suo­sik­ki

 

Itse ihas­tuin tähän Effet­to Jeans-efek­ti­maa­liin. Hie­non hie­no fark­ku­mai­nen pin­ta on saa­tu hoh­ta­maan metal­li­mai­ses­ti. Tämä on niin iha­na. Meil­lä on tulos­sa wc-remont­ti ja toi­vot­ta­vas­ti tätä pin­taa löy­tyy mei­dän ves­san sei­näs­tä tule­vai­suu­des­sa upeas­ti valais­tu­na. Ai nam. Tulee ves­sa­käyn­nis­tä­kin juh­laa. 😉

Jos olet remon­toi­mas­sa tai raken­ta­mas­sa, suo­sit­te­len kään­ty­mään Bel­le Artin osaa­van hen­ki­lö­kun­nan puo­leen uusien, upei­den pin­to­jen toi­vos­sa. Heil­lä on mis­tä vali­ta ja tuot­teet ovat aivan lois­ta­via. Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la!

-Ulla­mai­ja-