Kevät tulee kohis­ten ja pää­siäi­nen­kin on jo aivan nur­kan taka­na. On siis aika niin keväis­ten sisus­tusi­deoi­den kuin uusien kuk­kien ja kas­vien. Näi­den molem­pien uusim­mat ideat ja tren­dit saat päi­vi­tet­tyä samal­la mes­su­käyn­nil­lä. Ensi vii­kol­la 6.–9.4. pyö­räh­tää käyn­tiin kaik­kien viher­peu­ka­loi­den ja remot­ti­nik­ka­rei­den odot­ta­mat Kevät­mes­sut.

Kuk­ka­ka­ma­ri Elsi, minä ja Sis­sa­reis­ta koos­tu­nut mes­su­tii­mi olem­me teh­neet kovas­ti hom­mia näi­den mes­su­jen eteen. Meil­lä Sis­sa­reil­la on hui­ma 72 neliöi­nen mes­suo­sas­to Kevät­mes­suil­la ja mei­dät löy­dät osas­tol­ta 3f31. Kuk­ka­ka­ma­ri Elsi on muka­na mes­su­yh­teis­työs­sä upeil­la kuk­ka­luo­muk­sil­laan. Tule kat­so­maan mm. mil­lai­sen kuk­ka­ke­to­sei­nän he ovat osas­tol­lem­me loih­ti­neet.

 

 

Olem­me aivan Aree­na­la­van vie­res­sä, johon olem­me työs­tä­neet ohjel­maa ja itse­kin pää­sen ääneen ko. laval­la. Eri alo­jen osaa­jat luen­noi­vat ja panee­li­kes­kus­te­le­vat laval­la. Aihei­na ovat pin­ta­ma­te­ri­aa­lit, teks­tii­li­pin­to­jen suo­jaus, valais­tus, akus­tiik­ka ja värien vai­ku­tus raken­ta­mi­seen. Ohjel­man aika­tau­lui­hin pää­set kur­kis­ta­maan tääl­tä.

Annam­me osas­tol­lam­me ilmais­ta sisus­tus­neu­von­taa mes­su­jen aukio­loai­koi­na. Mei­dän suun­nit­te­li­joi­den lisäk­si osas­tol­lam­me tapaat yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me. He ovat Bel­le Arti, Suo­men Beto­ni­lei­ma­sin (SBL), Man­ner­laat­ta, Softca­re, Tim­berwi­se, Kon­to, Lumir ja Fitwood.  Työ­näy­tök­si­ään esit­te­le­vät  SBL, Bel­le Arti ja Softca­re. Näi­den aika­tau­lui­hin pää­set tutus­tu­maan tääl­tä.

 

 

Pää­siäi­nen on sit­ten heti mes­su­jen jäl­keen ja tar­vit­sem­me pää­siäis­pöy­tään tie­tys­ti kuk­kia. Kuk­ka­ka­ma­ri Elsi loih­ti pyyn­nös­tä­ni pää­siäis­tee­mai­sen leik­ko­kuk­ka­kim­pun pöy­tää­ni. Pää­siäi­nen on luon­non herää­mi­sen aikaa. Sil­loin kukis­sa ja sisus­tuk­ses­sa halu­taan käyt­tää kevei­tä ja hem­pei­tä sävy­jä. Kim­put ovat run­sai­ta ja usein leik­ki­siä ja niis­sä voi­daan käyt­tää oksia, sam­mal­ta, munan­kuo­ria ja höy­he­niä. Pää­siäi­sen ajan kuk­kia ovat lil­jat, skil­lat, hel­mi­hy­asin­tit, ane­mo­net, jalo­lei­ni­kit, väri­her­neet, tulp­paa­nit, nar­sis­sit ja eri­lai­set oksat.

 

 

Tämä kimp­pu raken­net­tiin lilan höy­hen ympä­ril­le. Kim­pus­sa käy­tet­tiin nei­lik­kaa, ane­mo­nea, jalo­lei­nik­kiä ja oksa­nei­lik­kaa sekä onnen­pen­saan, kir­si­kan ja euca­lyp­tuk­sen oksia. Kimp­pu, ruuk­ku ja ser­ve­tit ovat Kuk­ka­ka­ma­ri Elsis­tä.

 

 

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mes­suil­le. Minut tavoit­taa mes­suo­sas­tol­ta lau­an­tai­na 8.4. klo: 11–15 ja sun­nun­tai­na 9.4. klo: 16–18.

Oikein onnel­lis­ta pää­siäi­sen aikaa teil­le kai­kil­le.  -Ulla­mai­ja-