Vuo­si on vaih­tu­nut myös värien maa­il­mas­sa ja moni maa­li- ja väriy­ri­tys on jul­kais­sut vuo­den 2017 värit­ren­din­sä. Nyt on upei­den sävy­jen aika ja val­koi­nen väis­ty­köön kodeis­tam­me! Iloit­kaam­me väreis­tä. Se piris­tää ja lisää kodik­kuut­ta ja läm­pöä niin kotei­hin kuin jul­ki­siin tiloi­hin­kin.

Itse olen aina ollut todel­li­nen väri-ihmi­nen ja sik­si tämä väri-iloit­te­lu tun­tuu itses­tä­ni niin hui­sin muka­val­ta. Mie­len­kiin­tois­ta on näh­dä parin vii­kon pääs­tä Tuk­hol­man sisus­tus­mes­suil­la mitä sisus­tus­maa­il­mas­sa on meneil­lään ja kuin­ka värik­kyys lyö itse­ään läpi. Ja nyt en puhu kir­ja­vuu­des­ta vaan tyy­lik­kääs­tä ja har­mo­ni­ses­ta värien käy­tös­tä.

Ja kos­ka olen myös kuk­kais­tyt­tö ja leik­ko­kuk­kien suu­ri ystä­vä, niin haluan käy­dä läpi tämän värit­ren­di­asian kuk­ka-ase­tel­mia apu­na käyt­täen. Kukat­han tuo­vat tilaan värik­kyyt­tä ja elä­vyyt­tä. Voit itse alkaa lisää­mään ympä­ril­le­si värik­kyyt­tä valit­se­mal­la seu­raa­van kuk­ka­kim­pun juu­ri jon­kun värit­ren­din mukaan. Huo­le­ton­ta ja help­poa värien käyt­töä.

 

Pan­to­ne

Pho­to: Pan­to­ne

 

Ehkä suu­rin­ta huo­mio­ta saa pai­no­teol­li­suu­den väri­jär­jes­tel­mä Pan­to­ne, jon­ka vuo­den väri­jul­kis­ta­mis­ta odo­te­taan aina suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la. Tämän vuo­den Pan­to­ne-väri on Gree­ne­ry eli keväi­sen herää­vän luon­non väri. Tämä kuvas­taa ajan tren­diä. Arvos­tam­me luon­toa enem­män ja haluam­me kiin­nit­tää suu­rem­paa huo­mio­ta ruo­an puh­tau­teen ja suo­sia ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä tuot­tei­ta. Gree­ne­ry on puh­das ja rai­kas väri. Tätä löy­tyy hel­pos­ti vaik­ka viher­tä­väs­tä koi­vun oksas­ta.

 

Pho­to: Pan­to­ne

 

 

Tik­ku­ri­la

Suo­ma­lai­sen Tik­ku­ri­lan tämän vuo­den väri on Ango­ra H466, joka on ele­gant­ti, peh­meä  ja tyy­li­käs väri. Vuo­den värik­si vali­taan sävy, joka kuvas­taa ajan hen­keä, ilmiöi­tä ja tren­de­jä. Valit­si­ja­raa­dis­sa oli­vat muo­ti­suun­nit­te­li­ja Tee­mu Muu­ri­mä­ki, sisus­tus­suun­nit­te­li­ja- ja blog­gaa­ja Susan­na Ven­to ja Tik­ku­ri­lan desig­n­asian­tun­ti­ja Mari­ka Rai­ke.

Kuk­ka­ka­ma­ri Elsin Eli­nan kans­sa valit­sim­me ajan tren­din mukai­sen kim­pun kuvaa­maan kah­ta väriä Gree­ne­ryä ja Ango­raa. Nei­lik­ka­la­ji­ke Off Whi­te on utui­sen kau­nis, juu­ri niin kuin Ango­ra väri­nä tuo mie­li­ku­van. Val­koi­nen Kuis­ma­mar­ja on upea pari nei­li­kal­le ja vih­reä Kie­lo­puun oksa on keväi­sen rai­kas niin kuin Gree­ne­ry väri­nä.

 

Ben­ja­min Moo­re

Pho­to: Ben­ja­min Moo­re

 

Poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­nen maa­liy­ri­tys Ben­ja­min Moo­re valit­si vuo­den värik­seen täy­te­läis­tä ja tum­maa ame­tis­tia muis­tut­ta­van väri­sä­vyn nimel­tään Sha­dow. Sävy on kyl­lä mie­les­tä­ni upea ja dra­mat­ti­suu­des­saan luo ympä­ril­leen arvok­kuut­ta ja läm­min­tä tun­nel­maa. Sha­dow eli suo­mek­si var­jo kuvaa myös sitä het­keä, kun ilta pime­nee ja var­jot pite­ne­vät, yö saa­puu ja kaik­ki hil­je­nee…

 

Pho­to: Ben­ja­min Moo­re

 

 

Sha­dow-värin ins­pi­roi­ma­na tähän kuk­ka­kimp­puun valit­sim­me Eli­nan kans­sa tum­man lilan Ele­gance-nei­li­kan, Tas­ku­ruo­hon oksan ja aina niin tren­dik­kään Euca­lyp­tuk­sen oksan. Tuo Euca­lyp­tuk­sen väri­hän on supert­ren­di­käs tänä vuon­na, sil­lä juu­ri tuo­ta sävyä on myös tämän vuo­den Tik­ku­ri­lan Hazy-väri­ko­koel­mas­sa Nefriit­ti-sävy­nä ja Yhdys­val­lois­sa ja Kana­das­sa vai­kut­ta­van maa­liy­ri­tys Behr Paint:n vuo­den väreis­sä Balanced-sävy­nä.

 


Behr Paint

 

Pho­to: Behr Paint

 

Tik­ku­ri­lan Hazy-väri­ko­koel­ma

Pho­to: Tik­ku­ri­la

 

Täs­tä hie­nos­tu­nees­ta ja romant­ti­ses­ta väri­ko­koel­mas­ta ais­tii van­han ajan tun­nel­maa ja se sisäl­tää nuden, sam­ma­leen, van­han roo­san ja har­maan eri sävy­jä. Rus­tiik­ki-sävy kieh­toi väri­nä ja halusim­me raken­taa leik­ko­kuk­ka­kim­pun sen ins­pi­roi­ma­na. Skim­mian-kukas­sa on juu­ri täl­lai­nen rikot­tu sävy ja kuk­ka itses­sään jo sopii tähän väri­ko­koel­maan, joka huo­kuu englan­ti­lai­sen kar­ta­no­ro­man­tii­kan hen­keä. Pei­pon­kaa­len-leh­des­sä on myös upea puner­ta­va sävy ja sopii lois­ta­vak­si parik­si Skim­mian-kukal­le.

Väri Rus­tiik­ki
Pho­to: Tik­ku­ri­la

 

Ei muu­ta kuin maa­li­kau­poil­le sävy­jä valit­se­maan vaik­ka­pa uudek­si sei­nän värik­si ja kuk­ka­kaup­paan pien­tä piris­tys­tä hake­maan. Tal­vi­au­rin­ko on mei­tä vii­me päi­vi­nä piris­tä­nyt, mik­sei koti­si uudet sävyt?

Valoi­sia tal­vi­päi­viä toi­vo­tel­len
-Ulla­mai­ja-Kau­pal­li­nen yhteis­työ Kuk­ka­ka­ma­ri Elsi