Habitare2017 ‑väre­jä, run­saut­ta ja suo­ma­lai­suut­ta

Habitare2017 ‑väre­jä, run­saut­ta ja suo­ma­lai­suut­ta

Run­saut­ta, värik­kyyt­tä, suo­ma­lai­suut­ta, luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja ja kotoi­lua näkyi tämän vuo­ti­sil­la Habi­ta­re-mes­suil­la. Jo vii­me tal­vi­sil­la Tuk­hol­man-mes­suil­la näkyi tätä tren­diä run­saas­ti ja odo­tin­kin innol­la suo­ma­lais­ten vas­ti­net­ta mes­suil­le. (tääl­tä pää­set luke­maan pos­tauk­sen Tuk­hol­man mes­suil­ta) Ei tar­vin­nut pet­tyä. Rakas­tan itse väre­jä ja nyt ovat suo­ma­lai­set uskal­ta­neet olla roh­kei­ta ja teh­dä väri­kyl­läi­siä osas­to­ja. Iha­naa. (lisää…)

Lou­nas­ti­lai­suus EFG:llä; kat­saus tule­vai­suu­den tren­dei­hin

Lou­nas­ti­lai­suus EFG:llä; kat­saus tule­vai­suu­den tren­dei­hin

Sain viet­tää vii­me vii­kol­la mie­len­kiin­toi­sen lou­nas­ti­lai­suu­den EFG:n Hel­sin­gin myyn­ti­näyt­te­lys­sä. Tämä myyn­ti­näyt­te­ly sijait­see upeas­sa mil­jöös­sä, Ara­bia­kes­kuk­ses­sa, jos­sa tai­de on osa alu­een iden­ti­teet­tiä. Tän­ne ovat kotiu­tu­neet sekä suo­ma­lai­sen nyky­de­sig­nin kär­jet että tule­vai­suu­den teki­jät kuten Tai­de­teol­li­nen kor­kea­kou­lu.

EFG  eli Euro­pean Fur­ni­tu­re Group on Euroo­pan suu­rim­pia jul­kis­ten- ja toi­mis­to­ti­lo­jen kalus­te­toi­mit­ta­jia. Hei­dän tuot­teen­sa ovat kau­niis­ti muo­toil­tu­ja, tyy­lik­käi­tä ja niis­sä on huo­mioi­tu ergo­no­mia hyvin.

 

 

Ja niin­kuin otsik­ko ker­too, tilai­suu­den tee­ma­na oli myös kat­saus tule­vai­suu­den tren­dei­hin Tuk­hol­man mes­su­jen 2017-kaut­ta. EFG:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tapio Heik­ki­lä valot­ti meil­le näky­mää tule­viin tren­dei­hin ja luen­to oli todel­la mie­len­kiin­toi­nen.

Ensim­mäi­se­nä hän ker­toi meil­le mil­lai­sia väre­jä ja yhdis­tel­miä mes­suil­la näkyi. Pan­to­nen vuo­den väriä Gree­ne­ryä näkyi tie­tys­ti. Toi­se­na oli­vat pas­tel­li­vä­rit, kiil­tä­vät pin­nat ja jopa aivan glit­te­ri­nä. Kol­mas tee­ma väreis­sä oli kau­pun­ki­mai­nen vii­dak­ko, “Urban Jungle”. Täs­sä tee­mas­sa värei­nä ovat vih­reä, sina­pin­kel­tai­nen, mus­ti­kan­si­ni­nen ja mes­sin­ki. Nel­jäs ja aika mie­len­kiin­toi­sen värin tule­mi­nen on punai­sen eri sävyt; vesi­me­lo­ni, ter­ra­kot­ta ja bur­gun­dy. Mes­suil­la oli näky­nyt jopa koko­naan punai­sia tilo­ja. Hän myös pai­not­ti sitä, että punai­sen kans­sa voit luo­da eri­lais­ta tun­nel­maa vali­tuil­la väriyh­dis­tel­mil­lä.

Yllä­ole­vas­sa kuvas­sa EFG:n myyn­ti­näyt­te­lyyn luo­tu punai­sen eri sävyil­lä ener­gi­nen ja pir­teä neu­vot­te­lu­huo­ne.

 

 

EFG:n halu­aa luo­da asiak­kail­leen yksi­löl­li­siä työym­pä­ris­tö­rat­kai­su­ja, jot­ka tuke­vat hei­dän yri­tys­ten­sä toi­min­taa ja koros­ta­vat yri­tys­ku­vaa. EFG:n laa­ja mal­lis­to tar­jo­aa kalus­te­rat­kai­su­ja, jot­ka ovat pit­kä­kes­toi­sia, muun­nel­ta­vis­sa ole­via ja tren­dik­käi­tä ja ne sopi­vat jokai­seen tar­pee­seen ja tilaan.

