Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man joka­vuo­ti­set huo­ne­ka­lu- ja valais­tus­mes­sut tar­joa­vat kat­tauk­sen upe­aa tren­di­tie­toa kai­kil­le skan­di­naa­vi­sen sisus­tuk­sen ystä­vil­le. Itse vie­rai­lin mes­suil­la heti ava­jais­päi­vä­nä ja muis­to­na mes­suil­ta jäi kame­raan noin 400 valo­ku­vaa ja run­sain mää­rin uusia sisus­tusi­deoi­ta mie­leen. Mes­sut oli­vat tosi inten­sii­vi­sen väri­set, niin kuin uumoi­lin­kin. Mes­suo­sas­tot oli­vat isot ja lois­te­li­aat sekä kuk­kia ja viher­kas­ve­ja oli run­saas­ti. Poh­jois­mai­nen muo­toi­lu on voi­mis­saan, sen voi tode­ta ja täl­lä het­kel­lä voim­me olla ylpei­tä skan­di­naa­vi­ses­ta sisus­tus­tyy­lis­tä. Se on niin tyy­li­käs­tä, väri­käs­tä ja upean har­mo­nis­ta.

Maan­lä­hei­siä sävy­jä, kuten havun­vih­re­ää, har­maa­ta ja vii­nin­pu­nais­ta näkyi pal­jon sekä utui­sem­pia kevyem­piä sävy­jä kuten nude, kha­ki ja sini­nen täy­den­si­vät sävy­maa­il­maa.

Aidot mate­ri­aa­lit ovat huo­ne­ka­lu­jen, teks­tii­lien ja valai­sin­ten jut­tu tänä vuon­na. Kuten lam­paan­tal­ja istuis­peh­mus­tee­na, mes­sin­ki valai­sin­ten ja pei­lien mate­ri­aa­li­na, mar­mo­ri soh­va- ja sivu­pöy­dis­sä, pel­la­va ja samet­ti kan­kais­sa sekä nah­ka pien­si­sus­tus­tuot­teis­sa. Ja mikä oli­si­kaan parem­pi yhdis­tel­mä luon­non­ma­te­ri­aa­lien kans­sa kuin maan­lä­hei­set sävyt? Aina­kin mes­suil­la sisus­tuk­set näyt­ti­vät täy­del­li­sil­tä.

Täs­sä jutus­sa­ni käyn läpi asioi­ta, jot­ka itseä­ni ilos­tut­ti­vat ja sykäh­dyt­ti­vät näil­lä mes­suil­la. Poi­mi­kaaa ideoi­ta, olkaa hyvä.

Mar­mo­rin mon­ta muo­toa

Mie­les­tä­ni tämä kuva ker­too par­hai­ten näi­den mes­su­jen annin. Mar­mo­ria soh­va­pöy­däs­sä, mes­sin­ki­nen valai­sin, samet­ti­soh­va ja inten­sii­vis­tä vih­re­ää ja olet tren­din yti­mes­sä.

 

Loui­se Roe Copen­ha­ge­nin pien­tuot­teet ilah­dut­ti­vat ja eri­tyi­ses­ti nämä upeat mar­mo­ri­ja­lal­li­set valai­si­met.

 

Ai jai, kun nämä mar­mo­rin sävyt sykäh­dyt­ti­vät. Tämä Johan­so­nin pöy­tä on vaan niin usko­mat­to­man tyy­li­käs.

 

Same­tin paluu

NORR11

NORR11

Home­li­ne

Gubi

Samet­ti tai­taa olla tämän vuo­den soh­va­ma­te­ri­aa­li, jos on usko­mi­nen Tuk­hol­man mes­suan­tia. Näi­tä utui­sen sävyi­siä, yksin­ker­tai­sen muo­to­kie­len omaa­via soh­via näkyi pal­jon. Löy­tyi­si­kö kodis­ta­si tilaa täl­le sina­pin­kel­tai­sel­le tai tomaa­tin­pu­nai­sel­le soh­val­le? Vai olet­ko sitä miel­tä, ettei nämä ihan niin ajat­to­mia valin­to­ja ole? Jul­ki­ti­la­ka­lus­teek­si suo­sit­te­li­sin kyl­lä.

