Vuo­si 2018 tuo tul­les­saan uusia väre­jä niin sisus­tus- kuin muo­ti­maa­il­maan­kin. Tämä vuo­si on taas värien käy­tön juh­laa, joka mie­les­tä­ni vii­me vuon­na pää­si jo muka­vas­ti vauh­tiin. Vii­me vuon­na näi­hin aikoi­hin kir­joi­tin jutun vuo­den väreis­tä ja nii­den tuo­mis­ta leik­ko­kuk­kains­pi­raa­tiois­ta. Pää­set luke­maan jutun tääl­tä.

Täs­sä jutus­sa käyn läpi vuo­den 2018 väre­jä, joi­ta ovat jul­kais­seet isot väri­toi­mi­jat Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Näi­tä ovat koti­mai­nen Tik­ku­ri­la ja hei­dän vuo­den värin­sä N405 Ruuk­ku, pai­no­teol­li­suu­den väri­jär­jes­tel­män Pan­to­nen väri Ult­ra Vio­let 18–3838, Yhdys­val­ta­lai­sen maa­li­teh­taan Ben­ja­min Moo­ren väri Calien­te AF-290 ja maa­il­man suu­rim­man maa­lia­lan yri­tyk­sen Sherwin-Wil­liam­sin väri Ocean­si­de SW 6496.

Ja kos­ka rakas­tan ase­tel­mia ja leik­ko­kuk­kia, niin halusin toteut­taa tämän väri­ju­tun taas kuk­kien muo­dos­sa. Yhteis­työn toteu­tin lem­pi­kuk­ka­kaup­pa­ni Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin kans­sa. Annoin heil­le lin­kit vuo­den värei­hin ja Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin Eli­na sitoi minul­le kim­put vuo­den värien poh­jal­ta.

 

Tik­ku­ri­la

 

Kuvat Tik­ku­ri­la

 

 

Tik­ku­ri­lan vuo­den väri on siis Ruuk­ku N405 ja värin valin­taan ovat vai­kut­ta­neet ajan­koh­tai­set ilmiöt, tun­nel­mat ja tren­dit. Ruu­kun puna­rus­kea sävy sopii hyvin tuo­maan läm­pöä vaa­le­aan sisus­tuk­seen ja herät­tä­mään sen eloon. Ruu­kun kans­sa on help­po yhdis­tel­lä mui­ta maan­lä­hei­siä sävy­jä. Vii­me vuo­den super­suo­si­tut mus­ti­kan­si­ni­nen ja syvän­vih­reä sopi­vat lois­ta­vak­si parik­si Ruu­kun sävyn rin­nal­le.

 

 

Ruuk­ku-sävyn ins­pi­roi­ma­na Eli­na oli hie­nos­ti löy­tä­nyt sen idean, jota Ruuk­ku edus­taa. Eli maan­lä­hei­syyt­tä, aito­ja mate­ri­aa­le­ja ja jat­ku­vuut­ta. Tämä hur­maa­va ase­tel­ma on teh­ty kui­vu­nee­seen puun­pa­la­seen, johon on sidot­tu Cym­bi­dium-orki­dean kuk­kia, Vaha­ku­kan nup­pu­ja, Skim­mi­aa, Euca­lyp­tus­ta ja Lan­ka­köyn­nös­tä. Olin aivan ihas­tu­nut tähän ase­tel­maan, sil­lä en ollut ennen näh­nyt näin herk­kää, oma­pe­räis­tä ja rai­kas­ta pien­tä kuk­ka­jut­tua.

 

Ben­ja­min Moo­re 

 

       Kuvat Ben­ja­min Moo­re

 

Ben­ja­min Moo­ren väri Calien­te AF-290 on voi­ma­kas ja ener­gi­soi­va väri, joka herät­tää eloon mini­ma­lis­ti­sen ja vähäe­lei­sen sisus­tuk­sen. Se tuo syvyyt­tä ja läm­pöä puun rin­nal­le sekä har­maan ja sini­sen säyi­siin sisus­tuk­siin. Punai­nen on vah­va ja kut­su­va sävy sisään­tu­lois­sa, niin ulko- että sisä­puo­lel­la­kin. Calien­te-sävy on mie­les­tä­ni mitä par­hain jou­lun väri, syvä ja tum­man­pu­hu­va.