Akus­tiik­ka ja tek­no­lo­gian hur­ja kehi­tys ovat päi­vän sano­ja toi­mi­ti­lo­jen kalus­tet­ta­vuu­des­sa. EFG tar­jo­aa näi­hin tar­pei­siin sopi­via kalus­te­rat­kai­su­ja ja kalus­tei­den värik­kyys sopii hyvin yhteen haus­kan muo­to­kie­len kans­sa.

 

Tämä moduu­li­jär­jes­tel­mä sopii niin tilan­ja­ka­jak­si kuin kir­ja­hyl­lyk­si­kin

 

Vih­reä penk­ki on aivan ihas­tut­ta­va. Tämä käy mm. etei­sen pen­kik­si, hotel­li­huo­neen las­ku­ti­lak­si, makuu­huo­neen sän­gyn pää­tyyn. Kuten huo­maat, käyt­tö­koh­tei­ta on val­ta­vas­ti.

 

Ja kos­ka EFG:n tuot­teet ovat moni­käyt­töi­siä ja tyy­lik­käi­tä, ne sopi­vat myös aivan lois­ta­vas­ti koti­käyt­töön. Ovat­han etä­työt­kin yleis­ty­neet val­ta­vas­ti, niin mik­sei panos­tet­tai­si myös koti­toi­mis­to­jen viih­tyi­syy­teen ja ergo­no­mi­aan. Voin suo­si­tel­la EFG:n lois­ta­via kalus­tei­ta läm­pi­mäs­ti, oli­pan sit­ten kysees­sä oman työ­pis­teen työ­tuo­lin uusi­mi­nen tai koko toi­mis­ton tilo­jen kalus­tei­den päi­vi­tys.

 

 

No mit­kä ovat sit­ten teki­jöi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat tren­dei­hin nyky­päi­vä­nä? Täs­tä aihees­tä myös kes­kus­tel­tiin EFG:n lou­nas­ti­lai­suu­des­sa. Täs­sä poi­min­ta­na kol­me tren­dei­hin vai­kut­ta­vaa teki­jää sekä poh­din­taa 1900- ja 2000-luku­jen tyy­lien eroa­vai­suuk­sis­ta.

Luku 1. Mihin me olem­me menos­sa?

Nyky­päi­vä­nä on pal­jon epä­var­muus­te­ki­jöi­tä. Muun­muas­sa poli­tiik­ka, glo­ba­li­saa­tio, ilmas­ton­muu­tos ja tek­no­lo­gian kehi­tys lisää­vät tun­net­tam­me epä­var­muu­des­ta. Haem­me tie­dos­ta­ma­ton­ta tur­vaa ja tämä tekee meil­le sen, että haluam­me kodis­ta raken­taa ikään­kuin tur­val­li­sen pesän. Tutut ele­men­tit, tur­val­li­set mate­ri­aa­lit, eri­tyi­ses­ti luon­non­ma­te­ri­aa­lit ja käsi­työ­tai­to­jen lisään­ty­nyt arvos­tys lisää­vät levol­li­suut­ta ja näi­hin haluam­me panos­taa.

Luku 2. Par­haat pääl­tä

Eri­tyi­ses­ti nuor­ten ihmis­ten paris­sa on val­lal­la tänä päi­vä­nä ns. hips­ter kult­tuu­ri. Sekoi­tel­laan eri tyy­li­la­je­ja, poi­mi­taan par­haat pääl­tä asias­ta kuin asias­ta, valin­nat teh­dään itse ja ote­taan vai­kut­tei­ta graa­fi­ses­ta desig­nis­ta.

Luku 3. Älä syö niin pal­jon lihaa

Olem­me herän­neet vii­me aikoi­na miet­ti­mään tuot­tei­den alku­pe­rää, kes­tä­vää kehi­tys­tä ja ajat­te­le­maan kei­no­ja maa­il­man voi­ma­va­ro­jen sääs­tä­mi­seen. Tämä on saa­nut meis­sä aikaan tun­teen halus­ta puh­dis­tau­tua ja se vai­kut­taa osal­taan tot­ta­kai tren­dei­hin. Haluam­me vaa­lia perin­tei­tä, tun­nem­me ylpeyt­tä tra­di­tioi­hin ja arvos­tam­me ene­ne­väs­sä mää­rin lähel­lä tuo­tet­tua. Ja kos­ka haluam­me pie­nem­män hii­li­ja­lan­jäl­jen ja käyt­tää vähem­män mate­ri­aa­le­ja, se lisää osal­taan tila­te­hok­kuu­den hyodyn­tä­mis­tä.

