Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man joka­vuo­ti­set huo­ne­ka­lu- ja valais­tus­mes­sut tar­joa­vat kat­tauk­sen upe­aa tren­di­tie­toa kai­kil­le skan­di­naa­vi­sen sisus­tuk­sen ystä­vil­le. Itse vie­rai­lin mes­suil­la heti ava­jais­päi­vä­nä ja muis­to­na mes­suil­ta jäi kame­raan noin 400 valo­ku­vaa ja run­sain mää­rin uusia sisus­tusi­deoi­ta mie­leen. Mes­sut oli­vat tosi inten­sii­vi­sen väri­set, niin kuin uumoi­lin­kin. Mes­suo­sas­tot oli­vat isot ja lois­te­li­aat sekä kuk­kia ja viher­kas­ve­ja oli run­saas­ti. Poh­jois­mai­nen muo­toi­lu on voi­mis­saan, sen voi tode­ta ja täl­lä het­kel­lä voim­me olla ylpei­tä skan­di­naa­vi­ses­ta sisus­tus­tyy­lis­tä. Se on niin tyy­li­käs­tä, väri­käs­tä ja upean har­mo­nis­ta.

Maan­lä­hei­siä sävy­jä, kuten havun­vih­re­ää, har­maa­ta ja vii­nin­pu­nais­ta näkyi pal­jon sekä utui­sem­pia kevyem­piä sävy­jä kuten nude, kha­ki ja sini­nen täy­den­si­vät sävy­maa­il­maa.

Aidot mate­ri­aa­lit ovat huo­ne­ka­lu­jen, teks­tii­lien ja valai­sin­ten jut­tu tänä vuon­na. Kuten lam­paan­tal­ja istuis­peh­mus­tee­na, mes­sin­ki valai­sin­ten ja pei­lien mate­ri­aa­li­na, mar­mo­ri soh­va- ja sivu­pöy­dis­sä, pel­la­va ja samet­ti kan­kais­sa sekä nah­ka pien­si­sus­tus­tuot­teis­sa. Ja mikä oli­si­kaan parem­pi yhdis­tel­mä luon­non­ma­te­ri­aa­lien kans­sa kuin maan­lä­hei­set sävyt? Aina­kin mes­suil­la sisus­tuk­set näyt­ti­vät täy­del­li­sil­tä.

Täs­sä jutus­sa­ni käyn läpi asioi­ta, jot­ka itseä­ni ilos­tut­ti­vat ja sykäh­dyt­ti­vät näil­lä mes­suil­la. Poi­mi­kaaa ideoi­ta, olkaa hyvä.

Mar­mo­rin mon­ta muo­toa

Mie­les­tä­ni tämä kuva ker­too par­hai­ten näi­den mes­su­jen annin. Mar­mo­ria soh­va­pöy­däs­sä, mes­sin­ki­nen valai­sin, samet­ti­soh­va ja inten­sii­vis­tä vih­re­ää ja olet tren­din yti­mes­sä.

 

Loui­se Roe Copen­ha­ge­nin pien­tuot­teet ilah­dut­ti­vat ja eri­tyi­ses­ti nämä upeat mar­mo­ri­ja­lal­li­set valai­si­met.

 

Ai jai, kun nämä mar­mo­rin sävyt sykäh­dyt­ti­vät. Tämä Johan­so­nin pöy­tä on vaan niin usko­mat­to­man tyy­li­käs.

 

Same­tin paluu

NORR11

NORR11

Home­li­ne

Gubi

Samet­ti tai­taa olla tämän vuo­den soh­va­ma­te­ri­aa­li, jos on usko­mi­nen Tuk­hol­man mes­suan­tia. Näi­tä utui­sen sävyi­siä, yksin­ker­tai­sen muo­to­kie­len omaa­via soh­via näkyi pal­jon. Löy­tyi­si­kö kodis­ta­si tilaa täl­le sina­pin­kel­tai­sel­le tai tomaa­tin­pu­nai­sel­le soh­val­le? Vai olet­ko sitä miel­tä, ettei nämä ihan niin ajat­to­mia valin­to­ja ole? Jul­ki­ti­la­ka­lus­teek­si suo­sit­te­li­sin kyl­lä.

Väriä ja metal­lia

Metal­li­ka­lus­tei­ta näkyi mes­suil­la pal­jon ja pää­asias­sa ne oli­vat värik­käi­tä ja kevei­tä. Hayn osas­to oli tänä vuon­na tosi ener­gi­nen ja raik­kaan väri­nen. Jos olet raik­kaan sisus­tuk­sen ystä­vä, niin näil­lä Hayn metal­li­sil­la huo­ne­ka­luil­la saat piris­tä­vää lisää sisus­tuk­see­si. Ja mik­sei näi­den parik­si vah­va sei­nän väri, niin kuin Hay on käyt­tä­nyt osas­tol­laan.

