Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man joka­vuo­ti­set huo­ne­ka­lu- ja valais­tus­mes­sut tar­joa­vat kat­tauk­sen upe­aa tren­di­tie­toa kai­kil­le skan­di­naa­vi­sen sisus­tuk­sen ystä­vil­le. Itse vie­rai­lin mes­suil­la heti ava­jais­päi­vä­nä ja muis­to­na mes­suil­ta jäi kame­raan noin 400 valo­ku­vaa ja run­sain mää­rin uusia sisus­tusi­deoi­ta mie­leen. Mes­sut oli­vat tosi inten­sii­vi­sen väri­set, niin kuin uumoi­lin­kin. Mes­suo­sas­tot oli­vat isot ja lois­te­li­aat sekä kuk­kia ja viher­kas­ve­ja oli run­saas­ti. Poh­jois­mai­nen muo­toi­lu on voi­mis­saan, sen voi tode­ta ja täl­lä het­kel­lä voim­me olla ylpei­tä skan­di­naa­vi­ses­ta sisus­tus­tyy­lis­tä. Se on niin tyy­li­käs­tä, väri­käs­tä ja upean har­mo­nis­ta.

Maan­lä­hei­siä sävy­jä, kuten havun­vih­re­ää, har­maa­ta ja vii­nin­pu­nais­ta näkyi pal­jon sekä utui­sem­pia kevyem­piä sävy­jä kuten nude, kha­ki ja sini­nen täy­den­si­vät sävy­maa­il­maa.

Aidot mate­ri­aa­lit ovat huo­ne­ka­lu­jen, teks­tii­lien ja valai­sin­ten jut­tu tänä vuon­na. Kuten lam­paan­tal­ja istuis­peh­mus­tee­na, mes­sin­ki valai­sin­ten ja pei­lien mate­ri­aa­li­na, mar­mo­ri soh­va- ja sivu­pöy­dis­sä, pel­la­va ja samet­ti kan­kais­sa sekä nah­ka pien­si­sus­tus­tuot­teis­sa. Ja mikä oli­si­kaan parem­pi yhdis­tel­mä luon­non­ma­te­ri­aa­lien kans­sa kuin maan­lä­hei­set sävyt? Aina­kin mes­suil­la sisus­tuk­set näyt­ti­vät täy­del­li­sil­tä.

Täs­sä jutus­sa­ni käyn läpi asioi­ta, jot­ka itseä­ni ilos­tut­ti­vat ja sykäh­dyt­ti­vät näil­lä mes­suil­la. Poi­mi­kaaa ideoi­ta, olkaa hyvä.

Mar­mo­rin mon­ta muo­toa

Mie­les­tä­ni tämä kuva ker­too par­hai­ten näi­den mes­su­jen annin. Mar­mo­ria soh­va­pöy­däs­sä, mes­sin­ki­nen valai­sin, samet­ti­soh­va ja inten­sii­vis­tä vih­re­ää ja olet tren­din yti­mes­sä.

 

Loui­se Roe Copen­ha­ge­nin pien­tuot­teet ilah­dut­ti­vat ja eri­tyi­ses­ti nämä upeat mar­mo­ri­ja­lal­li­set valai­si­met.

 

Ai jai, kun nämä mar­mo­rin sävyt sykäh­dyt­ti­vät. Tämä Johan­so­nin pöy­tä on vaan niin usko­mat­to­man tyy­li­käs.

 

Same­tin paluu

NORR11

NORR11

Home­li­ne

Gubi

Samet­ti tai­taa olla tämän vuo­den soh­va­ma­te­ri­aa­li, jos on usko­mi­nen Tuk­hol­man mes­suan­tia. Näi­tä utui­sen sävyi­siä, yksin­ker­tai­sen muo­to­kie­len omaa­via soh­via näkyi pal­jon. Löy­tyi­si­kö kodis­ta­si tilaa täl­le sina­pin­kel­tai­sel­le tai tomaa­tin­pu­nai­sel­le soh­val­le? Vai olet­ko sitä miel­tä, ettei nämä ihan niin ajat­to­mia valin­to­ja ole? Jul­ki­ti­la­ka­lus­teek­si suo­sit­te­li­sin kyl­lä.

Väriä ja metal­lia

Metal­li­ka­lus­tei­ta näkyi mes­suil­la pal­jon ja pää­asias­sa ne oli­vat värik­käi­tä ja kevei­tä. Hayn osas­to oli tänä vuon­na tosi ener­gi­nen ja raik­kaan väri­nen. Jos olet raik­kaan sisus­tuk­sen ystä­vä, niin näil­lä Hayn metal­li­sil­la huo­ne­ka­luil­la saat piris­tä­vää lisää sisus­tuk­see­si. Ja mik­sei näi­den parik­si vah­va sei­nän väri, niin kuin Hay on käyt­tä­nyt osas­tol­laan.