1900-luku jää taak­se

2000-luku­han on vas­ta aivan aluil­laan ja tämä tuo osal­taan muu­tok­sen tyy­liim­me. 1900-luku oli kokoel­ma 1800-luvun tyy­le­jä ja suu­rin vai­kut­ta­va teki­jä 1900-luvun tren­dei­hin oli 1920-luvun teol­lis­tu­mi­nen. 2000-luvul­la inter­net on yhtä vakiin­tu­nut osa elä­määm­me kuin oli teol­lis­tu­mi­nen 100-vuot­ta sit­ten. Vas­taa­vas­ti 2000-luku tulee ole­maan kokoel­ma 1900-luvun tyy­le­jä.

 

 

Eri­lai­set viher­kas­vi­rat­kai­sut lisää­vät tun­net­ta puh­dis­tau­tu­mi­ses­ta ja niin­hän ne puh­dis­ta­vat­kin ilmaa. Täs­sä EFG:llä näh­ty viher­si­sus­tus­rat­kai­su.

Kii­tos EFG:lle muka­vas­ti tilai­suu­des­ta. Ruo­ka oli mait­ta­vaa, luen­not oli­vat mie­len­kiin­toi­sia sekä näyt­te­ly­ti­la oli tyy­lik­kääs­ti ja tren­dik­kääs­ti raken­net­tu. Sain pal­jon ins­pi­roi­via ideoi­ta tule­vai­suu­den varal­le.

-Ulla­mai­ja-

 

Vuo­den 2017 värit ja sisus­tusins­pi­raa­tioi­ta leik­ko­ku­kil­la

Vuo­den 2017 värit ja sisus­tusins­pi­raa­tioi­ta leik­ko­ku­kil­la

Vuo­si on vaih­tu­nut myös värien maa­il­mas­sa ja moni maa­li- ja väriy­ri­tys on jul­kais­sut vuo­den 2017 värit­ren­din­sä. Nyt on upei­den sävy­jen aika ja val­koi­nen väis­ty­köön kodeis­tam­me! Iloit­kaam­me väreis­tä. Se piris­tää ja lisää kodik­kuut­ta ja läm­pöä niin kotei­hin kuin jul­ki­siin tiloi­hin­kin.

Itse olen aina ollut todel­li­nen väri-ihmi­nen ja sik­si tämä väri-iloit­te­lu tun­tuu itses­tä­ni niin hui­sin muka­val­ta. Mie­len­kiin­tois­ta on näh­dä parin vii­kon pääs­tä Tuk­hol­man sisus­tus­mes­suil­la mitä sisus­tus­maa­il­mas­sa on meneil­lään ja kuin­ka värik­kyys lyö itse­ään läpi. Ja nyt en puhu kir­ja­vuu­des­ta vaan tyy­lik­kääs­tä ja har­mo­ni­ses­ta värien käy­tös­tä.

Ja kos­ka olen myös kuk­kais­tyt­tö ja leik­ko­kuk­kien suu­ri ystä­vä, niin haluan käy­dä läpi tämän värit­ren­di­asian kuk­ka-ase­tel­mia apu­na käyt­täen. Kukat­han tuo­vat tilaan värik­kyyt­tä ja elä­vyyt­tä. Voit itse alkaa lisää­mään ympä­ril­le­si värik­kyyt­tä valit­se­mal­la seu­raa­van kuk­ka­kim­pun juu­ri jon­kun värit­ren­din mukaan. Huo­le­ton­ta ja help­poa värien käyt­töä.

 

Pan­to­ne

Pho­to: Pan­to­ne

 

Ehkä suu­rin­ta huo­mio­ta saa pai­no­teol­li­suu­den väri­jär­jes­tel­mä Pan­to­ne, jon­ka vuo­den väri­jul­kis­ta­mis­ta odo­te­taan aina suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la. Tämän vuo­den Pan­to­ne-väri on Gree­ne­ry eli keväi­sen herää­vän luon­non väri. Tämä kuvas­taa ajan tren­diä. Arvos­tam­me luon­toa enem­män ja haluam­me kiin­nit­tää suu­rem­paa huo­mio­ta ruo­an puh­tau­teen ja suo­sia ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä tuot­tei­ta. Gree­ne­ry on puh­das ja rai­kas väri. Tätä löy­tyy hel­pos­ti vaik­ka viher­tä­väs­tä koi­vun oksas­ta.

