Tämän­ke­säi­nen per­heem­me kesä­lo­ma­reis­su suun­tau­tui Taa­lin­teh­taal­le, Kemiön­saa­reen ja siel­lä iki-iha­naan hir­si­hu­vi­la Lil­la­niin. Useas­ti olen Ruot­sin ris­tei­lyl­lä olles­sa­ni ihail­lut lai­van kan­nel­ta Turun saa­ris­toa. Jo kevääl­lä pää­tin, että nyt on aika tutus­tua Saa­ris­to-Suo­meen. Googlet­ta­mal­la sil­mii­ni sat­tui Airbnb:n ilmoi­tus täs­tä hur­maa­vas­ta huvi­las­ta meren­ran­nal­la. Airbnb on ollut minul­le aivan uusi tut­ta­vuus. Nyt huo­ma­sin, että sehän onkin aivan lois­ta­va mah­dol­li­suus saa­da vuo­kral­le per­soo­nal­li­sia kote­ja koh­tuu­hin­taan. Samal­la pää­set tutus­tu­maan eri­lai­siin sisus­tus­tyy­lei­hin ja tun­nel­miin, näet uusin sil­min koti-Suo­mea, jos nyt puhu­taan vuo­krauk­ses­ta Suo­men puo­lel­la. Airbnb on maa­il­man­laa­jui­nen ja monet­han tätä har­ras­taa­kin käy­des­sään ulko­mail­la. Koke­muk­sem­me vuo­krauk­ses­ta oli tosi posi­tii­vi­nen ja sik­si haluan­kin esi­tel­lä teil­lä Lil­la­nia ja kehua Taa­lin­teh­das­ta loma­koh­tee­na.

Taa­lin­teh­taal­le ja Lil­la­niin pääs­tyäm­me mei­tä vas­taa­not­ti Saa­ris­to-Suo­men aina aurin­koi­nen sää, talon iloi­nen omis­ta­ja Sari, tuok­su­vat tuo­reet ruusut ja niin söpö ruu­tuik­ku­nai­nen hir­si­hu­vi­la 1700-luvul­ta. Taa­lin­teh­taan van­him­mat raken­nuk­set ovat 1700-luvul­ta ja tämä Lil­lan on yksi niis­tä sel­lai­sis­ta. Talo on tuo­tu Hiit­tis­ten saa­rel­ta 1730-luvul­la ja jos­sa se oli jo aiem­min raken­net­tu. Lil­la­nis­ta auke­aa näky­mä merel­le ja tun­nel­ma on rau­hoit­ta­va. Lil­la­nis­sa oli aivan iha­naa puh­tau­den ja raik­kau­den tun­tu, vaik­ka talo on tosi van­ha. Talo on sisus­tet­tu van­haa kun­nioit­taen, van­haa hirt­tä on jätet­ty upeas­ti esiin, väri­maa­il­ma on tosi hil­lit­ty ja pie­niä, kau­nii­ta yksi­tyis­koh­tia on talos­sa pal­jon. Täy­del­lis­tä lomai­lua; sees­tei­nen tun­nel­ma ja meren tuok­su.

Van­ha hir­si itses­sään on jo sisus­tuse­le­ment­ti ja sen rin­nal­la kan­nat­taa käyt­tää puh­tai­ta muo­to­ja ja hil­lit­ty­jä sävy­jä. Täs­sä kodis­sa tun­nel­maa lisä­si aito­jen mate­ri­aa­lien käyt­tö, joka kun­nioit­taa van­han talon his­to­ri­aa. Talos­ta löy­tyi tosi pal­jon haus­ko­ja sisus­tusi­deoi­ta. Mie­les­tä­ni itse teh­ty ker­ros­sän­ky on aivan ihas­tut­ta­va. Saa­ris­to­lais­hen­keä vain lisää, että ikku­nas­ta on oikeas­ti meri­nä­kö­ala. Ja vaa­lea­sä­vyi­nen makuu­huo­ne on kuin utui­nen hen­käys höy­hen­lamp­pui­neen ja traak­ki­pui­neen.