Ja tämä kir­peän orans­si, sylei­lyyn kut­su­va, peh­meä noja­tuo­li on nimel­tään Big Hug. Se on Suo­mi 100-kalus­te­muo­toi­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja ja Iskun tuo­tan­nos­sa. Iskun osas­tol­la osal­lis­tuin kil­pai­luun, jos­sa tämän voi voit­taa omak­seen ja minul­la on kuti­na, että onni suo­sii täl­lä ker­taa…

NORR11

Fre­de­ricia

 

Nämä keväi­set ja iha­nan väri­set tar­joi­lu­pöy­dät ja tuo­lit hur­maa­vat kevey­del­lään ja moni­käyt­töi­syy­del­lään. Sopi­si­vat mie­les­tä­ni niin sisäl­le kuin ulos. Nämä näyt­täi­si­vät kyl­lä söpöil­tä teras­sil­la tai par­vek­keel­la. Ja kah­vi ja crois­sant mais­tui­si­vat tai­vaal­li­sel­ta aamuau­rin­gon pais­tees­sa, kun näil­lä istus­ke­li­si.

Lam­paan­tal­ja

Lund­ber­gin pen­kis­sä on sitä jotain. Sopi­si­ko vaik­ka tak­ka­huo­nee­seen tai mökil­le keveäk­si soh­vak­si?

Maze

Lund­berg

Peh­meä ja läm­min lam­paan­tal­ja sopii meil­le tän­ne kyl­mään poh­jo­laan ja tuo hiu­kan mök­ki­fii­lis­tä sisus­tuk­seen. Ei has­sum­pi pari­va­lin­ta metal­li­sen pik­ku­pen­kin kans­sa etei­seen tai laa­duk­kaan pui­sen jak­ka­ran peh­mus­tee­na.

Täs­sä pie­ni kat­taus Tuk­hol­man mes­su­jen antiin. Seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa hiu­kan lisää mie­len­kiin­toi­sia muo­toi­lu-uutuuk­sia.

Kir­pei­tä ja aurin­koi­sia pak­kas­päi­viä toi­vo­tel­len, -Ulla­mai­ja-

 

Habi­ta­re 2016- mes­su­jen upeat osas­tot

Habi­ta­re 2016- mes­su­jen upeat osas­tot

Tämän vuo­den Habi­ta­re-mes­sut oli­vat todel­la posi­tii­vi­nen koke­mus. Mes­sut yllät­ti­vät uudis­tu­neel­la ilmeel­lään, run­sau­del­laan, väri­kyl­läi­syy­del­lään ja loput­to­mil­la ins­pi­roi­vil­la sisus­tus­rat­kai­suil­la. Vaik­ka kier­sin mes­suil­la kol­me päi­vää, oli­si kuvat­ta­vaa ja koet­ta­vaa riit­tä­nyt vie­lä muu­ta­mal­le lisä­päi­väl­le­kin. Mes­suis­ta jäi kai­ken­kaik­ki­aan todel­la hyvä mie­li. Kyl­lä tääl­lä Suo­mes­sa­kin osa­taan!

Lois­te­li­aat mes­suo­sas­tot 

Mari­mek­ko Koti

 

 

Alvar Aal­lon vuon­na 1936 suun­nit­te­le­ma hyl­ly sopii kuin naku­tet­tu nykyt­ren­dei­hin

 

 

Yksi suo­si­keis­ta­ni oli tämä etee­ri­sen kau­nis Mari­mek­ko Koti-osas­to. Osas­tol­la oli iha­nan har­mo­ni­nen tun­nel­ma. Kau­nii­ta kat­tauk­sia ja sisus­tus­rat­kai­su­ja sekä viher­kas­ve­ja oli run­saas­ti. Sei­nät oli­vat kau­niin puu­te­ri­set ja lat­ti­aa peit­ti juut­ti­nen koko­lat­tia­mat­to. Sävyis­tä mai­nit­ta­koon uutuu­te­na rus­kean sävyt, joi­ta täl­lä­kin osas­tol­la oli tai­dok­kaas­ti käy­tet­ty.

 

Mat­ri

 

 

Mat­rin vuo­deo­sas­to oli monen mes­su­vie­raan mie­leen. Mat­ri on sak­sa­lais-suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja val­mis­taa vuo­teen­sa euroop­pa­lai­sis­ta, ser­ti­fioi­duis­ta mate­ri­aa­leis­ta. New York Time­sin Alice Rawst­horn valit­si Mat­rin osas­ton yhdek­si mes­su­jen kau­neim­mis­ta. Osas­tol­la oli käy­tet­ty kau­niis­ti vaa­le­aa puu­ta ja rot­tin­kia ja väri­maa­il­ma oli hie­nos­tu­nut­ta.
 Deko-leh­den osas­to
Tyy­li­käs oli Deko-leh­den osas­to­kin ja ei ole­kaan ihme, sil­lä osas­ton oli suun­ni­tel­lut sisus­tuss­tai­laa­ja ja blog­gaa­ja Susan­na Ven­to. Maan­lä­hei­set sävyt ja mate­ri­aa­lit teke­vät tilas­ta tyy­lik­kään. Kon­ja­kin väri­nen nah­ka on edel­leen pin­nal­la.
 
