Olet­kin var­maan kuul­lut nimen Inno­lux jos­kus ja tie­dät, että nimen taka­na on aina lois­ta­vaa muo­toi­lua ja hyviä valais­tuso­mi­nai­suuk­sia. Inno­luxin slo­gan onkin -Home of good light eli hyvän valon koti. Kai­kil­le hyvää ja häi­käi­se­mä­tön­tä valoa.
Sain eilen olla viet­tä­mäs­sä valai­se­vaa iltaa kol­le­ga­jou­kon eli Sis­sa­rei­den (sisustussuunnittelijat.pro) kans­sa. Olim­me vie­raa­na Inno­luxil­la Hel­sin­gis­sä ja saim­me kuul­la yri­tyk­sen his­to­rias­ta ja aat­teis­ta.
Inno­jok Oy:n vuon­na 1993 perus­ta­nut Juk­ka Joki­nie­mi ker­toi meil­le Inno­luxin tari­nan, eli mik­si juu­ri hänen yri­tyk­ses­tä tuli Suo­men suu­rin valai­sin­val­mis­ta­ja. Inno­jok tulee sanois­ta innos­tu­mi­nen ja inno­vaa­tio.

Vii­kon kir­kas­va­lo­hoi­to otet­tu. Niin pal­jon oli kir­kas­va­lo­ja pöy­dän pääl­lä ja sivuil­la. Can­deo-riip­pu­va­lai­sin, mark­ki­noi­den ainoa riip­pu­va kir­kas­va­lo­lamp­pu. Kyt­ki­mel­lä saat sää­det­tyä valos­ta hämä­räm­män ilta­käyt­töön.

Nuo­re­na teek­ka­ri­na Juk­ka Joki­nie­mi sai tie­tää sai­ras­ta­van­sa sokeu­teen joh­ta­vaa sai­raut­ta. Hän ei lan­nis­tu­nut, vaan päät­ti omis­tau­tua hyvän valon asial­le ja läh­ti toteut­ta­maan unel­maan­sa tuo­da hyvä valo kaik­kien ulot­tu­vil­le. Hänen mie­les­tään hyvä, miel­lyt­tä­vä ja riit­tä­vä valais­tus on mei­dän kaik­kien oikeus. Ei vain van­ho­jen ja vam­mais­ten, sil­lä emme­hän me kukaan halua kuu­lua tuo­hon kate­go­ri­aan. Aina­kaan Jukan mie­les­tä.
Juk­ka halusi meil­le suun­nit­te­li­joil­le pai­not­taa tilan koko­nais­val­tais­ta suun­nit­te­lua, jos­sa kai­kil­la ais­teil­la on hyvä olla. Ja tot­ta­han se on. Huo­no ais­ti­ko­ke­mus pilaa tilan, oli se sit­ten lii­an kova musiik­ki, vää­rät tuok­sut, lii­an hämä­rä valais­tus, kir­ku­vat värit, ym. Kun kai­kil­la ais­teil­la on tilas­sa arvo­sa­na-astei­kol­la 8 olta­vat, tekee se koke­muk­ses­ta jo todel­la hyvän pake­tin. Miet­ti­kää­pä seu­raa­val­la ker­ral­la jos­sain jul­ki­ti­las­sa, mis­sä koet­te jon­kun asian häi­rit­se­vän, että mil­lä ais­til­la ei nyt ole asiat ihan rei­las­sa. Mie­len­kiin­tois­ta.

Ja kukas se oli­kaan mei­dän illan mas­kot­ti? No tie­tys­ti Jukan sulois­ta­kin suloi­sem­pi opas­koi­ra Fan­ni. On tai­nut Fan­ni muu­ta­man ker­ran olla osal­li­se­na ruo­ka­pöy­dän ympä­ril­le istu­nei­den viih­dyt­tä­mi­ses­sä. Niin luon­te­vas­ti läm­min kuo­no työn­tyi pöy­dän alta pol­vel­le ker­jää­mään herk­ku­pa­laa.

