Sisus­tusuu­ti­sia Tuk­hol­man mes­suil­ta 2018

Sisus­tusuu­ti­sia Tuk­hol­man mes­suil­ta 2018

Ter­vei­set joka­vuo­ti­sil­ta Tuk­hol­man huo­ne­ka­lu- ja valais­tus­mes­suil­ta rak­kaat luki­ja­ni. Eili­nen päi­vä vie­räh­ti rat­toi­sas­ti aina yhtä hur­maa­vil­la mes­suil­la. Olo on vir­kis­ty­nyt ja ins­pi­roi­tu­nut, onhan Tuk­hol­man mes­sut aina niin tyy­lik­käät ja hie­nos­tu­neet.

Mes­suo­sas­tot ovat isot ja nii­hin on todel­la panos­tet­tu. Ruot­sin hel­mi­kui­set mes­sut kerää­vät desig­na­lan toi­mi­jat yhteen ja mes­su tar­jo­aa laa­jan kat­tauk­sen ajan­koh­tai­siin ilmiöi­hin. Mil­tä­kö mes­suil­la sit­ten näyt­ti ja mis­sä men­nään sisus­tuk­sen saral­la Skan­di­na­vias­sa, sii­tä ker­ron täs­sä pos­tauk­ses­sa. Käyn tren­dit ylei­ses­ti läpi kuvien kaut­ta. Nyt en kes­ki­ty val­mis­ta­jiin ja yksi­tyis­koh­tiin. Olkaa hyvä ja ihas­tel­kaa maan­lä­hei­syy­den tule­mis­ta.♥

 

 

Tämän vuo­den mes­sut oli­vat todel­la maan­lä­hei­set ja kau­niis­sa mer­ki­tyk­ses­sä sanot­tu­na eleet­tö­mät. Mil­lään ei koreil­la, huo­ne­ka­lut ovat mata­lia ja suo­ra­vii­vai­sia. Sävyt ovat utui­sia ja peh­mei­tä sekä pin­nat mat­tai­sia. Mate­ri­aa­leis­sa lois­taa edel­leen samet­ti, mar­mo­ri, mes­sin­ki ja uudem­pa­na tuli­ja­na maa­lat­tu metal­li. Rahit ja day­be­dit ovat suo­sit­tu­ja.

 

 

Pyorei­tä ja kaa­re­via muo­to­ja näkyi pal­jon soh­va­pöy­dis­sä, valai­si­mis­sa, raheis­sa, pei­leis­sä, ovi­au­kois­sa ja koris­te-esi­neis­sä. Tämän vuo­den väri­maa­il­ma koos­tuu nuden, vaa­lean­pu­nai­sen, sam­mu­neen vih­reän, pol­te­tun orans­sin, utui­sen pet­roo­lin­si­ni­sen, cap­pucci­non rus­kean ja har­maan eri sävy­jen suloi­ses­ta lii­tos­ta. Luu­len­pa, että näi­den maan­lä­heis­ten ja har­mo­nis­ten sävy­jen maa­il­mas­ta on suo­ma­lais­ten­kin help­po löy­tää oma sie­lun­mai­se­ma. Näil­lä sävyil­lä on help­po läh­teä lisää­mään väriä omaan kotiin. Kuten näis­tä kuvis­ta huo­maat, mis­sään ei ole val­kois­ta pin­taa.

 

 

Eikö ole­kin kau­nis­ta? Keveyt­tä ja sirout­ta, pil­vi­mäi­siä valai­sin­ryh­miä, siro­ja tuolin‑, pöy­dän- ja hyl­lyn­jal­ko­ja. Sei­nän­vie­rus­ka­lus­teet­kin ovat kevei­tä ja kalus­tei­den syvyys on vie­ty ihan mini­miin. Tänä vuon­na ei mar­mo­ris­sa näky­nyt enään vih­re­ää sävyä, vaan soh­va­pöy­dät oli­vat har­maan­rus­kei­ta ylei­ses­ti.