Vep­sä­läi­nen
 
Vep­sä­läi­sen osas­to lois­ti upeal­la väri­kyl­läi­syy­del­lä. Pin­nal­la ole­vat sävyt syvä sini­nen ja ter­ra­kot­ta ovat var­ma pari ja ehdot­to­mas­ti mat­ta­na. Täs­sä käy­tet­ty itä­mais­ta mat­toa haus­kas­ti sän­gyn pää­dys­sä sekä ikiklas­sik­ko String-hyl­ly­jär­jes­tel­mää työ­pöy­tä­nä.
Asun-leh­den osas­to
 

 

Mai­nio tilan­ja­ka­ja

 

Mes­sin­ki­set ja kupa­ri­set hanat ja suih­kut ovat tren­dik­käi­tä valin­to­ja tänä syk­sy­nä

 

Niin her­kul­li­nen ja tun­nel­mal­li­nen olo­huo­ne. Kel­pai­si minul­le

 

Työ­huo­nee­seen sopii dynaa­mi­nen sei­nä­vä­ri. Työ­te­ho para­nee!

 

Täs­sä las­ten­huo­nees­sa on pal­jon vink­ke­jä lap­sen ehdol­la teh­tyi­hin tila­rat­kai­sui­hin. Huo­maa mm. vane­ri­set sei­nä­kuu­tiot lap­sen kor­keu­del­la.

Asun-leh­den ja kump­pa­nei­den osas­to oli raken­net­tu mie­len­kiin­toi­ses­ti eril­lis­ten kuu­tioi­den sisään. Ei voi muu­ta sanoa, kuin että todel­la upeas­ti oli toteu­tet­tu kuu­tioi­den sisus­tus. Tun­nel­ma oli tyy­li­käs ja jokai­nen kuu­tio piti sisäl­lään todel­la kom­pak­tin pake­tin onnis­tu­neis­ta väriyh­dis­tel­mis­tä hie­nos­tu­nei­siin sisus­tus- ja kalus­tu­rat­kai­sui­hin. Näis­sä huo­neis­sa kan­nat­taa huo­mioi­da lois­te­lias värien käyt­tö! Monen tun­ne­tun brän­din tuot­tei­ta oli käy­tet­ty onnis­tu­nee­na yhdis­tel­mä­nä, mm. Adea, Nika­ri, Wood­no­tes, Artek ja Iit­ta­la.
Tik­ku­ri­la 
Tik­ku­ri­lan osas­to oli laa­ja ja lois­ti luke­mat­to­mil­la maa­lausi­deoil­laan. Teip­paus­tek­nii­kal­la saat elä­vyyt­tä las­ten­huo­neen sei­niin ja pukeu­tu­mis­huo­nee­seen ele­gant­tia ilmet­tä maa­lat­ta­vil­la struk­tuu­ri­ta­pe­teil­la.
 Hako­la

 

Hako­lan osas­to oli oma­pe­räi­nen pink­ki­ne lat­tioi­neen ja lau­ta­sei­ni­neen. Sil­ti koko­nai­suus on hie­no. Hako­lan osas­to oli suo­sit­tu ja suo­sio­ta lisä­si se, että Suo­ma­lai­sen Työn Liit­to pal­kit­si sen Vuo­den Design­teol­la. Kysees­sä on vuo­sit­tain myön­net­tä­vä tun­nus­tus, jon­ka kri­tee­rei­nä ovat oma­pe­räi­syys, vas­tuul­li­suus ja design osa­na arkea.
 
Bo Concept
Bo Concep­tin osas­to oli todel­la tum­man­pu­hu­va ja osas­tol­la näkyy pal­jon pin­nal­la ole­via tren­de­jä. Viher­kas­ve­ja, metal­lia, lasia, siro­ja tuo­le­ja, pei­le­jä ja mat­ta­mus­taa lau­doi­tus­ta. Val­kois­ta ei mis­sään, niin kuin ei oikeas­taan koko mes­suil­la.
Tosi mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta, miten suo­ma­lai­set otta­vat vas­taan tämän run­saan värien käy­tön. Itse aina­kin rakas­tan näi­den esi­tel­ty­jen mes­suo­sas­to­jen tun­nel­maa. Mah­ta­vaa värien ilo­tu­li­tus­ta ja mate­ri­aa­lien run­saut­ta!
Seu­raa­vas­sa blo­gis­sa­ni lisää mes­su-uuti­sia pien­tuot­teis­ta, valai­si­mis­ta ja keit­tiö­uu­tuuk­sis­ta.
Pysy kuu­lol­la.
                           ‑Ulla­mai­ja-