Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut ‑hur­maa­vat ja haus­kat tuo­te­uu­tuu­det

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut ‑hur­maa­vat ja haus­kat tuo­te­uu­tuu­det

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­suis­ta ker­to­vis­sa jutuis­sa on näky­nyt pal­jon asi­aa tämän vuo­den tren­deis­tä, väreis­tä, mate­ri­aa­leis­ta ja muo­toi­lus­ta. Täs­sä pos­tauk­ses­sa haluan ker­toa teil­le yksit­täi­sis­tä tuot­teis­ta, jot­ka jäi­vät mie­lee­ni, jois­sa on sitä jotain, joi­ta voi­sin kodis­sa­ni käyt­tää ja teil­le­kin suo­si­tel­la. Kat­saus sisus­tus­maa­il­man herk­kui­hin, olkaas hyvä…

 

Blå Sta­tion

Ylim­mäs­sä kuvas­sa näkyy Blå Sta­tio­nin osas­to, jos­ta haluan nos­taa esil­le upeat akus­toi­vat sei­näins­tal­laa­tiot. Tuo pil­vi­tee­ma on hie­no. Voit käyt­tää luo­vuut­ta­si loput­to­miin muo­toil­les­sa­si näis­tä jotain kivaa olo­huo­neen tai jul­ki­ti­lan sei­nil­le.

Axor

Siis tämä Axo­rin suih­ku on ihan mie­le­tön. Olet­ko ennen näh­nyt sei­nä­va­lai­sin­ta, jos­sa on suih­ku? Upea mes­sin­gin sävy, miel­lyt­tä­vä ele­gant­ti muo­toi­lu ja tyy­li­käs koko­nai­suus, mik­si­pä ei mei­dän uuteen remon­toi­ta­vaan kyl­py­huo­nee­seen. Jos vain saa­daan hin­taa hiu­kan vii­lail­tua alem­mak­si…

Ja kos­ka meil­lä pitäi­si teh­dä myös wc-remont­ti, niin hanois­ta lop­pusuo­ral­le ovat pääs­seet nämä kak­si Axo­rin hanaa. Ylem­pi hana on Axor Mas­saud ja se on kuin hyl­ly, jos­ta vesi sol­juu upea­na sei­nä­mä­nä kuin putouk­ses­ta kon­sa­naan.  Hanaan voit yhdis­tää lasi­sen kuk­ka­vaa­sin ja orki­dea on kuin luo­tu sii­hen kukak­si. Niin kau­nis­ta ja vähäe­leis­tä.

Alem­pi hana on nimel­tään Axor Starck V ja tämän hanan muo­toi­lus­sa vesi on saa­nut pää­osan. Vesi tekee kier­teen hanan kes­kio­sas­sa ja näin vesi­suih­ku on rau­hal­li­nen values­saan alas. Upei­ta oival­luk­sia molem­mis­sa hanois­sa ja hie­noa on huo­ma­ta, että jotain muu­ta­kin on tul­lut vaih­toeh­dok­si perus­ha­no­jen jouk­koon.

 

Howe

Tämä Howen SixE Lear-työ­tuo­li on pait­si hyvä istua, myös näp­pä­rä aktii­vi­seen toi­mis­to­työs­ken­te­lyyn. Se on käte­vä työ­tuo­li/-pöy­tä-yhdis­tel­mä pie­neen tilaan niin koti­käy­tös­sä kuin toi­mis­tos­sa­kin. Kuin­ka käte­vää täs­sä on kou­lu­lai­sen teh­dä läk­syt pie­neh­kös­sä makuu­huo­nees­saan. Tai teh­dä näis­tä rykel­mä toi­mis­tos­sa vaik­ka pala­ve­rin ajak­si, jos ei neu­vot­te­lu­huo­net­ta ole käy­tös­sä. Moni­käyt­töi­nen ja näp­pä­rä set­ti tämä tuo­li/­pöy­tä-yhdis­tel­mä.

 

Iha­nia hyl­ly­jä; Woud ja String

Nämä Wou­din hyl­lyt ovat super­su­pe­ri­ha­nia. Kevei­tä, siro­ja, aja­ton muo­toi­lu yhdis­tet­ty­nä haus­koi­hin oival­luk­siin ja olen ihas­tu­nut. En kyl­lä­kään tuo­hon pei­lis­sä näky­vään mie­heen. Sat­tui vaan siel­lä hei­lu­van ja hänet ikuis­tet­tiin… Täs­sä pei­li­hyl­lys­sä on upea mar­mo­ri­ta­so ja kivat loke­ri­kot. Tämä esi­mer­kik­si ves­saan tai etei­seen.

Ylem­mäs­tä hyl­lys­tä herää kysy­mys, että mitä noin pie­nil­lä hyl­ly­ta­soil­la tekee… Mut­ta pal­jon on käyt­tö­koh­tei­ta; teras­sil­le kukil­le tai keit­ti­öön maus­te­hyl­lyk­si tai las­ten­huo­nee­seen pien­ta­va­roil­le. Hyl­ly­kön haus­kat muo­dot tuo­vat sär­mää.

