Hur­maa­va kesä­hu­vi­la Lil­lan ‑koke­muk­se­na Airbnb

Hur­maa­va kesä­hu­vi­la Lil­lan ‑koke­muk­se­na Airbnb

Tämän­ke­säi­nen per­heem­me kesä­lo­ma­reis­su suun­tau­tui Taa­lin­teh­taal­le, Kemiön­saa­reen ja siel­lä iki-iha­naan hir­si­hu­vi­la Lil­la­niin. Useas­ti olen Ruot­sin ris­tei­lyl­lä olles­sa­ni ihail­lut lai­van kan­nel­ta Turun saa­ris­toa. Jo kevääl­lä pää­tin, että nyt on aika tutus­tua Saa­ris­to-Suo­meen. Googlet­ta­mal­la sil­mii­ni sat­tui Airbnb:n ilmoi­tus täs­tä hur­maa­vas­ta huvi­las­ta meren­ran­nal­la. Airbnb on ollut minul­le aivan uusi tut­ta­vuus. Nyt huo­ma­sin, että sehän onkin aivan lois­ta­va mah­dol­li­suus saa­da vuo­kral­le per­soo­nal­li­sia kote­ja koh­tuu­hin­taan. Samal­la pää­set tutus­tu­maan eri­lai­siin sisus­tus­tyy­lei­hin ja tun­nel­miin, näet uusin sil­min koti-Suo­mea, jos nyt puhu­taan vuo­krauk­ses­ta Suo­men puo­lel­la. Airbnb on maa­il­man­laa­jui­nen ja monet­han tätä har­ras­taa­kin käy­des­sään ulko­mail­la. Koke­muk­sem­me vuo­krauk­ses­ta oli tosi posi­tii­vi­nen ja sik­si haluan­kin esi­tel­lä teil­lä Lil­la­nia ja kehua Taa­lin­teh­das­ta loma­koh­tee­na.

Taa­lin­teh­taal­le ja Lil­la­niin pääs­tyäm­me mei­tä vas­taa­not­ti Saa­ris­to-Suo­men aina aurin­koi­nen sää, talon iloi­nen omis­ta­ja Sari, tuok­su­vat tuo­reet ruusut ja niin söpö ruu­tuik­ku­nai­nen hir­si­hu­vi­la 1700-luvul­ta. Taa­lin­teh­taan van­him­mat raken­nuk­set ovat 1700-luvul­ta ja tämä Lil­lan on yksi niis­tä sel­lai­sis­ta. Talo on tuo­tu Hiit­tis­ten saa­rel­ta 1730-luvul­la ja jos­sa se oli jo aiem­min raken­net­tu. Lil­la­nis­ta auke­aa näky­mä merel­le ja tun­nel­ma on rau­hoit­ta­va. Lil­la­nis­sa oli aivan iha­naa puh­tau­den ja raik­kau­den tun­tu, vaik­ka talo on tosi van­ha. Talo on sisus­tet­tu van­haa kun­nioit­taen, van­haa hirt­tä on jätet­ty upeas­ti esiin, väri­maa­il­ma on tosi hil­lit­ty ja pie­niä, kau­nii­ta yksi­tyis­koh­tia on talos­sa pal­jon. Täy­del­lis­tä lomai­lua; sees­tei­nen tun­nel­ma ja meren tuok­su.

Van­ha hir­si itses­sään on jo sisus­tuse­le­ment­ti ja sen rin­nal­la kan­nat­taa käyt­tää puh­tai­ta muo­to­ja ja hil­lit­ty­jä sävy­jä. Täs­sä kodis­sa tun­nel­maa lisä­si aito­jen mate­ri­aa­lien käyt­tö, joka kun­nioit­taa van­han talon his­to­ri­aa. Talos­ta löy­tyi tosi pal­jon haus­ko­ja sisus­tusi­deoi­ta. Mie­les­tä­ni itse teh­ty ker­ros­sän­ky on aivan ihas­tut­ta­va. Saa­ris­to­lais­hen­keä vain lisää, että ikku­nas­ta on oikeas­ti meri­nä­kö­ala. Ja vaa­lea­sä­vyi­nen makuu­huo­ne on kuin utui­nen hen­käys höy­hen­lamp­pui­neen ja traak­ki­pui­neen.

