Kuk­kains­pi­raa­tioi­ta vuo­den 2018 värein

Kuk­kains­pi­raa­tioi­ta vuo­den 2018 värein

Vuo­si 2018 tuo tul­les­saan uusia väre­jä niin sisus­tus- kuin muo­ti­maa­il­maan­kin. Tämä vuo­si on taas värien käy­tön juh­laa, joka mie­les­tä­ni vii­me vuon­na pää­si jo muka­vas­ti vauh­tiin. Vii­me vuon­na näi­hin aikoi­hin kir­joi­tin jutun vuo­den väreis­tä ja nii­den tuo­mis­ta leik­ko­kuk­kains­pi­raa­tiois­ta. Pää­set luke­maan jutun tääl­tä.

Täs­sä jutus­sa käyn läpi vuo­den 2018 väre­jä, joi­ta ovat jul­kais­seet isot väri­toi­mi­jat Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Näi­tä ovat koti­mai­nen Tik­ku­ri­la ja hei­dän vuo­den värin­sä N405 Ruuk­ku, pai­no­teol­li­suu­den väri­jär­jes­tel­män Pan­to­nen väri Ult­ra Vio­let 18–3838, Yhdys­val­ta­lai­sen maa­li­teh­taan Ben­ja­min Moo­ren väri Calien­te AF-290 ja maa­il­man suu­rim­man maa­lia­lan yri­tyk­sen Sherwin-Wil­liam­sin väri Ocean­si­de SW 6496.

Ja kos­ka rakas­tan ase­tel­mia ja leik­ko­kuk­kia, niin halusin toteut­taa tämän väri­ju­tun taas kuk­kien muo­dos­sa. Yhteis­työn toteu­tin lem­pi­kuk­ka­kaup­pa­ni Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin kans­sa. Annoin heil­le lin­kit vuo­den värei­hin ja Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin Eli­na sitoi minul­le kim­put vuo­den värien poh­jal­ta.

 

Tik­ku­ri­la

 

Kuvat Tik­ku­ri­la

 

 

Tik­ku­ri­lan vuo­den väri on siis Ruuk­ku N405 ja värin valin­taan ovat vai­kut­ta­neet ajan­koh­tai­set ilmiöt, tun­nel­mat ja tren­dit. Ruu­kun puna­rus­kea sävy sopii hyvin tuo­maan läm­pöä vaa­le­aan sisus­tuk­seen ja herät­tä­mään sen eloon. Ruu­kun kans­sa on help­po yhdis­tel­lä mui­ta maan­lä­hei­siä sävy­jä. Vii­me vuo­den super­suo­si­tut mus­ti­kan­si­ni­nen ja syvän­vih­reä sopi­vat lois­ta­vak­si parik­si Ruu­kun sävyn rin­nal­le.

 

 

Ruuk­ku-sävyn ins­pi­roi­ma­na Eli­na oli hie­nos­ti löy­tä­nyt sen idean, jota Ruuk­ku edus­taa. Eli maan­lä­hei­syyt­tä, aito­ja mate­ri­aa­le­ja ja jat­ku­vuut­ta. Tämä hur­maa­va ase­tel­ma on teh­ty kui­vu­nee­seen puun­pa­la­seen, johon on sidot­tu Cym­bi­dium-orki­dean kuk­kia, Vaha­ku­kan nup­pu­ja, Skim­mi­aa, Euca­lyp­tus­ta ja Lan­ka­köyn­nös­tä. Olin aivan ihas­tu­nut tähän ase­tel­maan, sil­lä en ollut ennen näh­nyt näin herk­kää, oma­pe­räis­tä ja rai­kas­ta pien­tä kuk­ka­jut­tua.

 

Ben­ja­min Moo­re 

 

       Kuvat Ben­ja­min Moo­re

 

Ben­ja­min Moo­ren väri Calien­te AF-290 on voi­ma­kas ja ener­gi­soi­va väri, joka herät­tää eloon mini­ma­lis­ti­sen ja vähäe­lei­sen sisus­tuk­sen. Se tuo syvyyt­tä ja läm­pöä puun rin­nal­le sekä har­maan ja sini­sen säyi­siin sisus­tuk­siin. Punai­nen on vah­va ja kut­su­va sävy sisään­tu­lois­sa, niin ulko- että sisä­puo­lel­la­kin. Calien­te-sävy on mie­les­tä­ni mitä par­hain jou­lun väri, syvä ja tum­man­pu­hu­va.