 

 

 

Täs­sä ihas­tut­ta­vas­sa kim­pus­sa on käy­tet­ty Ken­gu­run­tas­sua, Nei­lik­kaa, Bru­ni­aa ja Mar­ja­kuis­maa. Täs­sä kim­pus­sa tois­tuu hie­nos­ti Calien­ten dra­maat­ti­nen sävy, joka herät­tää mie­les­tä­ni voi­mak­kai­ta tun­tei­ta. Sik­si se on omi­aan sisus­tuk­sis­sa ja pin­nois­sa, joil­la halu­taan vies­tiä vah­vas­ti.

 

Sherwin-Wil­liams

Kuva Sherwin-Wil­liams

 

Sherwin-Wil­liam­sin väri Ocean­si­de SW 6496 on syvä sini­nen, jos­sa on muka­na jalo­ki­ven vih­re­ää. Ocean­si­de on sävyl­tään vih­reän ja sini­sen har­mo­ni­nen liit­to, joka hen­kii sekä van­haa että uut­ta. Sen moniu­lot­tei­ses­sa sävys­sä on meri­hen­ki­syyt­tä, se lisää luo­vaa ajat­te­lua ja aja­tuk­sen sel­keyt­tä tai vaih­toeh­toi­ses­ti rau­hoit­taa medi­ta­tii­vi­ses­ti. Ocean­si­de sopii lois­ta­vas­ti puh­taan val­koi­sen ja tum­man puun parik­si tuo­den muka­naan ripauk­sen Väli­me­ren hen­keä.

 

 

Ocean­si­de-sävy ins­pi­roi luo­maan ren­not ase­tel­mat Euca­lyp­tuk­sen oksis­ta ja Kry­san­tee­mi-kim­pus­ta. Itsel­lä Ocean­si­de-sävy tuo mie­leen kevey­den ja raik­kau­den sisus­tuk­ses­sa . Meil­lä itsel­lä on tum­man­rus­kea raa­ka­lau­ta­sei­nä makuu­huo­nees­sam­me. Mie­les­tä­ni tum­man puun parik­si sopii juu­ri sini­vih­reät merel­li­syyt­tä hen­ki­vät sävyt keven­tä­mään vai­ku­tel­maa.

 

Pan­to­ne

 

Kuvat Pan­to­ne

 

Pan­to­nen vuo­den väri Ult­ra Vio­let 18–3838 on kek­se­liäs ja oma­pe­räi­nen väri, joka dra­maat­ti­ses­ti pro­vo­soi ja osoit­taa mei­dät koh­ti tule­vai­suut­ta. Ult­ra Vio­let on sini­poh­jai­nen vio­let­ti. Se sopii mai­nios­ti paik­koi­hin, jois­sa kokoon­nu­taan ja halu­taan luo­da vah­va yhteys kes­ke­nään. Ult­ra Vio­let haas­taa mei­dät etsi­mään uut­ta ja kokei­le­maan rajo­jam­me. Vio­let­ti ja kel­tai­nen sisus­tuk­ses­sa ovat vah­va ja dra­maat­ti­nen pari yhdes­sä. Mie­les­tä­ni vio­let­ti hen­kii myös raik­kaut­ta ja on oiva väri suo­ril­le ja tasai­sil­le pin­noil­le luo­maan mie­li­ku­vaa puh­tau­des­ta.

 

 

 

Tähän tum­man­pu­hu­vaan ja vähäe­lei­seen, mut­ta sil­ti tyy­lik­kää­seen kimp­puun on käy­tet­ty Vero­nican ja Ane­mo­nen kuk­kia ja Hopea­leh­den ja Mar­jaeuca­lyp­tuk­sen oksia. Rai­kas väri­pa­ri vio­let­ti-kel­tai­nen ener­gi­soi ja tuo lupauk­sen jo nur­kan taka­na ole­vas­ta kevääs­tä.

Ensi vii­kol­la suun­taan Tuk­hol­man joka vuo­ti­sil­le Stock­holm Fur­ni­tu­re & Light Fair-mes­suil­le. On oikein muka­va näh­dä onko näi­tä vuo­den väre­jä pal­jon muka­na sisus­tuk­sis­sa. Samal­la pää­see hais­te­le­maan tule­via tren­de­jä valais­tuk­sen ja huo­ne­ka­lu­jen osal­ta. Mes­sut ovat olleet aina oikein mie­lui­sat ja näh­tä­vää on ollut pal­jon. Näis­tä mes­su­ter­vei­sis­tä ja uusis­ta sisus­tus­tuu­lis­ta kuu­let seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa.

Aurin­koi­sia tal­vi­päi­viä toi­vo­tel­len    ‑Ulla­mai­ja-

 

 

 

 

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?