Niin kuin jo mai­nit­sin Lil­la­nin kau­niis­ta yksi­tyis­koh­dis­ta, niin täs­sä joi­tain esi­merk­ke­jä. Elee­tön Block-valai­sin ja kiil­to­val­koi­nen senk­ki van­haa hir­si­sei­nää vas­ten, toi­mii. Ras­kaa­na ole­van nai­sen tor­so, kiil­tä­vä, mahon­ki­nen pia­no ja hir­si­sei­nä. Tämä­kin on lois­ta­va yhdis­tel­mä. Kui­vu­nut oksa valai­si­men pääl­lä on haus­ka yksi­tyis­koh­ta. Myös­kin val­koi­nen Arrow-ripus­tin ja val­koi­sek­si maa­lat­tu oksa näyt­tä­vät lois­ta­val­ta paril­ta van­haa hir­si­sei­nää vas­ten.

Vaik­ka Taa­lin­teh­taal­la itses­sään onkin pal­jon his­to­ri­aa ja näh­tä­vää, me teim­me ret­ken tosi mie­len­kiin­toi­seen paik­kaan. Kemiön­saa­res­sa sijait­see Amos Anders­so­nin itsel­leen kesä­pai­kak­seen vuon­na 1927 hank­ki­ma Söderlång­vi­kin kar­ta­no. Kar­ta­non pää­ra­ken­nuk­ses­sa on toi­mi­nut vuo­des­ta 1965 tai­de- ja hen­ki­lö­his­to­rial­li­nen museo. Söderlång­vik on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta ome­nan­tuot­ta­jis­ta ja ome­na­tar­has­sa on yli 20 000 eri lajik­kei­den ome­na­puu­ta. Kar­ta­nos­sa sat­tui ole­maan juu­ri kon­sert­ti, joten sisäl­le emme pääs­seet tutus­tu­maan, mut­ta puu­tar­has­sa, ran­nas­sa, myy­mä­läs­sä ja piha­pii­rin raken­nuk­sis­sa riit­ti kyl­lä kat­sel­ta­vaa ja ihme­tel­tä­vää. Erääs­tä piha­ra­ken­nuk­ses­ta löy­tyi myös val­ta­va kokoel­ma kar­ta­non van­ho­ja kul­ku­pe­le­jä, kär­ry­jä, rat­tai­ta, reke­jä ja ome­nan­tuo­tan­nos­sa käy­tet­ty työ­ka­lu­ja. Voin vain sanoa, että tilan ome­na­hil­lo ja ome­na­me­hul­la teräs­tet­ty gra­no­la oli­vat tai­vaal­li­sen hyvää. Nii­tä tart­tui myös kotiin­vie­mi­sek­si.

Tar­jo­si­han reis­su myös kau­nii­ta mai­se­mia, kalas­tus­ta, venei­lyä ja upei­ta aurin­gon­las­ku­ja. Reis­su kan­nat­ti ja yksi saa­ri tuli val­loi­tet­tua. Museo­vi­ras­to on mää­ri­tel­lyt Taa­lin­teh­taan his­to­rial­li­sen teol­li­suusa­lu­een val­ta­kun­nal­li­sek­si mer­kit­tä­väk­si raken­ne­tuk­si kult­tuu­riym­pä­ris­tök­si. Jos ajat­te­let, että vie­tät yötä 300 vuot­ta van­has­sa, idyl­li­ses­sä hir­si­hu­vi­las­sa meren ran­nal­la ja ympä­ril­lä­si on his­to­rial­lis­ta kult­tuu­riym­pä­ris­töä, niin voit arva­ta, että loma­si on iki­muis­toi­nen.

Kaik­ki sujui lois­ta­vas­ti siis Airbnb:n kaut­ta ja olim­me tyy­ty­väi­siä lomaam­me. Ei voi muu­ta kuin suo­si­tel­la Airbnb:tä help­po­na ja luo­tet­ta­va­na vuo­kra­nan­ta­ja­na, iha­naa Lil­la­nin yöpy­mis­paik­ka­na ja Taa­lin­teh­das­ta lomai­lu­koh­tee­na.

