Vaih­te­lua keit­tiön väli­ti­laan

Vaih­te­lua keit­tiön väli­ti­laan

Olet­ko uusi­mas­sa mök­ki­si keit­tiö­tä tai haluai­sit piris­tys­tä van­haan? Kai­paat­ko vink­ke­jä, kuin­ka uusia keit­tiön väli­ti­la edul­li­ses­ti? Suun­nit­te­let­ko keit­tiö­re­mont­tia asun­too­si ja mie­tit mitä ihmet­tä väli­ti­laan lait­tai­si? Esit­te­len täs­sä jutus­sa­ni kol­me vaih­toeh­toa väli­ti­laan. Nämä ovat hel­pos­ti toteu­tet­ta­vis­sa ja edul­li­sia vaih­toeh­to­ja. Voi­si­ko välil­lä kokeil­la jotain uut­ta pin­noi­tet­ta tai kai­vaa varas­tos­ta vaik­ka kaik­ki van­hat yli­jää­mä­laa­tat ja teh­dä niis­tä haus­kan kokoel­man väli­ti­lak­si?

 

1. Vil­lit laa­tat

 

 

 

Laa­toi­tus­ta on käy­tet­ty väli­ti­las­sa jo kau­an. Oli­han se aikoi­naan jopa yksi har­vois­ta väli­ti­la­vaih­toeh­dois­ta, jota raken­ta­jat ja remon­toi­jat edes osa­si­vat har­ki­tak­kaan. Ensim­mäis­tä taloa raken­taes­sam­me vuon­na 2003 ei tul­lut mie­leen­kään mikään muu väli­ti­la­vaih­toeh­to. Ehkä har­voil­la saat­toi olla väli­ti­las­sa lasi­tus, jon­ka alla oli tapet­tia. No, laa­toi­tus on edel­leen hyvä vaih­toeh­to, kun­han vain huo­leh­tii sau­ma-ainei­den suo­jauk­ses­ta ja pesus­ta aina sil­loin täl­löin. Nämä yllä ole­vat kuvat ovat Ter­ra­vii­val­ta, jos­sa vie­rai­lin tou­ko­kuus­sa Turun reis­su­ni yhtey­des­sä. Ter­ra­vii­va val­mis­taa kaik­ki laat­tan­sa käsi­työ­nä pie­nes­sä laat­ta­teh­taas­saan Turus­sa Kas­ken­ka­dun myy­mä­läs­sään. Näis­tä kuvis­ta huo­kuu iloit­te­lu, jota juu­ri voi laa­toi­tuk­ses­sa har­ras­taa. Keräi­let vaan varas­tos­ta van­hat laa­tat esiin ja pis­te­let säpä­leik­si ja eikun väli­ti­laa uusi­maan.  Minus­ta nämä ovat tosi haus­ko­ja ideoi­ta juu­ri mök­ki­keit­tiöi­hin, sil­lä mökil­lä­hän ei min­kään tar­vi olla niin jus­tiin­sa ja vaka­vaa.

 

Ter­ra­vii­val­la on laa­ja laat­ta­va­li­koi­ma ja väri­vaih­toeh­to­ja on loput­to­miin. Voi­han näi­tä lisäil­lä perus­laa­toi­tuk­seen ilo­pil­kuik­si sin­ne tän­ne ja heti saat elä­vyyt­tä väli­ti­laan. Ter­ra­vii­va val­mis­taa myös suloi­sia astioi­ta, joten kan­nat­taa tutus­tua hei­dän vali­koi­miin­sa.

