Refe­rens­sit

Sei­nä­joo­gas­tu­dio

 

Sei­nä­joo­gas­tu­dio raken­net­tiin asiak­kaan omaan auto­tal­liin. Sei­nät ja kat­to tasoi­tet­tiin tii­li­ta­soit­teel­la ja poh­ja­maa­lat­tiin. Nämä pin­nat maa­lat­tiin him­meäl­lä Tek­nok­sen Bio­ra Clean-anti­mik­ro­bi­sel­la maa­lil­la. Bio­ra Clean-maa­li on lois­ta­va valin­ta, jos pin­noil­ta vaa­di­taan eri­tyis­tä puh­taa­na­py­sy­vyyt­tä ja mekaa­nis­ta kulu­tuk­sen kes­toa. Yoga Wall-vane­ri­sei­nät käsi­tel­tiin Helo Aqua 20-lakal­la. Lat­tiat maa­lat­tiin Tek­nofloor Aqua-lat­tia­maa­lil­la. Epä­suo­ra valais­tus toteu­tet­tiin pii­lot­ta­mal­la ledi­va­lais­tus vane­ri­sei­nien taak­se. Aula­ti­lan hark­ko­sei­nä toteu­tet­tiin kah­del­la eri maa­lil­la. Poh­jal­le lai­tet­tiin tum­mem­pi Super­la­tek­si-maa­li ja pääl­le levi­tet­tiin las­tal­la Koli­bri Sand-koris­te­pin­noi­tet­ta.

Kol­mion remont­ti ja myyn­tis­tai­laus

 

Tähän ker­ros­ta­lo­kol­mioon suun­ni­tel­tiin koko­nais­val­tai­nen remont­ti, jos­sa van­hat ja alku­pe­räi­set pin­nat uusit­tiin koko­naan. Keit­tiö lai­tet­tiin uusik­si ja päi­vi­tet­tiin vas­taa­maan nyky­päi­vän tar­pei­ta. Kysees­sä oli sijoi­tusa­sun­to, joten remon­tin tuli olla bud­jet­tiys­tä­väl­li­nen. Kol­mio tuli myös myyn­tiin, joten sii­nä toteu­tet­tiin myyn­tis­tai­laus. Stai­lauk­ses­sa toteu­tet­tiin samal­la blo­giyh­teis­työ­tä ja teks­tii­lit, tau­lut ja osa huo­ne­ka­luis­ta oli kuvaus­lai­naa. Mie­len­kiin­toi­nen ja koko­nais­val­tai­nen pro­jek­ti, jos­sa sai hyö­dyn­tää monia yhteis­työ­ver­kos­to­ja.

Stai­laus­pro­jek­te­ja

 

Stai­laus­pro­jek­te­ja olen toteut­ta­nut Kaup­pa­kes­kus Vii­sa­rin somis­ta­ja­na, asiak­kai­den juh­la­ti­lai­suuk­sis­sa ja myyn­tis­tai­lauk­sis­sa sekä teke­mäl­lä pie­niä somis­tuk­sia myy­mä­löi­hin ja valo­ku­vauk­siin.

Kalus­tus- ja pin­ta­ma­te­ri­aa­li­pro­jek­te­ja

 

Näi­tä pro­jek­te­ja on tul­lut toteu­tet­tua erit­täin pal­jon omis­sa talon­ra­ken­nus­pro­jek­teis­sa, remont­ti­koh­teis­sa, perin­ne­ra­ken­ta­mi­sen myö­tä ja asiak­kai­den koh­teis­sa. Blo­giyh­teis­työ­tä olen myös toteut­ta­nut omas­sa kodis­sa­ni tes­taa­mal­la eri­lai­sia pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja ja kir­joit­ta­mal­la niis­tä blo­gii­ni käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia.

Mark­ki­noin­tiyh­teis­työ

 

Mark­ki­noin­tiyh­teis­työ­tä olen toteut­ta­nut eri yri­tys­ten kans­sa valo­ku­vaa­mal­la ja teke­mäl­lä blo­gi­kir­joi­tuk­sia hei­dän tuot­teis­taan.

Teks­tii­li­suun­nit­te­lu

 

Teks­tii­li­suun­nit­te­lus­sa haluan hyö­dyn­tää hyvik­si ja laa­duk­kaik­si koke­mia­ni yhteis­työ­ver­kos­to­ja. Teks­tii­li­suun­nit­te­lul­la saa­daan tilaan peh­meyt­tä, kodik­kuut­ta, raik­kaut­ta ja akus­toi­via omi­nai­suuk­sia.

Valais­tus­pro­jek­te­ja

Valais­tuk­sel­la on tosi iso mer­ki­tys tilas­sa. Valais­tuk­sel­la kan­nat­taa koros­taa tilan hyviä puo­lia, luo­da eri tun­nel­mia, teh­dä työs­ken­te­lys­tä miel­lyt­tä­vää ja vire­ää. Valais­tus­pro­jek­teis­ta päi­vi­te­tään kuvia koh­tei­den val­mis­tut­tua.