Habitare2017 ‑väre­jä, run­saut­ta ja suo­ma­lai­suut­ta

Habitare2017 ‑väre­jä, run­saut­ta ja suo­ma­lai­suut­ta

Run­saut­ta, värik­kyyt­tä, suo­ma­lai­suut­ta, luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja ja kotoi­lua näkyi tämän vuo­ti­sil­la Habi­ta­re-mes­suil­la. Jo vii­me tal­vi­sil­la Tuk­hol­man-mes­suil­la näkyi tätä tren­diä run­saas­ti ja odo­tin­kin innol­la suo­ma­lais­ten vas­ti­net­ta mes­suil­le. (tääl­tä pää­set luke­maan pos­tauk­sen Tuk­hol­man mes­suil­ta) Ei tar­vin­nut pet­tyä. Rakas­tan itse väre­jä ja nyt ovat suo­ma­lai­set uskal­ta­neet olla roh­kei­ta ja teh­dä väri­kyl­läi­siä osas­to­ja. Iha­naa. (lisää…)

Sisus­tus­lii­ke Gra­nit, koke­mus­ta kai­kil­le ais­teil­le

Sisus­tus­lii­ke Gra­nit, koke­mus­ta kai­kil­le ais­teil­le

Onko sisus­tus­lii­ke Gra­nit jo sinul­le tut­tu? Gra­nit on Ruot­sis­ta pon­nis­ta­va sisus­tus­ta­va­ra­ket­ju. Ei ole yllä­tys, että juu­ri Ruot­sis­ta. Rak­kaas­ta naa­pu­ri­maas­tam­me yleen­sä tulee­kin kaik­kea haus­kaa ja inno­va­tii­vis­ta. Olem­me­han saa­neet tutus­tua moniin muo­ti- ja sisus­tus­ket­jui­hin;  Ellos ja H&M sekä sisus­tus- ja design­verk­ko­kaup­poi­hin; Room21 ja Habi­tat. Ensim­mäi­nen Gra­nit-myy­mä­lä avat­tiin Suo­mes­sa 2013 ja täl­lä het­kel­lä myy­mä­löi­tä on Hel­sin­gin lisäk­si Turus­sa, Oulus­sa sekä Espoos­sa.
Säi­ly­tys on lähin­nä Gra­ni­tin sydän­tä, mut­ta heil­lä on myös mui­ta käy­tän­nöl­li­siä tuot­tei­ta kotiin ja kont­to­riin. Myy­mä­län perus­va­li­koi­mas­sa pide­tään aina pos­lii­nia, lasia, kyl­py­huo­neen ja keit­tiön pien­tar­vik­kei­ta, maus­tei­ta, teks­tii­le­jä ja toi­mis­to­tar­vik­kei­ta.

Gra­nit on syn­ty­nyt vuon­na 1997 kah­den ruot­sa­lai­sen ystä­vyk­sen tur­hau­tu­mi­ses­ta. He koki­vat, että kaik­kea pien­tä rih­ka­maa ja sisus­tus­ta­va­raa oli kyl­lä tar­jol­la, mut­tei jär­ke­viä ja kivo­ja varas­toin­ti- ja säi­ly­tys­rat­kai­su­ja.

Nel­jä Gra­ni­tin tuot­teil­le luon­teen­omais­ta piir­ret­tä ovat: käy­tän­nöl­li­syys, yksin­ker­tai­set muo­dot, koh­tuul­li­nen hin­ta ja hyvä laa­tu.

 

 

 

Gra­nit halu­aa tar­jo­ta tuot­teil­leen pit­kän kes­ton. Sik­si he suo­si­vat­kin perus­vä­re­jä mus­taa, val­kois­ta ja har­maa­ta sekä luon­non sävy­jä. Myy­mä­läs­sä näkee pal­jon puu­ta, lasia, metal­lia ja mar­mo­ria.

 

 

Itse tyk­kään beto­nis­ta sisus­tus­tuot­tei­den mate­ri­aa­li­na tosi pal­jon. Yllä ole­vat beto­ni­tuot­teet ovat ihan lois­ta­via ja kuk­ka­ro­ys­tä­väl­li­siä. Siro beto­ni­jak­ka­ra on moni­käyt­töi­nen. Valai­sin­joh­don beto­ni­nen lam­pu­kan­ta tuo muka­vaa sär­mää muu­ten niin yksin­ker­tai­seen tuot­tee­seen.

 

Gra­nit halu­aa, että liik­kees­sä käyn­ti on koke­mus kai­kil­le ais­teil­le. Myy­mä­läs­sä on aina tuo­rei­ta kuk­kia, kynt­ti­löi­tä, suit­suk­kei­ta ja  musiik­kia. Osto­ko­ke­muk­sen toi­vo­taan ole­van har­mo­ni­nen ja miel­tä rau­hoit­ta­va.

Mitä­kö mei­dän kotiin on kul­keu­tu­nut Gra­ni­tis­ta?
Sanot­ta­koon, että Gra­nit on aika uusi tut­ta­vuus minul­le. Joh­tu­nee var­maan­kin pit­käs­tä väli­mat­kas­ta. Yleen­sä käyn Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa bus­sil­la ja sil­loin ei kau­hean iso­ja ostok­sia rou­da­ta käsis­sä. Edel­li­sel­lä bus­si­kei­kal­la­ni mat­kaa­ni kui­ten­kin tart­tui pui­nen, iha­nan siro vaa­te­rek­ki ja iso, sini­nen hat­tu­ra­sia. Ne oli­vat juu­ri nap­pios­tos tyt­tä­re­ni uusit­tuun huo­nee­seen. Olen­han pik­ku­hil­jaa luo­pu­mas­sa vaa­te­kaa­peis­ta kodis­sa­ni ja siir­ty­mäs­sä lipas­toi­hin ja vaa­te­rek­kei­hin.
Sai sii­nä pujo­tel­la Man­ner­hei­min­tien ihmis­pal­jou­des­sa vaa­te­rek­ki ja hat­tu­ra­sia kai­na­los­sa keik­kuen.:)

Tämä­kin iha­na lasiamp­pe­li tart­tui mukaa­ni ja etsii vie­lä lopul­lis­ta paik­kaan­sa kodis­sa­ni.

Vie­lä on suun­nat­ta­va Gra­ni­tiin itse­kin lähiai­koi­na. Mie­lee­ni jäi kum­mit­te­le­maan ne upeat vih­reän mar­mo­ri­set säi­ly­tys­laa­ti­kot. Juu­ri omi­aan omal­le työ­pöy­däl­le­ni!