Vii­me kevää­nä vie­rai­lin Turus­sa Bel­le Artil­la, joka tuo maa­han vuo­sien koke­muk­sel­la laa­duk­kai­ta ita­lia­lai­sia pin­noi­te­ma­te­ri­aa­le­ja. Hei­dän vali­koi­miin­sa kuu­lu­vat luon­non­mu­kai­set ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­set hart­si- ja kalk­ki­pin­noit­teet sekä eri­kois­maa­lit. Olim­me suun­ni­tel­leet jo jon­kin aikaa ala­ker­ran ves­san remoin­toi­mis­ta ja ihas­tuin Bel­le Artin moni­puo­li­seen tuo­te­va­li­koi­maan. Minus­ta on kiva kokeil­la roh­keas­ti eri­lai­sia pin­noi­te­ma­te­ri­aa­le­ja ja itsel­le uusia tuot­tei­ta oli­vat nämä efek­ti­maa­lit ja hart­si­pin­noit­teet. Tämä aut­taa omaa työ­tä­kin, kun tun­net suo­sit­te­le­ma­si tuot­teet hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja voit ker­toa eri työ­vai­heis­ta koke­muk­sen kaut­ta omil­le asiak­kail­le­si.

Esit­te­lin tou­ko­kui­ses­sa pos­tauk­ses­sa­ni lem­pi­pin­noit­teet, joi­hin ihas­tuin Bel­le Artin reis­sul­la­ni. Voit lukea sen tääl­tä. Pääl­li­mäi­sek­si haa­vei­luu­ni tart­tui siis fark­ku­mai­sek­si pin­nak­si luo­tu efek­ti­maa­li­pin­ta ja mar­mo­ri­mai­nen hart­si­lat­tia. Näil­lä siis toteut­ta­maan uut­ta ves­saa­ni.

 

 

 

Pää­tim­me pur­kaa sei­nät koko­nai­suu­des­saan ja vaih­taa uudet kip­si­le­vyt. Nau­hoi­tim­me kip­si­le­vyn sau­mat ja tasoi­tim­me sei­nät. Sen jäl­keen maa­la­sim­me kaik­ki sei­nät kaut­taal­taan har­maal­la yli­jää­mä­maa­lil­la. Tämän pääl­le tuli Fon­do Plus-tar­tun­ta­poh­ja­maa­li.

Kol­mes­ta sei­näs­tä teh­tiin val­koi­set ja Cebo­Ti­me-hel­miäi­se­fek­ti­maa­lin sävyk­si valit­tiin Off Whi­te. Cebo­Ti­me-maa­li on elä­vän samet­ti­nen ja him­meäs­ti hoh­te­le­va. Off Whi­te on puh­das ja kyl­män val­koi­nen sävy, joka soin­tuu hyvin pet­roo­lin­si­ni­sen efek­ti­sei­nän ja mar­mo­ri­ku­vioi­sen, val­koi­sen lat­tian kans­sa. Tämä maa­li maa­la­taan ris­tik­käi­sin vedoin pie­ni alue ker­ral­laan. Seu­raa­va alue aloi­te­taan esi­mer­kik­si 30 cent­ti­met­rin pääs­tä ja lähes­ty­tään juu­ri maa­lat­tua aluet­ta. Näin väl­te­tään rajo­jen syn­ty­mi­nen ja sei­nä­pin­nas­ta tulee tasa­laa­tui­sen näköi­nen.

 

 

Pet­roo­lin­si­ni­sen sei­nän efek­tin nimi on Effet­to Jeans ja niin kuin nimi ker­too, tämä jäl­jit­te­lee far­kun pin­taa metal­li­sin twis­tein. Fon­do Plus-tar­tun­ta­poh­ja­maa­lin pääl­le maa­la­sim­me CeboS­to­ne Metal ‑hiek­kai­sel­la metal­lie­fek­ti­maa­lil­la, sävy 250/1 ja tämän pääl­le CeboI­ron Gri­gio ‑metal­lie­fek­ti­maa­lil­la, sävy 240/1.

