Refe­rens­sit

Toi­mis­ton kalus­te- ja ver­ho­suun­ni­tel­ma

Makuu­huo­neen pin­ta- ja kiin­to­ka­lus­te­suun­ni­tel­ma

Ker­ros­ta­lo­kol­mion keit­tiö­suun­ni­tel­ma

Kaup­pa­kes­kus Vii­sa­rin somis­tus

Olo­huo­neen teks­tii­li- ja kalus­te­suun­ni­tel­ma

Kodin Tyy­li-myy­mä­län kaup­pa­kes­kus­so­mis­tus

Kaup­pa­kes­kus Vii­sa­rin somis­tus.

Ker­ros­ta­lo­kak­sion keit­tiö- ja valais­tus­suun­ni­tel­ma

Ker­ros­ta­lo­huo­neis­ton myyn­tis­tai­laus

Jump­pa­ti­lan tun­nel­ma­va­lais­tus­suun­ni­tel­ma

Ker­ros­ta­lo­huo­neis­ton myyn­tis­tai­laus