 

 

 

Täs­sä ihas­tut­ta­vas­sa kim­pus­sa on käy­tet­ty Ken­gu­run­tas­sua, Nei­lik­kaa, Bru­ni­aa ja Mar­ja­kuis­maa. Täs­sä kim­pus­sa tois­tuu hie­nos­ti Calien­ten dra­maat­ti­nen sävy, joka herät­tää mie­les­tä­ni voi­mak­kai­ta tun­tei­ta. Sik­si se on omi­aan sisus­tuk­sis­sa ja pin­nois­sa, joil­la halu­taan vies­tiä vah­vas­ti.

 

Sherwin-Wil­liams

Kuva Sherwin-Wil­liams

 

Sherwin-Wil­liam­sin väri Ocean­si­de SW 6496 on syvä sini­nen, jos­sa on muka­na jalo­ki­ven vih­re­ää. Ocean­si­de on sävyl­tään vih­reän ja sini­sen har­mo­ni­nen liit­to, joka hen­kii sekä van­haa että uut­ta. Sen moniu­lot­tei­ses­sa sävys­sä on meri­hen­ki­syyt­tä, se lisää luo­vaa ajat­te­lua ja aja­tuk­sen sel­keyt­tä tai vaih­toeh­toi­ses­ti rau­hoit­taa medi­ta­tii­vi­ses­ti. Ocean­si­de sopii lois­ta­vas­ti puh­taan val­koi­sen ja tum­man puun parik­si tuo­den muka­naan ripauk­sen Väli­me­ren hen­keä.

 

 

Ocean­si­de-sävy ins­pi­roi luo­maan ren­not ase­tel­mat Euca­lyp­tuk­sen oksis­ta ja Kry­san­tee­mi-kim­pus­ta. Itsel­lä Ocean­si­de-sävy tuo mie­leen kevey­den ja raik­kau­den sisus­tuk­ses­sa . Meil­lä itsel­lä on tum­man­rus­kea raa­ka­lau­ta­sei­nä makuu­huo­nees­sam­me. Mie­les­tä­ni tum­man puun parik­si sopii juu­ri sini­vih­reät merel­li­syyt­tä hen­ki­vät sävyt keven­tä­mään vai­ku­tel­maa.

 

Pan­to­ne

 

Kuvat Pan­to­ne

 

Pan­to­nen vuo­den väri Ult­ra Vio­let 18–3838 on kek­se­liäs ja oma­pe­räi­nen väri, joka dra­maat­ti­ses­ti pro­vo­soi ja osoit­taa mei­dät koh­ti tule­vai­suut­ta. Ult­ra Vio­let on sini­poh­jai­nen vio­let­ti. Se sopii mai­nios­ti paik­koi­hin, jois­sa kokoon­nu­taan ja halu­taan luo­da vah­va yhteys kes­ke­nään. Ult­ra Vio­let haas­taa mei­dät etsi­mään uut­ta ja kokei­le­maan rajo­jam­me. Vio­let­ti ja kel­tai­nen sisus­tuk­ses­sa ovat vah­va ja dra­maat­ti­nen pari yhdes­sä. Mie­les­tä­ni vio­let­ti hen­kii myös raik­kaut­ta ja on oiva väri suo­ril­le ja tasai­sil­le pin­noil­le luo­maan mie­li­ku­vaa puh­tau­des­ta.

 

 

 

Tähän tum­man­pu­hu­vaan ja vähäe­lei­seen, mut­ta sil­ti tyy­lik­kää­seen kimp­puun on käy­tet­ty Vero­nican ja Ane­mo­nen kuk­kia ja Hopea­leh­den ja Mar­jaeuca­lyp­tuk­sen oksia. Rai­kas väri­pa­ri vio­let­ti-kel­tai­nen ener­gi­soi ja tuo lupauk­sen jo nur­kan taka­na ole­vas­ta kevääs­tä.