Kupla-sadet­ta pöy­dän pääl­lä. Ikiklas­sik­ko Yki Num­men suun­nit­te­le­ma Kuplat-valai­sin monis­sa väreis­sä

Inno­luxin lii­ke­toi­min­nan kehi­tys­pääl­lik­kö Mark­ku Kos­ki ker­toi meil­le klas­si­koi­den kes­kel­lä Inno­luxin mal­lis­tois­ta ja yri­tyk­sen stra­te­giois­ta. Inno­luxin valai­sin­mal­lis­tot ovat nimel­tään Bright, Design ja Pro.

Bright-mal­lis­to tar­jo­aa moni­puo­li­sia ja tyy­lik­käi­tä kir­kas­va­lo­lait­tei­ta, jot­ka edis­tä­vät koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia tyy­lik­kyy­des­tä tin­ki­mät­tä. Kir­kas­va­lo­lait­teis­ta mai­nit­ta­koon uutuus Valo­voi­ma-valai­sin ja graa­fi­nen valai­sin Fii, jot­ka muo­toi­lun­sa ansios­ta muun­tu­vat monek­si.

Design-mal­lis­to koos­tuu huip­pu­laa­duk­kais­ta moder­neis­ta valai­si­mis­ta ja nyky­päi­vän klas­si­kois­ta, jois­sa yhdis­ty­vät kau­nis muo­toi­lu ja erin­omai­nen valo. Klas­si­kois­ta haluai­sin nos­taa esil­le Lisa Johans­son-Papen vuon­na 1947 suun­nit­te­le­man Lisa-tuo­te­per­heen ja Samu­li Naa­man­gan suun­nit­te­le­man Lam­ba­da-valai­si­men. Kuvat alla.

Lisa, niin iha­nas­sa syvän­si­ni­ses­sä tren­di­vä­ris­sä

 

Lam­ba­da-valai­sin­ryh­mä.  Enem­män on kau­niim­pi pätee valai­si­miin

Pro-mal­lis­to tar­jo­aa hyvin­voin­tia paran­ta­via valais­tus­rat­kai­su­ja, valais­tus­suun­nit­te­lu­pal­ve­lu­ja ja mal­lis­to­va­lai­sin­ten rää­tä­löin­ti­pal­ve­lu­ja. Sen teh­tä­vä on tar­jo­ta mah­dol­li­suus viih­tyi­sem­piin ja funk­tio­naa­li­sem­piin jul­ki­ti­laym­pä­ris­töi­hin.

Beagle-pöy­tä­va­lai­sin, moni­käyt­töi­nen ja valo on miel­lyt­tä­vää

 

Näin­kin voi valais­ta nau­la­kon taus­tan, Tupla­kuplat, Nuk­ku­ma­tit ja Swa­nit sulas­sa sovus­sa

Inno­luxin hyvän valon filo­so­fia:

-häi­käi­se­mät­tö­myys
-funk­tio­naa­li­suus
-ener­gia­te­hok­kuus
-aja­ton ja miel­lyt­tä­vä muo­toi­lu
-valon elin­voi­mai­suus
-laa­duk­kaat kom­po­nen­tit
-varao­sien hyvä saa­ta­vuus
-moni­käyt­töi­syys
-pit­kä elin­kaa­ri
-tuot­teet kes­tä­vät aikaa niin tek­ni­ses­ti kuin sisus­tuk­sel­li­ses­ti
-tehok­kai­den valon­läh­tei­den mah­tu­mi­nen valai­si­meen


Nämä kun sisäis­tää, niin ei tar­vit­se enää ihme­tel­lä mikä tekee Inno­luxis­ta niin menes­ty­vän valai­sin­toi­mit­ta­jan.
Valoa syk­syyn rak­kaat kans­sa­kul­ki­jat!

 ‑Ulla­mai­ja-