Kir­kas­va­lo­vin­kit hämär­ty­vään syk­syyn

Kir­kas­va­lo­vin­kit hämär­ty­vään syk­syyn

Syk­sy on tul­lut aivan joten­kin yllät­täen ja illat ovat alka­neet hämär­tyä koval­la vauh­dil­la. Tämä on se aika vuo­des­ta, jol­loin oikeas­ti alkaa huo­maa­maan valon ja valais­tuk­sen mer­ki­tyk­sen. Ja ehkä alat myös huo­maa­maan tilo­je­si riit­tä­mät­tö­män valais­tuk­sen ja puut­teel­li­sen työs­ken­te­ly­va­lais­tuk­sen häi­rit­se­vyy­den.

Täs­sä jutus­sa esit­te­len kak­si ehdo­ton­ta kir­kas­va­lo­lemp­pa­ria­ni. Ja syy mik­si ne ovat lemp­pa­rei­ta­ni, on juu­ri­kin nii­den moni­käyt­töi­syys. Ja tie­tys­ti tyy­li­käs ulko­nä­kö. Monel­la voi olla vie­lä mie­li­ku­va kir­kas­va­lo­va­lai­si­mis­ta ajal­ta, jol­loin mark­ki­noil­la oli ainoas­taan pöy­tä­so­la­riu­min näköi­siä “vem­pe­lei­tä”. Onnek­si nämä­kin ajat ovat muut­tu­neet ja valin­nan­va­raa löy­tyy.

Sivuan myös jutus­sa­ni haas­tat­te­lua, jon­ka sain antaa Nur­mi­jär­ven Uuti­sil­le aiheel­la Valais­tus­vin­kit syk­syyn.

 

 

Val­koi­nen pöy­tä­va­lai­sin on nimel­tään Inno­luxin Valo­voi­ma ja sen on suun­ni­tel­lut Har­ri Kos­ki­nen. Valai­sin vie pöy­däl­lä suh­teel­li­sen vähän tilaa, sil­lä on help­po sää­tää valon suun­taa ylä­puo­lel­la ole­van nive­len ansios­ta ja valais­tus­te­ho on him­men­net­tä­vis­sä. Täl­lä valai­si­mel­la voit siis valais­ta myös sei­nää tai kat­toa, jos haluat hel­pos­ti muut­taa huo­nee­si ilmet­tä. Hoi­toe­täi­syy­se­si­merk­ki­nä tämän Valo­voi­man suh­teen on 54 cm, jol­loin saat luk­se­ja 2500 ja jos olet 20 cm:n pääs­sä, niin luke­mat ovat hui­mat 10 000 luk­sia. Valo­voi­ma on myös erit­täin hyvä työ­pöy­tä­va­lai­sin ja valai­sin on oikein näp­pä­rä tie­to­ko­neen ruu­dun taka­na. Tämä­kään valai­sin ei häi­käi­se, mikä mai­nit­ta­koon kai­kis­ta Inno­luxin valai­si­mis­ta plus­sa­na.

 

Kuvas­sa Inno­luxin Candeo‑, Valo­voi­ma- ja Beagle-valai­si­met. Sei­näl­lä Ses­sa­kin Bazar-valai­sin.

 

Inno­luxin Can­deo-riip­pu­va­lai­sin on minul­le tut­tu jo vuo­sien takaa, sil­lä valai­sin­myy­jä­nä Kodin Ykkö­ses­sä sitä tuli myy­tyä asiak­kail­le. Oikeas­taan sen lois­ta­vat omi­nai­suu­det tuli lopul­li­ses­ta tes­tat­tua tänä syk­sy­nä, kun sen vih­doin hom­ma­sin sen omak­si keit­tiön riip­pu­va­lai­si­mek­si. Aivan ihas­tut­ta­vaa on lukea aamun sano­ma­leh­det hyväs­sä ja kirk­kaas­sa valos­sa, jos­sa ruo­ka­kin näyt­tää parem­mal­ta ja samal­la saa­da päi­vän kir­kas­va­lo­hoi­dot.