 

 

Mus­ta ja ant­ra­sii­tin har­maa lyö­vät nyt itse­ään vah­vas­ti läpi jul­ki­ti­la- ja toi­mis­to­ka­lus­ta­mi­ses­sa. Val­koi­set toi­mis­to­ka­lus­teet saa­vat nyt väis­tyä ja teh­dään tum­mem­mil­la kalus­teil­la tilaan syvyyt­tä ja tun­nel­maa. Vaa­lea puu väis­tyy ja tum­mem­mat puut kuten tam­mi ja päh­ki­nä teke­vät arvok­kaan tun­nel­man har­maaan ja mus­tan rin­nal­la. Riip­pu­va­lai­si­met ovat poik­keuk­set­ta näyt­tä­viä.

 

 

Toki värik­kyyt­tä­kin mes­suil­la näkyi, mut­ta näis­sä­kin sävyt ovat pol­tet­tu­ja tai sam­mu­tet­tu­ja ja tun­nel­ma säi­lyy levol­li­se­na. Ehkä ei nyt aivan tuos­sa punai­ses­sa tilas­sa, mut­ta kui­ten­kin. Huo­maa kalus­teis­sa tuo maa­lat­tu metal­li, verk­ko­mai­set sei­nä­ke­rat­kai­sut, viher­kas­vit, koko­lat­tia­ma­tot ja akus­toi­vat sei­nä­tau­lu­ko­koel­mat.

Mitäs tyk­käät itse näis­tä sisus­tus­ju­tuis­ta? Minä aina­kin tyk­kä­sin. Olen todel­li­nen värien ystä­vä ja minus­ta on aina posi­tii­vis­ta, jos val­koi­sen tilal­le on kek­sit­ty jotain muu­ta. Mie­les­tä­ni värit vain lisää­vät kodik­kuut­ta. Ehkä nämä lop­pu­pään sisus­tus­rat­kai­sut sopi­vat parem­min jul­ki­ti­loi­hin. Mut­ta nuo iha­nan, utui­sen kodik­kaat olo­huo­neet, jois­sa samet­ti ja mar­mo­ri luo­vat vii­meis­tel­lyn ja arvok­kaan tun­nel­man. Ah, suo­ras­taan rakas­tan nii­tä.

Tääl­tä pää­set kurk­kaa­maan vii­me vuo­det pos­tauk­set, mil­tä vuo­den 2017 mes­sut näyt­ti­vät.

 

Idea­rik­kai­ta sisus­tus­het­kiä toi­vo­tel­len  -Ulla­mai­ja-♥

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?

Lou­nas­ti­lai­suus EFG:llä; kat­saus tule­vai­suu­den tren­dei­hin

Lou­nas­ti­lai­suus EFG:llä; kat­saus tule­vai­suu­den tren­dei­hin

Sain viet­tää vii­me vii­kol­la mie­len­kiin­toi­sen lou­nas­ti­lai­suu­den EFG:n Hel­sin­gin myyn­ti­näyt­te­lys­sä. Tämä myyn­ti­näyt­te­ly sijait­see upeas­sa mil­jöös­sä, Ara­bia­kes­kuk­ses­sa, jos­sa tai­de on osa alu­een iden­ti­teet­tiä. Tän­ne ovat kotiu­tu­neet sekä suo­ma­lai­sen nyky­de­sig­nin kär­jet että tule­vai­suu­den teki­jät kuten Tai­de­teol­li­nen kor­kea­kou­lu.

EFG  eli Euro­pean Fur­ni­tu­re Group on Euroo­pan suu­rim­pia jul­kis­ten- ja toi­mis­to­ti­lo­jen kalus­te­toi­mit­ta­jia. Hei­dän tuot­teen­sa ovat kau­niis­ti muo­toil­tu­ja, tyy­lik­käi­tä ja niis­sä on huo­mioi­tu ergo­no­mia hyvin.

 

 

Ja niin­kuin otsik­ko ker­too, tilai­suu­den tee­ma­na oli myös kat­saus tule­vai­suu­den tren­dei­hin Tuk­hol­man mes­su­jen 2017-kaut­ta. EFG:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tapio Heik­ki­lä valot­ti meil­le näky­mää tule­viin tren­dei­hin ja luen­to oli todel­la mie­len­kiin­toi­nen.