Ja String Poc­ket-hyl­ly­köt hur­maa­vat tänä vuon­na hie­kan, vii­nin­pu­nai­sen ja sina­pin­kel­tai­sen uutuus­sä­vyil­lä. Aikas kivan näköi­siä, vai mitä? Näi­tä uudis­tu­vaan toi­mis­too­ni väri­pil­kuk­si, kii­tos.

 

Valai­si­nuu­tuuk­sia

Louis Poul­sen 

Ja kos­ka dig­gaan valai­si­mis­ta, pitää esi­tel­lä myös pari valai­sin­maa­il­man uutuut­ta. Tämä Arne Jacob­se­nin vuon­na 1957 suun­nit­te­le­ma iko­ni­nen AJ-valai­sin saa tänä vuon­na kokoel­miin­sa 7 uut­ta väriä ja tämä kuvas­sa näky­vä tum­man­vih­reä on yksi niis­tä sävyis­tä. Valai­sin­maa­il­ma tulee tyk­kää­mään näis­tä uutuus­vä­ri­sis­tä valai­si­mis­ta, sil­lä onhan valai­sin ollut aina suo­sit­tu. Aja­ton ja keveä muo­toi­lu­kie­li yhdis­tet­ty­nä hyvää valais­tus­ko­ke­muk­seen ja suo­sio­ta ei tar­vit­se ihme­tel­lä.

Valai­sin Grön­lund

Hiu­kan eri­lai­sem­paa muo­to­kiel­tä tar­jo­aa Valai­sin Grön­lun­din uutuus­tuot­teet, industrial-hen­ki­set Bar­rel-tuo­te­sar­jan valai­si­met. Ihan haus­ka idea käyt­tää van­ho­jen put­kis­to­jen muo­to­kiel­tä valai­si­mis­sa. Nämä sopi­vat mai­nios­ti jul­ki­ti­lois­ta esi­mer­kik­si ravin­to­loi­hin.

Täl­lai­sia mes­su-uuti­sia täl­lä erää. Pal­jon oli näh­tä­vää ja koet­ta­vaa, mut­ta nämä tuot­teet jäi­vät itsel­le­ni pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen. Olet­ko samaa miel­tä kans­sa­ni, että tuot­tees­sa pitää olla sitä jotain, että se puhut­te­lee ja paik­ka­si kodis­ta­si löy­tää?

Muka­vaa ja ren­tout­ta­vaa hiih­to­lo­maa kai­kil­le, jot­ka sitä pää­se­vät viet­tä­mään.

Ulla­mai­ja

 

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man sisus­tus­mes­sut 2017 ‑mikä ilos­tut­ti ja sykäh­dyt­ti

Tuk­hol­man joka­vuo­ti­set huo­ne­ka­lu- ja valais­tus­mes­sut tar­joa­vat kat­tauk­sen upe­aa tren­di­tie­toa kai­kil­le skan­di­naa­vi­sen sisus­tuk­sen ystä­vil­le. Itse vie­rai­lin mes­suil­la heti ava­jais­päi­vä­nä ja muis­to­na mes­suil­ta jäi kame­raan noin 400 valo­ku­vaa ja run­sain mää­rin uusia sisus­tusi­deoi­ta mie­leen. Mes­sut oli­vat tosi inten­sii­vi­sen väri­set, niin kuin uumoi­lin­kin. Mes­suo­sas­tot oli­vat isot ja lois­te­li­aat sekä kuk­kia ja viher­kas­ve­ja oli run­saas­ti. Poh­jois­mai­nen muo­toi­lu on voi­mis­saan, sen voi tode­ta ja täl­lä het­kel­lä voim­me olla ylpei­tä skan­di­naa­vi­ses­ta sisus­tus­tyy­lis­tä. Se on niin tyy­li­käs­tä, väri­käs­tä ja upean har­mo­nis­ta.

Maan­lä­hei­siä sävy­jä, kuten havun­vih­re­ää, har­maa­ta ja vii­nin­pu­nais­ta näkyi pal­jon sekä utui­sem­pia kevyem­piä sävy­jä kuten nude, kha­ki ja sini­nen täy­den­si­vät sävy­maa­il­maa.

Aidot mate­ri­aa­lit ovat huo­ne­ka­lu­jen, teks­tii­lien ja valai­sin­ten jut­tu tänä vuon­na. Kuten lam­paan­tal­ja istuis­peh­mus­tee­na, mes­sin­ki valai­sin­ten ja pei­lien mate­ri­aa­li­na, mar­mo­ri soh­va- ja sivu­pöy­dis­sä, pel­la­va ja samet­ti kan­kais­sa sekä nah­ka pien­si­sus­tus­tuot­teis­sa. Ja mikä oli­si­kaan parem­pi yhdis­tel­mä luon­non­ma­te­ri­aa­lien kans­sa kuin maan­lä­hei­set sävyt? Aina­kin mes­suil­la sisus­tuk­set näyt­ti­vät täy­del­li­sil­tä.