Can­deo-valai­sin on mark­ki­noi­den ensim­mäi­nen ripus­tet­ta­va kir­kas­va­lo­lai­te ja se on samal­la myös teho­kas yleis- ja luku­va­lo. Valai­si­men on suun­ni­tel­lut Kat­rii­na Nuu­ti­nen ja vuon­na 2015 valai­sin valit­tiin voit­ta­jak­si Köl­nin mes­suil­la Inte­rior Inno­va­tion-sar­jas­saan. Täs­sä valai­si­mes­sa kir­kas­va­lon hoi­to­te­hot ovat 2500 luk­sia 45 cm:n etäi­syy­del­lä ja 23 cm:n etäi­syy­del­lä 10 000 luk­sia. Can­deos­ta on saa­ta­va­na myös Can­deo Air-valai­sin, joka on hiu­kan lit­teäm­pi mal­li ja valon­läh­tei­nä on käy­tet­ty lede­jä.

 

 

Can­deo-valai­si­men pääl­lä on näp­pä­rän pie­ni kei­nu­kyt­kin, jol­la saat valai­si­mes­ta muu­tet­tua väri­läm­pö­ti­laa. Näin kir­kas­va­lo­va­lai­sin muut­tuu tun­nel­ma­va­lok­si ja iltai­sin voit naut­tia hyväs­tä valos­ta  ilman lii­an piris­tä­vää vai­ku­tel­maa. Moni­käyt­töis­tä, vai kuin­ka?

 

Teim­me pari viik­koa sit­ten Nur­mi­jär­ven Uutis­ten pää­toi­mit­ta­jan Ulla Yli­her­neen kans­sa haas­tat­te­lun, jos­sa annoin valais­tus­vink­ke­jä ylei­ses­ti kohen­ta­maan kodin valais­tus­ta. Itse olen sitä miel­tä, että kodin yleis­va­lais­tus kan­nat­taa olla tar­peek­si teho­kas ja häi­käi­se­mä­tön. Yleis­va­lo­na kan­nat­taa suo­sia epä­suo­raa valais­tus­ta tai hyviä yleis­va­lo­ja, esim. Inno­luxin Jas­mi­na-pla­fon­di on todel­la mai­nio yleis­va­lo. Jutus­sa oli myös mai­nit­tu koh­de- ja spot­ti­va­lot. Esi­mer­kik­si van­hat halo­gee­nis­po­tit ovat todel­la häi­käi­se­viä ja valo tekee rau­hat­to­man tun­nel­man. Näi­tä en suo­si­si yleis­va­lo­na mis­sään nimes­sä. Jos haluat suo­sia spot­ti­va­lais­tus­ta yleis­va­lo­na, valit­se mah­dol­li­sim­man laa­ja­kul­mai­set ja häi­käi­se­mät­tö­mät valai­si­met.

Tääl­tä pää­set luke­maan jutun verk­ko­ver­sion.

Toi­vo­tan kai­kil­le muka­vaa syk­syn jat­koa! Ja toi­vo­taan mah­dol­li­sim­man valoi­sia ja aurin­koi­sia syys­päi­viä, että sai­sim­me naut­tia luon­non­va­los­ta vie­lä pit­kään. Jos tar­vet­ta ilme­nee kodin uusil­le valai­sin­han­kin­noil­le, ota ihmees­sä yhteyt­tä. Kaut­ta­ni saat ostet­tua laa­duk­kai­ta valai­si­mia tai annan valais­tus­vink­ke­jä parem­paan valoon.

-Ulla­mai­ja-

 

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?