Ensim­mäi­se­nä hän ker­toi meil­le mil­lai­sia väre­jä ja yhdis­tel­miä mes­suil­la näkyi. Pan­to­nen vuo­den väriä Gree­ne­ryä näkyi tie­tys­ti. Toi­se­na oli­vat pas­tel­li­vä­rit, kiil­tä­vät pin­nat ja jopa aivan glit­te­ri­nä. Kol­mas tee­ma väreis­sä oli kau­pun­ki­mai­nen vii­dak­ko, “Urban Jungle”. Täs­sä tee­mas­sa värei­nä ovat vih­reä, sina­pin­kel­tai­nen, mus­ti­kan­si­ni­nen ja mes­sin­ki. Nel­jäs ja aika mie­len­kiin­toi­sen värin tule­mi­nen on punai­sen eri sävyt; vesi­me­lo­ni, ter­ra­kot­ta ja bur­gun­dy. Mes­suil­la oli näky­nyt jopa koko­naan punai­sia tilo­ja. Hän myös pai­not­ti sitä, että punai­sen kans­sa voit luo­da eri­lais­ta tun­nel­maa vali­tuil­la väriyh­dis­tel­mil­lä.

Yllä­ole­vas­sa kuvas­sa EFG:n myyn­ti­näyt­te­lyyn luo­tu punai­sen eri sävyil­lä ener­gi­nen ja pir­teä neu­vot­te­lu­huo­ne.

 

 

EFG:n halu­aa luo­da asiak­kail­leen yksi­löl­li­siä työym­pä­ris­tö­rat­kai­su­ja, jot­ka tuke­vat hei­dän yri­tys­ten­sä toi­min­taa ja koros­ta­vat yri­tys­ku­vaa. EFG:n laa­ja mal­lis­to tar­jo­aa kalus­te­rat­kai­su­ja, jot­ka ovat pit­kä­kes­toi­sia, muun­nel­ta­vis­sa ole­via ja tren­dik­käi­tä ja ne sopi­vat jokai­seen tar­pee­seen ja tilaan.

Akus­tiik­ka ja tek­no­lo­gian hur­ja kehi­tys ovat päi­vän sano­ja toi­mi­ti­lo­jen kalus­tet­ta­vuu­des­sa. EFG tar­jo­aa näi­hin tar­pei­siin sopi­via kalus­te­rat­kai­su­ja ja kalus­tei­den värik­kyys sopii hyvin yhteen haus­kan muo­to­kie­len kans­sa.

 

Tämä moduu­li­jär­jes­tel­mä sopii niin tilan­ja­ka­jak­si kuin kir­ja­hyl­lyk­si­kin

 

Vih­reä penk­ki on aivan ihas­tut­ta­va. Tämä käy mm. etei­sen pen­kik­si, hotel­li­huo­neen las­ku­ti­lak­si, makuu­huo­neen sän­gyn pää­tyyn. Kuten huo­maat, käyt­tö­koh­tei­ta on val­ta­vas­ti.

 

Ja kos­ka EFG:n tuot­teet ovat moni­käyt­töi­siä ja tyy­lik­käi­tä, ne sopi­vat myös aivan lois­ta­vas­ti koti­käyt­töön. Ovat­han etä­työt­kin yleis­ty­neet val­ta­vas­ti, niin mik­sei panos­tet­tai­si myös koti­toi­mis­to­jen viih­tyi­syy­teen ja ergo­no­mi­aan. Voin suo­si­tel­la EFG:n lois­ta­via kalus­tei­ta läm­pi­mäs­ti, oli­pan sit­ten kysees­sä oman työ­pis­teen työ­tuo­lin uusi­mi­nen tai koko toi­mis­ton tilo­jen kalus­tei­den päi­vi­tys.

 

 

No mit­kä ovat sit­ten teki­jöi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat tren­dei­hin nyky­päi­vä­nä? Täs­tä aihees­tä myös kes­kus­tel­tiin EFG:n lou­nas­ti­lai­suu­des­sa. Täs­sä poi­min­ta­na kol­me tren­dei­hin vai­kut­ta­vaa teki­jää sekä poh­din­taa 1900- ja 2000-luku­jen tyy­lien eroa­vai­suuk­sis­ta.

