Kuk­kains­pi­raa­tioi­ta vuo­den 2018 värein

Kuk­kains­pi­raa­tioi­ta vuo­den 2018 värein

Vuo­si 2018 tuo tul­les­saan uusia väre­jä niin sisus­tus- kuin muo­ti­maa­il­maan­kin. Tämä vuo­si on taas värien käy­tön juh­laa, joka mie­les­tä­ni vii­me vuon­na pää­si jo muka­vas­ti vauh­tiin. Vii­me vuon­na näi­hin aikoi­hin kir­joi­tin jutun vuo­den väreis­tä ja nii­den tuo­mis­ta leik­ko­kuk­kains­pi­raa­tiois­ta. Pää­set luke­maan jutun tääl­tä.

Täs­sä jutus­sa käyn läpi vuo­den 2018 väre­jä, joi­ta ovat jul­kais­seet isot väri­toi­mi­jat Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Näi­tä ovat koti­mai­nen Tik­ku­ri­la ja hei­dän vuo­den värin­sä N405 Ruuk­ku, pai­no­teol­li­suu­den väri­jär­jes­tel­män Pan­to­nen väri Ult­ra Vio­let 18–3838, Yhdys­val­ta­lai­sen maa­li­teh­taan Ben­ja­min Moo­ren väri Calien­te AF-290 ja maa­il­man suu­rim­man maa­lia­lan yri­tyk­sen Sherwin-Wil­liam­sin väri Ocean­si­de SW 6496.

Ja kos­ka rakas­tan ase­tel­mia ja leik­ko­kuk­kia, niin halusin toteut­taa tämän väri­ju­tun taas kuk­kien muo­dos­sa. Yhteis­työn toteu­tin lem­pi­kuk­ka­kaup­pa­ni Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin kans­sa. Annoin heil­le lin­kit vuo­den värei­hin ja Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin Eli­na sitoi minul­le kim­put vuo­den värien poh­jal­ta.

 

Tik­ku­ri­la

 

Kuvat Tik­ku­ri­la

 

 

Tik­ku­ri­lan vuo­den väri on siis Ruuk­ku N405 ja värin valin­taan ovat vai­kut­ta­neet ajan­koh­tai­set ilmiöt, tun­nel­mat ja tren­dit. Ruu­kun puna­rus­kea sävy sopii hyvin tuo­maan läm­pöä vaa­le­aan sisus­tuk­seen ja herät­tä­mään sen eloon. Ruu­kun kans­sa on help­po yhdis­tel­lä mui­ta maan­lä­hei­siä sävy­jä. Vii­me vuo­den super­suo­si­tut mus­ti­kan­si­ni­nen ja syvän­vih­reä sopi­vat lois­ta­vak­si parik­si Ruu­kun sävyn rin­nal­le.

 

 

Ruuk­ku-sävyn ins­pi­roi­ma­na Eli­na oli hie­nos­ti löy­tä­nyt sen idean, jota Ruuk­ku edus­taa. Eli maan­lä­hei­syyt­tä, aito­ja mate­ri­aa­le­ja ja jat­ku­vuut­ta. Tämä hur­maa­va ase­tel­ma on teh­ty kui­vu­nee­seen puun­pa­la­seen, johon on sidot­tu Cym­bi­dium-orki­dean kuk­kia, Vaha­ku­kan nup­pu­ja, Skim­mi­aa, Euca­lyp­tus­ta ja Lan­ka­köyn­nös­tä. Olin aivan ihas­tu­nut tähän ase­tel­maan, sil­lä en ollut ennen näh­nyt näin herk­kää, oma­pe­räis­tä ja rai­kas­ta pien­tä kuk­ka­jut­tua.

 

Ben­ja­min Moo­re 

 

       Kuvat Ben­ja­min Moo­re

 

Ben­ja­min Moo­ren väri Calien­te AF-290 on voi­ma­kas ja ener­gi­soi­va väri, joka herät­tää eloon mini­ma­lis­ti­sen ja vähäe­lei­sen sisus­tuk­sen. Se tuo syvyyt­tä ja läm­pöä puun rin­nal­le sekä har­maan ja sini­sen säyi­siin sisus­tuk­siin. Punai­nen on vah­va ja kut­su­va sävy sisään­tu­lois­sa, niin ulko- että sisä­puo­lel­la­kin. Calien­te-sävy on mie­les­tä­ni mitä par­hain jou­lun väri, syvä ja tum­man­pu­hu­va.