 

Her­kul­li­sen näköis­tä tämä maa­li, vai mitä?

 

 

Effet­to Jeans-efek­tin teim­me poi­kit­tai­sin maa­laus­ve­doin. Yllä ole­vas­sa kuvas­sa maa­la­taan CeboS­to­ne Metal-maa­lil­la. Maa­li näyt­ti hur­jal­ta tur­koo­sil­ta, mut­ta piti luot­taa, että lop­pu­tu­lok­ses­ta tulee toi­vo­tum­pi. Tämä­kin maa­li yksis­tään oli­si lois­ta­va, näyt­tää­hän sei­nä muka­van elä­väi­sel­tä jo nyt. Ja kos­ka tämä on hiek­kai­nen efek­ti­maa­li, tun­tui kuin sei­nään levit­täi­si mär­kää hiek­kaa. Ja täs­sä­kin malt­ti on valt­tia. Kan­nat­taa luot­taa, että lop­pu­tu­lok­ses­ta tulee hyvä, vaik­ka itses­tä tun­tui, ettei hiek­ka tasai­ses­ti levi­tyk­kään. Sehän se efek­ti­tuot­tei­den haus­kuus onkin, että pin­nas­ta tulee moniu­lot­tei­nen ja per­soo­nal­li­nen.

 

 

Täs­sä CeboS­to­ne Metal-maa­lin pääl­le on juu­ri maa­lat­tu CeboI­ron Gri­gio-maa­lia, joka tuo sei­nään hiu­kan tum­muut­ta, syvyyt­tä ja rou­heut­ta. Nyt vain odot­te­le­maan maa­lin kui­vu­mis­ta ja lop­pu­tu­los­ta ihai­le­maan. 🙂 Maa­lin kui­vut­tua kaik­kiin sei­niin sivel­lään CeboFlow-suo­ja-ainet­ta, joka tekee pin­nois­ta help­po­hoi­toi­set ja pyy­hit­tä­vät.

Edel­li­ses­tä ves­san sisus­tuk­ses­ta sääs­tim­me vain läm­pö­kä­si­tel­lyn ter­ve­lep­päi­sen sor­mi­pa­nee­li­ka­ton. Ainoa asia, johon olen ollut tyy­ty­väi­nen täs­sä ves­sas­sa 10 vuo­den aika­na.

Sei­näs­sä ole­va rei­kä on tule­vaa ledi­va­lais­tus­ta var­ten. Saam­me pei­lin taak­se kät­ket­tyä valais­tus­ta var­ten tar­vit­ta­van muun­ta­jan sei­nän sisään. Täl­lai­set asiat kan­nat­taa huo­mioi­da jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa.

 

 

Nyt on sei­nät saa­tu maa­lat­tua sekä ledi­va­lais­tus asen­net­tu pei­lin taak­se ja katon rajaan pei­lin ylä­puo­lel­le. Efek­ti­sei­nään kan­nat­taa vali­ta hyvä valais­tus, sil­lä onhan sei­nä valoa tait­ta­va ja eri­lai­set pin­nat pää­se­vät oikeuk­siin­sa.

Jääm­me innol­la odot­te­le­maan hiu­kan haas­ta­val­ta kuu­los­ta­van hart­sie­pok­si­lat­tian val­mis­tu­mis­ta mar­mo­rie­fek­til­lä. Ja tuon efek­tin tulen itse teke­mään. Ja eipä tuol­lai­sia efek­te­jä tule juu­ri har­joi­tel­tua, joten haas­te otet­tu vas­taan. Täs­sä välis­sä tilaan pai­kal­li­sel­ta Nords­toc­kil­ta Hi-macs-kivi­kom­po­siit­ti­sen pesual­taan mit­to­jen mukaan. Altaas­ta ja ihkus­ta mar­mo­rie­fek­ti­lat­tias­ta seu­raa­vas­sa jutus­sa lisää. Kan­nat­taa pysyä kuu­lol­la.

-Ulla­mai­ja-

 

 

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?