Täs­sä jutus­sa­ni käyn läpi asioi­ta, jot­ka itseä­ni ilos­tut­ti­vat ja sykäh­dyt­ti­vät näil­lä mes­suil­la. Poi­mi­kaaa ideoi­ta, olkaa hyvä.

Mar­mo­rin mon­ta muo­toa

Mie­les­tä­ni tämä kuva ker­too par­hai­ten näi­den mes­su­jen annin. Mar­mo­ria soh­va­pöy­däs­sä, mes­sin­ki­nen valai­sin, samet­ti­soh­va ja inten­sii­vis­tä vih­re­ää ja olet tren­din yti­mes­sä.

 

Loui­se Roe Copen­ha­ge­nin pien­tuot­teet ilah­dut­ti­vat ja eri­tyi­ses­ti nämä upeat mar­mo­ri­ja­lal­li­set valai­si­met.

 

Ai jai, kun nämä mar­mo­rin sävyt sykäh­dyt­ti­vät. Tämä Johan­so­nin pöy­tä on vaan niin usko­mat­to­man tyy­li­käs.

 

Same­tin paluu

NORR11

NORR11

Home­li­ne

Gubi

Samet­ti tai­taa olla tämän vuo­den soh­va­ma­te­ri­aa­li, jos on usko­mi­nen Tuk­hol­man mes­suan­tia. Näi­tä utui­sen sävyi­siä, yksin­ker­tai­sen muo­to­kie­len omaa­via soh­via näkyi pal­jon. Löy­tyi­si­kö kodis­ta­si tilaa täl­le sina­pin­kel­tai­sel­le tai tomaa­tin­pu­nai­sel­le soh­val­le? Vai olet­ko sitä miel­tä, ettei nämä ihan niin ajat­to­mia valin­to­ja ole? Jul­ki­ti­la­ka­lus­teek­si suo­sit­te­li­sin kyl­lä.

Väriä ja metal­lia

Metal­li­ka­lus­tei­ta näkyi mes­suil­la pal­jon ja pää­asias­sa ne oli­vat värik­käi­tä ja kevei­tä. Hayn osas­to oli tänä vuon­na tosi ener­gi­nen ja raik­kaan väri­nen. Jos olet raik­kaan sisus­tuk­sen ystä­vä, niin näil­lä Hayn metal­li­sil­la huo­ne­ka­luil­la saat piris­tä­vää lisää sisus­tuk­see­si. Ja mik­sei näi­den parik­si vah­va sei­nän väri, niin kuin Hay on käyt­tä­nyt osas­tol­laan.

Ja tämä kir­peän orans­si, sylei­lyyn kut­su­va, peh­meä noja­tuo­li on nimel­tään Big Hug. Se on Suo­mi 100-kalus­te­muo­toi­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja ja Iskun tuo­tan­nos­sa. Iskun osas­tol­la osal­lis­tuin kil­pai­luun, jos­sa tämän voi voit­taa omak­seen ja minul­la on kuti­na, että onni suo­sii täl­lä ker­taa…

NORR11

Fre­de­ricia

 

Nämä keväi­set ja iha­nan väri­set tar­joi­lu­pöy­dät ja tuo­lit hur­maa­vat kevey­del­lään ja moni­käyt­töi­syy­del­lään. Sopi­si­vat mie­les­tä­ni niin sisäl­le kuin ulos. Nämä näyt­täi­si­vät kyl­lä söpöil­tä teras­sil­la tai par­vek­keel­la. Ja kah­vi ja crois­sant mais­tui­si­vat tai­vaal­li­sel­ta aamuau­rin­gon pais­tees­sa, kun näil­lä istus­ke­li­si.

Lam­paan­tal­ja

Lund­ber­gin pen­kis­sä on sitä jotain. Sopi­si­ko vaik­ka tak­ka­huo­nee­seen tai mökil­le keveäk­si soh­vak­si?

Maze

Lund­berg

Peh­meä ja läm­min lam­paan­tal­ja sopii meil­le tän­ne kyl­mään poh­jo­laan ja tuo hiu­kan mök­ki­fii­lis­tä sisus­tuk­seen. Ei has­sum­pi pari­va­lin­ta metal­li­sen pik­ku­pen­kin kans­sa etei­seen tai laa­duk­kaan pui­sen jak­ka­ran peh­mus­tee­na.

Täs­sä pie­ni kat­taus Tuk­hol­man mes­su­jen antiin. Seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa hiu­kan lisää mie­len­kiin­toi­sia muo­toi­lu-uutuuk­sia.

Kir­pei­tä ja aurin­koi­sia pak­kas­päi­viä toi­vo­tel­len, -Ulla­mai­ja-