Uusi vuo­si on vie­räh­tä­nyt ja uudet sisus­tus- ja väri­tuu­let jo puhal­ta­vat sisus­tus­maa­il­mas­sa. Toi­vot­ta­vas­ti tei­dän vii­me vuo­si oli kai­kin puo­lin hyvä. Teh­dään täs­tä vuo­des­ta yhdes­sä vie­lä parem­pi ja onnel­li­sem­pi. Itse aloi­tan tämän blo­gi­vuo­den ker­to­mal­la tari­nan lop­puun mei­dän ves­sa­re­mon­tis­tam­me ja sen hui­kean hie­nos­ta mar­mo­roi­dus­ta hart­si­lat­tias­ta. Pahoit­te­lut, että edel­li­sen ja tämän blo­gi­pos­tauk­sen välil­lä oli niin hur­jan pit­kä aika. Lop­pu­vuo­teen mah­tui pal­jon työ­pro­jek­te­ja ja kii­rei­tä. Mie­len­kiin­toi­sem­pa­na pro­jek­ti­na oli ensim­mäi­nen iso valais­tus­suun­ni­tel­ma­ni, jos­sa sain teh­dä kai­ken alus­ta lop­puun ja oikein revi­tel­lä kai­kil­la iha­nil­la valoil­la. Sii­tä kuu­let jos­kus lisää.

 

 

Nyt siis hart­sie­pok­si­lat­tian kimp­puun. Tämä jut­tu on siis jat­ku­moa pos­tauk­sel­le, jon­ka ensim­mäi­sen osan pää­set luke­maan täs­tä. Edel­li­ses­sä jutus­sa teim­me efek­ti­maa­lil­la sei­nät uudis­tu­nee­seen ves­saam­me. Täs­sä pos­tauk­ses­sa ker­ron työ­vai­heit­tain minul­le uuden tut­ta­vuu­den hart­si­lat­tian teos­ta. Tämän lat­tian nimi on Pavaglass Uv Cola­ta.  Se on kak­si­kom­po­nent­ti­nen, vesio­hen­tei­nen ja liu­ot­tee­ton epok­si­hart­si. Tämä itses­tään levit­ty­vä, kir­kas hart­si­gee­li, muo­dos­taa pölyä hyl­ki­vän pin­nan. Tuo­te sävy­te­tään halut­tuun sävyyn, mut­ta edel­leen se säi­lyt­tää läpi­kuul­ta­vuu­ten­sa. Tähän juu­ri itse ihas­tuin täs­sä lat­tias­sa, kun mal­li­pa­lan sii­tä näin vii­me keväi­sel­lä Bel­le Artin vie­rai­lul­lam­me. Jutun vie­rai­lus­tam­me ja kuvan lat­tia­mal­lis­ta pää­set näke­mään täs­tä lin­kis­tä.

 

 

Ennen Pavaglas­sin työs­töä, lat­ti­aan oli asen­net­tu läpi­nä­ky­vä hart­sin oma tar­tun­ta­poh­jus­te ja tuot­teen oli annet­tu kui­vua kun­nol­la. Hiu­kan alus­sa jän­nit­ti, että mitä­hän täs­tä­kin tulee. Oli niin mon­ta eri pur­nuk­kaa, keit­tiö­vaa’al­la piti mit­tail­la oikeat sekoi­tus­suh­teet, työs­tö­ai­ka oli lyhyt, piti siis olla nopea, etyy­lial­ko­ho­lil­la tuli­si suih­ku­tel­la kuplat pois­sa ja vain nau­la­ken­gät jalas­sa sai tep­su­tel­la työs­tet­tä­väl­lä hart­si­pin­nal­la. Eli kyl­lä tark­kuut­ta ja nopeut­ta saa tämän lat­tian teon suh­teen olla edes hiuk­ka­sen. Pavaglass koos­tuu kah­des­ta osas­ta, poh­ja (base) ja kove­te (rea­gen­te). Nii­den sekoi­tus­suh­de on 100:59 (pohja:kovete). Seos sekoi­te­taan laas­tin­se­koit­ti­mel­la pie­nin kier­rok­sin.