 

 

 

Täs­sä ihas­tut­ta­vas­sa kim­pus­sa on käy­tet­ty Ken­gu­run­tas­sua, Nei­lik­kaa, Bru­ni­aa ja Mar­ja­kuis­maa. Täs­sä kim­pus­sa tois­tuu hie­nos­ti Calien­ten dra­maat­ti­nen sävy, joka herät­tää mie­les­tä­ni voi­mak­kai­ta tun­tei­ta. Sik­si se on omi­aan sisus­tuk­sis­sa ja pin­nois­sa, joil­la halu­taan vies­tiä vah­vas­ti.

 

Sherwin-Wil­liams

Kuva Sherwin-Wil­liams

 

Sherwin-Wil­liam­sin väri Ocean­si­de SW 6496 on syvä sini­nen, jos­sa on muka­na jalo­ki­ven vih­re­ää. Ocean­si­de on sävyl­tään vih­reän ja sini­sen har­mo­ni­nen liit­to, joka hen­kii sekä van­haa että uut­ta. Sen moniu­lot­tei­ses­sa sävys­sä on meri­hen­ki­syyt­tä, se lisää luo­vaa ajat­te­lua ja aja­tuk­sen sel­keyt­tä tai vaih­toeh­toi­ses­ti rau­hoit­taa medi­ta­tii­vi­ses­ti. Ocean­si­de sopii lois­ta­vas­ti puh­taan val­koi­sen ja tum­man puun parik­si tuo­den muka­naan ripauk­sen Väli­me­ren hen­keä.

 

 

Ocean­si­de-sävy ins­pi­roi luo­maan ren­not ase­tel­mat Euca­lyp­tuk­sen oksis­ta ja Kry­san­tee­mi-kim­pus­ta. Itsel­lä Ocean­si­de-sävy tuo mie­leen kevey­den ja raik­kau­den sisus­tuk­ses­sa . Meil­lä itsel­lä on tum­man­rus­kea raa­ka­lau­ta­sei­nä makuu­huo­nees­sam­me. Mie­les­tä­ni tum­man puun parik­si sopii juu­ri sini­vih­reät merel­li­syyt­tä hen­ki­vät sävyt keven­tä­mään vai­ku­tel­maa.

 

Pan­to­ne

 

Kuvat Pan­to­ne

 

Pan­to­nen vuo­den väri Ult­ra Vio­let 18–3838 on kek­se­liäs ja oma­pe­räi­nen väri, joka dra­maat­ti­ses­ti pro­vo­soi ja osoit­taa mei­dät koh­ti tule­vai­suut­ta. Ult­ra Vio­let on sini­poh­jai­nen vio­let­ti. Se sopii mai­nios­ti paik­koi­hin, jois­sa kokoon­nu­taan ja halu­taan luo­da vah­va yhteys kes­ke­nään. Ult­ra Vio­let haas­taa mei­dät etsi­mään uut­ta ja kokei­le­maan rajo­jam­me. Vio­let­ti ja kel­tai­nen sisus­tuk­ses­sa ovat vah­va ja dra­maat­ti­nen pari yhdes­sä. Mie­les­tä­ni vio­let­ti hen­kii myös raik­kaut­ta ja on oiva väri suo­ril­le ja tasai­sil­le pin­noil­le luo­maan mie­li­ku­vaa puh­tau­des­ta.

 

 

 

Tähän tum­man­pu­hu­vaan ja vähäe­lei­seen, mut­ta sil­ti tyy­lik­kää­seen kimp­puun on käy­tet­ty Vero­nican ja Ane­mo­nen kuk­kia ja Hopea­leh­den ja Mar­jaeuca­lyp­tuk­sen oksia. Rai­kas väri­pa­ri vio­let­ti-kel­tai­nen ener­gi­soi ja tuo lupauk­sen jo nur­kan taka­na ole­vas­ta kevääs­tä.

Ensi vii­kol­la suun­taan Tuk­hol­man joka vuo­ti­sil­le Stock­holm Fur­ni­tu­re & Light Fair-mes­suil­le. On oikein muka­va näh­dä onko näi­tä vuo­den väre­jä pal­jon muka­na sisus­tuk­sis­sa. Samal­la pää­see hais­te­le­maan tule­via tren­de­jä valais­tuk­sen ja huo­ne­ka­lu­jen osal­ta. Mes­sut ovat olleet aina oikein mie­lui­sat ja näh­tä­vää on ollut pal­jon. Näis­tä mes­su­ter­vei­sis­tä ja uusis­ta sisus­tus­tuu­lis­ta kuu­let seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa.

Aurin­koi­sia tal­vi­päi­viä toi­vo­tel­len    ‑Ulla­mai­ja-

 

 

 

 

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?

