AVa­lo Design

”Into­hi­mo­ni sisus­ta­mi­seen alkoi vuon­na 2003 raken­taes­sam­me ensim­mäis­tä oma­ko­ti­ta­loam­me. Oli todel­la avar­ta­vaa huo­ma­ta kuin­ka pal­jon eri­lai­sia suun­nit­te­lu­vai­hei­ta talon raken­nus­pro­jek­ti pitää­kään sisäl­lään. Opin myös, ettei kan­na­ta aras­tel­la roh­kei­ta­kaan mate­ri­aa­li­va­lin­to­ja ja tila­rat­kai­su­ja. Tilas­ta kan­nat­taa teh­dä oman­nä­köi­nen! Täs­sä haluan­kin suun­nit­te­li­ja­na olla muka­na, aut­ta­mas­sa vie­mään vaa­ti­vaa pro­jek­tia hel­pom­min ja pie­nem­mil­lä kus­tan­nuk­sil­la läpi, jot­ta lop­pu­tu­los oli­si aikaa kes­tä­vä ja kaik­kia osa­puo­lia tyy­dyt­tä­vä.

Sisus­tus­suun­nit­te­li­jak­si (Ajk) val­mis­tuin vuo­den 2014 kevääl­lä. Valais­tus­suun­nit­te­lua opis­ke­lin tal­ven 2015 Sisus­tusa­ka­te­mias­sa. Koke­mus­ta olen kar­tut­ta­nut kah­den oma­ko­ti­ta­lon raken­ta­ja­na, sijoi­tusa­sun­to­jen remon­toi­ja­na, Kaup­pa­kes­kus Vii­sa­rin somis­ta­ja­na, mat­to- ja valai­sin­myy­jä­nä sekä eri­näi­sis­sä valais­tus- ja sisus­tus­suun­nit­te­lu- sekä somis­tus­pro­jek­teis­sa.

Ins­pi­roi­dun valo­ku­vaa­mal­la ja blo­gia kir­joit­ta­mal­la sekä osal­lis­tu­mal­la alan kou­lu­tuk­siin ja mes­sui­hin. Haluan pysyä ajan her­mol­la seu­raa­mal­la tren­de­jä. Olen kii­tol­li­nen run­saas­ta kol­le­ga­jou­kos­ta, jon­ka on mah­dol­lis­ta­nut kuu­lu­mi­nen Sis­sa­rei­hin. Olen aktii­vi­nen jäsen Sisustussuunnittelijat.pro-yhdistyksessä.”

Sisus­tus­suun­nit­te­li­ja Ulla­mai­ja Sep­pä

050 414 0062

info(at)avalodesign.fi

Kai­vo­tie 22 A 1, 01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä lomak­keel­la