 

2. Koris­te­pin­noi­te Koli­bri Sand

 

 

 

 

Näis­sä väli­ti­lois­sa on käy­tet­ty pin­noi­te­ai­nee­na Tek­nok­sen Koli­bri San­dia. Se on hyy­te­lö­mäi­nen tuo­te ja hitaas­ti kui­vu­va, näin ollen sitä on help­po työs­tää. Ylem­mäs­sä kuvas­sa on koris­te­pin­noi­te ollut val­kois­ta ja sävy­tys on teh­ty tum­mal­la Tek­nok­sen Super­la­tek­si ‑maa­lil­la pääl­le maa­la­ten. Super­la­tek­si on ohut tuo­te ja sil­lä saat lop­pu­tu­lok­ses­ta enem­män läpi­kuul­ta­van. Super­la­tek­sil­la on erin­omai­sen hyvä pesun‑, kulu­tuk­sen- ja läm­mön­kes­tä­vyys. Tum­mas­sa ei ihan lop­pu­tu­los miel­lyt­tä­nyt ja maa­la­sin väli­ti­lan vie­lä pariin ker­taan. En vaan löy­tä­nyt sii­tä uudem­paa kuvaa.

Alem­mas­sa kuvas­sa väli­ti­la on teh­ty har­maal­la Koli­bri San­dil­la ja pääl­le maa­lat­tu saman­sä­vyi­sel­lä Tek­nok­sen Timant­ti 7‑maalilla, joka on home­suo­jat­tu kos­tean­ti­lan maa­li. Molem­mis­sa väli­ti­lois­sa kuvioin­ti on teh­ty pie­nel­lä telal­la.

 

 

Koli­bri Sand ‑koris­te­pin­noi­te levi­te­tään maa­laus­te­lal­la, sivel­ti­mel­lä tai teräs­las­tal­la. Kuvioin­nin voit teh­dä vapaas­ti esim. pin­noi­te­te­lal­la, kam­mal­la, sivel­ti­mel­lä, har­jal­la tai kumi­las­tal­la. Itse pin­ta­kä­sit­te­lin koris­te­pin­noit­teen jo seu­raa­va­na päi­vä­nä, mut­ta Koli­bri Sand saa­vut­taa lopul­li­sen kal­von­muo­dos­tuk­sen vas­ta n. 4‑viikossa. Sitä ennen ei siis kan­na­ta kau­hea­na alkaa pin­noi­tet­ta  hink­kai­le­maan ja pese­mään, ettei kuvioin­ti kär­si.

 

3. Väli­ti­la­la­mi­naat­ti

 

 

Tämä kuva on mei­dän omas­ta keit­tiös­täm­me. Väli­ti­las­sa on yhte­näi­nen lami­naat­ti­le­vy. Pin­ta näyt­tää aal­to­ku­vioi­sel­ta, mut­ta todel­li­suu­des­sa se on pin­nas­ta tasai­nen. Levys­sä pääl­li­mäi­se­nä on läpi­nä­ky­vä kulu­tus­ker­ros ja sen alla on pai­na­mal­la aikaan saa­tu kuvio­kal­vo. Väli­ti­la­la­mi­naa­tit voi­vat olla n. 3–4 mm vah­vaa Iki-läpi­la­mi­naat­tia tai lami­naa­til­la pin­noi­tet­tua las­tu­le­vyä. Lami­naat­ti kes­tää hyvin kulu­tus­ta ja on todel­la help­po­hoi­toi­nen. Vain kos­tea­pyy­hin­tä riit­tää hoi­dok­si.

 

Ensi vii­kol­la alkaa Mik­ke­lis­sä upeat Asun­to­mes­sut. Kan­nat­taa käy­dä tsek­kaa­mas­sa mis­sä men­nään raken­ta­mi­sen ja sisus­ta­mi­sen saral­la. Voit­han ottaa tee­mak­si vaik­ka eri­lai­set keit­tiön väli­ti­la­vaih­toeh­dot ja var­mas­ti löy­dät pal­jon haus­ko­ja ideoi­ta. Toi­vo­taan, että ilmat täs­tä vie­lä läm­pe­nee ja saa­da valoa sekä läm­pöä varas­toon ja pääs­tään naut­ti­maan kesäs­tä oikein kun­nol­la. Iha­nia kesä­päi­viä kai­kil­le!

-Ulla­mai­ja-

 

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?