Valais­tus­kon­sul­taa­tio 2h

Jos kai­paat suun­nit­te­li­jal­ta vink­ke­jä valais­tuk­sen tehos­ta­mi­sek­si tai haluat ideoi­ta lois­ta­vis­ta valai­sin­vaih­toeh­dois­ta, kut­su suun­nit­te­li­ja kon­sul­toin­ti­käyn­nil­le. Valais­tus­kon­sul­taa­tio on kevyem­pi ver­sio valais­tus­suun­ni­tel­mas­ta ja sopii hyvin pie­nem­pien koko­nai­suuk­sien ideoi­mi­seen. Valais­tus­kon­sul­taa­tio tapah­tuu pai­kan pääl­lä koh­tees­sa. Anne­taan suun­taa-anta­vat valais­tus- ja valai­si­ni­deat kir­jal­li­se­na, jot­ka kuu­lu­vat kon­sul­taa­tion hin­taan. Muut lisä­työt tun­ti­ve­loi­tuk­se­na. Valai­si­mia ja polt­ti­moi­ta tilat­ta­vis­sa myös kaut­ta­ni.

Kon­sul­taa­tio 2h 210e (sis. Alv 24%) Kilo­met­ri­kor­vauk­set veloi­te­taan yli 10km pääs­sä sijait­se­vis­ta koh­de­käyn­neis­tä.

Valais­tus­suun­nit­te­lu

Yri­tyk­set

Valais­tus­suun­ni­tel­man teke­mi­nen yri­tyk­sen toi­mi­ti­loi­hin kan­nat­taa, sil­lä hyvä ja teho­kas valais­tus lisää työ­hy­vin­voin­tia ja paran­taa tehok­kuut­ta. Miel­lyt­tä­vä ja riit­tä­vä valais­tus ovat jo käyn­ti­kort­te­ja itses­sään ja tuot­ta­vuus ja myyn­ti para­ne­vat. Jul­kis­ten tilo­jen valais­tus on tär­keäs­sä roo­lis­sa, sil­lä käyt­tä­jiä on monen­lai­sia ja pyr­ki­myk­se­nä on tila, jos­sa kai­kil­la ais­teil­la on hyvä olla. Jo pie­nil­lä muu­tok­sil­la saa­daan pal­jon aikaan. Mah­dol­li­suus koko valais­tus­pro­jek­tin hal­lin­taan, johon kuu­luu suun­ni­tel­ma, valai­sin­tar­jous­neu­vot­te­lut, valai­sin­ti­lauk­set ja asen­nus­pal­ve­lut. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä!

Yksi­tyi­set

Onko keit­tiö­si työs­ken­te­ly­va­lais­tus riit­tä­mä­tön, olo­huo­nee­si luku­nurk­kaus hämä­rä tai koet­ko, että koko koti­si valais­tus on pie­les­sä? Valais­tus­suun­nit­te­li­jan avus­tuk­sel­la voim­me päi­vit­tää koti­si polt­ti­mot väri­läm­pö­ti­lal­taan yhte­ne­väi­sik­si ja valais­tus riit­tä­väk­si. Lisää­mäl­lä koti­si valais­tus­pis­tei­tä, teet kodis­ta­si miel­lyt­tä­väm­män olla ja virey­te­si lisään­tyy.

Uudis­ra­ken­nus­koh­teis­sa valais­tus­suun­nit­te­lu kan­nat­taa aloit­taa ajois­sa. Valais­tus­suun­nit­te­li­ja suun­nit­te­lee tar­pei­ta­si vas­taa­van valais­tuk­sen, jos­sa on huo­mioi­ta riit­tä­vä valo­te­ho, hyvä värin­tois­toin­dek­si, häi­käi­se­mät­tö­myys, laa­duk­kaat valai­si­met him­men­nys­tar­pei­neen, käy­tet­tä­vyys ja ohjail­ta­vuus. Tämä on mer­kit­tä­vä inves­toin­ti koko­nais­bud­je­tin kan­nal­ta. Hyväl­lä ja ener­gia­te­hok­kaal­la valais­tuk­sel­la lisäät koti­si arvoa ja omaa hyvin­voin­tia kodis­sa­si. Kysy koko valais­tuk­sen hal­lin­ta­pro­jek­tia.

Valais­tus­suun­nit­te­lu­hin­nat samat kuin sisus­tus­suun­nit­te­lus­sa 74e/h (sis. Alv 24%)