Sisus­tus­kon­sul­taa­tio 2h tai 4h

Sisus­tus­kon­sul­taa­tio on oival­li­nen apu sil­loin, kun haluat ammat­ti­lai­sen näke­mys­tä koti­si ongel­ma­koh­dis­ta tai vink­ke­jä ilmeen piris­tä­mi­seen, mut­tet halua sitou­tua pidem­pään sisus­tus­suun­ni­tel­maan. Kon­sul­taa­tio tapah­tuu valit­se­mas­sa­si pai­kas­sa (esim. huo­ne­ka­lu­lii­ke) tai kodis­sa­si. Jutel­laan sisus­tus­toi­veis­ta­si ja ‑tar­peis­ta­si. Näi­tä voi­vat olla esi­mer­kik­si kalus­tus, pin­ta­ma­te­ri­aa­lit, värit, teks­tii­lit ja tila­rat­kai­sut.

Päi­vän pituus 4h 280e tai lyhyem­pi suul­li­nen kon­sul­taa­tio 2h 160e (sis. Alv 24%). Kilo­met­ri­kor­vauk­set veloi­te­taan yli 10km pääs­sä sijait­se­vis­ta koh­de­käyn­neis­tä.

Huom. Jos sisus­tus­kon­sul­taa­tio joh­taa suun­nit­te­lu­pro­jek­tiin, hyvi­te­tään kon­sul­taa­tion hin­ta pro­jek­tin lop­pu­hin­nas­ta.

Sisus­tus­suun­nit­te­li­ja suun­nit­te­le­maan

Pro­jek­tin sisäl­tö

 • Väri- ja pin­ta­ma­te­ri­aa­li­suun­ni­tel­mat
 • Tila­suun­ni­tel­mat (mitoi­tuk­set, käyt­tä­jät, toi­min­not)
 • Teks­tii­li­suun­ni­tel­mat (matot, ver­hot, teks­tii­lit, ym.)
 • Irto- ja kiin­to­ka­lus­te­suun­ni­tel­mat
 • Somis­tuk­set ja tilan uudel­leen jär­jes­te­ly
 • Valais­tus­suun­nit­te­lu
 • Kuvaus- ja myyn­tis­tai­lauk­set
 • Juh­la­so­mis­tuk­set

Pro­jek­tin ete­ne­mi­nen

 1. Ensi­ta­paa­mi­nen ja asiak­kaan ja tilan tar­peen kar­toi­tus (valo­ku­vaus)
 2. Tar­jous
 3. Tar­jouk­sen hyväk­syn­tä, suun­nit­te­luso­pi­mus
 4. Luon­nos­vai­he, ideoin­ti, mate­ri­aa­li­vaih­toeh­dot
 5. Väli­pa­la­ve­ri ja asiak­kaan pää­tök­sen­te­ko luon­nok­sis­ta
 6. Suun­nit­te­lun vii­meis­te­ly ja suun­ni­tel­mien toi­mit­ta­mi­nen asiak­kaal­le

(Pro­jek­tien kes­tot riip­pu­vat teh­tä­vän laa­juu­des­ta ja kes­tä­vät vii­kos­ta kuu­kausiin)

Hin­noit­te­lu

Suun­nit­te­lu­pal­ve­lu­je­ni hin­ta perus­tuu aika­ve­loi­tuk­seen: 74€/h (sis. Alv 24%) Laa­jem­pien pro­jek­tien koh­dal­la voi­daan sopia urak­ka­hin­nas­ta. Suun­nit­te­lu­pro­jek­tit ovat yksi­löl­li­siä ja hin­ta mää­räy­tyy teh­tä­vän suun­ni­tel­man laa­juu­des­ta.