Tilan pitää olla huo­neen­läm­pöi­nen ja ilman­kos­teus mak­si­mis­saan 70% ennen töi­den aloit­ta­mis­ta. Pin­nas­ta voi tul­la samea, jos näi­tä ei nou­da­te­ta.

 

 

Täs­tä lat­tias­ta tuli­si siis val­koi­nen, johon mus­tal­la väril­lä mar­mo­roi­daan kuvioi­ta. Eli kun poh­ja ja kove­te on sekoi­tet­tu, sii­hen sekoi­te­taan val­koi­nen väriai­ne. Olim­me aja­tel­leet, että puo­lel­la hart­si­mää­räs­tä teh­dään lat­tia­ker­ros ja sii­hen mar­mo­roin­ti pääl­le. Jos sit­ten mar­mo­roin­ti ei onnis­tu ja näyt­tää aivan kau­heal­ta, kipa­taan pääl­le lop­pu val­koi­nen hart­siai­nes. Hiu­kan muu­ten sai matik­kaa käyt­tää, kun vain puo­let käy­tet­tiin poh­jas­ta ja kovet­tees­ta ja osa sekoi­tet­tiin val­koi­sel­la ja tosi pie­ni osa mus­tal­la. Piti siis olla tark­ka mit­to­jen ja pun­ni­tus­ten kans­sa.

 

 

Täl­tä näyt­ti mei­dän lat­tia, kun sii­hen oli puo­li­kas hart­si­ker­ros las­tal­la asen­net­tu. Eihän nyt täl­läis­tä voi alkaa mar­mo­roi­maan. Etyy­lial­ko­ho­lia sumu­te­taan pin­taan ennen kovet­tu­mis­ta estä­mään ilma­kuplat lat­tias­sa. Täs­sä vai­hees­sa minun oli pak­ko ottaa soit­to Bel­le Artil­le ja var­mis­taa, että tulee­ko lat­tias­ta var­mas­ti peit­tä­vä. Näin minul­le vakuu­tel­tiin, että kun lat­tias­sa on 2mm:n pak­suun Pavaglass-hart­sia, niin sil­loin se on kyl­lä peit­tä­vä. Kuvas­sa näkyy myös mei­dän “upeat” itse­teh­dyt nau­la­poh­jat mie­hen lenk­ka­rei­hin kiin­ni­tet­tyi­nä.

 

 

 

Hiu­kan parem­mal­ta alkoi näyt­tää, kun toi­nen hart­si­ker­ros asen­net­tiin. Täs­sä vai­hees­sa oli help­po työs­tää hart­sia pie­nel­lä telal­la. Ja vähän jo pys­tyi ihas­te­le­maan lat­tian iha­nuut­ta nau­la­ken­gät ojos­sa… 😉

 

 

 

 

Ja ei muu­ta kuin mar­mo­roin­nin kimp­puun riva­kas­ti. Pavglass-hart­sie­pok­sin työs­tö­ai­ka on 50–70 minuut­tia, joten kau­heas­ti ei ollut aikaa mie­tis­ke­lyyn ja kuvioin­nin suun­nit­te­luun. Ja aika hute­raa oli sei­sos­kel­la mie­hen lii­an suu­ril­la lenk­ka­reil­la nau­lat poh­jis­sa. Ei voi­nut teh­dä yli­mää­räi­siä liik­kei­tä, muu­ten nau­lat oli­si­vat tai­pu­neet. Lusi­kal­la valut­te­lin ohut­ta vanaa mus­taa hart­sia ja pens­se­lil­lä ja telal­la hiu­kan rikoin mus­tan nau­han pin­taa lat­tias­sa. Lopuk­si vie­lä alko­ho­li­suih­kut­te­lut pin­taan. Täs­sä vai­hees­sa sanot­ta­koon, että ehdot­to­mas­ti oli­si pitä­nyt olla vaik­ka lei­von­ta­mys­sy pääs­sä peit­tä­mäs­sä hiuk­set. Pari hius­ta tip­pui ja ei ne enää liuk­kaas­ta pin­nas­ta läh­te­neet pois. Onnek­si minul­la on lyhyet hiuk­set. Pit­kät ja punai­set hiuk­set var­maan pilai­si­vat lat­tian. Ja lat­tian elä­vyys tekee aina­kin meil­lä paris­ta hius­kieh­ku­ras­ta huo­maa­mat­to­mat.