Iha­naa ja toi­vot­ta­vas­ti aurin­kois­ta kesän­jat­koa kai­kil­le.

-Ulla­mai­ja-

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?

Pie­niä kesä­reis­su­ja

Pie­niä kesä­reis­su­ja

Kesä­lo­mat alkaa suu­rim­mal­la osal­la ole­maan jo taka­na­päin, mut­ta het­kek­si voi vie­lä pala­ta kesä­lo­ma­tun­nel­miin. Haluan täs­sä esi­tel­lä muu­ta­man mie­len­kiin­toi­sen kesä­lo­ma­koh­teen, jois­sa lap­si­per­he voi päi­vän­sä viet­tää ilman kal­lii­ta sisään­pää­sy­mak­su­ja. Ja mis­sä viih­tyy sekä aikui­set että lap­set. Aina­kin mei­dän per­hees­sä meil­lä kai­kil­la oli niin muka­vaa ja sää­kin suo­si.

Mar­ke­tan­puis­to

 

Lin­tu­bon­ga­ri Mar­ke­tan­puis­tos­sa

 


Ensim­mäi­se­nä esit­te­lys­sä on Espoos­sa sijait­se­va Mar­ke­tan­puis­to. Mar­ke­tan­puis­to on puu­tar­ha­har­ras­ta­jan ja oma­ko­ti­ra­ken­ta­jan idea­pank­ki ja tapah­tu­ma­puis­to, joka toi­mii myös kiin­nos­ta­va­na ret­ki- ja vir­kis­tys­koh­tee­na. Puis­tos­sa pää­see tutus­tu­maan pihan kas­vei­hin, pin­ta­ma­te­ri­aa­lei­hin sekä kalus­tei­siin ja varus­tei­siin puis­to­mai­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Ja sopi­vas­ti samal­la suun­nal­la sijait­see myös Espoon Ikea. Ikea voi olla sel­lai­se­na liik­keel­le pane­va­na voi­ma­na, joka moti­voi aina­kin nais­väen läh­te­mään sil­le suun­nal­le. Lois­ta­va idea on pur­kaa ener­giat Mar­ke­tan­puis­tos­sa ja suun­na­ta päi­väl­li­sel­le Ike­aan ja vähän shop­pai­le­maan­kin.

Aita­mal­lia nyky­ai­kaan

 

 

Lap­sil­le löy­tyy pari­kin leik­ki­puis­toa

 

Tut­kit­ta­vaa riit­tää

 

Välil­lä voi har­ras­taa muo­to­ku­vaus­ta­kin. Huo­maa taus­tan kol­me eri sävyis­tä havu­puu­ta

 

Laa­toi­tus- ja kivey­si­de­aa piha­ra­ken­ta­jal­le

 

Ehkä täl­lai­set on mun teras­si-istu­tuk­set ensi kesä­nä

 

Hämeen­lin­na

 

Lin­nan­nei­to löy­tyi tykin pääl­tä päi­vä­unil­ta

 

 Toi­nen mie­len­kiin­toi­nen ret­ki­koh­teem­me oli Hämeen­lin­nas­sa sijait­se­va Hämeen lin­na. Seu­raa­van esit­te­ly­teks­tin olen lai­nan­nut tääl­tä;
Hämeen lin­na kuu­luu Suo­men kes­kiai­kai­siin val­ta­kun­nan­lin­noi­hin. Se perus­tet­tiin ole­tet­ta­vas­ti Bir­ger Jaar­lin Hämee­seen teke­män ris­ti­ret­ken jäl­keen 1200-luvun lopul­la. Kes­kia­jan kulues­sa lei­ri­lin­nas­ta raken­net­tiin asuin­lin­na lin­nan­pääl­li­kön käyt­töön. 1700-luvul­la lin­na koro­tet­tiin kol­mi­ker­rok­si­sek­si ja ympä­röi­tiin kehä­muu­ri­ra­ken­nuk­sil­la. Ulkoa­sua hal­lit­see puna­tii­len käyt­tö.
Hämeen lin­nas­sa ja sitä ympä­röi­vis­sä kehä­muu­ri­ra­ken­nuk­sis­sa toi­mi van­ki­la vuo­si­na 1837–1972. Van­ki­la­käy­tös­tä luo­vut­tiin vähi­tel­len. Val­tio aloit­ti vuon­na 1953 lin­nan tut­ki­mus- ja res­tau­roin­ti­työt, jot­ka saa­tiin pää­tök­seen vuon­na 1988. Pää­lin­naa esi­tel­lään nyky­ään his­to­rial­li­se­na muis­to­merk­ki­nä.
Hämeen lin­na ympä­ris­töi­neen on ainut­laa­tui­nen kult­tuu­ri- ja raken­nus­his­to­rial­li­nen koko­nai­suus, johon kuu­lu­vat lin­nan ja kan­ta­kau­pun­gin väli­nen puis­to­vyö­hy­ke sekä lin­nan kasar­mia­lue. Mai­se­ma­ko­ko­nai­suu­den olen­nai­sia osia ovat lisäk­si Kau­pun­gin­puis­to ja Aulan­gon ran­ta­nä­ky­mät.

