Refe­rens­sit

Valais­tus­suun­nit­te­lu, oma­ko­ti­ta­lo Espoo

 

Tähän uudis­ra­ken­nuk­seen Ava­lo Design suun­nit­te­li valais­tuk­sen sisä- ja ulko­ti­loi­hin . Keit­ti­öön toteu­tet­tiin neliö­va­lo­kou­ru integroi­mal­la se sisä­kat­toon.  Tähän kotiin halut­tiin teho­kas­ta ja epä­suo­raa valais­tus­ta uusim­mil­la valais­tus­tek­nii­koil­la. Ulko­va­lais­tus toteu­tet­tiin lii­ke- ja hämä­ri­kyt­ki­noh­jauk­sel­la. Ava­lo Design hoi­ti myös valai­sin­han­kin­nat, työ­maa­val­von­nan ja asen­nus­oh­jeis­tuk­sen. 

 

Sei­nä­joo­gas­tu­dio

 

Olon Piris­tä­mö sei­nä­joo­gas­tu­dio raken­net­tiin asiak­kaan auto­tal­liin. Täs­sä koh­tees­sa teh­tiin pintamateriaali‑, väri- ja valais­tus­suun­nit­te­lua. Sei­nät ja kat­to tasoi­tet­tiin tii­li­ta­soit­teel­la ja poh­ja­maa­lat­tiin ja käsi­tel­tiin anti­mik­ro­bi­sel­la maa­lil­la. Yoga Wall-vane­ri­sei­nät käsi­tel­tiin Helo Aqua 20-lakal­la. Lat­tiat maa­lat­tiin Tek­nofloor Aqua-lat­tia­maa­lil­la. Epä­suo­ra valais­tus toteu­tet­tiin pii­lot­ta­mal­la ledi­va­lais­tus vane­ri­sei­nien taak­se. Aula­ti­lan hark­ko­sei­nän käsit­te­ly toteu­tet­tiin kah­del­la eri tuot­teel­la; Super­la­tek­sil­la ja Koli­bri Sand-koris­te­pin­noit­teel­la.

Pie­ni hoi­to­huo­ne ja Phb Ethical Fin­land

 

Syk­syl­lä 2018 avat­tiin Raja­mäen uuteen kaup­pa­kes­kus Läh­tee­seen kau­neus­hoi­to­la ja Suo­men ensim­mäi­nen luo­mu­kos­me­tiik­kaan eri­kois­tu­nut Phb-myy­mä­lä. AVa­lo Design sai olla muka­na suun­nit­te­lus­sa värien, pin­ta­ma­te­ri­aa­lien ja valais­tuk­sen suh­teen. Myy­mä­län ja hoi­to­lan puo­len värien valin­to­jen innoit­ta­ja­na toi­mi Phb:n kos­me­tiik­ka­tuot­teet ja toi­nen kos­me­tiik­ka­merk­ki Yon­ka, jota käy­te­tään hoi­to­lan puo­len iha­nis­sa hoi­dois­sa.

Mes­suo­sas­ton suun­nit­te­lu ja toteutus/ Kevät­mes­sut 2019

 

AVa­lo Design osal­lis­tui tämän mes­suo­sas­ton suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen yhdes­sä nel­jän muun sisus­tus­suun­nit­te­li­jan kans­sa. Osas­to suun­ni­tel­tiin ja toteu­tet­tiin koko­naan omin voi­min. Huo­ne­ka­lut, teks­tii­lit, sei­nä- ja lat­tia­ma­te­ri­aa­lit sekä valai­si­met oli­vat mes­su­lai­naa yhteis­työ­kump­pa­neil­ta. AVa­lo Desig­nin vas­tuu­alue oli valais­tus­suun­nit­te­lu ja sen toteu­tus täl­le Kevät­mes­su­jen raik­kaal­le ja moni­muo­toi­sel­le osas­tol­le.

 

Kol­mion remont­ti ja myyn­tis­tai­laus

 

Tähän ker­ros­ta­lo­kol­mioon suun­ni­tel­tiin koko­nais­val­tai­nen remont­ti, jos­sa van­hat ja alku­pe­räi­set pin­nat uusit­tiin koko­naan. Keit­tiö lai­tet­tiin uusik­si ja päi­vi­tet­tiin vas­taa­maan nyky­päi­vän tar­pei­ta. Kysees­sä oli sijoi­tusa­sun­to, joten remon­tin tuli olla bud­jet­tiys­tä­väl­li­nen. Kol­mio tuli myös myyn­tiin, joten sii­nä toteu­tet­tiin myyn­tis­tai­laus. Stai­lauk­ses­sa toteu­tet­tiin samal­la blo­giyh­teis­työ­tä ja teks­tii­lit, tau­lut ja osa huo­ne­ka­luis­ta oli­vat kuvaus­lai­naa. Mie­len­kiin­toi­nen ja koko­nais­val­tai­nen pro­jek­ti, jos­sa sai hyö­dyn­tää monia yhteis­työ­ver­kos­to­ja.

 

Stai­laus­pro­jek­te­ja

 

Stai­laus­pro­jek­te­ja AVa­lo Design on toteut­ta­nut Kaup­pa­kes­kus Vii­sa­rin somis­ta­ja­na, asiak­kai­den juh­la­ti­lai­suuk­sis­sa ja myyn­tis­tai­lauk­sis­sa sekä teke­mäl­lä pie­niä somis­tuk­sia myy­mä­löi­hin ja valo­ku­vauk­siin.

Kalus­tus- ja pin­ta­ma­te­ri­aa­li­pro­jek­te­ja

 

Näi­tä pro­jek­te­ja on tul­lut toteu­tet­tua erit­täin pal­jon omis­sa talon­ra­ken­nus­pro­jek­teis­sa, remont­ti­koh­teis­sa, perin­ne­ra­ken­ta­mi­sen myö­tä ja asiak­kai­den koh­teis­sa. Blo­giyh­teis­työ­tä olen myös toteut­ta­nut omas­sa kodis­sa­ni tes­taa­mal­la eri­lai­sia pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja ja kir­joit­ta­mal­la niis­tä blo­gii­ni käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia.

 

Mark­ki­noin­tiyh­teis­työ

 

Mark­ki­noin­tiyh­teis­työ­tä olen toteut­ta­nut eri yri­tys­ten kans­sa valo­ku­vaa­mal­la ja teke­mäl­lä blo­gi­kir­joi­tuk­sia hei­dän tuot­teis­taan.

Teks­tii­li­suun­nit­te­lu

 

Teks­tii­li­suun­nit­te­lus­sa haluan hyö­dyn­tää hyvik­si ja laa­duk­kaik­si koke­mia­ni yhteis­työ­ver­kos­to­ja. Teks­tii­li­suun­nit­te­lul­la saa­daan tilaan peh­meyt­tä, kodik­kuut­ta, raik­kaut­ta ja akus­toi­via omi­nai­suuk­sia.

Valais­tus­pro­jek­te­ja

 

 

Valais­tuk­sel­la on tosi iso mer­ki­tys tilas­sa. Valais­tuk­sel­la kan­nat­taa koros­taa tilan hyviä puo­lia, luo­da eri tun­nel­mia, teh­dä työs­ken­te­lys­tä miel­lyt­tä­vää ja vire­ää. Valais­tuk­sen läh­to­koh­ta­na kan­nat­taa olla pit­käi­käi­nen ja häi­käi­se­mä­tön valo. AVa­lo Desig­nil­la on vank­ka koke­mus eri valai­sin­toi­mi­jois­ta ja hei­dän jäl­leen­myyn­neis­tään.