Jou­lu tulee pian ‑lemp­pa­ri­kaup­pa Pen­tik

Jou­lu tulee pian ‑lemp­pa­ri­kaup­pa Pen­tik

 

 

Minun joka­vuo­ti­nen jou­lu­kaup­pa­ni on ehdot­to­mas­ti Pen­tik. Pen­ti­kil­lä käyn­ti saa ins­pi­raa­tio­ni rul­laa­maan, jou­lun odo­tuk­sen tun­tu­maan kut­kut­ta­val­ta, sisus­tus­sor­met syy­hyä­mään ja tuo ripauk­sen poh­joi­sen tun­tua tän­ne ete­lään. Pen­ti­kin jou­lu­tuot­teis­sa on pal­jon poroai­hei­ta ja lap­pa­lai­nen muo­to­kie­li on vah­vas­ti esil­lä teks­tii­leis­sä ja muis­sa sisus­tus­tuot­teis­sa. Sil­lä onhan Pen­tik Posio­lai­nen yri­tys ja itse­kin poh­joi­sen kas­vat­ti­na tun­nen näin jou­lun aikaan nos­tal­gi­sen vireen nos­ta­van pää­tään lap­suu­den jou­lui­hin.

 

Huo­maat­ko, että tänä vuon­na jou­lun kynt­ti­lät ovat värik­käi­tä, niin kuin on sisus­tus­kin alka­nut kään­ty­mään värik­kyy­den suun­taan? Nämä Pen­ti­kin kynt­ti­lät ovat vaan niin syö­tä­vän iha­nia. Upea muo­to­kie­li yhdis­tet­ty­nä pit­kään paloai­kaan. Täs­tä syys­tä jou­lun kynt­ti­lä­ni ovat vii­mei­set vuo­det olleet ehdo­ton­ta Pen­tik­kiä. Hur­maa­via nämä käpy- ja naru­kynt­ti­lät, vai mitä?

Olen fanit­ta­nut Pen­ti­kin huo­pai­sia kai­ta­lii­no­ja ja tablet­te­ja jo kau­an. Ne ovat niin help­po­hoi­toi­sia ja moni­käyt­töi­siä. Nyt oli vali­koi­miin tul­lut huo­pai­set ikku­na­ko­ris­teet. Nämä tart­tui meil­le mukaan. Jos­pa nämä säi­lyi­si­vät vuo­des­ta toi­seen, toi­sin kuin pape­ri­ver­siot.

Tyy­li­käs ja elee­tön poro­tuik­ku­kup­pi

 

Tämän vuo­den jou­lu­kat­taus on sini­nen ja hopea ja lasi teke­vät sii­tä juh­la­van. Ei ole has­sum­pi. Onhan sini­nen väri ollut tänä vuon­na vah­vas­ti esil­lä sisus­tus­maa­il­mas­sa, joten mik­sei jou­lun väri­kin voi­si vaih­teek­si olla sitä. Tai nyt aina­kin itse­näi­syys­päi­vän kat­tauk­seen…

Kau­niis­ti paka­tut lah­ja­tuot­teet teke­vät lah­jan osta­mi­sen ja anta­mi­sen hel­pok­si.

 

Nämä puo­luk­kai­set jou­lu­tuot­teet upean kyl­läi­sis­sä jou­lusä­vyis­sä

Minun tämän iltai­nen keit­tiön jou­lu­tun­nel­ma syn­tyi Pen­ti­kin tum­man­pu­nai­ses­ta huo­pa­kai­ta­lii­nas­ta, val­keis­ta eri­muo­toi­sis­ta kynt­ti­löis­tä ja mus­tas­ta koris­te­ki­vi­ra­kees­ta.
Tun­nel­mal­lis­ta jou­lu­na­lusai­kaa teil­le luki­ja­ni.


