Run­saut­ta, värik­kyyt­tä, suo­ma­lai­suut­ta, luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja ja kotoi­lua näkyi tämän vuo­ti­sil­la Habi­ta­re-mes­suil­la. Jo vii­me tal­vi­sil­la Tuk­hol­man-mes­suil­la näkyi tätä tren­diä run­saas­ti ja odo­tin­kin innol­la suo­ma­lais­ten vas­ti­net­ta mes­suil­le. (tääl­tä pää­set luke­maan pos­tauk­sen Tuk­hol­man mes­suil­ta) Ei tar­vin­nut pet­tyä. Rakas­tan itse väre­jä ja nyt ovat suo­ma­lai­set uskal­ta­neet olla roh­kei­ta ja teh­dä väri­kyl­läi­siä osas­to­ja. Iha­naa.

Tämän vuo­den sävyt ovat maan­lä­hei­siä ja mur­ret­tu­ja. Mus­ti­kan­si­nis­tä näkyi eri­tyi­sen pal­jon,  myös havun­vih­re­ää, mar­ja­puu­ron­pu­nais­ta, pol­tet­tua ter­ra­kot­taa, vih­reän­har­maa­ta ja bur­gun­din­pu­nais­ta oli käy­tet­ty run­sais­sa ja värik­käis­sä sisus­tuk­sis­sa. Mes­sin­ki on edel­leen suo­sit­tu metal­li ja mar­mo­ri kivi­la­ji­na. Soh­vien ja noja­tuo­lien mate­ri­aa­li­na ovat samet­ti ja anil­lii­ni­nah­ka suo­sios­sa. Pin­nois­sa on rou­heut­ta ja struk­tuu­ria. Luon­non­ma­te­ri­aa­lit sopi­vat täy­del­li­ses­ti maan­lä­heis­ten sävy­jen kans­sa. Matot ovat juut­tia ja vil­la-pel­la­va­se­koi­tuk­sia. Puu­ma­te­ri­aa­leis­sa myös tum­ma puu on lyö­mäs­sä itse­ään läpi.

Tähän pos­tauk­seen poi­min upeat osas­tot, jois­sa tun­nel­ma oli värik­kään kodi­kas­ta tai suo­ma­lai­suus lois­ti kun­nias­sa.

 

Anno is back

 

 

Monien rakas­ta­ma Anno-tuo­te­sar­ja on tul­lut takai­sin. Eilen Anno Col­lec­tion ava­si verk­ko­kaup­pan­sa ja näin suo­ma­lai­set saa­vat taas kai­paa­man­sa Annon tuot­teet takai­sin. Annon tuot­tei­den perus­ta on luon­non­lä­hei­syys, pit­käi­käi­syys ja he halua­vat käyt­tää tuot­teis­saan pal­jon luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja. Aina­kin mes­suil­la tämä tee­ma tuli hyvin esil­le. Hil­lit­ty­jä maan­lä­hei­siä sävy­jä löy­tyi teks­tii­leis­sä, astiois­sa, koreis­sa, kas­seis­sa ja kau­la­hui­veis­sa. Luu­len­pa, että suo­sio on taas taat­tu.

 

Ikea’s first time

 

 

 

Ikea halusi tul­la lähem­mäk­si suo­ma­lai­sia sisus­ta­jia ja vih­doin ja vii­mein he osal­lis­tu­vat Habi­ta­re-mes­suil­le isol­la 200 neliön osas­tol­laan. Ja Ikea­han ei petä kos­kaan, jos hae­taan run­saut­ta ja värik­kyyt­tä. Tämän vuo­den tee­ma­na mes­suil­la heil­lä on elo­huo­ne ja iha­naa olla koto­na. Jos haluat pereh­tyä enem­män Ikean elo­huo­ne-tee­maan ja osas­ton sisus­tusi­deo­lo­gi­aan, löy­dät lisä­tie­toa tääl­tä. Niin kuin näis­tä kuvis­ta näkyy, tänä vuon­na pin­nal­la on  run­saus, ker­rok­sel­li­suus, sini­nen, samet­ti, mes­sin­ki ja luon­non­ma­te­ri­aa­lit.