Väriä ja metal­lia

Metal­li­ka­lus­tei­ta näkyi mes­suil­la pal­jon ja pää­asias­sa ne oli­vat värik­käi­tä ja kevei­tä. Hayn osas­to oli tänä vuon­na tosi ener­gi­nen ja raik­kaan väri­nen. Jos olet raik­kaan sisus­tuk­sen ystä­vä, niin näil­lä Hayn metal­li­sil­la huo­ne­ka­luil­la saat piris­tä­vää lisää sisus­tuk­see­si. Ja mik­sei näi­den parik­si vah­va sei­nän väri, niin kuin Hay on käyt­tä­nyt osas­tol­laan.

Ja tämä kir­peän orans­si, sylei­lyyn kut­su­va, peh­meä noja­tuo­li on nimel­tään Big Hug. Se on Suo­mi 100-kalus­te­muo­toi­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja ja Iskun tuo­tan­nos­sa. Iskun osas­tol­la osal­lis­tuin kil­pai­luun, jos­sa tämän voi voit­taa omak­seen ja minul­la on kuti­na, että onni suo­sii täl­lä ker­taa…

NORR11

Fre­de­ricia

 

Nämä keväi­set ja iha­nan väri­set tar­joi­lu­pöy­dät ja tuo­lit hur­maa­vat kevey­del­lään ja moni­käyt­töi­syy­del­lään. Sopi­si­vat mie­les­tä­ni niin sisäl­le kuin ulos. Nämä näyt­täi­si­vät kyl­lä söpöil­tä teras­sil­la tai par­vek­keel­la. Ja kah­vi ja crois­sant mais­tui­si­vat tai­vaal­li­sel­ta aamuau­rin­gon pais­tees­sa, kun näil­lä istus­ke­li­si.

Lam­paan­tal­ja

Lund­ber­gin pen­kis­sä on sitä jotain. Sopi­si­ko vaik­ka tak­ka­huo­nee­seen tai mökil­le keveäk­si soh­vak­si?

Maze

Lund­berg

Peh­meä ja läm­min lam­paan­tal­ja sopii meil­le tän­ne kyl­mään poh­jo­laan ja tuo hiu­kan mök­ki­fii­lis­tä sisus­tuk­seen. Ei has­sum­pi pari­va­lin­ta metal­li­sen pik­ku­pen­kin kans­sa etei­seen tai laa­duk­kaan pui­sen jak­ka­ran peh­mus­tee­na.

Täs­sä pie­ni kat­taus Tuk­hol­man mes­su­jen antiin. Seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa hiu­kan lisää mie­len­kiin­toi­sia muo­toi­lu-uutuuk­sia.

Kir­pei­tä ja aurin­koi­sia pak­kas­päi­viä toi­vo­tel­len, -Ulla­mai­ja-

 

Uusi vuo­si ja uudet sisus­tustren­dit 2017

Uusi vuo­si ja uudet sisus­tustren­dit 2017

 

Nyt, kun on jou­lus­ta sel­vit­ty ja pakat­tu kaa­pin peräl­le ne punai­set lii­nat, ton­tut ja tädil­tä peri­tyt jou­lu­krans­sit, niin on aika siir­tää kat­se kaik­keen uuteen. Täs­sä jutus­sa käsit­te­len vuo­den 2017 sisus­tustren­de­jä ja täs­tä vuo­des­ta on kyl­lä tulos­sa mie­len­kiin­toi­nen. Sen lupaan. Sanoi­sin­ko, että kai­kil­le jotain tai ei nyt ihan mini­ma­lis­til­le tai mus­ta-val­koi­sen ystä­väl­le…
Vih­reä
Vih­reä väri on vah­va­na tänä vuon­na sisus­tuk­ses­sa. Löy­tyi­si­kö mie­lei­nen sävy lime­vih­reän ja sma­rag­din­vih­reän välil­tä ja tes­tai­sit päi­vit­tää koti­si väri­maa­il­man ajan her­mol­le? Jos et ole sei­nää heti maa­laa­mas­sa, niin sma­rag­din vih­reä mal­jak­ko jo ajaa asi­aa tai uusi vih­reä tork­ku­peit­to soh­val­le.