Niin kuin jo mai­nit­sin Lil­la­nin kau­niis­ta yksi­tyis­koh­dis­ta, niin täs­sä joi­tain esi­merk­ke­jä. Elee­tön Block-valai­sin ja kiil­to­val­koi­nen senk­ki van­haa hir­si­sei­nää vas­ten, toi­mii. Ras­kaa­na ole­van nai­sen tor­so, kiil­tä­vä, mahon­ki­nen pia­no ja hir­si­sei­nä. Tämä­kin on lois­ta­va yhdis­tel­mä. Kui­vu­nut oksa valai­si­men pääl­lä on haus­ka yksi­tyis­koh­ta. Myös­kin val­koi­nen Arrow-ripus­tin ja val­koi­sek­si maa­lat­tu oksa näyt­tä­vät lois­ta­val­ta paril­ta van­haa hir­si­sei­nää vas­ten.

Vaik­ka Taa­lin­teh­taal­la itses­sään onkin pal­jon his­to­ri­aa ja näh­tä­vää, me teim­me ret­ken tosi mie­len­kiin­toi­seen paik­kaan. Kemiön­saa­res­sa sijait­see Amos Anders­so­nin itsel­leen kesä­pai­kak­seen vuon­na 1927 hank­ki­ma Söderlång­vi­kin kar­ta­no. Kar­ta­non pää­ra­ken­nuk­ses­sa on toi­mi­nut vuo­des­ta 1965 tai­de- ja hen­ki­lö­his­to­rial­li­nen museo. Söderlång­vik on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta ome­nan­tuot­ta­jis­ta ja ome­na­tar­has­sa on yli 20 000 eri lajik­kei­den ome­na­puu­ta. Kar­ta­nos­sa sat­tui ole­maan juu­ri kon­sert­ti, joten sisäl­le emme pääs­seet tutus­tu­maan, mut­ta puu­tar­has­sa, ran­nas­sa, myy­mä­läs­sä ja piha­pii­rin raken­nuk­sis­sa riit­ti kyl­lä kat­sel­ta­vaa ja ihme­tel­tä­vää. Erääs­tä piha­ra­ken­nuk­ses­ta löy­tyi myös val­ta­va kokoel­ma kar­ta­non van­ho­ja kul­ku­pe­le­jä, kär­ry­jä, rat­tai­ta, reke­jä ja ome­nan­tuo­tan­nos­sa käy­tet­ty työ­ka­lu­ja. Voin vain sanoa, että tilan ome­na­hil­lo ja ome­na­me­hul­la teräs­tet­ty gra­no­la oli­vat tai­vaal­li­sen hyvää. Nii­tä tart­tui myös kotiin­vie­mi­sek­si.

Tar­jo­si­han reis­su myös kau­nii­ta mai­se­mia, kalas­tus­ta, venei­lyä ja upei­ta aurin­gon­las­ku­ja. Reis­su kan­nat­ti ja yksi saa­ri tuli val­loi­tet­tua. Museo­vi­ras­to on mää­ri­tel­lyt Taa­lin­teh­taan his­to­rial­li­sen teol­li­suusa­lu­een val­ta­kun­nal­li­sek­si mer­kit­tä­väk­si raken­ne­tuk­si kult­tuu­riym­pä­ris­tök­si. Jos ajat­te­let, että vie­tät yötä 300 vuot­ta van­has­sa, idyl­li­ses­sä hir­si­hu­vi­las­sa meren ran­nal­la ja ympä­ril­lä­si on his­to­rial­lis­ta kult­tuu­riym­pä­ris­töä, niin voit arva­ta, että loma­si on iki­muis­toi­nen.

Kaik­ki sujui lois­ta­vas­ti siis Airbnb:n kaut­ta ja olim­me tyy­ty­väi­siä lomaam­me. Ei voi muu­ta kuin suo­si­tel­la Airbnb:tä help­po­na ja luo­tet­ta­va­na vuo­kra­nan­ta­ja­na, iha­naa Lil­la­nin yöpy­mis­paik­ka­na ja Taa­lin­teh­das­ta lomai­lu­koh­tee­na.

Iha­naa ja toi­vot­ta­vas­ti aurin­kois­ta kesän­jat­koa kai­kil­le.

-Ulla­mai­ja-

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?