Ja tämä kir­peän orans­si, sylei­lyyn kut­su­va, peh­meä noja­tuo­li on nimel­tään Big Hug. Se on Suo­mi 100-kalus­te­muo­toi­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja ja Iskun tuo­tan­nos­sa. Iskun osas­tol­la osal­lis­tuin kil­pai­luun, jos­sa tämän voi voit­taa omak­seen ja minul­la on kuti­na, että onni suo­sii täl­lä ker­taa…

NORR11

Fre­de­ricia

 

Nämä keväi­set ja iha­nan väri­set tar­joi­lu­pöy­dät ja tuo­lit hur­maa­vat kevey­del­lään ja moni­käyt­töi­syy­del­lään. Sopi­si­vat mie­les­tä­ni niin sisäl­le kuin ulos. Nämä näyt­täi­si­vät kyl­lä söpöil­tä teras­sil­la tai par­vek­keel­la. Ja kah­vi ja crois­sant mais­tui­si­vat tai­vaal­li­sel­ta aamuau­rin­gon pais­tees­sa, kun näil­lä istus­ke­li­si.

Lam­paan­tal­ja

Lund­ber­gin pen­kis­sä on sitä jotain. Sopi­si­ko vaik­ka tak­ka­huo­nee­seen tai mökil­le keveäk­si soh­vak­si?

Maze

Lund­berg

Peh­meä ja läm­min lam­paan­tal­ja sopii meil­le tän­ne kyl­mään poh­jo­laan ja tuo hiu­kan mök­ki­fii­lis­tä sisus­tuk­seen. Ei has­sum­pi pari­va­lin­ta metal­li­sen pik­ku­pen­kin kans­sa etei­seen tai laa­duk­kaan pui­sen jak­ka­ran peh­mus­tee­na.

Täs­sä pie­ni kat­taus Tuk­hol­man mes­su­jen antiin. Seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa hiu­kan lisää mie­len­kiin­toi­sia muo­toi­lu-uutuuk­sia.

Kir­pei­tä ja aurin­koi­sia pak­kas­päi­viä toi­vo­tel­len, -Ulla­mai­ja-

 

Habi­ta­re 2016-mes­su­tär­pit

Habi­ta­re 2016-mes­su­tär­pit

Tämän vuo­den Habi­ta­re-mes­sut ovat jo pyö­räh­tä­neet käyn­tiin koval­la tohi­nal­la. Odo­tan­kin innol­la, että pää­sen huo­men­na kork­kaa­maan mes­sut ja naut­ti­maan teke­mi­sen mei­nin­gis­tä ja posi­tii­vi­ses­ta ener­gias­ta. Luu­len, että tämän vuo­den mes­sut tun­tu­vat myös­kin sii­nä suh­tees­sa eri­tyi­sil­tä, että olen siel­lä ensi ker­taa niin sano­tus­ti sisäl­lä, eli töis­sä mes­suil­la. Kova oli hin­ku pääs­tä teke­mään tämä pos­taus teil­le, vaik­ka tun­tuu­kin tämä viik­ko hiuk­ka­sen kii­rei­sel­tä. Haluan esi­tel­lä teil­le joi­tain tutus­tu­mi­sen arvoi­sia mes­su­koh­tei­ta, jot­ka itseä­ni­kin kovas­ti kiin­nos­taa.

Tähän allas­ka­lus­te­ko­ko­nai­suu­teen tutus­tuin vii­me per­jan­tai­na, käy­des­sä­ni Kyl­py­huo­ne­kes­kuk­ses­sa aamiai­sel­la, joka oli jär­jes­tet­ty osa­na Hel­sin­ki Design week-tapah­tu­maa. Siel­lä esi­tel­tiin kyl­py­huo­nei­den 6 kuu­min­ta tren­diä. Niis­tä pos­taus tuon­nem­pa­na.
Tämän ema­li­sen altaan on suun­ni­tel­lut Ant­ti Nur­mes­nie­mi vuon­na 1979 ja tämän vuo­den uutuus on altaan ympä­ril­le raken­net­tu Modu­la-sar­ja. Tämä Tema­lin tuo­tan­nos­sa ole­va sar­ja on kyl­lä moder­nia ret­roa par­haim­mil­laan. Niin­hän sii­nä kävi, että allas­ka­lus­te­sar­ja valit­tiin Habi­ta­re-mes­suil­la toi­mit­ta­jien tusi­naan. Eli toi­mit­ta­jat valit­se­vat mes­su­jen 12 paras­ta tuo­tet­ta ja tämä Modu­la-sar­ja oli yksi menes­ty­neis­tä. Ja muu­ten ihan mah­ta­va mate­ri­aa­li tuo ema­li. Lait­ta­kaa­pa kor­van taak­se!
Modu­la-sar­jan voit bon­ga­ta suo­ma­lai­sen työn lii­ton osas­tol­ta KOTI ja se on yksi mes­su­jen suu­rim­mis­ta osas­tois­ta. KOTI on yli 60 suo­ma­lai­sen yri­tyk­sen yhteis­työ­nä syn­ty­nyt osas­to ja se halu­aa tuo­da esiin suo­ma­lais­ta suun­nit­te­lua, val­mis­tus­ta ja mate­ri­aa­le­ja. Näin se halu­aa edis­tää suo­ma­lai­sen työn arvos­tus­ta. KOTI näh­tä­vä­nä osas­toil­la 6h109 ja 6k109.