 

Tim­berwi­se

 

 

 

 

Koti­mai­nen Tim­berwi­se Oy on eri­kois­tu­nut lank­ku­par­ket­tei­hin ja hei­dän tuot­teen­sa ovat eko­lo­gi­sia, kes­tä­viä ja tur­val­li­sia. Tänä vuon­na Habi­ta­res­sa heil­lä on hur­jat 700 neliö­tä lat­tia­pin­ta-alaa. Tämä kuvas­taa sitä, että suo­ma­lai­suus ja luon­non­ma­te­ri­aa­lit ovat suo­sit­tu­ja ja näin ollen halu­taan panos­taa myös lat­tia­ma­te­ri­aa­lei­hin, jot­ka ovat koti­mai­sia ja laa­duk­kai­ta. Uusin lan­see­raus heil­lä on muo­toi­li­ja Har­ri Kos­ki­sen ja Vil­le Kok­ko­sen kans­sa yhteis­työs­sä syn­ty­nyt Tim­berwi­se Design Pro­jects-tuo­te­sar­ja. Sii­hen kuu­luu par­ke­tin toi­min­nal­li­sia rajo­ja ja muo­to­kiel­tä rik­ko­vat K2 Design-sei­näe­le­men­tit, Design Parquet K2-par­ke­tit ja Twi­se-käyt­tö­esi­neet.

 

Glo­rian-koti

 

 

Täl­lä osas­tol­la näkyy hyvin pin­nal­la ole­va tren­di käyt­tää samaa väriä sisus­tuk­ses­sa eri­lai­si­na pin­toi­na ja mate­ri­aa­lei­na. Kival­ta näyt­tää myös Inno­luxin Kupo­li-valai­si­men ryt­mit­tä­mi­nen tilas­sa. Näin saa­daan tun­nel­mas­ta tyy­lik­kään kotoi­sa. Itse tyk­kään täs­tä osas­tos­ta tosi pal­jon.

 

Asun-leh­den osas­to

 

 

 

Asun-leh­den osas­to oli Sisus­tus­toi­mit­ta­jat ry:n valin­ta par­haak­si mes­suo­sas­tok­si Habi­ta­res­sa. Täl­lä osas­tol­la ei niin­kään värik­kyys lois­ta­nut vaan ker­rok­sel­li­suus ja kodik­kuus. Tämä osas­to sopii hyvin kotoi­lu-tee­maan, sen ver­ran peh­meän kotoi­sa osas­to oli. Täl­lä osas­tol­la yhteis­työ­kump­pa­nei­na oli­vat mm. Durat, Tim­berwi­se ja A.S. Hel­sin­gö, koti­mai­si­sa toi­mi­joi­ta kaik­ki.

 

Havi’s

 

 

 

Havi’­sin osas­tol­ta löy­tyy Havin ja Havi’s-tuo­te­mer­kin kynt­ti­lät ja pien­si­sus­tuse­si­neet. Osas­to oli erit­täin kau­nis, väre­jä oli pal­jon ja sisus­tus oli run­sas ja ker­rok­sel­li­nen.  Hei­dän syk­syn kynt­ti­löi­den ja sisus­tus­tuot­tei­den värit ovat ane­mo­ne (sini-vih­reä), bur­gun­din­pu­nai­nen ja rus­kean­har­maa.

 

Hako­la

 

 

 

Suo­ma­lai­nen Hako­la tekee laa­duk­kai­ta huo­ne­ka­lu­ja ja mm. hei­dän kaik­kien soh­vien pääl­li­set ovat irroi­tet­ta­via ja vesi­pes­tä­viä. Tämän vuo­den Habi­ta­re-osas­to oli heil­lä erit­täin upea väri­tyk­sel­tään. Syvä met­sän­vih­reä oli pää­vä­ri­nä ja mata­lis­sa väli­sei­nis­sä oli käy­tet­ty kah­ta eri väri­pa­ria; vaa­lean­pu­nai­nen-tii­len­pu­nai­nen ja har­maan­vih­reä-met­sän­vih­reä. Iha­nan samet­ti­nen Moby-soh­va on uutuus ja Finar­ten upeat vil­la­ma­tot ihas­tut­ti­vat kau­niil­la sävyil­lään.

 

Täl­lais­ta mes­su­pö­hi­nää eili­sel­tä päi­väl­tä. Todel­la hyvä fii­lis jäi mes­suis­ta. Vie­lä onnek­si mes­sut jat­ku­vat! Itse­kin menen vie­lä hais­te­le­maan tun­nel­maa vii­kon­lop­pu­na ja pereh­ty­mään vie­lä enem­män tuo­te­va­li­koi­miin ja esil­le­pa­ni­joi­hin. Jos olet kiin­nos­tu­nut väreis­tä sisus­ta­mi­ses­sa, niin toi­min kol­le­ga­ni Coco­vi­sion Mar­jan kans­sa mes­suop­pai­na lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na kel­lo 13 ja viem­me poruk­kam­me tutus­tu­maan väri­maa­il­moi­hin mes­suil­la.

Muka­via Habi­ta­re-mes­su­ja kai­kil­le!

-Ulla­mai­ja-