Väri-iloit­te­lua kevät­ver­hoin

Väri-iloit­te­lua kevät­ver­hoin

Minul­la on ollut vii­me aikoi­na työn alla todel­la mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti. Halusin teh­dä jutun kevät­ver­hois­ta ja se idea on saa­nut sit­ten tuul­ta alleen hiu­kan enem­män­kin. Meil­lä on sijoi­tusa­sun­to Hel­sin­gis­sä, joka on juu­ri remon­toi­tu. Ja niin kuin tie­dät­te, että kun jokin asun­to on juu­ri remon­toi­tu ja tyh­jä, niin sehän se vas­ta antaa tilaa luo­vuu­del­le. Ideoi­ta oikein pulp­pu­aa, kuin­ka min­kä­kin tilan haluai­si sisus­taa. No täs­sä koh­tees­sa oli kysees­sä stai­laus, kos­ka asun­to on myyn­nis­sä. Ja kun kysees­sä on stai­laus, sil­loin sisus­te­taan vähem­mäl­lä tava­ra­mää­räl­lä. Tava­rat­han jou­du­taan siir­tä­mään pois ja jos­kus tosi nopeal­la aika­tau­lul­la, jos myyn­tiai­ka on lyhyt.

Ja kos­ka Maric­ken tun­ne­taan upeis­ta ja laa­duk­kais­ta teks­tii­leis­tään, kysyin heil­tä haluai­si­vat­ko he läh­teä tähän stai­laus­pro­jek­tii­ni mukaan. Hei­dän ystä­väl­li­nen hen­ki­lö­kun­tan­sa innos­tui ideas­ta­ni. He ehdot­ti­vat kuvat­ta­vak­si skot­lan­ti­lais­ta Blu­bell­gray-tuo­te­sar­jaa, jon­ka edus­tus Suo­mes­sa heil­lä oli juu­ri alka­mas­sa. Oma aja­tuk­se­ni oli ollut, että voi­si näyt­tää upeal­ta kuva­ta uudes­sa, vaa­leas­sa asun­nos­sa raik­kai­ta kevät­teks­tii­le­jä. Ja vau, mitä teks­tii­le­jä sain­kaan. Juu­ri sel­lai­sia, kuin rakas­tan. Raik­kai­ta, värik­käi­tä ja muo­to­kie­lel­tään peh­mei­tä. Tämä vuo­den teks­tii­leis­sä näkyy luon­to ja orgaa­ni­set muo­dot vah­voi­na ja nii­tä kyl­lä löy­tyy Blu­bell­grayn kokoel­mas­ta.

Tähän pro­jek­tiin läh­ti mukaan myös Efg, joka on tun­net­tu toi­mis­to­ka­lus­teis­taan. Olin heil­lä äsket­täin vie­rail­lut. Mie­lee­ni oli jää­nyt olo­huo­nees­sa näky­vä  vih­reä Crea­te-sar­jan moni­käyt­töi­nen penk­ki ja työ­huo­nees­sa käy­tet­ty haus­ka ja ergo­no­mi­nen Joi-työ­tuo­li. Sain nämä tuot­teet heil­tä kuvaus­lai­naan. Myös mei­dän pai­kal­li­nen nur­mi­jär­ve­läi­nen tai­tei­li­jam­me, kok­ki ja todell­li­nen moni­toi­mi­nai­nen Ellen Hint­ta­la lai­na­si minul­le tau­lu­jaan. Tyk­kään Elle­nin värik­kääs­tä ja oival­ta­vas­ta tyy­lis­tään maa­la­ta. Elle­nin ruo­ka­pai­noit­tei­seen blo­giin pää­set tääl­tä.

 

Tämä olo­huo­nees­sa käy­tet­ty kan­gas on nimel­tään Big Rot­he­say ja se on 30 % pel­la­vaa ja  70% vis­koo­sia. Kir­si­kan, tur­koo­sin, sini­sen ja vih­reän sävyt sekoit­tu­vat kan­kaas­sa vesi­vä­ri­mäi­ses­ti. Kan­kaan ihas­tut­ta­vat pas­tel­li­sä­vyt ja rau­hal­li­nen muo­to­kie­li sopi­vat monen­lai­seen sisus­tuk­seen. Luu­len­pa, että tähän kan­kaa­seen ei kyl­läs­ty kos­kaan. Vaih­dat vain tehos­te­vä­riä ja kan­gas näyt­tää taas ihan uudel­ta.