Inno­lux ‑home of good light

Inno­lux ‑home of good light

Olet­kin var­maan kuul­lut nimen Inno­lux jos­kus ja tie­dät, että nimen taka­na on aina lois­ta­vaa muo­toi­lua ja hyviä valais­tuso­mi­nai­suuk­sia. Inno­luxin slo­gan onkin -Home of good light eli hyvän valon koti. Kai­kil­le hyvää ja häi­käi­se­mä­tön­tä valoa.
Sain eilen olla viet­tä­mäs­sä valai­se­vaa iltaa kol­le­ga­jou­kon eli Sis­sa­rei­den (sisustussuunnittelijat.pro) kans­sa. Olim­me vie­raa­na Inno­luxil­la Hel­sin­gis­sä ja saim­me kuul­la yri­tyk­sen his­to­rias­ta ja aat­teis­ta.
Inno­jok Oy:n vuon­na 1993 perus­ta­nut Juk­ka Joki­nie­mi ker­toi meil­le Inno­luxin tari­nan, eli mik­si juu­ri hänen yri­tyk­ses­tä tuli Suo­men suu­rin valai­sin­val­mis­ta­ja. Inno­jok tulee sanois­ta innos­tu­mi­nen ja inno­vaa­tio.

Vii­kon kir­kas­va­lo­hoi­to otet­tu. Niin pal­jon oli kir­kas­va­lo­ja pöy­dän pääl­lä ja sivuil­la. Can­deo-riip­pu­va­lai­sin, mark­ki­noi­den ainoa riip­pu­va kir­kas­va­lo­lamp­pu. Kyt­ki­mel­lä saat sää­det­tyä valos­ta hämä­räm­män ilta­käyt­töön.

Nuo­re­na teek­ka­ri­na Juk­ka Joki­nie­mi sai tie­tää sai­ras­ta­van­sa sokeu­teen joh­ta­vaa sai­raut­ta. Hän ei lan­nis­tu­nut, vaan päät­ti omis­tau­tua hyvän valon asial­le ja läh­ti toteut­ta­maan unel­maan­sa tuo­da hyvä valo kaik­kien ulot­tu­vil­le. Hänen mie­les­tään hyvä, miel­lyt­tä­vä ja riit­tä­vä valais­tus on mei­dän kaik­kien oikeus. Ei vain van­ho­jen ja vam­mais­ten, sil­lä emme­hän me kukaan halua kuu­lua tuo­hon kate­go­ri­aan. Aina­kaan Jukan mie­les­tä.
Juk­ka halusi meil­le suun­nit­te­li­joil­le pai­not­taa tilan koko­nais­val­tais­ta suun­nit­te­lua, jos­sa kai­kil­la ais­teil­la on hyvä olla. Ja tot­ta­han se on. Huo­no ais­ti­ko­ke­mus pilaa tilan, oli se sit­ten lii­an kova musiik­ki, vää­rät tuok­sut, lii­an hämä­rä valais­tus, kir­ku­vat värit, ym. Kun kai­kil­la ais­teil­la on tilas­sa arvo­sa­na-astei­kol­la 8 olta­vat, tekee se koke­muk­ses­ta jo todel­la hyvän pake­tin. Miet­ti­kää­pä seu­raa­val­la ker­ral­la jos­sain jul­ki­ti­las­sa, mis­sä koet­te jon­kun asian häi­rit­se­vän, että mil­lä ais­til­la ei nyt ole asiat ihan rei­las­sa. Mie­len­kiin­tois­ta.

Ja kukas se oli­kaan mei­dän illan mas­kot­ti? No tie­tys­ti Jukan sulois­ta­kin suloi­sem­pi opas­koi­ra Fan­ni. On tai­nut Fan­ni muu­ta­man ker­ran olla osal­li­se­na ruo­ka­pöy­dän ympä­ril­le istu­nei­den viih­dyt­tä­mi­ses­sä. Niin luon­te­vas­ti läm­min kuo­no työn­tyi pöy­dän alta pol­vel­le ker­jää­mään herk­ku­pa­laa.