Ensi vii­kol­la suun­taan Tuk­hol­man joka vuo­ti­sil­le Stock­holm Fur­ni­tu­re & Light Fair-mes­suil­le. On oikein muka­va näh­dä onko näi­tä vuo­den väre­jä pal­jon muka­na sisus­tuk­sis­sa. Samal­la pää­see hais­te­le­maan tule­via tren­de­jä valais­tuk­sen ja huo­ne­ka­lu­jen osal­ta. Mes­sut ovat olleet aina oikein mie­lui­sat ja näh­tä­vää on ollut pal­jon. Näis­tä mes­su­ter­vei­sis­tä ja uusis­ta sisus­tus­tuu­lis­ta kuu­let seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa.

Aurin­koi­sia tal­vi­päi­viä toi­vo­tel­len    ‑Ulla­mai­ja-

 

 

 

 

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?

Vuo­den 2017 värit ja sisus­tusins­pi­raa­tioi­ta leik­ko­ku­kil­la

Vuo­den 2017 värit ja sisus­tusins­pi­raa­tioi­ta leik­ko­ku­kil­la

Vuo­si on vaih­tu­nut myös värien maa­il­mas­sa ja moni maa­li- ja väriy­ri­tys on jul­kais­sut vuo­den 2017 värit­ren­din­sä. Nyt on upei­den sävy­jen aika ja val­koi­nen väis­ty­köön kodeis­tam­me! Iloit­kaam­me väreis­tä. Se piris­tää ja lisää kodik­kuut­ta ja läm­pöä niin kotei­hin kuin jul­ki­siin tiloi­hin­kin.

Itse olen aina ollut todel­li­nen väri-ihmi­nen ja sik­si tämä väri-iloit­te­lu tun­tuu itses­tä­ni niin hui­sin muka­val­ta. Mie­len­kiin­tois­ta on näh­dä parin vii­kon pääs­tä Tuk­hol­man sisus­tus­mes­suil­la mitä sisus­tus­maa­il­mas­sa on meneil­lään ja kuin­ka värik­kyys lyö itse­ään läpi. Ja nyt en puhu kir­ja­vuu­des­ta vaan tyy­lik­kääs­tä ja har­mo­ni­ses­ta värien käy­tös­tä.

Ja kos­ka olen myös kuk­kais­tyt­tö ja leik­ko­kuk­kien suu­ri ystä­vä, niin haluan käy­dä läpi tämän värit­ren­di­asian kuk­ka-ase­tel­mia apu­na käyt­täen. Kukat­han tuo­vat tilaan värik­kyyt­tä ja elä­vyyt­tä. Voit itse alkaa lisää­mään ympä­ril­le­si värik­kyyt­tä valit­se­mal­la seu­raa­van kuk­ka­kim­pun juu­ri jon­kun värit­ren­din mukaan. Huo­le­ton­ta ja help­poa värien käyt­töä.

 

Pan­to­ne

Pho­to: Pan­to­ne

 

Ehkä suu­rin­ta huo­mio­ta saa pai­no­teol­li­suu­den väri­jär­jes­tel­mä Pan­to­ne, jon­ka vuo­den väri­jul­kis­ta­mis­ta odo­te­taan aina suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la. Tämän vuo­den Pan­to­ne-väri on Gree­ne­ry eli keväi­sen herää­vän luon­non väri. Tämä kuvas­taa ajan tren­diä. Arvos­tam­me luon­toa enem­män ja haluam­me kiin­nit­tää suu­rem­paa huo­mio­ta ruo­an puh­tau­teen ja suo­sia ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä tuot­tei­ta. Gree­ne­ry on puh­das ja rai­kas väri. Tätä löy­tyy hel­pos­ti vaik­ka viher­tä­väs­tä koi­vun oksas­ta.

 

Pho­to: Pan­to­ne

 

 

Tik­ku­ri­la

Suo­ma­lai­sen Tik­ku­ri­lan tämän vuo­den väri on Ango­ra H466, joka on ele­gant­ti, peh­meä  ja tyy­li­käs väri. Vuo­den värik­si vali­taan sävy, joka kuvas­taa ajan hen­keä, ilmiöi­tä ja tren­de­jä. Valit­si­ja­raa­dis­sa oli­vat muo­ti­suun­nit­te­li­ja Tee­mu Muu­ri­mä­ki, sisus­tus­suun­nit­te­li­ja- ja blog­gaa­ja Susan­na Ven­to ja Tik­ku­ri­lan desig­n­asian­tun­ti­ja Mari­ka Rai­ke.

Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin Eli­nan kans­sa valit­sim­me ajan tren­din mukai­sen kim­pun kuvaa­maan kah­ta väriä Gree­ne­ryä ja Ango­raa. Nei­lik­ka­la­ji­ke Off Whi­te on utui­sen kau­nis, juu­ri niin kuin Ango­ra väri­nä tuo mie­li­ku­van. Val­koi­nen Kuis­ma­mar­ja on upea pari nei­li­kal­le ja vih­reä Kie­lo­puun oksa on keväi­sen rai­kas niin kuin Gree­ne­ry väri­nä.

 

Ben­ja­min Moo­re

Pho­to: Ben­ja­min Moo­re

 

Poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­nen maa­liy­ri­tys Ben­ja­min Moo­re valit­si vuo­den värik­seen täy­te­läis­tä ja tum­maa ame­tis­tia muis­tut­ta­van väri­sä­vyn nimel­tään Sha­dow. Sävy on kyl­lä mie­les­tä­ni upea ja dra­mat­ti­suu­des­saan luo ympä­ril­leen arvok­kuut­ta ja läm­min­tä tun­nel­maa. Sha­dow eli suo­mek­si var­jo kuvaa myös sitä het­keä, kun ilta pime­nee ja var­jot pite­ne­vät, yö saa­puu ja kaik­ki hil­je­nee…

 

Pho­to: Ben­ja­min Moo­re

 

 

Sha­dow-värin ins­pi­roi­ma­na tähän kuk­ka­kimp­puun valit­sim­me Eli­nan kans­sa tum­man lilan Ele­gance-nei­li­kan, Tas­ku­ruo­hon oksan ja aina niin tren­dik­kään Euca­lyp­tuk­sen oksan. Tuo Euca­lyp­tuk­sen väri­hän on supert­ren­di­käs tänä vuon­na, sil­lä juu­ri tuo­ta sävyä on myös tämän vuo­den Tik­ku­ri­lan Hazy-väri­ko­koel­mas­sa Nefriit­ti-sävy­nä ja Yhdys­val­lois­sa ja Kana­das­sa vai­kut­ta­van maa­liy­ri­tys Behr Paint:n vuo­den väreis­sä Balanced-sävy­nä.

 


Behr Paint

 

Pho­to: Behr Paint

 

Tik­ku­ri­lan Hazy-väri­ko­koel­ma

Pho­to: Tik­ku­ri­la

 

Täs­tä hie­nos­tu­nees­ta ja romant­ti­ses­ta väri­ko­koel­mas­ta ais­tii van­han ajan tun­nel­maa ja se sisäl­tää nuden, sam­ma­leen, van­han roo­san ja har­maan eri sävy­jä. Rus­tiik­ki-sävy kieh­toi väri­nä ja halusim­me raken­taa leik­ko­kuk­ka­kim­pun sen ins­pi­roi­ma­na. Skim­mian-kukas­sa on juu­ri täl­lai­nen rikot­tu sävy ja kuk­ka itses­sään jo sopii tähän väri­ko­koel­maan, joka huo­kuu englan­ti­lai­sen kar­ta­no­ro­man­tii­kan hen­keä. Pei­pon­kaa­len-leh­des­sä on myös upea puner­ta­va sävy ja sopii lois­ta­vak­si parik­si Skim­mian-kukal­le.

Väri Rus­tiik­ki
Pho­to: Tik­ku­ri­la

 

Ei muu­ta kuin maa­li­kau­poil­le sävy­jä valit­se­maan vaik­ka­pa uudek­si sei­nän värik­si ja kuk­ka­kaup­paan pien­tä piris­tys­tä hake­maan. Tal­vi­au­rin­ko on mei­tä vii­me päi­vi­nä piris­tä­nyt, mik­sei koti­si uudet sävyt?

Valoi­sia tal­vi­päi­viä toi­vo­tel­len
-Ulla­mai­ja-Kau­pal­li­nen yhteis­työ Kuk­ka­ka­ma­ri Elsi