Ruu­tua, rai­taa ja print­te­jä
Nyt on nos­tees­sa raik­kaat tasa­rai­dat, eri­lai­set ruu­tu­ku­viot ja kasa­ri­hen­ki­set prin­tit. Ikean uusi hel­mi­kuus­sa lan­see­rat­ta­va Spridd-mal­lis­to on kyl­lä vil­lin näköi­nen ja ins­pi­raa­tion­sa se on saa­nut musii­kis­ta ja ihmis­ten liik­ku­vuu­des­ta.

Borås­ta­pe­te­rin Gace­ful Living-mal­lis­ton sal­miak­ki­ruu­tu­ku­viois­ta tapet­tia
Photo:Boråstapeter
Tren­di­käs marok­ko­lai­nen, tasa­rai­tai­nen vaa­si
Photo:shop.madesign.fi


Tro­piik­ki ja isot kas­viai­heet
Luu­len­pa, että täna vuon­na et voi olla tör­mää­mät­tä luon­toai­hei­siin teks­tii­lei­hin. Eri­tyi­ses­ti tro­piik­ki ja isot kas­viai­heet ovat pin­nal­la. Kevät­tä kotii­si saat hank­ki­mal­la bro­dee­ra­tun, luon­toai­hei­sen tyy­nyn­pääl­li­sen ja vie­lä puu­te­ri­sin sävyin varus­tet­tu­na.

Photo:Linum

 

Photo:HM Home

 

Photo:HM Home

Bohee­mius
Jos tyk­käät run­saas­ta ja värik­kääs­tä sisus­tus­tyy­lis­tä, nyt on sinun aika­si. Tämä tyy­li hakee ins­pi­raa­tion­sa roman­tii­kas­ta ja impres­sio­nis­ti­ses­ta tai­tees­ta ja se heh­kuu kesän läm­pöä iha­nal­la värik­kyy­del­lään, kir­ja­vuu­del­laan ja run­sau­del­laan.
Ikean Jas­sa-mal­lis­to lan­see­ra­taan maa­lis­kuus­sa ja se edus­taa tätä bohee­min huo­le­ton­ta elä­män­tyy­liä. Sii­hen kuu­luu värik­käi­tä teks­tii­le­jä ja luon­non­kui­dus­ta val­mis­tet­tu­ja huo­ne­ka­lu­ja.
(ylin kuva Ikea)

 

Photo:Ikea

 

Photo:Ikea

Sirous, keveys, luon­non­ma­te­ri­aat
Eri­tyi­ses­ti huo­ne­ka­luis­sa on näh­tä­vis­sä edel­leen tämä jo pin­nal­la ollut tren­di. Huo­ne­ka­lut ovat pää­sään­töi­ses­ti siro­ja ja kevei­tä. Puu­ta ja nah­kaa suo­si­taan mate­ri­aa­lei­na ja eri­lai­sia punos­tek­nii­koi­ta näkee pal­jon.

Kork­ki on ollut suo­sit­tu myös­kin ja sitä on näky­nyt jo jon­kin ver­ran huo­ne­ka­luis­sa. Nyt on kas­va­va­na tren­di­nä sei­nil­le tar­koi­te­tut kork­ki­ma­te­ri­aa­lit.

3D-muo­dot ovat nouse­va tren­di, niin kuin täs­sä sei­nä­kor­kis­sa.
Photo:Art by Cork

 

Photo:Moroso

 

Photo:Moroso

 

Photo:Driade

Itse läh­den hel­mi­kuun alus­sa Tuk­hol­man sisus­tus­mes­suil­le tutus­tu­maan lähem­min vuo­den 2017 tren­dei­hin ja väri­maa­il­maan. Vii­me vuon­na oli aika hem­peät mes­sut, vaik­ka­kin tyk­kä­sin mes­suis­ta tosi pal­jon. Luu­len­pa, että tänä vuon­na näkyy hiu­kan enem­män run­saut­ta ja värik­kyyt­tä.
Muka­vaa ja roh­ke­aa sisus­tus­vuot­ta teil­le kai­kil­le.
‑Ulla­mai­ja-