 

 

Täs­sä on lem­pi­koh­ta­ni uudes­sa lat­tias­sam­me. Mar­mo­roin­ti onnis­tui mie­les­tä­ni täs­sä toi­vo­tul­la taval­la. Ihan joka koh­das­ta ei voi niin sanoa, onnek­si lat­tian elä­vyys sen peit­tää. Ja per­soo­nal­li­nen­han lat­tian kuu­luu olla­kin. Sii­nä mie­les­sä tämä on han­ka­la hom­ma, että tätä ei oikein pää­se tree­nai­le­maan. Säi­lyt­tää vain mal­tin ja on värin levi­tyk­sen kans­sa tark­ka, ettei lii­kaa kaa­da ker­ral­la.

Kun hart­si­lat­tia oli kui­vu­nut 48 tun­tia, lat­tian pääl­le lai­tet­tiin suo­ja-aineek­si vaha­pin­ta (Pava­lux). Tämä levi­tet­tiin mik­ro­kui­tu­lii­nal­la ja annet­tiin kui­vua 6 tun­tia.

 

 

 

Ves­sam­me allas siis tuli Nords­toc­kil­ta ja on kom­po­siit­ti­ki­veä. Hei­dän upei­den tuot­tei­den­sa etu on rää­tä­löi­tä­vyys ja help­po työs­tet­tä­vyys. Tähän­kin altaa­seen annoin tar­kat mitat ja allas toteu­tet­tiin toi­vei­de­ni mukaan. Halusin, että ves­sas­sa säi­lyi­si keveys. Allas­kaa­pin toi­seen pää­tyy teh­tiin hyl­lyt niin ikään Nords­toc­kin kivi­kom­po­sii­tis­tä. Hyl­lyn­kan­nat­ti­met han­kin Stock­man­nil­ta ja ne ovat Mazen Pyt­ha­go­ras-kan­nat­ti­met. Allas­kaa­pin toi­seen pää­hän kiin­ni­tet­tiin wc-pape­ri­rul­la­te­li­ne ja bidee­suih­ku. En halun­nut rik­koa hie­no­ja sei­nä­pin­to­ja. Sei­nään kiin­ni­tet­tiin vain kak­si pyy­he­kouk­kua ja pei­li, jon­ka taak­se oli kii­ni­tet­ty ledi­nau­haa.

 

 

Ves­sam­me valais­tus toteu­tet­tiin Dream­le­din ledeil­lä. Upea beto­ni­nen riip­pu­va­lai­sin on Ses­sa­kil­ta. Pin­noi­tus­tuot­teet, joi­ta ves­sam­me uudis­tuk­ses­sa käy­tet­tiin, tuli­vat siis Bel­le Artil­ta. He tuo­vat näi­tä upei­ta ita­lia­lai­sia kalkki‑, hart­si- ja eri­kois­maa­li­tuot­tei­taan maa­han. Tähän saak­ka Bel­le Arti on vai­kut­ta­nut myy­mä­län­sä suh­teen ainoas­taan Turun seu­dul­la. Nyt minul­la on kai­kil­le hei­dän tuot­tei­den­sa ystä­vil­le hyviä uuti­sia! Bel­le Arti on juu­ri avan­nut uuden show­roo­min­sa Hel­sin­gin Jät­kän­saa­reen. He ovat viet­tä­neet myy­mä­län­sä ava­jai­sia 19.–20.1.2018. Pää­set tutus­tu­maan hei­dän eko­lo­gi­siin tuot­tei­siin­sa ja vaik­ka varaa­maan itsel­le­si pai­kan hart­si­pin­noi­te­kurs­sil­le, joka pide­tään 10.2.2018.

Ja myös kaut­ta­ni saat tilat­tua hei­dän upei­ta tuot­tei­taan. Roh­keas­ti vain kokei­le­maan!

Valoi­saa ja lumis­ta tal­ven jat­koa kai­kil­le.       -Ulla­mai­ja-♥

 

Tar­vet­ta Valais­tus-tai sisus­tus­suun­nit­te­lul­le?