 

 

 

Makuu­huo­nees­sa käy­tet­ty Kip­pen Sea­foam-kan­gas jäl­jit­te­lee kalk­ki­mais­ta efek­tiä. Kan­kaan kuvio on saa­tu aikaa maa­laa­mal­la tum­mal­le pape­ril­le guas­si­maa­lil­la ja tulok­se­na on syvää kukin­taa lois­ta­vis­sa väreis­sä. Täs­sä kan­kaas­sa on pel­la­vaa 20% ja vis­koo­sia 80% ja kan­gas tun­tui kevyem­mäl­tä kuin olo­huo­neen kan­gas, vaik­ka pel­la­vaa on vain 10% vähem­män. Tänä vuon­na näkee sisus­tuk­sis­sa vih­reä­tä tosi pal­jon. Sik­si itse­kin valit­sin tämän kan­kaan vih­reä­poh­jai­se­na. Makuu­huo­neen sei­nä on maa­lat­tu Tek­nok­sen maa­lil­la Ncs-väri­kar­tan sävyl­lä S 2502‑Y. Tämä on lois­ta­va har­maan sävy, jos halu­taan olla ehdot­to­man var­mo­ja, ettei har­maa siner­rä. Ver­hon vih­reä sävy saa sei­nän mie­les­tä­ni viher­tä­mään. Tun­nel­ma on rau­hal­li­nen, niin kuin makuu­huo­nees­sa kuu­luu olla­kin.

 

 

 

Niin kuin arva­ta saat­taa, tämä kan­gas on saa­nut innoi­tuk­sen­sa japa­ni­lai­sis­ta kir­si­kan­pui­den kukin­nois­ta. Miki-kan­kaas­sa on lois­ta­vas­ti saa­tu jäl­ji­tel­tyä herk­kää kukin­toa akva­rel­li­mai­sin vedoin. Kan­gas on mie­les­tä­ni super­her­kul­li­nen ja ‑rai­kas. Maric­ke­nil­ta löy­tyi tämän kan­kaan parik­si silk­ki­nen tyy­ny, joka on yhtä herk­kä kuin ver­hon kukin­to. Täma huo­ne on sisus­tet­tu työ­huo­neek­si ja posi­tii­vi­nen työ­vi­re oli­si suo­ta­vaa. Onko ins­pi­roi­vam­paa näkyä kuin juu­ri avau­tu­nut keväi­nen kuk­ka? Luo­vuus siis kuk­ki­koon tämän ver­hon vai­ku­tuk­ses­ta.

 

 

Kaik­ki­han rakas­ta­vat aurin­gon­kuk­kia! Täs­sä Anya-kan­kaas­sa tuu­li rie­pot­te­lee vesi­vä­ri­tet­ty­jä jät­ti­mäi­siä ruusu­ja ja aurin­gon­kuk­kia. Kuk­ka­ke­to­mai­nen fii­lis on onnis­tut­tu luo­maan hie­nos­ti. Anya-kan­kai­nen ver­ho luo taa­tus­ti kesäi­sen tun­nel­man kotii­si. Tämä­kin yksin­ker­tai­nen har­maa keit­tiö herä­si hen­kiin näi­den upei­den kuk­ka­lois­to­jen myö­tä.

 

Maric­ke­nin kaut­ta voit tila­ta myös Blue­bell­grayn hur­maa­vat tyy­nyt, tar­jot­ti­met, kas­sit, tape­tit ja lam­pun­var­jos­ti­met. Kuvas­sa näky­vät tyy­nyt ovat Blue­bell­grayn, lukuun otta­mat­ta fuk­sian­pu­nai­sia tyy­ny­jä. Samet­ti on pin­nal­la myös tämän vuo­den sisus­tuk­ses­sa. Kuviol­lis­ten tyy­ny­jen pari­na on upei­ta samet­ti­tyy­ny­jä sekä liu­ku­vä­ri­tek­nii­kal­la toteu­tet­tu­ja pik­ku­tyy­ny­jä. Tämä kuva on otet­tu koto­na­ni. En voi­nut vas­tus­taa kiusaus­ta tes­ta­ta näi­tä iha­nia teks­tii­le­jä kodis­sa­ni. Ei yhtään has­sum­pi yhdis­tel­mä herk­kiä sävy­jä ja kuvioi­ta yhdes­sä rou­hean raa­ka­lau­ta­sei­nän kans­sa.

Jos olet aikeis­sa päi­vit­tää koti­si tai vapaa-ajan asun­to­si ver­hot, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti kään­ty­mään Maric­ke­nin puo­leen. Heil­lä siis ainoa­na Suo­mes­sa Blue­bell­grayn tuot­teet myyn­nis­sä. Jos minä olen hul­laan­tu­nut ja Maric­ke­nin hen­ki­lö­kun­ta näi­hin upe­aa­kin upeim­piin ja laa­duk­kai­siin teks­tii­lei­hin, niin luu­len­pa sinul­le käy­vän samoin. Ei muu­ta kuin nyt väri-iloit­te­le­maan keväi­sin teks­tii­lein.

Iha­naa, läm­min­tä ja väri­käs­tä kevät­tä teil­le kai­kil­le!

 ‑Ulla­mai­ja-

 

Kau­pal­li­nen yhteis­työ Maric­ken