Piha­mö­kin somis­tus well­ness-iltaan

Piha­mö­kin somis­tus well­ness-iltaan

Asiak­kaal­la­ni on val­ta­van upea, lukuis­ten peren­na­penk­kien värit­tä­mä iso tont­ti. Heil­lä on ollut myös tilaa toteut­taa kesä­mök­ki ja lam­pi omas­sa pihas­saan, jos­ta me monet vain haa­vei­lem­me. Piha­mök­ki on raken­net­tu muu­al­ta tuo­dus­ta van­has­ta hir­si­ta­lon run­gos­ta. Lam­pi on itse kai­vet­tu. Sen yhtey­teen on raken­net­tu pie­ni hiek­ka­ran­ta ja lai­tu­ri. Lam­men ran­nal­la on myös piha­sau­na ja pal­ju.
Paik­ka on juu­ri oival­li­nen pien­ten tilai­suuk­sien ja juh­lien jär­jes­tä­mi­seen. Käyn­kin heil­lä aina välil­lä teke­mäs­sä pie­niä somis­tuk­sia. Oli sit­ten kysees­sä joko piha­mö­kin kas­vo­jen koho­tus tai itse pää­ta­lon juh­la­vam­pi look­ki, olen mie­lel­lä­ni käy­tet­tä­vis­sä.

Täl­lä ker­taa kysees­sä oli työ­po­ru­kal­le jär­jes­tet­tä­vä well­ness-ilta. Oli siten toi­vot­ta­vaa saa­da mökin ilmet­tä raik­kaam­mak­si, jot­ta ilta oli­si oikein onnis­tu­nut.
Kesä onkin oikein muka­va ajan­koh­ta somis­tus­ten teke­mi­seen, kos­ka luon­to tar­jo­aa niin pal­jon kas­ve­ja hie­no­jen kuk­ka-ase­tel­mien teke­mi­seen. Var­sin­kin täs­sä pihas­sa mah­ta­vat peren­nat hel­pot­ti­vat työ­tä­ni.

Mök­ki alku­te­ki­jöis­sään

Somis­tee­na käy­tin tork­ku­peit­to­ja, Annon Pan­do­ra-mat­toa ja Annon säi­ly­tys­ko­re­ja. Salon­ki-pöy­tä­lii­na ja pyö­reä tablet­ti Pen­ti­kil­tä

Sen­kin pääl­lä olleet hifi-lait­teet pii­lo­tet­tiin ja pöy­tään lai­tet­tiin kuk­ka­kimp­pu ja kynt­ti­löi­tä. Iso lasi­mal­jak­ko ja mat­to myös somis­tus­ta­va­raa

 

 

Tavoit­tee­na somis­tuk­ses­sa oli­kin teh­dä työ vähäl­lä vai­val­la ja pie­nel­lä tava­ra­mää­räl­lä. Pöy­tä­lii­na­kan­kai­na käy­tin Pen­ti­kin Salonki‑, Kas­vio- ja Sade­met­sä­kan­kai­ta. Mal­jak­ko­ve­si otet­tiin lähei­ses­tä lam­mes­ta,
mikä teki­kin vedes­tä “ei niin kau­niin” rus­keh­ta­vaa. Kukat poi­mit­tiin pihal­ta.

 

 

Lam­pi on itse raken­net­tu pie­nel­la bud­je­til­la ja vai­van­näöl­lä, mut­ta sil­ti sii­tä on saa­tu todel­la vie­hät­tä­vä ja piha­pii­riin sopi­va

 

 

Ei ne kos­kaan pie­net apu­lai­set ole pahas­ta ja täl­lä ker­taan minul­la oli työ­keik­kaa ilos­tut­ta­mas­sa pie­net tyt­tö­ni. Heis­tä oli oiva apu mal­ja­koi­den täyt­tä­mi­ses­sä ja kuk­ka­kimp­pu­jen poi­mi­ses­sa, vaik­ka­kin lam­men nui­ja­päät vei­vät suu­rim­man huo­mion.

Teras­si alku­te­ki­jöis­sään

 

Mal­ja­kot ja Hartwall-laa­ti­kon sain talon­väel­tä. Ne elä­vöit­tä­vät ryh­mää kivas­ti ja Kas­vio-pöy­tä­lii­na rai­kas­taa

 

Sini­nen väri sopii mai­nios­ti hir­ren kans­sa. Somis­tee­na kupa­ri­set ja lasi­set kynt­ti­lä­ki­pot. Iso pos­lii­ni­vaa­si talon­väen oma.

 

 

Raa­nun parik­si toin omia viher­kas­ve­ja

Muka­vaa hel­le­viik­koa kai­kil­le!