Ter­vei­set joka­vuo­ti­sil­ta Tuk­hol­man huo­ne­ka­lu- ja valais­tus­mes­suil­ta rak­kaat luki­ja­ni. Eili­nen päi­vä vie­räh­ti rat­toi­sas­ti aina yhtä hur­maa­vil­la mes­suil­la. Olo on vir­kis­ty­nyt ja ins­pi­roi­tu­nut, onhan Tuk­hol­man mes­sut aina niin tyy­lik­käät ja hie­nos­tu­neet.

Mes­suo­sas­tot ovat isot ja nii­hin on todel­la panos­tet­tu. Ruot­sin hel­mi­kui­set mes­sut kerää­vät desig­na­lan toi­mi­jat yhteen ja mes­su tar­jo­aa laa­jan kat­tauk­sen ajan­koh­tai­siin ilmiöi­hin. Mil­tä­kö mes­suil­la sit­ten näyt­ti ja mis­sä men­nään sisus­tuk­sen saral­la Skan­di­na­vias­sa, sii­tä ker­ron täs­sä pos­tauk­ses­sa. Käyn tren­dit ylei­ses­ti läpi kuvien kaut­ta. Nyt en kes­ki­ty val­mis­ta­jiin ja yksi­tyis­koh­tiin. Olkaa hyvä ja ihas­tel­kaa maan­lä­hei­syy­den tule­mis­ta.♥

 

 

Tämän vuo­den mes­sut oli­vat todel­la maan­lä­hei­set ja kau­niis­sa mer­ki­tyk­ses­sä sanot­tu­na eleet­tö­mät. Mil­lään ei koreil­la, huo­ne­ka­lut ovat mata­lia ja suo­ra­vii­vai­sia. Sävyt ovat utui­sia ja peh­mei­tä sekä pin­nat mat­tai­sia. Mate­ri­aa­leis­sa lois­taa edel­leen samet­ti, mar­mo­ri, mes­sin­ki ja uudem­pa­na tuli­ja­na maa­lat­tu metal­li. Rahit ja day­be­dit ovat suo­sit­tu­ja.

 

 

Pyorei­tä ja kaa­re­via muo­to­ja näkyi pal­jon soh­va­pöy­dis­sä, valai­si­mis­sa, raheis­sa, pei­leis­sä, ovi­au­kois­sa ja koris­te-esi­neis­sä. Tämän vuo­den väri­maa­il­ma koos­tuu nuden, vaa­lean­pu­nai­sen, sam­mu­neen vih­reän, pol­te­tun orans­sin, utui­sen pet­roo­lin­si­ni­sen, cap­pucci­non rus­kean ja har­maan eri sävy­jen suloi­ses­ta lii­tos­ta. Luu­len­pa, että näi­den maan­lä­heis­ten ja har­mo­nis­ten sävy­jen maa­il­mas­ta on suo­ma­lais­ten­kin help­po löy­tää oma sie­lun­mai­se­ma. Näil­lä sävyil­lä on help­po läh­teä lisää­mään väriä omaan kotiin. Kuten näis­tä kuvis­ta huo­maat, mis­sään ei ole val­kois­ta pin­taa.

 

 

Eikö ole­kin kau­nis­ta? Keveyt­tä ja sirout­ta, pil­vi­mäi­siä valai­sin­ryh­miä, siro­ja tuolin‑, pöy­dän- ja hyl­lyn­jal­ko­ja. Sei­nän­vie­rus­ka­lus­teet­kin ovat kevei­tä ja kalus­tei­den syvyys on vie­ty ihan mini­miin. Tänä vuon­na ei mar­mo­ris­sa näky­nyt enään vih­re­ää sävyä, vaan soh­va­pöy­dät oli­vat har­maan­rus­kei­ta ylei­ses­ti.

 

 

Mus­ta ja ant­ra­sii­tin har­maa lyö­vät nyt itse­ään vah­vas­ti läpi jul­ki­ti­la- ja toi­mis­to­ka­lus­ta­mi­ses­sa. Val­koi­set toi­mis­to­ka­lus­teet saa­vat nyt väis­tyä ja teh­dään tum­mem­mil­la kalus­teil­la tilaan syvyyt­tä ja tun­nel­maa. Vaa­lea puu väis­tyy ja tum­mem­mat puut kuten tam­mi ja päh­ki­nä teke­vät arvok­kaan tun­nel­man har­maaan ja mus­tan rin­nal­la. Riip­pu­va­lai­si­met ovat poik­keuk­set­ta näyt­tä­viä.

 

 

Toki värik­kyyt­tä­kin mes­suil­la näkyi, mut­ta näis­sä­kin sävyt ovat pol­tet­tu­ja tai sam­mu­tet­tu­ja ja tun­nel­ma säi­lyy levol­li­se­na. Ehkä ei nyt aivan tuos­sa punai­ses­sa tilas­sa, mut­ta kui­ten­kin. Huo­maa kalus­teis­sa tuo maa­lat­tu metal­li, verk­ko­mai­set sei­nä­ke­rat­kai­sut, viher­kas­vit, koko­lat­tia­ma­tot ja akus­toi­vat sei­nä­tau­lu­ko­koel­mat.

Mitäs tyk­käät itse näis­tä sisus­tus­ju­tuis­ta? Minä aina­kin tyk­kä­sin. Olen todel­li­nen värien ystä­vä ja minus­ta on aina posi­tii­vis­ta, jos val­koi­sen tilal­le on kek­sit­ty jotain muu­ta. Mie­les­tä­ni värit vain lisää­vät kodik­kuut­ta. Ehkä nämä lop­pu­pään sisus­tus­rat­kai­sut sopi­vat parem­min jul­ki­ti­loi­hin. Mut­ta nuo iha­nan, utui­sen kodik­kaat olo­huo­neet, jois­sa samet­ti ja mar­mo­ri luo­vat vii­meis­tel­lyn ja arvok­kaan tun­nel­man. Ah, suo­ras­taan rakas­tan nii­tä.

Tääl­tä pää­set kurk­kaa­maan vii­me vuo­det pos­tauk­set, mil­tä vuo­den 2017 mes­sut näyt­ti­vät.

 

Idea­rik­kai­ta sisus­tus­het­kiä toi­vo­tel­len  -Ulla­mai­ja-♥

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?