Upeat oli mai­se­mat ja his­to­rian havi­na oli käsin­kos­ke­tel­ta­vis­sa

 

On sii­nä saa­nut muku­la­ki­viä napu­tel­la

 

Van­ki­tyr­män sei­nien kolot sai­vat mie­li­ku­vi­tuk­sen liik­keel­le mah­dol­li­ses­ta pako­y­ri­tyk­ses­tä

 

Onko­han ihka oikea rita­ri tätä haar­nis­kaa kan­nel­lut

 

Muka­vat oli kii­pei­ly- ja juok­su­maas­tot

 

 

Aulan­gon upeat ran­ta­nä­ky­mät

 

 

Suo­men­lin­na
 
Vii­mei­se­nä, mut­tei vähäi­sim­pä­nä tulee oma suo­sik­ki­ni Suo­men­lin­na. Sen his­to­rias­ta lai­naus tääl­tä
Suo­men­lin­na (ruots. Svea­borg) on Hel­sin­gin edus­tal­la sijait­se­va meri­lin­noi­tus. His­to­rial­li­se­na muis­to­merk­ki­nä ja näh­tä­vyy­te­nä sen kult­tuu­ril­li­nen arvo on mer­kit­tä­vä, ja se on vah­va osa Hel­sin­gin iden­ti­teet­tiä. Suo­men­lin­nan raken­nus­työt aloi­tet­tiin vuon­na 1748 ja se tun­net­tiin vuo­teen 1918 asti ruot­sin­kie­li­sen nimen­sä Svea­borg mukaan Via­po­ri­na. Suo­men­lin­na lii­tet­tiin vuon­na 1991 Unesconmaa­il­man­pe­rin­tö­luet­te­loon.
Suo­men­lin­na on Suo­men suo­si­tuim­pia mat­kai­lu­koh­tei­ta. Lin­noi­tuk­ses­sa on vuo­sit­tain sato­ja tuhan­sia kävi­jöi­tä; vuon­na 2013 teh­ty kävi­jäen­nä­tys oli 828 000 vie­rai­li­jaa.
 
 
 
Suo­men­lin­nas­sa hur­maa saa­ren moni­puo­li­suus ja laut­ta­mat­ka tuo aina reis­suun oike­aa mat­ka­fii­lis­tä. Se, että saa­ri on asut­tu, tekee Suo­men­lin­nas­ta todel­la vie­hät­tä­vän. Asuk­kaat ilos­tut­ta­vat turis­te­ja koris­te­le­mal­la ikku­na­lau­tan­sa run­saas­ti, kuten yllä ole­vis­ta kuvis­ta näkyy. Saa­rel­la on pal­jon näh­tä­vää ja meri on joten­kin tosi läs­nä.

-Hups, min­ne se sis­ko kato­si?

 

-Löy­tyi niin kiva hämp­pis­port­ti, että läpi oli men­tä­vä kat­so­maan iha­naa pihaa.

 

Rai­kas suih­ku vir­kis­tää ja leh­ti­puun havi­na rau­hoit­taa

 

Toi­vot­ta­vas­ti vie­lä säät suo­si­vat ja saa­daan naut­tia läm­pi­mis­tä 
ja iki­muis­toi­sis­ta kesä­päi­vis­tä pit­kään!