 

Pho­to: Pan­to­ne

 

 

Tik­ku­ri­la

Suo­ma­lai­sen Tik­ku­ri­lan tämän vuo­den väri on Ango­ra H466, joka on ele­gant­ti, peh­meä  ja tyy­li­käs väri. Vuo­den värik­si vali­taan sävy, joka kuvas­taa ajan hen­keä, ilmiöi­tä ja tren­de­jä. Valit­si­ja­raa­dis­sa oli­vat muo­ti­suun­nit­te­li­ja Tee­mu Muu­ri­mä­ki, sisus­tus­suun­nit­te­li­ja- ja blog­gaa­ja Susan­na Ven­to ja Tik­ku­ri­lan desig­n­asian­tun­ti­ja Mari­ka Rai­ke.

Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin Eli­nan kans­sa valit­sim­me ajan tren­din mukai­sen kim­pun kuvaa­maan kah­ta väriä Gree­ne­ryä ja Ango­raa. Nei­lik­ka­la­ji­ke Off Whi­te on utui­sen kau­nis, juu­ri niin kuin Ango­ra väri­nä tuo mie­li­ku­van. Val­koi­nen Kuis­ma­mar­ja on upea pari nei­li­kal­le ja vih­reä Kie­lo­puun oksa on keväi­sen rai­kas niin kuin Gree­ne­ry väri­nä.

 

Ben­ja­min Moo­re

Pho­to: Ben­ja­min Moo­re

 

Poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­nen maa­liy­ri­tys Ben­ja­min Moo­re valit­si vuo­den värik­seen täy­te­läis­tä ja tum­maa ame­tis­tia muis­tut­ta­van väri­sä­vyn nimel­tään Sha­dow. Sävy on kyl­lä mie­les­tä­ni upea ja dra­mat­ti­suu­des­saan luo ympä­ril­leen arvok­kuut­ta ja läm­min­tä tun­nel­maa. Sha­dow eli suo­mek­si var­jo kuvaa myös sitä het­keä, kun ilta pime­nee ja var­jot pite­ne­vät, yö saa­puu ja kaik­ki hil­je­nee…

 

Pho­to: Ben­ja­min Moo­re

 

 

Sha­dow-värin ins­pi­roi­ma­na tähän kuk­ka­kimp­puun valit­sim­me Eli­nan kans­sa tum­man lilan Ele­gance-nei­li­kan, Tas­ku­ruo­hon oksan ja aina niin tren­dik­kään Euca­lyp­tuk­sen oksan. Tuo Euca­lyp­tuk­sen väri­hän on supert­ren­di­käs tänä vuon­na, sil­lä juu­ri tuo­ta sävyä on myös tämän vuo­den Tik­ku­ri­lan Hazy-väri­ko­koel­mas­sa Nefriit­ti-sävy­nä ja Yhdys­val­lois­sa ja Kana­das­sa vai­kut­ta­van maa­liy­ri­tys Behr Paint:n vuo­den väreis­sä Balanced-sävy­nä.

 


Behr Paint

 

Pho­to: Behr Paint

 

Tik­ku­ri­lan Hazy-väri­ko­koel­ma

Pho­to: Tik­ku­ri­la

 

Täs­tä hie­nos­tu­nees­ta ja romant­ti­ses­ta väri­ko­koel­mas­ta ais­tii van­han ajan tun­nel­maa ja se sisäl­tää nuden, sam­ma­leen, van­han roo­san ja har­maan eri sävy­jä. Rus­tiik­ki-sävy kieh­toi väri­nä ja halusim­me raken­taa leik­ko­kuk­ka­kim­pun sen ins­pi­roi­ma­na. Skim­mian-kukas­sa on juu­ri täl­lai­nen rikot­tu sävy ja kuk­ka itses­sään jo sopii tähän väri­ko­koel­maan, joka huo­kuu englan­ti­lai­sen kar­ta­no­ro­man­tii­kan hen­keä. Pei­pon­kaa­len-leh­des­sä on myös upea puner­ta­va sävy ja sopii lois­ta­vak­si parik­si Skim­mian-kukal­le.

Väri Rus­tiik­ki
Pho­to: Tik­ku­ri­la

 

Ei muu­ta kuin maa­li­kau­poil­le sävy­jä valit­se­maan vaik­ka­pa uudek­si sei­nän värik­si ja kuk­ka­kaup­paan pien­tä piris­tys­tä hake­maan. Tal­vi­au­rin­ko on mei­tä vii­me päi­vi­nä piris­tä­nyt, mik­sei koti­si uudet sävyt?

Valoi­sia tal­vi­päi­viä toi­vo­tel­len
-Ulla­mai­ja-Kau­pal­li­nen yhteis­työ Kuk­ka­ka­ma­ri Elsi