Romu­ro­man­tiik­kaa  ja kesä­juh­lia

Romu­ro­man­tiik­kaa ja kesä­juh­lia

Kesään kuu­luu ehdot­to­mas­ti juh­lat ja yksi hur­maa­vis­ta nuor­ten juh­lis­ta on rip­pi­juh­lat. Vii­me vii­kon­lo­pun rip­pi­juh­lia olin­kin odot­ta­nut suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la. Yksi syis­tä oli se, että per­heen äiti on into­hi­moi­nen puu­tar­hu­ri ja aivan lois­ta­va tyyp­pi loih­ti­maan romus­ta tai­det­ta. Pihas­ta löy­tyy vil­le­jä luo­muk­sia ja tun­nel­ma on sadun­omai­nen. Tämä puu­tar­ha sijait­see Nur­mi­jär­vel­lä.
Meil­lä oli oikein muka­vaa juh­lies­sam­me iha­naa rip­pi­nuor­ta kau­nii­na kes­ki­ke­sän päi­vä­nä.

 

 

Tämä tun­nel­mal­li­nen por­taik­ko toi­vot­taa vie­raan ter­ve­tul­leek­si Rädyn upe­aan piha­pii­riin

 

Tämä tun­nel­mal­li­nen por­taik­ko toi­vot­taa vie­raan ter­ve­tul­leek­si Rädyn upe­aan piha­pii­riin

 

Laa­toi­tuk­set ovat haus­kas­ti oma­pe­räi­siä ja kiviä on käy­tet­ty pal­jon

 

Pati­noi­tu­neet kuk­ka­ruu­kut tuo­vat kuk­ka­penk­kiin ker­rok­sel­li­suut­ta ja ovat kau­nii­ta yhdis­tet­ty­nä maa­pei­te­kas­vei­hin, kiviin ja kesä­kuk­kiin

 

Per­heen äiti on eri­tyi­ses­ti miel­ty­nyt ruos­tee­seen ja kupa­riin ja nii­tä löy­tyy täl­tä pihal­ta eri muo­dois­saan. Per­heen punai­nen lan­ka pihaa raken­taes­saan on ollut kier­rä­tys­ta­va­roi­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja moni esi­ne on löy­tä­nyt mai­nion uusio­käy­tön. Pati­noi­tu­nut ruos­te­pin­ta on saa­tu yksin­ker­tai­ses­ti jät­tä­mäl­lä esi­ne ulos Suo­men pit­kään ja synk­kään tal­veen. Kevääl­lä on odot­ta­nut esi­mer­kik­si kau­niis­ti ruos­tu­nut lyh­ty luo­vaa puu­tar­hu­ria.

 

 

Van­haan vane­ri­le­vyyn on kerät­ty kau­nis­ta ruos­teis­ta pie­ne­si­neis­töä

 

Naa­pu­rit tun­te­van pihan tyy­lin ja mai­to­tonk­kien taka­na näky­vä pupu oli jätet­ty pihal­le yllä­tys­lah­ja­na

 

Van­ha hara­va­ko­ne on saa­tu syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si rou­van miel­ty­myk­siä arvos­ta­val­ta tut­ta­val­ta

 

Tämä pyö­rä on ehdot­to­mas­ti suo­sik­ki­ni. Mal­li on juu­ri oival­li­nen romu­tai­tee­seen, kori ja lyh­ty tuo­vat kivas­ti van­haa Suo­mi-fil­min tun­nel­maa ja kupa­rin sävy tuo sär­mää

 

Kuin­ka moni ajat­te­li­si lait­taa löy­ly­kau­ho­ja pihan somis­teek­si? Tääl­tä nii­tä löy­tyy. Kau­ho­jen kro­min sävy on mai­nio kont­ras­ti­pa­ri van­ho­jen har­mai­den hei­nä­sei­päi­den kans­sa

 

Juh­lien kes­ki­pis­te oli itse­kin kuin sadus­ta heh­kuen nuo­ruu­den herk­kää kau­neut­ta ja romant­ti­nen huvi­ma­ja oli juu­ri sopi­va taus­ta posee­rauk­sel­le

 

“Edes­sä koko maa­il­ma,
val­mis oot, läh­de ja val­loi­ta!
Muis­tat­han vie­lä sen enke­lin,
jon­ka sun mat­kal­les lähe­tin.”