 

Mam­mut­ti­ko­ti on val­mis­ta­nut täl­lai­sen mas­sii­vi­hir­si­sen Olo­ko­don ja se on näh­tä­vis­sä koko­nai­suu­des­saan Habi­ta­re-mes­suil­la osas­tol­la 6m89. Olo­ko­to tuo kai­va­tun vaih­toeh­don pie­na­sun­to­mark­ki­noil­le, sil­lä raken­nus toi­mi­te­taan täy­sin val­mii­na. Sen saa myös halu­tes­saan val­miik­si sisus­tet­tu­na. Valais­tuk­sen tähän Olo­ko­toon on toteut­ta­nut Dream­led, jon­ka mai­nioi­hin ledi­va­lais­tus­tuot­tei­siin olen saa­nut tutus­tua useis­sa koh­teis­sa­ni.

Ses­sak on por­voo­lai­nen per­hey­ri­tys ja se on toi­mi­nut jo 30 vuot­ta tuo­den valoa tähän pime­ään poh­jo­laan. Ses­sa­kil­la on aina lois­ta­vat mes­suo­sas­tot ja hei­dän valai­sin­va­li­koi­man­sa on laa­ja. Ses­sak käyt­tää pal­jon suo­ma­lai­sia muo­toi­li­joi­ta, mm. Lau­ra Väre, Juho Pasi­la, Mat­ti Syr­jä­lä ja Kas­per Nyman. Jos haluat tie­tää, että mikä on todel­la tren­di­käs­tä valai­si­mis­sa, niin kan­nat­taa poi­ke­ta Ses­sa­kin osas­tol­la 6h148. Esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon tren­dik­käis­tä valai­si­mis­ta savun­har­maa lasi­va­lai­sin San­ni ja mat­ta sini­nen riip­pu­va­lai­sin Win­ner. Kovas­sa huu­dos­sa ovat myös mat­ta mes­sin­ki ja kul­ta valai­sin­sä­vyi­nä ja ‑mate­ri­aa­lei­na.

Vii­mei­se­nä, mut­tei vähäi­sim­pä­nä esit­te­lys­sä oman yhdis­tyk­se­ni osas­to Sis­sa­rit ja mei­dät löy­dät osas­tol­ta 3e30. Tar­joam­me ilmais­ta sisus­tus­neu­von­taa mes­suil­la. Voit vara­ta ilmai­sen 20 minuu­tin sisus­tus­kon­sul­taa­tio­ajan asian­tun­te­vil­ta sisus­tus­suun­nit­te­li­joil­ta. Osal­lis­tu ihmees­sä myös arvon­taan, jol­la voit voit­taa sisus­tus­suun­nit­te­li­jan kotii­si.
Olet­ko kos­kaan aja­tel­lut, mil­lai­nen voi­ma­va­ra on täl­lai­nen moni­päi­nen suun­nit­te­li­ja­jouk­ko, joka on yhdis­tä­nyt voi­man­sa? Kai­kil­la meil­lä on vah­vuu­tem­me ja on ihan lois­ta­vaa, että voim­me aut­taa ja neu­voa toi­siam­me sekä jakaa tie­to­tai­toa. Olem­me saa­neet myös teh­tä­viä hoi­det­ta­vak­sem­me mes­suil­la ja mei­dän suun­nit­te­li­joi­tam­me löy­dät niin mes­suop­pai­na kuin ohjel­ma­la­val­la ker­to­mas­sa ajan­koh­tai­sis­ta sisus­tusuu­ti­sis­ta.
Tääl­tä voit käy­dä luke­mas­sa päi­vä­koh­tai­set ohjel­mat mes­suil­la.
Itse olen mes­suil­la Sis­sa­reit­ten osas­tol­la sisus­tus­neu­vo­ja­na lau­an­tai­na 10.9. klo:10–14 ja sun­nun­tai­na 11.9. joh­da­tan tei­dät valais­tuk­sen maa­il­maan klo:14.

Muka­via mes­su­het­kiä teil­le kai­kil­le! Näh­dään Habi­ta­res­sa.

Kuvat Ses­sak, Mam­mut­ti­ko­ti, Ulla­mai­ja Sep­pä ja Joni­ta Raik­ko