Kupla-sadet­ta pöy­dän pääl­lä. Ikiklas­sik­ko Yki Num­men suun­nit­te­le­ma Kuplat-valai­sin monis­sa väreis­sä

Inno­luxin lii­ke­toi­min­nan kehi­tys­pääl­lik­kö Mark­ku Kos­ki ker­toi meil­le klas­si­koi­den kes­kel­lä Inno­luxin mal­lis­tois­ta ja yri­tyk­sen stra­te­giois­ta. Inno­luxin valai­sin­mal­lis­tot ovat nimel­tään Bright, Design ja Pro.

Bright-mal­lis­to tar­jo­aa moni­puo­li­sia ja tyy­lik­käi­tä kir­kas­va­lo­lait­tei­ta, jot­ka edis­tä­vät koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia tyy­lik­kyy­des­tä tin­ki­mät­tä. Kir­kas­va­lo­lait­teis­ta mai­nit­ta­koon uutuus Valo­voi­ma-valai­sin ja graa­fi­nen valai­sin Fii, jot­ka muo­toi­lun­sa ansios­ta muun­tu­vat monek­si.

Design-mal­lis­to koos­tuu huip­pu­laa­duk­kais­ta moder­neis­ta valai­si­mis­ta ja nyky­päi­vän klas­si­kois­ta, jois­sa yhdis­ty­vät kau­nis muo­toi­lu ja erin­omai­nen valo. Klas­si­kois­ta haluai­sin nos­taa esil­le Lisa Johans­son-Papen vuon­na 1947 suun­nit­te­le­man Lisa-tuo­te­per­heen ja Samu­li Naa­man­gan suun­nit­te­le­man Lam­ba­da-valai­si­men. Kuvat alla.

Lisa, niin iha­nas­sa syvän­si­ni­ses­sä tren­di­vä­ris­sä

 

Lam­ba­da-valai­sin­ryh­mä.  Enem­män on kau­niim­pi pätee valai­si­miin

Pro-mal­lis­to tar­jo­aa hyvin­voin­tia paran­ta­via valais­tus­rat­kai­su­ja, valais­tus­suun­nit­te­lu­pal­ve­lu­ja ja mal­lis­to­va­lai­sin­ten rää­tä­löin­ti­pal­ve­lu­ja. Sen teh­tä­vä on tar­jo­ta mah­dol­li­suus viih­tyi­sem­piin ja funk­tio­naa­li­sem­piin jul­ki­ti­laym­pä­ris­töi­hin.

Beagle-pöy­tä­va­lai­sin, moni­käyt­töi­nen ja valo on miel­lyt­tä­vää

 

Näin­kin voi valais­ta nau­la­kon taus­tan, Tupla­kuplat, Nuk­ku­ma­tit ja Swa­nit sulas­sa sovus­sa

Inno­luxin hyvän valon filo­so­fia:

-häi­käi­se­mät­tö­myys
-funk­tio­naa­li­suus
-ener­gia­te­hok­kuus
-aja­ton ja miel­lyt­tä­vä muo­toi­lu
-valon elin­voi­mai­suus
-laa­duk­kaat kom­po­nen­tit
-varao­sien hyvä saa­ta­vuus
-moni­käyt­töi­syys
-pit­kä elin­kaa­ri
-tuot­teet kes­tä­vät aikaa niin tek­ni­ses­ti kuin sisus­tuk­sel­li­ses­ti
-tehok­kai­den valon­läh­tei­den mah­tu­mi­nen valai­si­meen


Nämä kun sisäis­tää, niin ei tar­vit­se enää ihme­tel­lä mikä tekee Inno­luxis­ta niin menes­ty­vän valai­sin­toi­mit­ta­jan.
Valoa syk­syyn rak­kaat kans­sa­kul­ki­jat!

 ‑Ulla­mai­ja-