“Jou­lu loih­tii tai­ka­sau­val­laan
ihmeel­li­sen sadun­pii­rin
yli koko maa­nää­ren
ja kaik­ki on kau­niim­paa
ja peh­meäm­pää”
     ‑Nor­man Vincent Pea­le
Piha­mö­kin somis­tus well­ness-iltaan

Piha­mö­kin somis­tus well­ness-iltaan

Asiak­kaal­la­ni on val­ta­van upea, lukuis­ten peren­na­penk­kien värit­tä­mä iso tont­ti. Heil­lä on ollut myös tilaa toteut­taa kesä­mök­ki ja lam­pi omas­sa pihas­saan, jos­ta me monet vain haa­vei­lem­me. Piha­mök­ki on raken­net­tu muu­al­ta tuo­dus­ta van­has­ta hir­si­ta­lon run­gos­ta. Lam­pi on itse kai­vet­tu. Sen yhtey­teen on raken­net­tu pie­ni hiek­ka­ran­ta ja lai­tu­ri. Lam­men ran­nal­la on myös piha­sau­na ja pal­ju.
Paik­ka on juu­ri oival­li­nen pien­ten tilai­suuk­sien ja juh­lien jär­jes­tä­mi­seen. Käyn­kin heil­lä aina välil­lä teke­mäs­sä pie­niä somis­tuk­sia. Oli sit­ten kysees­sä joko piha­mö­kin kas­vo­jen koho­tus tai itse pää­ta­lon juh­la­vam­pi look­ki, olen mie­lel­lä­ni käy­tet­tä­vis­sä.

Täl­lä ker­taa kysees­sä oli työ­po­ru­kal­le jär­jes­tet­tä­vä well­ness-ilta. Oli siten toi­vot­ta­vaa saa­da mökin ilmet­tä raik­kaam­mak­si, jot­ta ilta oli­si oikein onnis­tu­nut.
Kesä onkin oikein muka­va ajan­koh­ta somis­tus­ten teke­mi­seen, kos­ka luon­to tar­jo­aa niin pal­jon kas­ve­ja hie­no­jen kuk­ka-ase­tel­mien teke­mi­seen. Var­sin­kin täs­sä pihas­sa mah­ta­vat peren­nat hel­pot­ti­vat työ­tä­ni.

Mök­ki alku­te­ki­jöis­sään

Somis­tee­na käy­tin tork­ku­peit­to­ja, Annon Pan­do­ra-mat­toa ja Annon säi­ly­tys­ko­re­ja. Salon­ki-pöy­tä­lii­na ja pyö­reä tablet­ti Pen­ti­kil­tä

Sen­kin pääl­lä olleet hifi-lait­teet pii­lo­tet­tiin ja pöy­tään lai­tet­tiin kuk­ka­kimp­pu ja kynt­ti­löi­tä. Iso lasi­mal­jak­ko ja mat­to myös somis­tus­ta­va­raa

 

 

Tavoit­tee­na somis­tuk­ses­sa oli­kin teh­dä työ vähäl­lä vai­val­la ja pie­nel­lä tava­ra­mää­räl­lä. Pöy­tä­lii­na­kan­kai­na käy­tin Pen­ti­kin Salonki‑, Kas­vio- ja Sade­met­sä­kan­kai­ta. Mal­jak­ko­ve­si otet­tiin lähei­ses­tä lam­mes­ta,
mikä teki­kin vedes­tä “ei niin kau­niin” rus­keh­ta­vaa. Kukat poi­mit­tiin pihal­ta.

 

 

Lam­pi on itse raken­net­tu pie­nel­la bud­je­til­la ja vai­van­näöl­lä, mut­ta sil­ti sii­tä on saa­tu todel­la vie­hät­tä­vä ja piha­pii­riin sopi­va

 

 

Ei ne kos­kaan pie­net apu­lai­set ole pahas­ta ja täl­lä ker­taan minul­la oli työ­keik­kaa ilos­tut­ta­mas­sa pie­net tyt­tö­ni. Heis­tä oli oiva apu mal­ja­koi­den täyt­tä­mi­ses­sä ja kuk­ka­kimp­pu­jen poi­mi­ses­sa, vaik­ka­kin lam­men nui­ja­päät vei­vät suu­rim­man huo­mion.

Teras­si alku­te­ki­jöis­sään

 

Mal­ja­kot ja Hartwall-laa­ti­kon sain talon­väel­tä. Ne elä­vöit­tä­vät ryh­mää kivas­ti ja Kas­vio-pöy­tä­lii­na rai­kas­taa

 

Sini­nen väri sopii mai­nios­ti hir­ren kans­sa. Somis­tee­na kupa­ri­set ja lasi­set kynt­ti­lä­ki­pot. Iso pos­lii­ni­vaa­si talon­väen oma.

 

 

Raa­nun parik­si toin omia viher­kas­ve­ja

Muka­vaa hel­le­viik­koa kai­kil­le!