Luku 1. Mihin me olem­me menos­sa?

Nyky­päi­vä­nä on pal­jon epä­var­muus­te­ki­jöi­tä. Muun­muas­sa poli­tiik­ka, glo­ba­li­saa­tio, ilmas­ton­muu­tos ja tek­no­lo­gian kehi­tys lisää­vät tun­net­tam­me epä­var­muu­des­ta. Haem­me tie­dos­ta­ma­ton­ta tur­vaa ja tämä tekee meil­le sen, että haluam­me kodis­ta raken­taa ikään­kuin tur­val­li­sen pesän. Tutut ele­men­tit, tur­val­li­set mate­ri­aa­lit, eri­tyi­ses­ti luon­non­ma­te­ri­aa­lit ja käsi­työ­tai­to­jen lisään­ty­nyt arvos­tys lisää­vät levol­li­suut­ta ja näi­hin haluam­me panos­taa.

Luku 2. Par­haat pääl­tä

Eri­tyi­ses­ti nuor­ten ihmis­ten paris­sa on val­lal­la tänä päi­vä­nä ns. hips­ter kult­tuu­ri. Sekoi­tel­laan eri tyy­li­la­je­ja, poi­mi­taan par­haat pääl­tä asias­ta kuin asias­ta, valin­nat teh­dään itse ja ote­taan vai­kut­tei­ta graa­fi­ses­ta desig­nis­ta.

Luku 3. Älä syö niin pal­jon lihaa

Olem­me herän­neet vii­me aikoi­na miet­ti­mään tuot­tei­den alku­pe­rää, kes­tä­vää kehi­tys­tä ja ajat­te­le­maan kei­no­ja maa­il­man voi­ma­va­ro­jen sääs­tä­mi­seen. Tämä on saa­nut meis­sä aikaan tun­teen halus­ta puh­dis­tau­tua ja se vai­kut­taa osal­taan tot­ta­kai tren­dei­hin. Haluam­me vaa­lia perin­tei­tä, tun­nem­me ylpeyt­tä tra­di­tioi­hin ja arvos­tam­me ene­ne­väs­sä mää­rin lähel­lä tuo­tet­tua. Ja kos­ka haluam­me pie­nem­män hii­li­ja­lan­jäl­jen ja käyt­tää vähem­män mate­ri­aa­le­ja, se lisää osal­taan tila­te­hok­kuu­den hyodyn­tä­mis­tä.

1900-luku jää taak­se

2000-luku­han on vas­ta aivan aluil­laan ja tämä tuo osal­taan muu­tok­sen tyy­liim­me. 1900-luku oli kokoel­ma 1800-luvun tyy­le­jä ja suu­rin vai­kut­ta­va teki­jä 1900-luvun tren­dei­hin oli 1920-luvun teol­lis­tu­mi­nen. 2000-luvul­la inter­net on yhtä vakiin­tu­nut osa elä­määm­me kuin oli teol­lis­tu­mi­nen 100-vuot­ta sit­ten. Vas­taa­vas­ti 2000-luku tulee ole­maan kokoel­ma 1900-luvun tyy­le­jä.

 

 

Eri­lai­set viher­kas­vi­rat­kai­sut lisää­vät tun­net­ta puh­dis­tau­tu­mi­ses­ta ja niin­hän ne puh­dis­ta­vat­kin ilmaa. Täs­sä EFG:llä näh­ty viher­si­sus­tus­rat­kai­su.

Kii­tos EFG:lle muka­vas­ti tilai­suu­des­ta. Ruo­ka oli mait­ta­vaa, luen­not oli­vat mie­len­kiin­toi­sia sekä näyt­te­ly­ti­la oli tyy­lik­kääs­ti ja tren­dik­kääs­ti raken­net­tu. Sain pal­jon ins­pi­roi­via ideoi­ta tule­vai­suu­den varal­le.

-Ulla­mai­ja-