Tuk­hol­man sisus­tus­mes­suis­ta ker­to­vis­sa jutuis­sa on näky­nyt pal­jon asi­aa tämän vuo­den tren­deis­tä, väreis­tä, mate­ri­aa­leis­ta ja muo­toi­lus­ta. Täs­sä pos­tauk­ses­sa haluan ker­toa teil­le yksit­täi­sis­tä tuot­teis­ta, jot­ka jäi­vät mie­lee­ni, jois­sa on sitä jotain, joi­ta voi­sin kodis­sa­ni käyt­tää ja teil­le­kin suo­si­tel­la. Kat­saus sisus­tus­maa­il­man herk­kui­hin, olkaas hyvä…

 

Blå Sta­tion

Ylim­mäs­sä kuvas­sa näkyy Blå Sta­tio­nin osas­to, jos­ta haluan nos­taa esil­le upeat akus­toi­vat sei­näins­tal­laa­tiot. Tuo pil­vi­tee­ma on hie­no. Voit käyt­tää luo­vuut­ta­si loput­to­miin muo­toil­les­sa­si näis­tä jotain kivaa olo­huo­neen tai jul­ki­ti­lan sei­nil­le.

Axor

Siis tämä Axo­rin suih­ku on ihan mie­le­tön. Olet­ko ennen näh­nyt sei­nä­va­lai­sin­ta, jos­sa on suih­ku? Upea mes­sin­gin sävy, miel­lyt­tä­vä ele­gant­ti muo­toi­lu ja tyy­li­käs koko­nai­suus, mik­si­pä ei mei­dän uuteen remon­toi­ta­vaan kyl­py­huo­nee­seen. Jos vain saa­daan hin­taa hiu­kan vii­lail­tua alem­mak­si…

Ja kos­ka meil­lä pitäi­si teh­dä myös wc-remont­ti, niin hanois­ta lop­pusuo­ral­le ovat pääs­seet nämä kak­si Axo­rin hanaa. Ylem­pi hana on Axor Mas­saud ja se on kuin hyl­ly, jos­ta vesi sol­juu upea­na sei­nä­mä­nä kuin putouk­ses­ta kon­sa­naan.  Hanaan voit yhdis­tää lasi­sen kuk­ka­vaa­sin ja orki­dea on kuin luo­tu sii­hen kukak­si. Niin kau­nis­ta ja vähäe­leis­tä.

Alem­pi hana on nimel­tään Axor Starck V ja tämän hanan muo­toi­lus­sa vesi on saa­nut pää­osan. Vesi tekee kier­teen hanan kes­kio­sas­sa ja näin vesi­suih­ku on rau­hal­li­nen values­saan alas. Upei­ta oival­luk­sia molem­mis­sa hanois­sa ja hie­noa on huo­ma­ta, että jotain muu­ta­kin on tul­lut vaih­toeh­dok­si perus­ha­no­jen jouk­koon.

 

Howe

Tämä Howen SixE Lear-työ­tuo­li on pait­si hyvä istua, myös näp­pä­rä aktii­vi­seen toi­mis­to­työs­ken­te­lyyn. Se on käte­vä työ­tuo­li/-pöy­tä-yhdis­tel­mä pie­neen tilaan niin koti­käy­tös­sä kuin toi­mis­tos­sa­kin. Kuin­ka käte­vää täs­sä on kou­lu­lai­sen teh­dä läk­syt pie­neh­kös­sä makuu­huo­nees­saan. Tai teh­dä näis­tä rykel­mä toi­mis­tos­sa vaik­ka pala­ve­rin ajak­si, jos ei neu­vot­te­lu­huo­net­ta ole käy­tös­sä. Moni­käyt­töi­nen ja näp­pä­rä set­ti tämä tuo­li/­pöy­tä-yhdis­tel­mä.

 

Iha­nia hyl­ly­jä; Woud ja String

Nämä Wou­din hyl­lyt ovat super­su­pe­ri­ha­nia. Kevei­tä, siro­ja, aja­ton muo­toi­lu yhdis­tet­ty­nä haus­koi­hin oival­luk­siin ja olen ihas­tu­nut. En kyl­lä­kään tuo­hon pei­lis­sä näky­vään mie­heen. Sat­tui vaan siel­lä hei­lu­van ja hänet ikuis­tet­tiin… Täs­sä pei­li­hyl­lys­sä on upea mar­mo­ri­ta­so ja kivat loke­ri­kot. Tämä esi­mer­kik­si ves­saan tai etei­seen.

Ylem­mäs­tä hyl­lys­tä herää kysy­mys, että mitä noin pie­nil­lä hyl­ly­ta­soil­la tekee… Mut­ta pal­jon on käyt­tö­koh­tei­ta; teras­sil­le kukil­le tai keit­ti­öön maus­te­hyl­lyk­si tai las­ten­huo­nee­seen pien­ta­va­roil­le. Hyl­ly­kön haus­kat muo­dot tuo­vat sär­mää.

Ja String Poc­ket-hyl­ly­köt hur­maa­vat tänä vuon­na hie­kan, vii­nin­pu­nai­sen ja sina­pin­kel­tai­sen uutuus­sä­vyil­lä. Aikas kivan näköi­siä, vai mitä? Näi­tä uudis­tu­vaan toi­mis­too­ni väri­pil­kuk­si, kii­tos.

 

Valai­si­nuu­tuuk­sia

Louis Poul­sen 

Ja kos­ka dig­gaan valai­si­mis­ta, pitää esi­tel­lä myös pari valai­sin­maa­il­man uutuut­ta. Tämä Arne Jacob­se­nin vuon­na 1957 suun­nit­te­le­ma iko­ni­nen AJ-valai­sin saa tänä vuon­na kokoel­miin­sa 7 uut­ta väriä ja tämä kuvas­sa näky­vä tum­man­vih­reä on yksi niis­tä sävyis­tä. Valai­sin­maa­il­ma tulee tyk­kää­mään näis­tä uutuus­vä­ri­sis­tä valai­si­mis­ta, sil­lä onhan valai­sin ollut aina suo­sit­tu. Aja­ton ja keveä muo­toi­lu­kie­li yhdis­tet­ty­nä hyvää valais­tus­ko­ke­muk­seen ja suo­sio­ta ei tar­vit­se ihme­tel­lä.

Valai­sin Grön­lund

Hiu­kan eri­lai­sem­paa muo­to­kiel­tä tar­jo­aa Valai­sin Grön­lun­din uutuus­tuot­teet, industrial-hen­ki­set Bar­rel-tuo­te­sar­jan valai­si­met. Ihan haus­ka idea käyt­tää van­ho­jen put­kis­to­jen muo­to­kiel­tä valai­si­mis­sa. Nämä sopi­vat mai­nios­ti jul­ki­ti­lois­ta esi­mer­kik­si ravin­to­loi­hin.

Täl­lai­sia mes­su-uuti­sia täl­lä erää. Pal­jon oli näh­tä­vää ja koet­ta­vaa, mut­ta nämä tuot­teet jäi­vät itsel­le­ni pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen. Olet­ko samaa miel­tä kans­sa­ni, että tuot­tees­sa pitää olla sitä jotain, että se puhut­te­lee ja paik­ka­si kodis­ta­si löy­tää?

Muka­vaa ja ren­tout­ta­vaa hiih­to­lo­maa kai­kil­le, jot­ka sitä pää­se­vät viet­tä­mään.

Ulla­mai­ja